Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

MADOPAR 250 30X250MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26681

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 26681
Kód EAN: 8594040191870
Kód SÚKL: 15049
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Madopar 250 se užívá pro léčení Parkinsonovy choroby a některých případů parkinsonského syndromu. Madopar je dále určen pro léčbu syndromu neklidných končetin (RLS) včetně idiopatického RLS a pro terapii RLS u dialyzovaných pacientů s ledvinným selháním. Přípravek mohou užívat dospělí starší než 25 let.

Příbalový leták

sp.zn. sukls22904/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Madopar 250 

tablety 

 

Levodopum, benserazidum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Madopar 250 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 250 užívat  

3. 

Jak se přípravek Madopar 250 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Madopar 250 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Madopar 250 a k čemu se používá 

 
Madopar  250  je  lék  tlumící  projevy  parkinsonizmu,  které  jsou  charakterizovány  zpomalením  a 
sníženou kontrolou pohybů, svalovou ztuhlostí a třesem. Nemoc je způsobena nedostatkem dopaminu, 
látky přirozeně se vyskytující v mozku. Madopar 250 je kombinace dvou léčivých látek, levodopy a 
benserazidu.  Levodopa  nahrazuje  nedostatek  dopaminu  v  mozku.  Benserazid  zvyšuje  nabídku 
levodopy pro mozek a snižuje její nežádoucí účinky. 

Madopar 250 se užívá u Parkinsonovy choroby a u parkinsonského syndromu.  

Madopar 250 je dále určen k léčbě syndromu neklidných nohou (RLS), který se projevuje nutkáním 
k pohybům končetinami v důsledku nepříjemného pocitu v nich. Obtíže se vyskytují večer a v noci a 
v klidu  (např.  vsedě  při  sledování  televize,  při  čtení  nebo  po  ulehnutí  do  postele).  Pohyb  přináší 
krátkodobou úlevu minimálně po dobu jeho trvání. Přesný mechanismus účinku Madoparu 250 u RLS 
není znám. Je však více než pravděpodobné, že dopamin hraje ve vzniku RLS hlavní roli. 

Přípravek mohou užívat dospělí starší než 25 let.

 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Madopar 250 užívat  

 
Neužívejte přípravek Madopar 250  

jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce,  

v těhotenství, při kojení,   

u pacientů do 25 let, 

jestliže užíváte nebo jste v uplynulých 14 dnech užíval(a) léčivé přípravky nazývané  

neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (MAO) nebo kombinaci tzv. MAO-A a MAO-B  
inhibitorů.

 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Madopar 250 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši rodinní příslušníci, či ošetřovatelé 
zaznamenáte, že se u Vás objevuje nutkání nebo touha chovat se neobvyklým způsobem, či nemůžete 
odolat nutkání, popudu či pokušení provádět některé činnosti, kterými byste mohl(a) poškodit sebe či 
své okolí. Tyto projevy jsou nazývány impulzivními poruchami a může mezi ně patřit návykové 
hráčství, nadměrná konzumace jídla nebo nadměrné utrácení, abnormálně vysoký zájem o sex nebo 
nárůst sexuálních myšlenek a pocitů. Může se také objevit nutkání nadměrně užívat Madopar 250 a 
překračovat dávkování předepsané lékařem. Pokud se tyto projevy objeví, Váš lékař možná bude 
muset přehodnotit Vaši léčbu. 
 
Informujte, prosím, také svého lékaře, pokud Vy nebo Vaši blízcí zaznamenají u Vás projevy 
psychických změn nebo příznaky deprese. V závažných případech lékař zváží úpravu dávkování nebo 
přerušení léčby. 
 
Madopar 250 může způsobit (zvláště při zahájení léčby nebo při zvýšení dávky) nadměrné náhlé 
snížení krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popřípadě sedu. 
 
Jestliže trpíte některým typem zeleného zákalu (glaukom s uzavřeným úhlem) je doporučeno 
pravidelné měření nitroočního tlaku, který může být zvýšen v důsledku užívání levodopy. 
 
Pokud trpíte onemocněním věnčitých tepen, srdeční arytmií nebo srdečním selháním mají být u Vás 
kardiální  funkce  sledovány  se  zvláštní  pozorností  především  při  zahájení  léčby  a  poté  pravidelně 
v průběhu celé léčby. 
 
Pokud  patříte  do  skupiny  pacientů  s tzv.  rizikovými  faktory  (např.  starší  pacienti,  současná  léčba 
antihypertenzivy  nebo  jinými  léky  s ortostatickým  potenciálem)  nebo  s předchozí  ortostatickou 
hypotenzí  (náhlé,  krátkodobé  snížení  tlaku  způsobené  změnou  polohy  z  leže  do  stoje),  je 
doporučováno  pečlivé  sledování  Vašeho  zdravotního  stavu  především  na  počátku  léčby  nebo  při 
zvyšování dávek. 
 
Jestliže je u Vás nutná celková anestezie, je možné pokračovat v normálním režimu podávání 
levodopy-benserazidu až do anestezie, s výjimkou případů, kdy se jedná o anestezii halotanem. U 
pacientů podstupujících celkovou anestezii halotanem má být terapie levodopou-benserazidem 
přerušena 12 až 48 hodin před chirurgickým výkonem, vzhledem k tomu, že u těchto pacientů existuje 
zvýšené riziko vzniku arytmií a kolísání krevního tlaku. Po chirurgickém výkonu lze podávání 
levodopy-benserazidu obnovit a postupně zvyšovat dávku až na dávku původní. 
 
Během léčby Vám bude pravidelně vyšetřován krevní obraz. 
 
Léčba levodopou-benserazidem musí být ukončena postupně. Náhlé vysazení léčby by u Vás mohlo 
vyvolat život ohrožující stav – neuroleptický maligní syndrom, charakterizovaný příznaky jako je 
zvýšení tělesné teploty, svalová ztuhlost a psychické změny. Dojde-li k rozvoji tohoto syndromu či 
jeho příznaků, je nutné pečlivé sledování, eventuálně v případě nutnosti hospitalizace a zahájení 
příslušné symptomatické léčby.  
 
Levodopa je spojována s výskytem ospalosti (somnolence) a epizodami náhlého nástupu spánku. 
Velmi vzácně byl hlášen náhlý nástup spánku během denních aktivit, v některých případech bez 
předcházejících varovných příznaků. Je třeba, abyste si byl(a) tohoto rizika vědom(a), pokud 
vykonáváte činnosti vyžadující Vaši zvýšenou pozornost. Někdy může být vhodné provádět při řízení 
a při obsluze strojů cvičení posilující bdělost. Pokud však již máte osobní zkušenost se somnolencí 

a/nebo s epizodou náhlého nástupu spánku, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte stroje. Kromě 
toho by měl Váš lékař zvážit úpravu dávkování nebo ukončení léčby. 
 
U pacientů s Parkinsonovou chorobou byl pozorován zvýšený výskyt kožního nádoru melanomu. Není 
jasné, zda to souvisí s užíváním léků obsahujících levodopu (jako je např. Madopar 250) nebo 
s onemocněním samotným. Doporučuje se pravidelné vyšetřování kůže.  
 
Další léčivé přípravky a přípravek Madopar 250 
Účinky  přípravku  Madopar  250  a  jiných  současně  užívaných  přípravků  se  mohou  navzájem 
ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době  užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Madopar 250 žádné volně prodejné 
léky. 

Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Madopar 250. 
 
Současné podávání léčivého přípravku obsahujícího léčivou látku trihexyfenidyl s přípravky 
obsahujícími levodopu-benserazid snižuje rychlost vstřebávání levodopy. 
 
Podávání antacid (léky, které slouží ke zmírňování trávicích obtíží plynoucích z překyselení žaludku, 
především pak pálení žáhy) současně s levodopou-benserazidem ve formě tobolek s řízeným 
uvolňováním snižuje rozsah vstřebávání levodopy v organismu. 
 
Metoklopramid zvyšuje rychlost vstřebávání levodopy. 
 
Léčivé přípravky k léčbě pocitu na zvracení a zvracení z různých příčin, které obsahují léčivou látku 
domperidon, mohou zvyšovat množství vstřebávané levodopy. 
 
Současné podání antipsychotik schopných blokovat dopaminové receptory, především antagonistů D2-
receptoru,  může  působit  proti  antiparkinsonským  účinkům  levodopy-benserazidu,  proto  má  být 
užíváno s opatrností. Váš lékař Vás bude proto pečlivě sledovat pro možnou ztrátu antiparkinsonského 
účinku  a  zhoršení  parkinsonských  příznaků.  Levodopa  může  snižovat  antipsychotické  účinky  těchto 
léků. Tyto léky mají být současně podávány s velkou opatrností. 
 
S opatrností je třeba zahájit podávání levodopy-benserazidu, pokud užíváte léky na snížení krevního 
tlaku   (antihypertenzivní  medikace).  Lékař  bude  pravidelně  kontrolovat  Váš  krevní  tlak,  aby  bylo 
možné v případě potřeby upravit dávku kteréhokoliv z léků. 
 
Současné  užívání  s inhibitory  monoaminooxidázy  (MAO,  užívané  např.  k léčbě  depresí)  by  mohlo 
vést  k nadměrně  vysokému  krevnímu  tlaku.  K vzestupu  krevního  tlaku  by  mohlo  dojít  i  v případě, 
pokud byly inhibitory MAO užity v uplynulých dvou týdnech. 
 
Účinek  Madoparu  250  snižují  některé  léky  užívané  k potlačení  silné  bolesti  (opioidy),  neuroleptika, 
která  se  užívají  k léčbě  některých  duševních  poruch,  přípravky  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku 
obsahující reserpin, nebo přípravky obsahující síran železnatý (užívané k léčbě nedostatku železa). 
 
Madopar 250 může zesilovat účinek látek, které stimulují nervový systém (např. látky jako adrenalin, 
noradrenalin, isoproterenol nebo amfetamin). 
 
Madopar  250  může  ovlivňovat  výsledek  některých  laboratorních  testů.  Výsledky  testů  moči  na 
přítomnost ketolátek mohou být falešně pozitivní. 
 
Potrava bohatá na bílkoviny může snižovat vstřebávání levodopy z trávicího traktu. 
 

Jestliže  v průběhu  léčby  Madoparem  250  budete  potřebovat  celkovou  anestezii,  lékař  Vám  12-48 
hodin  před  chirurgickým  výkonem  Madopar  250  vysadí.  Pokud  to  nebude  možné,  nepoužije  při 
anestezii halotan. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Madopar 250 užívat. 
Ženy  v reprodukčním  věku  musí  při  užívání  přípravku  Madopar  250  používat  spolehlivou 
antikoncepci. Při užívání Madoparu 250 v těhotenství může dojít k poškození vývoje kostry plodu. 
Benserazid  proniká  do  mateřského  mléka.  Proto  matky,  které  jsou  léčeny  Madoparem  250,  nesmí 
kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Madopar 250 může způsobovat somnolenci (nadměrnou ospalost) a epizody náhlého nástupu spánku. 
Musíte se tudíž zdržet řízení motorových vozidel nebo činností, při kterých zhoršená pozornost může 
Vám samotným nebo ostatním přivodit riziko vážného poranění nebo úmrtí (například obsluha strojů), 
dokud tyto opakující se epizody a somnolence nevymizí. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Madopar 250 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování  je  přísně  individuální,  určuje  jej  vždy  lékař  dle  závažnosti  a  pokročilosti  Vašeho 
onemocnění. 

Obvyklá celková denní dávka 1-4 tablety Madoparu 250 se rozděluje na 3-6 dílčích dávek. Tablety je 
možno dělit až na čtvrtiny. 

Madopar 250 je vhodné užívat na lačno nejméně 1/2 hodiny před jídlem nebo nejdříve hodinu po jídle 
a dostatečně zapít. 

Léčba je dlouhodobá. Její účinek se projeví po několika týdnech až měsících po zahájení. Za určitých 
okolností (např. přechod na jinou léčbu, výskyt nových onemocnění) může lékař dávku snižovat anebo 
Madopar 250 úplně vysadit. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Madopar 250, než jste měl(a) 
Vyhledejte  lékaře.  Příznaky  předávkování  se  vzhledem  k pomalému  vstřebávání  léčivých  látek 
neobjeví ihned. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Madopar 250 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jesliže jste přestal(a) užívat přípravek Madopar 250 
Léčbu nikdy nepřerušujte sami bez vědomí lékaře, který Vám určí postupné snižování dávek.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

Během  léčby,  zvláště  na  začátku,  se  mohou  vyskytnout  nežádoucí  účinky  jako  ztráta  chuti  k  jídlu, 
pocit  na  zvracení,  zvracení.  Tyto  zažívací  obtíže  lze  mírnit  současným  požitím  malého  množství 
potravy,  která obsahuje málo bílkovin (nevhodné jsou masité pokrmy a  mléčné výrobky). Zřídka se 
objevuje  nespavost  či  vzrušivost.  Po  dlouhodobém  léčení  se  mohou  objevit  abnormální  mimovolné 
pohyby končetin, svalů v obličeji a jazyka.  
 
V průběhu léčby se také mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky (frekvence výskytu není známa, 
z dostupných údajů nelze určit) při podání přípravku Madopar 250: 
 
-

 

snížení počtu červených krvinek (hemolytická anémie) 

snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), které pomáhají bojovat proti infekcím 

snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), které napomáhají srážení krve 

snížená chuť k jídlu 

stav zmatenosti 

deprese 

stav neklidu (agitovanost) * 

úzkost 

nespavost* 

halucinace, bludy* 

dezorientace* 

příznaky poruchy příjmu potravy 

poruchy chuti 

-  

patologické hráčství 

-  

zvýšené libido 

-  

hypersexualita 

-  

kompulzivní nakupování 

poruchy hybnosti, mimovolní pohyby 

spavost, náhlý začátek spánku 

porucha srdečního rytmu (arytmie) 

nadměrné náhlé snížení krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popřípadě sedu 

pocit na zvracení  

zvracení  

průjem 

změna barvy slin 

změna barvy jazyka 

změna zbarvení zubů 

změna barvy ústní sliznice 

poruchy jater a žlučových cest (např. zvýšené hladiny transamináz v jaterních testech) 

svědění, vyrážka 

syndrom neklidných nohou 

zvýšená močovina v krvi, změna barvy moči 

 
*Tyto příhody se mohou vyskytovat především u starších pacientů a u pacientů, kteří mají tyto 
poruchy v anamnéze. 
 
Během  léčby  přípravkem  Madopar  250  buďte  mimořádně  opatrní,  řídíte-li  motorová  vozidla  nebo 
obsluhujete-li stroje. Pokud se u Vás objeví nadměrná ospalost nebo dokonce epizoda náhlého nástupu 
spánku, zdržte se řízení a obsluhování strojů a kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. 
 
Můžete také zaznamenat následující nežádoucí účinky: 

  Neschopnost odolat nutkání provádět činnost, která by Vás mohla poškodit, mezi tyto činnosti 

mohou patřit: 

  Silné nutkání k nadměrnému hazardu i přes riziko vážných rodinných nebo osobních 

následků. 

  Změněný nebo zvýšený zájem o sex a chování, které ve Vás nebo ve Vašem okolí 

budí zvýšené obavy, např. zvýšený sexuální apetit. 

  Nekontrolovatelné nadměrné nakupování nebo utrácení. 

  Záchvatovité přejídání (příjem velkého množství potravy za krátkou dobu) nebo 

nutkavé přejídání (příjem většího množství jídla, než je obvyklé a než je nutné pro 
zahnání hladu). 

Syndrom neklidných nohou 
Rozvoj augmentace (přesun příznaků z večera / noci do časného odpoledne a večera) je nejčastějším 
nežádoucím účinkem dlouhodobé léčby. 
 
Informujte, prosím, svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z těchto nežádoucích účinků. Váš 
lékař s Vámi probere možnosti, jak tyto nežádoucí účinky zvládat či je omezit. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Madopar 250 uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. 
Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Madopar 250 obsahuje 
 

Léčivými látkami jsou levodopum 200 mg, benserazidi hydrochloridum 57 mg, což odpovídá 
benserazidum 50 mg v 1 tabletě. 

Dalšími  složkami  jsou  mannitol,  hydrogenfosforečnan  vápenatý,  mikrokrystalická  celulóza, 
předbobtnalý  kukuřičný  škrob,  krospovidon,  ethylcelulóza,  červený  oxid  železitý,  koloidní 
bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Madopar 250 vypadá a co obsahuje toto balení 

Kulaté bikonvexní světle až bledě červené lehce skvrnité tablety se čtvrtící rýhou a vyraženým kódem 
ROCHE  a  logem  na  jedné  straně.  Tablety  přípravku  Madopar  250  lze  dělit  na  dvě  stejné  poloviny 
nebo čtyři stejné čtvrtiny. 
 
Tablety jsou baleny v lahvičce z hnědého skla se šroubovacím uzávěrem. 
 
Velikost balení: 30 nebo 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Roche s. r. o. 
Sokolovská 685/136f  
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu MADOPAR 250 30X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu MADOPAR 250 30X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám