Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

MACMIROR COMPLEX 500 12 Pesar

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13071

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L., MILANO/ROZZANO
Kód výrobku: 13071
Kód EAN: 7612729000167
Kód SÚKL: 41146
Držitel rozhodnutí: DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L., MILANO/ROZZANO
Kdy se používá Macmiror Complex 500? Macmiror Complex 500 se používá k léčbě smíšených vaginálních infekcí způsobených bakteriemi, trichomonádami, kvasinkami a plísněmi. Přípravek byl předepsán Vašim lékařem pro Vás, proto byste jej neměla dát nikomu jinému.

Příbalový leták

1

 

sp.zn.:  sukls82210/2012 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

MACMIROR COMPLEX 500 

Měkké vaginální tobolky 

nifuratelum, nystatinum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Macmiror Complex 500 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Macmiror Complex 500 používat 

3. 

Jak se přípravek Macmiror Complex 500 používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Macmiror Complex 500 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Macmiror Complex 500 a k čemu se používá 

 
Přípravek obsahuje léčivé látky nifuratel a nystatin. Jejich kombinace umožňuje komplexní léčbu 
zánětů pochvy způsobených bakteriemi, trichomonádami, kvasinkami a plísněmi a obnovení 
normálních poměrů poševní flóry. Lze jej použít také k profylaktickému zajištění malých 
gynekologických zákroků. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Macmiror Complex 500 používat 

 
Nepoužívejte přípravek Macmiror Complex 500: 

jestliže jste alergická na nifuratel, nystatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  

Po dobu trvání menstruace je nutno podávání přípravku přerušit a po jejím skončení v léčbě 
pokračovat. Špinění není překážkou místní léčby. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Macmiror Complex 500 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používala nebo které možná budete používat. 
Vzájemné ovlivnění přípravku s jinými léky není známo. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek by neměl být používán v prvních třech měsících těhotenství. V dalších měsících těhotenství 
a v období kojení lze přípravek používat na doporučení lékaře. 

2

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Macmiror Complex 500 obsahuje sodnou sůl ethylparabenu a sodnou sůl 
propylparabenu. 
Tyto látky mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Macmiror Complex 500 používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je 1 vaginální tobolka 1 - 2× denně po dobu 6 - 12 dnů podle závažnosti 
infekce. 
Tobolky zavádějte až do horní části pochvy, aby byl dosažen maximální léčebný účinek. 
Vhodná je kombinace s vaginální mastí Macmiror Complex. V tomto případě je doporučeno podávat 
mast ráno a tobolku večer. Při zvlášť úporných infekcích je vhodné zároveň užívat i tablety Macmiror. 
V některých případech je potřebná i současná léčba sexuálního partnera kombinací masti Macmiror 
Complex a tablet Macmiror. Dávkování určí vždy lékař. Během léčby je pak nutná sexuální 
abstinence. 
 
Použití u dětí 
Pro podávání dětem je vhodnější lékovou formou Macmiror Complex, vaginální mast, která je 
vybavená aplikátorem s tenkým nástavcem. 
 
Jestliže jste použila více přípravku Macmiror Complex 500, než jste měla
 
Předávkování je vzhledem ke způsobu podání velmi nepravděpodobné. 
 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Macmiror Complex 500 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Ojediněle se mohou vyskytnout případy lokální přecitlivělosti na přípravek, které se projevují 
zarudnutím, svěděním nebo pálením, jež ve většině případů spontánně vymizí během druhého dne 
léčby a nebývají důvodem k přerušení léčby. Jiné nežádoucí účinky nejsou známy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
 

3

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Macmiror Complex 500 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a 
na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Macmiror Complex 500 obsahuje 

Léčivými látkami jsou: nifuratelum 500 mg a nystatinum 200 000 I.U. v 1 měkké vaginální 
tobolce. 

Pomocnými látkami jsou: dimeticon 1000, želatina, glycerol, sodná sůl ethylparabenu (E215), 
sodná sůl propylparabenu (E217), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E 172). 

 
Jak přípravek Macmiror Complex 500 vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: světle hnědé oválné měkké vaginální tobolky, obsahující světle žlutou olejovitou 
suspenzi. 
Obal: PVC/PVDC/Al blistr, krabička 
Velikost balení: 8 nebo 12 měkkých vaginálních tobolek 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
POLICHEM SA 
50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Lucembursko 
 
Výrobce 
DOPPEL FARMACUTICI S.r.l., Via Volturno n° 48, Quinto deʼ

 

Stampi, I-20089 Rozzano, Miláno, Itálie 

DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l., Via Martiri delle Foibe n° 1, I-29016 Cortemaggiore, Piacenza, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
15.4.2015 

Recenze

Recenze produktu MACMIROR COMPLEX 500 12 Pesar

Diskuze

Diskuze k produktu MACMIROR COMPLEX 500 12 Pesar

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám