Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LOZAP H 90 Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25336

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 25336
Kód EAN: 8594739033344
Kód SÚKL: 15317
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Co je Lozap H a k čemu se používá Lékař Vám předepsal Lozap H, protože se u Vás vyskytuje onemocnění, které je známé jako hypertenze čili vysoký krevní tlak. Lozap H je kombinací antagonisty receptoru angiotensinu II (losartan) a diuretika, tj. močopudného léku (hydrochlorothiazid). Losartan a hydrochlorthiazid způsobují společně snížení vysokého krevního tlaku. Fixní kombinace není vhodná pro počáteční terapii. Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

Příbalový leták

Sp.zn.sukls96298/2017 
A sp.zn.sukls96299/2017 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Lozap H 50 mg/12,5 mg potahované tablety 

losartanum kalicum/hydrochlorothiazidum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

•  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

•  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

•  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně Vám.  Nedávejte jej  žádné další  osobě.  Mohl by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

•  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 

Co je přípravek Lozap H a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lozap H užívat 

3. 

Jak se přípravek Lozap H užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Lozap H uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Lozap H a k čemu se používá  

 
Přípravek  Lozap  H  je  kombinací  antagonisty  receptoru  angiotenzinu  II  (losartan)  a  diuretika 
(hydrochlorothiazid). Angiotenzin II je látka vytvářená v těle, která se váže na receptory v cévách, což 
způsobuje jejich zúžení. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan zabraňuje vazbě angiotenzinu II 
na  tyto  receptory,  což  způsobuje  uvolnění  cév  s  následným  snížením  krevního  tlaku. 
Hydrochlorothiazid působí na ledviny, které  vylučují více tekutin a soli. Toto také pomáhá snižovat 
krevní tlak. 
 
Přípravek Lozap H je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lozap H užívat 

 
Neužívejte přípravek Lozap H 

•  jestliže  jste  alergický(á)  na  losartan,  hydrochlorothiazid  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

•  jestliže jste alergický(á) na jiné látky odvozené od sulfonamidů (např. jiné thiazidy, některé 

antibakteriální látky, jako je co-trimoxazol, nejste-li si jistý/á, zeptejte se svého lékaře); 

•  jestliže máte závažnou poruchu funkce jater; 

•  jestliže  máte  nízké  hladiny  draslíku,  nízké  hladiny  sodíku  nebo  vysoké  hladiny  vápníku, 

které nelze upravit léčbou; 

•  jestliže trpíte dnou; 

•  pokud  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce  (je  však  lépe  přípravek  Lozap  H  neužívat  ani  na 

počátku těhotenství - viz bod Těhotenství); 

•  jestliže máte závažnou poruchu funkce  ledvin nebo pokud máte ledviny, které nevytvářejí 

moč; 
 

•  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 

snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lozap H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Informujte  svého  lékaře,  pokud  se  domníváte,  že  jste  těhotná,  nebo  byste  mohla  otěhotnět.  Užívání 
přípravku Lozap H není doporučeno na počátku těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná více 
než 3 měsíce, protože, pokud by se v tomto období užíval, mohl by vážně poškodit Vaše dítě (viz bod 
Těhotenství). 
 
Před užíváním přípravku Lozap H je důležité informovat Vašeho lékaře: 

•  jestliže jste v minulosti byl(a) postižen(a) otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka; 

•  jestliže užíváte diuretika (léky na odvodnění); 

•  jestliže jste na dietě s omezeným příjmem solí; 

•  jestliže  silně  zvracíte  a/nebo  máte  průjem  nebo  jste  těmito  stavy  byl(a)  postižen  v nedávné 

minulosti; 

•  jestliže trpíte srdečním selháváním; 

•  jestliže máte poruchu funkce jater (viz bod 2 „Neužívejte přípravek Lozap H“); 

•  jestliže máte zúžené tepny vedoucí do ledvin (stenóza renální arterie) nebo pokud máte pouze 

jednu fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina; 

•  jestliže  trpíte  zúžením  tepen  (ateroskleróza),  anginou  pectoris  (bolesti  na  hrudi  v důsledku 

špatného fungování srdce); 

•  jestliže máte „stenózu aortální nebo mitrální chlopně“ (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte 

„hypertrofickou kardiomyopatií“ (choroba způsobující zvýšení tloušťky srdečního svalu); 

•  jestliže máte cukrovku; 

•  jestliže jste měl(a) dnu; 

•  jestliže  trpíte  nebo  jste  trpěl  alergickým  onemocněním,  astmatem  nebo  chorobou,  která 

způsobuje bolesti kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodes); 

•  jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud jste na dietě s 

nízkým obsahem draslíku; 

•  jestliže Vám bude  podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým zákrokem 

nebo  pokud  máte  podstoupit  testy  na  kontrolu  funkce  příštítných  tělísek,  musíte  o  tom,  že 
užíváte přípravek Lozap H, informovat lékaře nebo zdravotnický personál; 

•  jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (syndrom spojený se zvýšeným vylučováním 

hormonu aldosteronu z nadledvinek zapříčiněný abnormalitami v této žláze); 

•  pokud  užíváte  některý  z  následujících  přípravků  používaných  k  léčbě  vysokého  krevního 

tlaku:  

 - inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte problémy s 

ledvinami související s diabetem; 

 - aliskiren. 

Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě: “Neužívejte přípravek Lozap H”. 
 

Léčivá  látka  hydrochlorothiazid  může  způsobovat  neobvyklou  reakci,  která  má  za  následek 
snížení ostrosti vidění a  bolest oka. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke 
kterému může dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku  Lozap H. Tento stav může 
vést k trvalé ztrátě zraku, pokud není léčen. 

 

Děti a dospívající 
S užíváním  přípravku  Lozap  H  u  dětí  a  dospívajících  (mladších  18  let)  neexistuje  žádná  zkušenost. 
Z tohoto důvodu se nesmí přípravek Lozap H dětem a dospívajícím podávat. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lozap H 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Diuretika,  jako  je  hydrochlorothiazid  obsažený  v  přípravku  Lozap  H,  mohou  interagovat  s jinými 
léčivy.  
 
Přípravky obsahující lithium nesmí být s přípravkem Lozap H užívány bez pečlivého dohledu lékaře.  
 
Zvláštní  bezpečnostní  opatření  (např.  krevní  testy)  mohou  být  na  místě,  pokud  užíváte  doplňky 
draslíku,  náhražky  solí  obsahující  draslík  nebo  léky  šetřící  draslík,  jiná  diuretika  (tablety  na 
odvodnění),  jistá  laxativa,  léky  k  léčbě  dny,  léky  ke  zvládání  srdečního  rytmu  nebo  na  cukrovku 
(perorální léky nebo inzulin).  
 
Rovněž je důležité, aby Váš lékař věděl, zda užíváte:  

•  jiné léky ke snížení krevního tlaku,  

•  steroidy,  

•  léky k léčbě rakoviny,  

•  léky proti bolesti, 

•  léky na plísňové infekce,   

•  léky proti artritidě,  

•  pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je cholestyramin,  

•  léky uvolňující svaly,  

•  antidepresiva,  

•  prášky na spaní;  

•  opiátové léky, jako je morfin,  

•  ‘presorické aminy’, jako je adrenalin nebo jiné léky ze stejné skupiny;,  

•  karbamazepin k léčbě epilepsie. 

 
Možná bude nutné, aby Vám lékař změnil dávku a/nebo udělal jiná opatření:  

•  pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek 
Lozap H" a „Upozornění a opatření"). 

 
Informujte,  prosím,  svého  lékaře,  pokud  užíváte  přípravek  Lozap  H  a  máte  podstoupit  rentgenové 
vyšetření a mají Vám být podány jodované kontrastní látky. 
 
Přípravek Lozap H s jídlem, pitím a alkoholem 
Doporučuje  se,  abyste  během  užívání  těchto  tablet  nepil(a)  alkohol:  alkohol  a    přípravek  Lozap  H 
mohou vzájemně zesílit své účinky. Přípravek Lozap H se nesmí užívat s lékořicí, protože by to mohlo 
mít za následek snížení hladiny draslíku v krvi. 
 
Sůl v potravě v nadměrných množstvích může oslabit účinek tablet přípravku Lozap H. 
Přípravek Lozap H lze užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám 
doporučí vysazení přípravku Lozap H ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, 
a  převede  vás  na  jinou  léčbu.  Užívání  přípravku  Lozap  H  není  vhodné  na  počátku  těhotenství.  Od 
třetího  měsíce  těhotenství  se  přípravek  Lozap  H  nesmí  užívat,  protože  během  druhé  a  třetí  třetiny 
těhotenství by mohl způsobit závažné poškození Vašeho dítěte. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Přípravek Lozap H není doporučen 
kojícím matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit. 
 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při  zahájení  léčby  tímto  lékem  nesmíte  provádět  úkoly,  které  mohou  vyžadovat  zvláštní  pozornost 
(například řízení automobilu nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud nezjistíte, jak svůj lék snášíte. 
 
Přípravek Lozap H obsahuje Ponceau 4R
 
Tento přípravek obsahuje barvivo Ponceau 4R, které může způsobovat alergické reakce. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Lozap H užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Lékař stanoví vhodnou dávku přípravku Lozap H podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další 
léky. Tablety přípravku Lozap H lze užívat s jídlem i bez jídla. 
  
Vysoký krevní tlak 
Obvyklá dávka u většiny pacientů s vysokým krevním tlakem je 1 tableta přípravku Lozap H denně, 
postačující k úpravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Tuto dávku lze zvýšit na 2 potahované tablety 
přípravku Lozap H jednou denně. Maximální dávka jsou 2 potahované tablety přípravku Lozap H za 
den. 
 
Děti a dospívající 
S  používáním  přípravku  Lozap  H  u  dětí  a  dospívajících  mladších  18  let  nejsou  žádné  zkušenosti. 
Přípravek Lozap H se tedy nesmí dětem a dospívajícím podávat. 
 
Starší pacienti 
Přípravek  Lozap  H  funguje  stejně  dobře  a  je  stejně  dobře  snášen  většinou  starších  a  mladších 
dospělých pacientů. Většina starších pacientů vyžaduje stejnou dávku jako mladší pacienti. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lozap H, než jste měl(a) 
V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout 
lékařskou pomoc. Předávkování může navodit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalení 
tepu, změny složení krve a dehydrataci.

 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lozap H 
Pokuste  se  užívat  přípravek  Lozap  H  denně,  tak  jak  je  předepsáno.  Nezdvojnásobujte  následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pouze pokračujte ve Vašem obvyklém schématu. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lozap H 
Je  důležité,  abyste  přípravek  Lozap  H  užíval(a)  tak  dlouho,  jak  dlouho  Vám  jej  bude  lékař 
předepisovat, čímž zajistíte plynulou úpravu svého krevního tlaku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka  

 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
Jestliže u Vás dojde k dále uvedeným jevům, přestaňte přípravek Lozap H užívat a ihned se obraťte na 
svého lékaře nebo jděte na pohotovost do nejbližší nemocnice: 
 
Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže 
s polykáním nebo dechem). 
Jde o vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 
1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci. 
 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:  
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10) 

•  kašel,  infekce  horních  dýchacích  cest,  ucpání  nosu,  zánět  vedlejších  nosních  dutin, 

onemocnění dutin, 

•  průjem, bolesti břicha, pocit nevolnosti, poruchy trávení, 

•  svalové bolesti nebo křeče, bolesti v nohou, bolesti v zádech, 

•  nespavost, bolesti hlavy, závrať, 

•  slabost, únava, bolest na hrudi, 

•  zvýšené hladiny draslíku (které mohou způsobovat abnormální srdeční tep), snížení hladin 

hemoglobinu, 

•  změny ve funkci ledvin včetně selhání ledvin, 

•  příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie). 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100) 

•  snížení  počtu  červených  krvinek  (anémie),  červené  nebo  hnědavé  skvrny  na  kůži  (někdy 

zvláště  na  chodidlech,  dolních  končetinách,  pažích  a  hýždích,  s  bolestmi  kloubů,  otokem 
rukou a nohou a bolestmi žaludku),  

•  tvorba  modřin,  snížení  počtu  bílých  krvinek,  problémy  se  srážlivostí  krve,  snížený  počet 

krevních destiček, rozpad krevních destiček 

•  ztráta  chuti  k  jídlu,  zvýšení  hladin  kyseliny  močové  nebo  manifestní  dna,  zvýšení  hladin 

krevního cukru, abnormální hladiny krevních elektrolytů, 

•  úzkost,  nervozita,  panická  porucha  (znovu  se  objevující  panické  záchvaty),  zmatenost, 

deprese, abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, zhoršení paměti, 

•  mravenčení nebo podobné pocity, bolest v končetinách, třes, migréna, mdloby, 

•  rozostřené  vidění,  pálení  nebo  píchání  v  očích,  zánět  spojivek,  zhoršené  vidění,  vidění  do 

žluta,  

•  zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších, závrať, 

•  nízký krevní tlak, což může být spojeno se změnami polohy (pocit závratě nebo slabosti při 

napřímení),  angina  pectoris  (bolest  na  hrudi),  abnormální  srdeční  tep,  cerebrovaskulární 
příhoda (přechodná ischemická příhoda, “minimrtvice”), infarkt myokardu, bušení srdce, 

•  zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin, 

•  bolest  v  krku,  dušnost,  bronchitida,  pneumónie,  voda  na  plicích  (což  způsobuje  potíže  s 

dechem), krvácení z nosu, výtok z nosu, ucpání nosu, 

•  zácpa,  větry,  žaludeční  nevolnost,  žaludeční  křeče,  zvracení,  sucho  v  ústech,  zánět  slinné 

žlázy, bolesti zubů, 

•  žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní, 

•  závažné kožní reakce s vyrážkou po celém těle, olupováním kůže, tvorbou puchýřů (toxická 

epidermální nekrolýza);   

•  kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zarudnutí kůže, citlivost na světlo, suchá kůže, návaly 

horka, pocení, vypadávání vlasů, 

•  bolest  v  pažích,  ramenou,  kyčlích,  kolenou  nebo  jiných  kloubech,  otok  kloubů,  ztuhlost, 

svalová slabost, 

•  časté močení i v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových cest, 

cukr v moči, 

•  mírné zvýšení hladiny močoviny a kreatininu 

•  nízká hladina sodíku v krvi (hyponatrémie), nízká hladina draslíku (hypokalaemie)   

•  snížení sexuálního apetitu, impotence, 

•  otok obličeje, lokalizovaný otok (edém), horečka. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000) 

•  hepatitida (zánět jater), abnormální hodnoty výsledků vyšetření jaterních funkcí. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

•  nevysvětlitelné svalové bolesti s tmavou (čajově zbarvenou) močí (rhabdomyolýza), 

•  autoimunitní onemocnění, které se projevuje jako šupinaté červené skvrny nebo kruhy, které 

mohou svědit a obvykle se objevují na částech těla, které jsou vystaveny slunečnímu záření 
(kožní lupus erythematodes); 

•  příznaky podobné chřipce, 

•  celkový pocit nevolnosti (malátnost), 

•  poruchy chuti, 

•  zhoršení zraku a náhlá bolest očí (možné příznaky akutní myopie nebo sekundárního akutního  

glaukomu s uzavřeným úhlem).  

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Lozap H uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Lozap H obsahuje 
Léčivými  látkami  jsou  losartanum  kalicum  50  mg  a  hydrochlorothiazidum  12,5  mg  v jedné 
potahované tabletě. 
 
Pomocnými  látkami  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  mannitol  (E  421),  sodná  sůl  kroskarmelosy, 
povidon 30, magnesium-stearát, hypromelosa 2910/5, makrogol 6 000, mastek, simetikonová emulze 
SE  4  [dimetikon  (E900),  methylcelulosa,  kyselina  sorbová],  oxid  titaničitý  (E  171),  hlinitý  lak 
chinolinové žluti (E 104) a Ponceau 4R hlinitý lak (E 124). 
 
Jak Lozap H vypadá a co obsahuje toto balení 
Lozap  H  je  žlutá  podlouhlá  potahovaná  tableta  s půlicí  rýhou  na  obou  stranách;  rozměr  tablet  je 
přibližně 14x7 mm. 
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
Balení obsahuje 10, 30, 60 nebo 90 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy: 
Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, Litva: LOZAP H 
Maďarsko: Tervalon HCT 
Polsko: Lozap HCT 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20. 10. 2017
 

Recenze

Recenze produktu LOZAP H 90 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LOZAP H 90 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám