Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

MANINIL 5 TBL 120X5MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17059

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 17059
Kód EAN: 4013054000922
Kód SÚKL: 91880
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Cukrovka (diabetes mellitus) II. typu, dříve nazývaná diabetes dospělých nebo stařecký diabetes, při nedostatečnosti dietní léčby.

Příbalový leták

 

1/9 

sp.zn.sukls170607/2017 

 
 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

MANINIL 5 mg tablety 

glibenclamidum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Maninil a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maninilužívat  

3. 

Jak se přípravek Maninil užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Maninil uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Maninil a k čemu se používá 

 
Maninil obsahuje léčivou látku glibenklamid, která se používá k léčbě diabetes mellitus nezávislého na 
inzulínu (cukrovky 2. typu). 
 
Maninil  se  užívá  ke  snížení  příliš  vysoké  hladiny  cukru  v  krvi  u  dospělých  pacientů  s  cukrovkou 
(diabetes  mellitus  2.  typu),  jestliže  nebylo  dostatečné  úpravy  hladin  cukru  v  krvi  dosaženo  jen 
důsledným dodržováním doporučené diety, snížením tělesné hmotnosti u obézních pacientů a fyzickou 
aktivitou. 
  
Maninil může být užíván samostatně (monoterapie) nebo v kombinaci s metforminem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Maninil užívat 

 
Neužívejte přípravek Maninil: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  glibenklamid,  barvivo  Ponceau  4R  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže  jste  přecitlivělý(á)  na  jiné  deriváty  sulfonylmočoviny,  sulfonamidy,  sulfonamidová 

diuretika a probenecid, protože jsou možné zkřížené alergické reakce; 

-  v následujících případech cukrovky, které vyžadují inzulín: diabetes mellitus závislý na inzulínu 

(cukrovka  1.  typu),  porucha  metabolismu  při  cukrovce,  např.  překyselení  krve  (diabetická 
acidóza), stádium předcházející komatu a koma a také odstranění slinivky břišní; 

-  jestliže účinnost léčby přípravkem Maninil u diabetes mellitus nezávislého na inzulínu (cukrovky 

2. typu) již není pozorována; 

-  při těžké poruše funkcí jater; 

 

2/9 

-  při těžké poruše funkcí ledvin; 
-  jestliže jste těhotná nebo kojíte. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Maninil se poraďte se svým lékařem: 
-  jestliže  máte  porušené  funkce  jater  nebo  ledvin  nebo  trpíte  nedostatečnou  činností  štítné  žlázy, 

podvěsku mozkového nebo kůry nadledvin 

-  jestliže delší dobu držíte půst nebo nejíte dostatek cukrů 
-  při nezvyklé fyzické námaze 
-  v pokročilém věku 
-  jestliže trpíte průjmem nebo zvracíte 
Tyto okolnosti a zejména jejich kombinace představují vysoké riziko pro výskyt nízké hladiny cukru v 
krvi (viz také bod 4 ). 
-  jestliže  užíváte  některé  léky  (léky,  které  působí  na  centrální  nervový  systém  a  beta-blokátory) 

nebo  jestliže  trpíte  nějakým  onemocněním  nervové  soustavy  (autonomní  neuropatie),  známky 
nízké hladiny cukru v krvi mohou být maskovány, nerozpoznáte tedy včas, že máte nízkou hladinu 
cukru v krvi 

-  jestliže  konzumujete alkohol jednorázově nebo pravidelně, protože účinek přípravku Maninil na 

snížení cukru v krvi může být nepředvídatelným způsobem zesílen (a následkem je nízká hladina 
cukru v krvi) nebo zeslaben (a následkem je zvýšená hladina cukru v krvi) 

-  jestliže neustále užíváte projímadla, protože to může zhoršit kontrolu cukru v krvi 
-  v  některých  situacích  se  může  cukr  v  krvi  příliš  zvýšit,  např.  jestliže  nedodržujete  plán  léčby 

nařízený  lékařem,  jestliže  účinek  na  snížení  cukru  v  krvi  ještě  nedostačuje,  při  mimořádně 
stresových  situacích.  Známkami  zvýšení  cukru  v  krvi  může  být  žízeň,  sucho  v  ústech,  časté 
močení,  svědění  a/nebo  suchá  kůže,  plísňová  onemocnění  nebo  infekce  kůže  a  také  snížená 
výkonnost. 

-  Jestliže jste vystaven(a) neobvyklým stresovým situacím (např. při zranění, operaci, horečnatých 

infekcích). Může dojít ke zhoršení metabolismu a následnému zvýšení hladiny cukru v krvi, což 
znamená, že by mohla být potřeba dočasná léčba inzulínem, aby se zlepšila kontrola cukru v krvi 

-  Jestliže  se  v  průběhu  léčby  přípravkem  Maninil  objeví  jiná  onemocnění,  navštivte  neprodleně 

svého ošetřujícího lékaře. Pokud se změní Váš lékař (např. při pobytu v nemocnici, po nehodě, při 
nemoci na dovolené), upozorněte jej na Vaši cukrovku. 

-  Jestliže  trpíte  určitým  onemocněním  červených  krvinek  –  tzv.  nedostatkem  glukózo-6-

fosfátdehydrogenázy  –  protože  léčba  glibenklamidem  by  mohla  poškodit  Vaše  červené  krvinky 
(hemolytická anémie). 

 
Abyste  dosáhl(a) dobrého stavu  svého  metabolismu  (tj.  správných  hodnot hladiny  cukru  v  krvi,  bez 
větších  výkyvů),  musíte  přesně  dodržovat  léčebný  plán  nařízený  lékařem.  Dodržování  diety  pro 
diabetiky, fyzická aktivita a snížení tělesné hmotnosti, je-li třeba, jsou stejně nezbytné jako pravidelné 
užívání  přípravku  Maninil.  Je  důležité,  abyste  dodržoval(a)  data  kontrol  nařízených  lékařem. 
Pravidelně  se  kontroluje  zejména  cukr  v  krvi  a  moči,  lékař  bude  provádět  navíc  další  doporučené 
kontroly (HbA

1c

 a/nebo fruktosamin a také jiné parametry krve, např. tuky v krvi). 

 
U pacientů, u kterých není zaručeno pravidelné a samostatné užívání tablet, je vhodné zajistit, aby jim 
lék podávala osoba pečující o ně. 
 
Informujte,  prosím,  svého  lékaře,  jestliže  se  objeví  některá  nebezpečí  popsaná  výše,  aby  mohl 
zkontrolovat a upravit, je-li to vhodné, dávkování přípravku Maninil nebo celý léčebný plán. 
 
Děti a dospívající 
Tento  lék  nesmí  užívat  děti  a  dospívající,  protože  nejsou  dostatečné  zkušenosti  s  použitím  v  této 
skupině. 
 
Starší pacienti 

 

3/9 

Pacienti ve věku 65 let a starší jsou zvláště citliví na hypoglykemický účinek glibenklamidu a proto je 
u  nich  zvýšené  riziko  hypoglykemie.  U  starších  osob  může  být  poněkud  obtížné  rozpoznat  nízkou 
hladinu  cukru  v  krvi.  Počáteční  dávka  a  udržovací  dávka  glibenklamidu  musí  být  Vaším  lékařem 
opatrně nastavena, aby se předešlo hypoglykemické reakci. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Maninil  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval 
nebo které možná budete užívat. 
 
Maninil je ovlivňován: 
 
Zesílení účinku a možné zvýšení nežádoucích účinků 
Nízká hladina cukru v krvi se může objevit jako vyjádření zesílení účinku léku, jestliže jste léčen(a)  
současně následujícími léky: 
-  jiné léky k léčbě cukrovky, inzulín 
-  léky  snižující  krevní  tlak  nebo  srdeční  činnost  (ACE  inhibitory,  beta-blokátory,  disopyramid, 

perhexilin) 

-  léky ke snížení zvýšených hodnot tuků v krvi (klofibrát) 
-  léky ke snížení kyseliny močové (probenecid) 
-  léky zlepšující náladu (fluoxetin, inhibitory MAO) 
-  léky k předcházení srážení krve (kumariny) 
-  léky proti bolesti a revmatismu (deriváty pyrazolonu) 
-  léky proti infekcím (antibiotika a chemoterapeutika, např. chloramfenikol, chinolony, tetracykliny, 

sulfonamidy) 

-  léky k léčbě plísňových onemocnění (mikonazol) 
-  léky k léčbě tuberkulózy (para-aminosalicylová kyselina) 
-  léky podporující tvorbu svalů (anabolické steroidy a mužské pohlavní hormony) 
-  léky tlumící chuť k jídlu (fenfluramin) 
-  vysoké dávky léků podporujících prokrvení podávaných infúzí (pentoxifylin) 
-  látky, které změkčují rohovou vrstvu pokožky (salicyláty)  
-  určité léky k léčbě nádorů (cyklofosfamid) 
-  léky k léčbě alergií (tritoqualin) 
 
Oslabení účinků 
Zvýšení  hladiny  cukru  v  krvi  se  může  objevit  jako  vyjádření  oslabení  účinku  přípravku  Maninil, 
jestliže jste léčen(a) současně následujícími léky: 
-  léky k léčbě nízké hladiny cukru v krvi (glukagon) 
-  léky ke snížení krevního tlaku (beta-blokátory, diazoxid) 
-  léky zvyšující močení (diuretika) 
-  protizánětlivé léky (kortikosteroidy) 
-  léky ke snížení zvýšených hodnot tuků v krvi (nikotináty) 
-  hormony štítné žlázy 
-  léky k léčbě určitých onemocnění oka (šedého zákalu) (acetazolamid) 
-  léky na spaní (barbituráty) 
-  léky zrychlující tep (sympatomimetika) 
-  léky k léčbě křečí nebo schizofrenie (fenytoin, deriváty fenothiazinu) 
-  léky k léčbě tuberkulózy (isoniazid, rifampicin) 
-  ženské pohlavní hormony (progestiny, estrogeny) 
 
Jiné možné interakce 
-  jestliže užíváte určité léky ke snížení krevního tlaku (beta-blokátory, klonidin, guanethidin nebo 

reserpin), vnímání varovných příznaků nízké hladiny cukru v krvi může být narušeno. 

-  Léky  k  léčbě  žaludečních  nebo  dvanáctníkových  vředů  (antagonisté  H

2

-receptorů)  nebo  léky  ke 

snížení  krevního  tlaku  (klonidin  a  reserpin)  mohou  způsobovat  oslabení  a  zesílení  účinku  na 
snížení cukru v krvi. 

 

4/9 

-  V  ojedinělých  případech  mohou  léky  k  léčbě  určitých  infekčních  onemocnění  (pentamidin) 

vyvolat závažný pokles cukru v krvi nebo zvýšení cukru v krvi. 

-  Účinek léků potlačujících srážení krve (deriváty kumarinu) může být zesílen nebo oslaben 
 
Přípravek Maninil s alkoholem 
Při  léčbě  přípravkem  Maninil  byste  se  měl(a)  vyvarovat  pití  alkoholu,  protože  účinek  přípravku 
Maninil na snižování cukru v krvi může být alkoholem zesílen nebo oslaben. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
  
Těhotenství 
Maninil nesmíte užívat v těhotenství. Protože léky k léčbě cukrovky užívané perorálně neregulují cukr 
v  krvi  tak  spolehlivě  jako  inzulín,  nejsou  vhodné  k  léčbě  cukrovky  v  těhotenství.  Léčba  diabetes 
mellitus nezávislého na inzulínu (cukrovka typu 2) inzulínem je léčbou volby v těhotenství. 
 
Je-li to možné, užívání tablet k léčbě cukrovky by mělo být vysazeno a nahrazeno inzulínem již před 
plánovaným otěhotněním.   
        
Jestliže jste těhotná nebo plánujete těhotenství, poraďte se se svým lékařem. 
Přesné kontroly cukru v krvi jsou důležité zejména v těhotenství. 
 
Kojení 
Protože  není  známo,  zda  Maninil  přechází  do  mateřského  mléka,  nesmíte  Maninil  v  období  kojení 
užívat. Místo toho musí být Vaše cukrovka léčena inzulínem nebo musíte kojení ukončit. 
 
Plodnost 
Informace o škodlivém vlivu přípravku Maninil na plodnost nejsou k dispozici. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vaše  schopnost  soustředit  se  a  reagovat  může  být  narušena,  jestliže  máte  příliš  nízkou  nebo  příliš 
vysokou  hladinu  cukru  v  krvi  nebo  trpíte  poruchami  zraku.  Prosím,  mějte  toto  na  paměti  ve  všech 
situacích,  kdy  můžete  vystavit  sebe  nebo  jiné  lidi  nebezpečí  (např.  při  řízení  vozidel  nebo  obsluze 
strojů). Poraďte se s lékařem, zda je vhodné, abyste řídil(a), jestliže: 
-  máte často nízkou hladinu cukru v krvi 
-  máte slabé nebo žádné varovné známky nízké hladiny cukru v krvi 
 
Přípravek Maninil obsahuje laktózu 
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, kontaktujte svého lékaře, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. Jak se přípravek Maninil užívá 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování určuje lékař, a to i při převodu z jiného léku na snížení cukru v krvi, podle Vaší diabetické 
diety a kontrol hladin cukru v krvi a moči. 
 
Doporučená dávka je: 
Počáteční léčba 
-  ½ (až 1) tablety(a) přípravku Maninil (což odpovídá 2,5 mg až 5 mg glibenklamidu) denně 
 

 

5/9 

Jestliže není možné dosáhnout dostatečného snížení cukru v krvi touto dávkou, lékař dávku postupně 
zvýší – v intervalech několika dnů až týdne – až na požadovanou denní dávku 
-  maximálně 3 tablety přípravku Maninil (což odpovídá 15 mg glibenklamidu) denně. 
 
Převedení z jiných léků snižujících cukr v krvi 
Jestliže jste převáděn(a) z jiných perorálních léků k léčbě cukrovky na přípravek Maninil, dávkování 
by mělo začít: 
-  ½ (až 1) tablety(ou) přípravku Maninil (což odpovídá 2,5 mg až 5 mg glibenklamidu) denně. 
 
Zvláštní populace 
Jestliže jste v pokročilém věku, oslabený(á) nebo podvyživený(á), nebo pokud máte poruchu funkce 
ledvin nebo jater či máte sklon k nízké hladině cukru v krvi z jiných důvodů, na počátku léčby a v 
průběhu léčby byste měl(a) užívat nižší dávku, aby se snížilo nebezpečí nízké hladiny cukru v krvi. 
Dávkování Vám může být upraveno, jestliže změníte tělesnou hmotnost nebo životní styl. 
 
Kombinace s jinými léky na snížení cukru v krvi 
Za určitých okolností může být vhodné doplňkové podání glitazonů (rosiglitazonu, pioglitazonu). 
 
Maninil  může  být  kombinován  také  s  jinými  léky  k  léčbě  cukrovky,  které  nestimulují  uvolňování 
inzulínu (guar galaktomannan nebo akarbóza).   
 
Jestliže poklesne tvorba inzulínu (začátek sekundárního selhání), je možné pokusit se o kombinovanou 
léčbu  s  inzulínem.  Léčba  inzulínem  samotným  (monoterapie  inzulínem)  je  vhodná,  pokud  tvorba 
inzulínu ve Vašem těle selže úplně. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Maninil je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se se svým 
lékařem. 
 
Způsob podání 
Tablety  polykejte  celé  a  zapíjejte  je  dostatečným  množstvím  tekutiny  (nejlépe  sklenicí  vody)  před 
jídlem. 
 
Denní dávku do výše 2 tablet užívejte před snídaní. 
Jestliže  denní  dávka  činí  více  než  2  tablety  přípravku  Maninil,  doporučuje  se  rozdělit  celkové 
množství na dvě jednotlivé dávky (ráno a večer), vyšší dávku užívejte před snídaní. 
 
Dodržujte, prosím, pokyny lékaře týkající se užívání. 
 
Užívání vždy ve stejnou dobu je důležité! 
 
Poznámka k dělení: 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Přidržte tabletu mezi ukazováčky a palci obou rukou půlicí rýhou 
vzhůru a rozlomte tabletu tlakem palců na půlicí rýhu  na dvě poloviny.  
 

 

6/9 

 

 

 
Délka léčby 
O délce léčby rozhodne ošetřující lékař.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Maninil, než jste měl(a) 
Akutní, zřejmé předávkování přípravkem Maninil stejně jako dlouhodobé užívání mírně vyšších dávek 
může  způsobit  závažné,  dlouhotrvající  a  potenciálně  život  ohrožující  snížení  cukru  v  krvi.  Známky 
nízké hladiny cukru v krvi jsou popsány v bodu 4. 
 
Mírně  sníženou  hladinu  cukru  v  krvi  můžete  upravit  sám  (sama)  konzumací  cukru  nebo  potravy 
obsahující  velké  množství  cukru  nebo  nápojem  obsahujícím  cukr.  Proto  byste  s  sebou  měl(a)  vždy 
nosit  20  g  glukózy.  Pokud  nejste  schopen(a)  upravit  nízkou  hladinu  cukru  okamžitě  sám  (sama), 
zavolejte ihned lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Maninil  
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku,  ale  raději  pokračujte  v 
užívání, jak bylo předepsáno. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Maninil  
Sami nesmíte ukončit léčbu ani měnit dávkování nebo diabetickou dietu. Pokud bude nutná úprava, 
poraďte se předtím každopádně s lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Důležité nežádoucí účinky nebo známky, kterým musíte věnovat pozornost, a opatření při jejich 
výskytu: 
Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  některý  z  níže  uvedených  nežádoucích  účinků,  za  žádných  okolností 
Maninil již neužívejte a vyhledejte, pokud možno, neprodleně lékaře. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
-  Nízká  hladina  cukru  v  krvi  je  nejčastějším  nežádoucím  účinkem  léčby  glibenklamidem.  Může 

trvat  dlouho  a  vyústit  v  závažné  snížení  cukru  v  krvi  s  život  ohrožujícím  komatem  (hluboké 
bezvědomí). Při velmi postupném poklesu hladiny cukru v krvi, při poškození nervů (autonomní 

 

7/9 

neuropatii) nebo při současném užívání určitých léků na snížení vysokého krevního tlaku (viz bod 
2  “)  mohou  být  typické  známky  nízké  hladiny  cukru  v  krvi  oslabeny  nebo  mohou  chybět,  což 
znamená, že je obtížnější nízkou hladinu cukru v krvi rozpoznat. 

 
Proč může dojít ke snížení hladiny cukru v krvi? 
Možné příčiny nízké hladiny cukru v krvi jsou popsány v bodu 2. 
 
Jak je možné nízkou hladinu cukru v krvi rozpoznat? 
Pro  nízkou  hladinu  cukru  v  krvi  je  příznačný  pokles  cukru  v  krvi  pod  cca  3  mmol/l.  Následující 
známky mohou Vás nebo Vaše okolí upozornit na příliš velký pokles cukru v krvi: 
- náhlé pocení, bušení srdce, třes, hlad, neklid, brnění v ústech, bledost, bolest hlavy, ospalost, poruchy 
spánku,  úzkost,  nejisté  pohyby,  přechodné  neurologické  obtíže (např.  poruchy  řeči  a  zraku,  známky 
obrny nebo poruchy vnímání). 
 
Pokud  se  snížení  hladiny  cukru  v  krvi  prohlubuje,  můžete  ztratit  sebekontrolu  a  upadnout  do 
bezvědomí. Kůže obvykle bývá vlhká a studená a můžete mít sklon ke křečím. 
 
Co máte udělat při nízké hladině cukru v krvi? 
Opatření při nízké hladině cukru v krvi jsou popsána v bodu 3. 
Informujte, prosím, svého lékaře co nejdříve o tom, že jste měl/a nízkou hladinu cukru v krvi; lékař 
poté prošetří, jestli není nutné léčbu přípravkem Maninil upravit. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
-  svědění kůže 
-  kopřivka 
-  vyrážka  na  kůži  (erythema  nodosum,  exantém  podobný  spalničkám  nebo  makulopapulární 

exantém) 

-  zvýšení citlivosti na světlo 
-  krvácení v kůži 
 
Tyto  obtíže  jsou  přechodnými  reakcemi  z  přecitlivělosti;  velmi  vzácně  však  mohou  přejít  do  život 
ohrožujících situací s dušností a poklesem krevního tlaku až po život ohrožující šok. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 
-  pokles počtu krevních destiček (který se může projevit jako krvácení v kůži) 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) 
-  zvýšení  jaterních  enzymů,  zánět  jater  vyvolaný  léky,  žloutenka,  vyvolané  zřejmě  přecitlivělostí 
jaterní tkáně 
 
Tyto  poruchy  funkcí jater jsou  vratné  po  vysazení  přípravku  Maninil, ale  mohou  vyvolat  také  život 
ohrožující selhání jater. 
 
 
-  celkové reakce z přecitlivělosti s kožní vyrážkou, bolestí svalů, horečkou, bílkovinami v moči a 

žloutenkou 

-  život ohrožující alergický zánět cév (alergická vaskulitida) 
 
Pokud se objeví kožní reakce, informujte okamžitě svého lékaře! 
 
 
-  snížení počtu červených a bílých krvinek 
-  život ohrožující pokles počtu všech krvinek 
-  nedostatek červených krvinek (hemolytická anémie) 
 

 

8/9 

Uvedené změny krevního obrazu jsou obvykle vratné po vysazení přípravku Maninil, ale velmi vzácně 
mohou být i život ohrožující. 
 
Další možné nežádoucí účinky 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
-  zvýšení tělesné hmotnosti 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
-  nevolnost 
-  tlak v žaludku 
-  pocit plnosti 
-  zvracení 
-  bolest břicha 
-  průjem 
-  říhání 
-  kovová pachuť 
 
Tyto obtíže jsou často přechodné a obvykle nevyžadují vysazení přípravku Maninil. 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) 
-  mírně zvýšené močení 
-  bílkoviny v moči, přechodně 
-  pokles obsahu sodíku v krvi 
-  akutní  reakce  z  nesnášenlivosti  alkoholu  po  jeho  konzumaci,  které  jsou  charakteristické 

oběhovými a dechovými obtížemi 

-  současná  alergie  (zkřížená  alergie)  na  léky  podobné  glibenklamidu  (sulfonamidy,  deriváty 

sulfonamidů a probenecid) 

 
-  přechodné poruchy zraku, zejména na začátku léčby. Tyto obtíže se objevují kvůli změně hladiny 

cukru v krvi. 

 
Barvivo Ponceau 4R může způsobovat alergické reakce. 
 
Hlášení nežádoucích účinků    
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Maninil uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  blistru  a  krabičce  za  EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

9/9 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Maninil obsahuje 
-  Jedna tableta obsahuje glibenclamidum 5 mg. 
-  Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, bramborový škrob, magnesium-stearát, mastek, 

želatina, Ponceau 4R (E124). 

 
Jak přípravek Maninil vypadá a co obsahuje toto balení 
Růžové ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně a se zkosenými hranami. Tabletu lze rozdělit na 
stejné dávky. 
 
Velikost balení: 120 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo 
 
Výrobce: 
Berlin-Chemie AG, 12489 Berlín, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  24. 8. 2017 
 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu MANINIL 5 TBL 120X5MG

Diskuze

Diskuze k produktu MANINIL 5 TBL 120X5MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám