Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

LUMINAL 5X1ML/200MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21718

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21718
Kód EAN: 4031649000874
Kód SÚKL: 84449
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Luminal se používá při léčbě epilepsie (kromě absencí), stavů psychomotorického neklidu, k akutnímu zvládání křečových stavů eklampsie a tetanu a v rámci předoperační přípravy.

Příbalový leták

 
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44463/2012 
a příloha k sp.zn. sukls98737/2012 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele

 

 

Luminal 

Injekční roztok 

(Phenobarbitalum natricum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
1. 

Co je Luminal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Luminal používat 

3. 

Jak se Luminal používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Luminal uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Luminal a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku Luminal je fenobarbital. Vedle účinků proti křečím má fenobarbital i účinky 
hypnotické (navozující spánek) a sedativní (zklidňující). 
Luminal se používá při léčbě epilepsie (kromě absencí), stavů psychomotorického neklidu, k akutnímu 
zvládání křečových stavů eklampsie a tetanu, a v rámci předoperační přípravy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Luminal používat 

 
Nepoužívejte Luminal 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže jste alergický(á) na jiné barbituráty. 
 
Dále se přípravek nesmí užívat při akutních otravách alkoholem, léky naspaní, proti bolest, při otravě 
budivými prostředky a léky tlumícími centrální nervovou soustavu. 
 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Luminal se poraďte se svým lékařem 

  trpíte-li akutní jaterní porfyrií  
  trpíte-li závážným srdečním onemocněním, poruchou funkce jater či ledvin 
  trpíte-li problémy s dýcháním, zejména dušností a zúžením dýchacích cest 
  trpíte-li poruchami vědomí 
  trpíte-li nebo jste trpěl(a) závislostí 
  máte-li v rodinné anamnéze afektivní poruchy (poruchy týkající se citové stránky) 

 
Fenobarbital  má  potenciál  pro  vznik  závislosti.  Riziko  vzniku  závislosti  existuje  již  po  několika 
týdnech každodenního používání. Toto se týká nejen zneužívání zvlášť vysokých dávek léku, ale též 
používání v rámci normálního léčebného dávkování. 
Léčba  fenobarbitalem  se  ukončuje  postupným  snižováním  dávky.  V  průběhu  vysazování  se  mohou 
vyskytnout přechodné abstinenční příznaky. 
 
Po  použití  přípravku  Luminal  byly  hlášeny  potenciálně  život  ohrožující  kožní  vyrážky  (Stevens-
Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující se zpočátku jako červené terčovité 
skvrny nebo kruhovité fleky na kůži trupu často s puchýřem ve svém středu.  
Další  příznaky,  po  kterých  je  třeba  pátrat,  zahrnují  vředy  v ústech,  v  krku,  v  nose,  na  genitáliích 
(zevních pohlavních orgánech) a zánět spojivek (červené a oteklé oči).  
Tyto  potencionálně  život  ohrožující  kožní  vyrážky  jsou  často  doprovázeny  příznaky  podobnými 
chřipkovému onemocnění. Vyrážka může přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže.  
Největší riziko rozvoje závažných kožních reakcí je v prvním týdnu léčby.  
Pokud  se  u  Vás  po  použití  přípravku  Luminal  vyskytne  Stevens-Johnsonův  syndrom  nebo  toxická 
epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu přípravkem Luminal nikdy znovu zahájit.  
Pokud  se  u  Vás  objeví  vyrážka  nebo  tyto  kožní  příznaky,  vyhledejte  okamžitě  lékařskou  pomoc  a 
informujte lékaře, že užíváte tento léčivý přípravek.  
 
Injekční roztok Luminal by se měl používat zvláště opatrně u starších pacientů, protože jsou 
mimořádně citliví na fenobarbital. 
 
Z důvodu možné zvýšené citlivosti na světlo je třeba se vyhnout silnému slunečnímu záření. 
 
Během léčby injekčním roztokem přípravku Luminal je nutno vzít v úvahu, že fenobarbital může 
způsobovat respirační depresi (pomalé nebo mělké dýchání). 
 
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je fenobarbital, trpěli představami, že si ublíží či 
vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
Poraďte  se  prosím  s  lékařem  i  v případě,  že  jste  kterýmkoliv  z uvedených  stavů  trpěl(a)  kdykoli 
v minulosti. 
 
Další léčivé přípravky a Luminal 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 
Účinky fenobarbitalu na jiná léčiva: 
Při současném podání s přípravky ovlivňujícími centrální nervovou soustavu (jako některé přípravky 
k léčbě duševních potíží, přípravky k léčbě bolesti nebo k znecitlivění, přípravky na spaní nebo k léčbě 
alergií), a dále s alkoholem může fenobarbital zvyšovat jejich účinek. 
Barbituráty  mohou  vyvolat  zvýšenou  produkci  některých  jaterních  enzymů  odpovědných  za 
odbourávání  některých  léčiv  v játrech,  a  to  např.  léků  na  ředění  krve  (např.  warfarin),  kortikoidů, 
lamotriginu  (k  léčbě  epilepsie  nebo  některých  duševních  onemocnění),  hormonů  štítné  žlázy, 
antibiotik  doxycyklinu  nebo  chloramfenikolu,  přípravků  proti  plísňovým  onemocněním  (např. 
itrakonazolu,  ketokonazolu,  flukonazolu),  antibiotika  griseofulvinu,  perorálních  kontraceptiv 
(antikoncepce),  a  snížit  tak  jejich  účinek.  Fenobarbital  může  snižovat  účinek  některých  léčiv 
používaných k léčbě epilepsie, např. felbamatu a kyseliny valproové. Fenobarbital zvyšuje nežádoucí 
účinky  methotrexatu,  naproti  tomu  snižuje  účinek  kortikoidů  (glukokortikoidů).  Účinek  fenytoinu 
může zvýšit nebo snížit. 
 
Účinky jiných léčiv na fenobarbital: 
Felbamat může zvyšovat účinek i nežádoucí účinky fenobarbitalu. 
Kyselina valproová zesiluje účinky barbiturátů. Fenytoin může zvyšovat účinek fenobarbitalu. 
 
Jiné interakce: 

Vzhledem k obsahu alkoholu jako rozpouštědla v injekčním roztoku přípravku Luminal je nutno dbát 
na ovlivňování s přípravky, které se nesnášejí s alkoholem. 
 
Přípravek Luminal s alkoholem 
Fenobarbital  může  snížit  toleranci  vůči  alkoholu.  Pacienti  (pacientky)  by  tedy  v průběhu  léčby 
neměli(y) pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Luminal  může  negativně  působit  na  plod.  Během  těhotenství  tedy  Luminal  používejte  jen  tehdy, 
pokud  to  výslovně  určil  Váš  lékař.  Okamžitě  informujte  svého  lékaře,  pokud  jste  těhotná  nebo 
těhotenství plánujete. 
Fenobarbital  přechází  do  mateřského  mléka.  Fenobarbital  může  mít  negativní  vliv  na  novorozence. 
Poraďte se s lékařem, pokud budete Luminal používat v období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Fenobarbital  může  i  při  správném  dávkování  natolik  změnit  reakční  schopnosti,  že  tím  může  být 
ovlivněna  schopnost  aktivní  účasti  v  dopravě  a  při  obsluze  strojů.  To  platí  ve  zvýšené  míře  při 
současném požití alkoholu. 
Minimálně po dobu prvních dní léčby fenobarbitalem byste proto měl(a) upustit od řízení vozidel a 
dalších  činností,  které  vyžadují  zvýšenou  schopnost  koncentrace.  Rozhodnutí  v  každém  konkrétním 
případě učiní lékař s přihlédnutím k individuální reakci a dávkování.  
 
Přípravek Luminal obsahuje alkohol a propylenglykol 
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. 
Tento léčivý přípravek obsahuje propylenglykol, který při vyšším dávkování může u malých kojenců 
způsobit příznaky opilosti. 
 
3. 

Jak se Luminal používá 

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se 
se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem.  Režim  dávkování  není  možné  libovolně  měnit,  jelikož  by  toto 
vedlo k selhání léčby. 
 
Dospělým se podává obvykle 1 ml injekčního roztoku Luminal (1 ampule = 200 mg fenobarbitalu), 
starším dětem 0,75 ml, mladším dětem 0,3 ml, kojencům 0,1 - 0,3 ml i.m. (do svalu), nebo pomalu i.v. 
(do žíly), případně až 2 - 3 krát denně. 
Dávkování se řídí podle druhu a závažnosti onemocnění. Maximální jednotlivá dávka činí u dospělých 
400  mg  fenobarbitalu  (2  ampule  =  2  ml  injekčního  roztoku  přípravku  Luminal),  maximální  denní 
dávka  je  800  mg  fenobarbitalu  na  den.  U  starších  pacientů  je  často  nutné  dávku  snížit.  U  pacientů 
s poruchou funkce jater je třeba snížit počáteční dávku. U pacientů s poruchou funkce ledvin může být 
nutné snížit dávku a prodloužit interval mezi dávkami.  
 
Způsob podání a délka léčby 
Injekční roztok Luminal se podává podle potřeby 2x – 3x denně i.m. nebo pomalu i.v. O délce léčby 
fenobarbitalem  rozhoduje  ošetřující  lékař  a  řídí  se  všeobecně  průběhem  základního  onemocnění. 
Ošetřující lékař musí proto občas zvážit, zda podávání fenobarbitalu je u nemocného ještě potřebné. 
Injekční roztok přípravku Luminal je určen k použití především pro závažnější chorobné stavy anebo v 
případech, kdy nelze použít jinou lékovou formu přípravku (např. tablety). 
Léčba přípravkem Luminal se ukončuje postupným snižováním dávky.. 
 
Pokud máte pocit, že účinek přípravku Luminal je příliš silný či slabý, poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Luminal, než jste měl(a) 
Pokud si myslíte, že vám  bylo podáno více přípravku Luminal, ihned se zeptejte svého lékaře nebo 
zdravotní sestry.. Je-li podána nedopatřením vyšší dávka, lékař zahájí neprodleně nutná opatření. 
 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Luminal 
Protože  přípravek  Luminal  vám  podává  lékař  nebo  zdravotní  sestra,  je  nepravděpodobné,  že  byste 
nedostal(a) potřebnou dávku přípravku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 
nebo zdravotní sestry. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky se mohou objevit, zejména pak na začátku léčby: 
 
Velmi  časté  (u  více  než  1  pacienta  z  10):  zklidnění,  únava,  spavost,  slabost,  poruchy  rovnováhy, 
zpomalení  reakcí,  závrať,  bolest  hlavy,  porucha  hybnosti,  porucha  vnímání  a  myšlení,  zmatenost  a 
sexuální dysfunkce (snížení libida, impotence). 
 
Časté (více než u 1 pacienta ze 100 a méně než u 1 pacienta z 10): paradoxní stavy vzrušenosti u dětí a 
starších osob, úzkost, podrážděnost, nervozita. 
 
Méně časté (více než u 1 pacienta z 1000 a méně než u 1 pacienta ze 100): Byly hlášeny potenciálně 
život  ohrožující  kožní  vyrážky  (Stevens-Johnsonův  syndrom  a  toxická  epidermální  nekrolýza)  (viz 
bod  2).  Reakce  z přecitlivělosti  (horečka,  poruchy  funkce  jater,  zánět  jater,  zvětšení  lymfatických 
uzlin,zvýšený  počet  některých  bílých  krvinek  -leukocytóza,  lymfocytóza,  přecitlivělost  na  světlo, 
kožní  vyrážky,  též  závažné  kožní  reakce  s olupováním  kůže  a  tvorbou  puchýřů  např.  exfoliativní 
dermatitida,  multiformní  erytém),  poškození  kostní  dřeně  (výrazný  pokles  počtu  bílých  a  červených 
krvinek  a  krevních  destiček),  chudokrevnost  (snížení  počtu  červených  krvinek),  depresivní  poruchy, 
oběhové poruchy s nízkým krevním tlakem vedoucí až k šoku, poškození jater, poškození ledvin, pocit 
na zvracení, zvracení, zácpa, bolest v nadbříšku. 
 
Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000 a méně než u 1 pacienta z 1000): křivice, zánět žil. Byly 
hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí 
kostí) a zlomenin.  Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud vám v minulosti byla 
diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Velmi  vzácné  (méně  než  u  1  pacienta  z  10 000):  úbytek  hormonů  štítné  žlázy  (zejména  při 
kombinované  léčbě  jinými  přípravky  k léčbě  epilepsie),  pemphigus  vulgaris,  projevující  se  tvorbou 
puchýřů  a  nehojícími  se  vředy,  Dupuytrenova  kontraktura,  často  se ztluštěním  prstových  kloubů  a 
nárůstem pojivové tkáně, zmrzlé rameno (periarthritis humeroscapularis). 
 
Fenobarbital může způsobovat útlum dýchání. 
U dětí se mohou vyskytnout poruchy chování, zejména hyperaktivita.  
Diskutuje se též o možném vztahu mezi léčbou barbituráty a vzácným výskytem polyfibromatózy.  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. 
 
 
5. 

Jak Luminal uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Luminal obsahuje 
-  Léčivou látkou je phenobarbitalum.  
Jedna  ampule  injekčního  roztoku  (1  ml)  obsahuje  phenobarbitalum  natricum  219  mg,  což  odpovídá 
phenobarbitalum 200 mg.   
 
-  Pomocnými látkami jsou ethanol 96% (10 obj.%), propylenglykol, voda na injekci. 
 
Jak Luminal vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Injekční roztok Luminal je čirý, bezbarvý roztok. 
Odlamovací ampule z bezbarvého skla, plastová vložka, krabička. 
Velikost balení: 5 x 1 ml injekčního roztoku.  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH 
Weg beim Jäger 214 
D-22335 Hamburg 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
Desitin Pharma s.r.o. 
Opletalova 25 
111 21 Praha1, Česká republika 
tel. (+420) 222 245 375 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.8.2012. 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
Je  třeba  si  uvědomit,  že  fenobarbital  je  nutné  podávat  stále,  při  náhlém  vysazení  se  mohou  vrátit 
záchvaty a dokonce se objevuje status epilepticus. Fenobarbital se doporučuju vysazovat postupným 
snižováním dávky. 
Je třeba se vyhnout podkožnímu nebo paravenóznímu podání injekce, protože může dojít ke vzniku 
nekrózy. Nesprávné podání injekce do tepny může vyvolat vazospasmus, ostrou bolest a gangrénu. 
Během  nitrožilního  podávání  fenobarbitalu  je  nutné  sledovat  EKG,  krevní  tlak,  respirační  funkce  a 
plazmatickou hladinu fenobarbitalu. Rovněž musí existovat možnost resuscitace. 
 

Recenze

Recenze produktu LUMINAL 5X1ML/200MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu LUMINAL 5X1ML/200MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám