Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na krev

MALTOFER 150ML Sirup

Kód výrobku: 28017

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MALTOFER 150ML Sirup

sp.zn. sukls65847/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Maltofer, 10 mg/ml

sirup

polymaltosum ferricum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má­li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci?

 1. Co je Maltofer sirup a k čemu se používá?

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer sirup užívat?

 1. Jak se Maltofer sirup užívá?

4. Možné nežádoucí účinky

 1. Jak Maltofer sirup uchovávat?

6. Obsah balení a další informace

1. Co je Maltofer sirup a k čemu se používá?

Maltofer sirup se užívá k léčbě nedostatku železa bez anémie (latentního nedostatku železa), k léčbě nedostatku železa při anémii (manifestního nedostatku železa) u dospělých pacientů, mladistvých a dětí a k prevenci nedostatku železa během těhotenství.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Maltofer sirup užívat

Neužívejte Maltofer sirup

jestliže:

 • jste alergický(á) na polymaltosum ferricum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
  • trpíte nadměrným množstvím železa v těle, - trpíte poruchou využití železa v těle,
  • máte snížený počet červených krvinek (anémie), který není způsoben nedostatkem železa, například z důvodu
  • zvýšeného rozpadu červených krvinek nebo
  • nedostatku vitamínu B12.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Maltofer sirup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte

 • infekční nebo nádorové onemocnění.

Během léčby přípravkem Maltofer může dojít k tmavému zbarvení stolice; to však nemá žádný klinický význam.

Další léčivé přípravky a Maltofer sirup

Strana 2 z 5

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Na přípravek Maltofer mohou mít vliv následující léky:

 • injekční přípravky železa .

Další injekční přípravky železa nejsou doporučeny, protože potlačují vstřebávání železa podaného ústy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Na základě dostupných údajů je negativní vliv na plod nebo těhotné či kojící ženy nepravděpodobný. Pokud však jste těhotná nebo kojící, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve,

než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Maltofer nemá žádný nebo má jen zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

Maltofer sirup obsahuje parahydroxibenzoáty, sorbitol, sacharózu a etanol

 • metylparaben (E218) a propylparaben (E216) Mohou způsobit alergické reakce (eventuálně opožděné).
 • sorbitol a sacharóza Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Sacharóza může být škodlivá pro zuby.
 • etanol Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství etanolu (alkoholu), méně než 100 mg na 30 ml.

Informace pro diabetiky U přípravku Maltofer se nepředpokládá, že jeho příjem bude mít vliv na každodenní dávkování inzulinu u diabetických pacientů.

3. Jak se Maltofer sirup užívá?

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka: Pacient Léčba nedostatku železa s Prevence nedostatku železa

snížením počtu

červených

krvinek

normálním

počtem

červených

krvinek

Děti do 1 roku

2,5-5 ml denně - - Děti ve věku 1

až 12 let

5-10 ml denně 2,5-5 ml denně -* Děti starší 12

let a dospělí

10-30 ml denně 5-10 ml denně -* Těhotné ženy

20-30 ml denně 10 ml denně 5-10 ml denně

 • U indikací označených hvězdičkou jsou požadovány nižší dávky a lze podávat pouze železo ve formě kapek, například Maltofer perorální kapky.

Maltofer lze užívat jednou denně nebo lze denní dávku rozdělit do dílčích dávek.

Délka léčby

 • Léčba nedostatku železa se snížením počtu červených krvinek

Strana 3 z 5

Užívejte sirup po dobu 3 až 5 měsíců. Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva (hemoglobinu) užívejte několik týdnů dávku předepisovanou při nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek. Tím se doplní zásoby železa.

 • Léčba nedostatku železa se sníženým počtem červených krvinek v těhotenství Po dosažení normální hodnoty červeného krevního barviva pokračujte minimálně až do konce těhotenství v užívání dávky předepisované při nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek. Tím doplníte zásoby železa a pokryjete zvýšenou potřebu železa během těhotenství.
 • Léčba nedostatku železa s normálním počtem červených krvinek a prevence nedostatku železa Užívejte sirup 1 až 2 měsíce.

Způsob podání

Přípravek Maltofer užívejte během jídla nebo bezprostředně po něm. Přípravek lze míchat s ovocnými a zeleninovými šťávami a s dětskou nebo kojeneckou stravou. Jakákoli změna barvy po smíchání nemá vliv na chuť šťáv nebo dětské stravy ani na účinnost přípravku Maltofer.

Délka používání

Tu určí lékař a závisí na míře nedostatku železa.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Maltofer sirup, než jste měl (a)?

Pokud k tomu dojde, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Maltofer sirup?

Vezměte si další dávku v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Maltofer sirup

Nepřestávejte používat přípravek dříve, než je doporučeno, mohlo by dojít ke snížení účinnosti léčby.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může i tento přípravek způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou vyskytovat s následující četností: Velmi časté,

mohou postihnout více než 1 z 10 osob

 • tmavá stolice

Časté

, mohou postihnout až 1 z 10 osob

 • průjem
 • nauzea
 • zažívací potíže

Méně časté

, mohou postihnout až 1 ze 100 osob

 • zvracení
 • zácpa
 • bolest břicha
 • ztmavnutí zubů
 • kožní vyrážka
 • svědění
 • bolest hlavy

Hlášení nežádoucích účinků

Strana 4 z 5

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi. Týká se jakýchkoli nežádoucích účinků i těch, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak uchovávat Maltofer sirup?

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu (lahvička v krabičce), aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Maltofer sirup obsahuje?

 • Léčivou látkou je
 • železo ve formě polymaltosum ferricum.

1 ml sirupu obsahuje 35,7 mg polymaltosum ferricum, což odpovídá 10 mg trojmocného železa

 • Pomocné látky jsou:
 • nekrystalizující sorbitol 70%,
 • sacharóza,
 • smetanové aroma,
 • metylparaben (E218),
 • propylparaben (E216),
 • 96% etanol,
 • hydroxid sodný,
 • čištěná voda.

Jak přípravek Maltofer sirup vypadá a co obsahuje toto balení?

Maltofer sirup je tmavě hnědý roztok v hnědé skleněné lahvičce s bezpečnostním šroubovacím víčkem; a odměrkou v krabičce.

Velikost balení: lahvička 150 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex Francie

Strana 5 z 5

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 3. 2017

Informace o produktu

Kód výrobku: 28017
Kód EAN: 7680301249020
Kód SÚKL: 16592

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Maltofer sirup se používá k léčbě skrytého nedostatku železa, k léčbě chudokrevnosti se zjevnými projevy nedostatku železa u dospělých, mladistvých a dětí a k prevenci nedostatku železa během těhotenství.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

MALTOFER 150ML Sirup – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu MALTOFER 150ML Sirup zobrazíte nebo stáhnete zde: MALTOFER 150ML Sirup.pdf

Recenze

Recenze produktu MALTOFER 150ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu MALTOFER 150ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám