Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 111725
Kód EAN:
Kód SÚKL: 110431
Přípravek Losagen je určen: - k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí); - k léčbě srdečního selhání. Pokud si nejste jistí, proč tento přípravek užíváte, poraďte se se svým lékařem.

Příbalový leták

1/7
Sp.zn. sukls149076/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Losagen 50 mg potahované tablety
losartanum kalicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
blížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Losagen a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Losagen užívat
3. Jak se přípravek Losagen užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Losagen uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK LOSAGEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Losartan patří do skupiny léků nazývaných antagonisté receptoru angiotensinu II. Angiotensin-II je
látka vytvářená v těle, která se váže na vazebná místa (receptory) v cévách a vyvolává jejich zúžení.
To vede ke zvýšení krevního tlaku. Losartan brání vazbě angiotensinu II na tato vazebná místa, čímž
se cévy roztáhnou a krevní tlak se naopak sníží. Losartan zpomaluje zhoršení funkce ledvin u pacientů
s vysokým krevním a diabetem 2. typu.

Přípravek Losagen se používá:

- k léčbě pacientů s vysokým krevním tlakem (hypertenzí)
- k ochraně ledvin u pacientů s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu s laboratorním
důkazem poškození funkce ledvin a proteinúrií 0,5 g denně (stav, kdy moč obsahuje nadměrné
množství bílkovin).
- k léčbě pacientů s chronickým srdečním selháním, pokud lékař nepovažuje za vhodné léky
nazývané inhibitory angiotensin-konvertujícího enzymu (inhibitory ACE, léky používané na
snížení krevního tlaku). Pokud bylo Vaše srdeční selhání stabilní na inhibitoru ACE, neměl/a
byste být převáděn/a na losartan.
- u pacientů s vysokým krevním tlakem a zvětšením levé komory bylo prokázáno, že losartan
snižuje riziko cévní mozkové příhody (indikace LIFE).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LOSAGEN
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Losagen:
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na losartan nebo na kteroukoliv další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže trpíte závažným selháváním jaterních funkcí;
- jestliže jste více než 3 měsíce těhotná (Losagen je také lepší neužívat ani během časné fáze
2/7
těhotenství - viz také Těhotenství a kojení)


Upozornění a opatření
Promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Losagen užívat jestliže:

- jste v minulosti měl/a angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla a jazyka, viz také bod 4 Možné
nežádoucí účinky).
- silně zvracíte nebo máte průjem, v důsledku čehož u vás došlo k nadměrné ztrátě tekutin a/nebo
solí.
- užíváte diuretika (léky, které zvyšují množství tekutin, které se vyloučí ledvinami) nebo jste na
dietě s omezeným příjmem soli, v důsledku čehož u vás došlo k nadměrné ztrátě tekutin a/nebo
solí.
- je známo, že máte zúžení nebo ucpání cév zásobujících ledviny nebo jestliže jste v minulosti
prodělal/a transplantaci ledvin.
- máte poškozená játra (viz body 2 Neužívejte Losagen a 3 Dávkování u speciálních skupin
pacientů).
- trpíte srdečním selháním s poškozením nebo bez poškození ledvin nebo souběžné závažné,
život ohrožující poruchy srdečního rytmu. Zvláštní opatrnosti je třeba, jestliže jste souběžně
léčen/a beta-blokátory.
- máte problémy se srdečními chlopněmi nebo srdečním svalem.
- trpíte koronárním onemocněním (snížení krevního průtoku v cévách zásobujících srdce) nebo
cerebrovaskulárním onemocněním (snížení krevního průtoku v cévách zásobujících mozek).
- trpíte primárním hyperaldosteronismem (onemocnění spojené se zvýšeným vylučováním
hormonu aldosteronu v nadledvinách v důsledku poruchy nadledvin).
- Musíte lékaři sdělit pokud jste těhotná nebo pokud si myslíte, že byste mohla být těhotná.
Losagen se nedoporučuje podávat v časné fázi těhotenství a nesmí se podávat v případě, že jste
těhotná více než 3 měsíce, protože by mohl vážně poškodit Vaše dítě v případě, že byste ho
v tomto období užívala (viz odstavec o těhotenství).

Děti a dospívající
Losagen byl testován u dětí. Pro více informací se obraťte na svého lékaře.
Losartan se nedoporučuje podávat dětem, které trpí onemocněním ledvin nebo jater, nebo dětem do 6
let, protože u těchto skupin pacientů jsou k dispozici pouze omezené údaje.

Dalšími léčivé přípravky a Losagen
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, rostlinných přípravků a
přírodních produktů.

Buďte zvláště opatrný/á, jestliže během léčby přípravkem Losagen užíváte následující léky:
- jiné léky na snížení krevního tlaku, neboť může dojít k dalšímu snížení vašeho krevního tlaku.
Krevní tlak mohou snížit i následující léky/skupiny léků: tricyklická antidepresiva,
antipsychotika, baklofen, amifostin.
- léky, které šetří draslík nebo mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi (např. doplňky draslíku,
doplňky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, např. některá diuretika [amilorid,
triamteren, spironolakton] či heparin).
- nesteroidní protizánětlivé léky jako indometacin, včetně inhibitorů COX-2 (léky, které snižují
zánět a mohou být použity ke zmírnění bolesti), jelikož mohou snížit účinek losartanu na
snížení krevního tlaku.

Jestliže máte poruchu funkce ledvin, souběžné užívání těchto léků může vést ke zhoršení funkce
ledvin.

Léky obsahující lithium by neměly být užívány v kombinaci s losartanem bez pečlivého dohledu
vašeho lékaře. Mohou být nutná speciální preventivní opatření (např. krevní testy).
3/7
Losagen s jídlem a pitím
Přípravek je možné užívat s jídlem i bez něho.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Musíte sdělit svému lékaři, pokud si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Váš lékař Vám
obvykle poradí přestat s užíváním Losagenu předtím, než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste
těhotná a doporučí Vám užívat jiný lék. Losagen se nedoporučuje užívat v časném těhotenství a nesmí
být užíván pokud jste těhotná více než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte,
pokud je použit po třetím měsíci těhotenství.

Kojení
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo se připravujete kojit. Losagen se nedoporučuje podávat
matkám, které kojí, a v případě, že si přejete kojit, může lékař vybrat jiný lék. Toto platí zejména u
novorozenců a předčasně narozených dětí.Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Použití u dětí a dospívajících
Přípravek Losagen byl hodnocen u dětí. Více informací získáte od svého lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny

Je nepravděpodobné, že by losartan ovlivnil vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Stejně jako u
jiných léků na vysoký krevní tlak je však třeba mít na paměti možný výskyt závrati a ospalosti u
některých pacientů. Pokud zaznamenáte závrať či ospalost, před vykonáváním uvedených činností se
poraďte s lékařem.

Losagen obsahuje laktózu
Losagen obsahuje laktosu. Jestliže vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, před
užíváním tohoto přípravku se poraďte s lékařem.3. JAK SE PŘÍPRAVEK LOSAGEN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem Lékař podle Vašeho stavu a podle toho, zda
užíváte i jiné léky, určí vhodnou dávku. Je důležité, abyste Losagen užíval/a tak dlouho, jak předepsal
lékař, aby se udržela plynulá kontrola krevního tlaku.

Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losagen 50 mg) jednou
denně. Maximálního účinku na snížení krevního tlaku je dosaženo za 3-6 týdnů po zahájení léčby. U
některých pacientů může dávka později zvýšena na 100 mg losartanu (dvě tablety přípravku Losagen
50 mg) jednou denně.

Pokud máte pocit, že je účinek přípravku příliš silný nebo příliš slabý, prosím, poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících (6 až 18 let)
Doporučená počáteční dávka u pacientů, kteří váží mezi 20 a 50 kg je 0,7 mg losartanu na kg tělesné
hmotnosti jednou denně (maximálně 25 mg draselné soli losartanu). Lékař může dávku zvýšit, pokud
není krevní tlak pod kontrolou.
4/7
Dospělí pacienti s vysokým krevním tlakem a diabetem 2. typu
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losagen 50 mg) jednou
denně. Dávka může být později zvýšena na 100 mg losartanu jednou denně (dvě tablety přípravku
Losagen 50 mg) podle odpovědi krevního tlaku.
Losagen může být podáván současně s jinými léky na snížení krevního tlaku (např. diuretika,
blokátory kalciových kanálů, alfa- nebo beta-blokátory a přípravky ovlivňující centrální nervový
systém) a inzulínem a jinými běžně používanými antidiabetiky (např. deriváty sulfonylurey, glitazony
a inhibitory glukosidázy).

Dospělí pacienti se srdečním selháním
Léčba se obvykle zahajuje dávkou 12,5 mg losartanu jednou denně. Obecně by dávka měla být
postupně zvyšována v týdenních intervalech (tj. 12,5 mg první týden, 25 mg druhý týden, 50 mg třetí
týden) až do dosažení obvyklé udržovací dávky 50 mg losartanu (jedna tableta přípravku Losagen 50
mg) jednou denně v závislosti na vašem stavu.

Při léčbě srdečního selhání se losartan obvykle kombinuje s diuretikem (lék, který zvyšuje množství
vody procházející ledvinami) a/nebo digitalisem (lék posilující a zvyšující výkonnost srdce) a/nebo
beta-blokátorem.
Poznámka: Přípravek Losagen v síle 12,5 mg a 25 mg není v ČR registrován, na trhu jsou jiné
přípravky o této síle.

Dávkování u speciálních skupin pacientů
Lékař může u některých pacientů doporučit nižší dávku, zejména při zahájení léčby, např. u pacientů
léčených vysokými dávkami diuretik, pacientů s poškozením jater nebo u pacientů starších než 75 let.
Použití losartanu se nedoporučuje u pacientů s těžkým poškozením jater (viz bod 2 Neužívejte
přípravek Losagen).
Poznámka: Přípravek Losagen v síle 12,5 mg a 25 mg není v ČR registrován, na trhu jsou jiné
přípravky o této síle.

Způsob podání
Tablety se polknou a zapijí sklenicí vody. Snažte se denní dávku užívat každý den ve stejnou dobu. Je
důležité, abyste přípravek Losagen užíval/a tak dlouho, jak určí lékař.

Jestliže jste užil/a více přípravku Losagen, než jste měl/a
Jestliže jste omylem užil/a nadměrné množství tablet nebo tablety užije dítě, ihned vyhledejte lékaře.
Mezi příznaky předávkování patří nízký krevní tlak, zrychlený srdeční tep, případně zpomalený srdeční
tep.

Jestliže jste zapomněl/a užít Losagen
Jestliže si zapomenete vzít denní dávku, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojujte
následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Losagen nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Jestliže zaznamenáte následující nežádoucí účinky, přestaňte Losagen užívat a ihned informujte lékaře
nebo vyhledejte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice:

Těžká alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo hrdla, což může způsobit potíže
při polykání nebo dýchání).
5/7
Toto je vážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10000 pacientů, ale méně než
1 z 1000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.
U přípravku Losagen byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
- závratě,
- nízký krevní tlak
- tělesná slabost nebo pocit slabosti,
- únava
- pokles počtu červených krvinek (anémie)
- příliš nízká hladina cukru v krvi (hypoglykémie),
- příliš vysoká hladina draslíku v krvi (hyperkalémie)
- vzestup hladiny močoviny v krvi
- vzestup hladin kretininu a draslíku v séru
- změny ve funkci ledvin (mohou být reverzibilní po ukončení terapie) včetně selhání ledvin

Méně časté (mohou postihnout až 1 z 100 pacientů)
- ospalost,
- bolest hlavy,
- poruchy spánku,
- bušení srdce (palpitace),
- silná bolest na hrudi (angina pectoris),
- nízký krevní tlak (zejména po úbytku vody z těla, dále u pacientů se závažným srdečním
selháním a pacientů léčených vysokými dávkami diuretik)
- na dávce závislé ortostatické účinky, jako je pokles krevního tlaku vyskytující se při napřímení
z lehu nebo sedu,
- dušnost (dyspnoe),
- kašel
- bolest břicha,
- těžká zácpa,
- průjem,
- nevolnost,
- zvracení,
- kopřivka,
- svědění,
- vyrážka,
- místní otok (edém).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
- zánět cév (vaskulitida včetně Henoch-Schonleinovy purpury),
- ztuhlost či pocit brnění (parestézie),
- mdloba (synkopa),
- velmi rychlý a nepravidelný srdeční tep (atriální fibrilace),
- cévní mozková příhoda (mrtvice),
- zánět jater (hepatitida),
- zvýšená hladina alanin aminotransferázy (ALT) v krvi, která obvykle ustupuje po ukončení
léčby.

Není známo (četnost nelze určit z dostupných údajů):
- snížený počet krevních destiček,
- zvonění v uších (tinitus)
- poruchy funkce jater,
- zvýšená citlivost na sluneční záření (fotosenzitivita),
- migréna
6/7
- nevysvětlitelné bolesti svalů s tmavým (jako barva čaje) zbarvením moči (stav zvaný
rabdomyolýza)
- změny chuti
- erektilní dysfunkce, impotence
- deprese
- zánět pankreatu (pankreatitida)
- bolest svalů a kloubů,
- nízká hladina sodíku v krvi (hyponatrémie)
- chřipkové příznaky,
- pocit nemoci nebo nedobrého stavu
- bolest v zádech a infekce močových cest,

Nežádoucí účinky u dětí jsou podobné těm, které jsou pozorovány u dospělých.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci

5. JAK PŘÍPRAVEK LOSAGEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte Losagen po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru, krabičce nebo na
štítku lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte přípravek v původním obalu. Neotevírejte blistr, dokud nemáte lék užít.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ
INFORMACE Co přípravek Losagen obsahuje
Léčivou látkou je losartanum
Jedna potahovaná tableta obsahuje 50 mg léčivé látky losartanum kalicum, což odpovídá 45,76
mg losartanu

Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktózy, předbobtnalý kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulóza, magnesium-
stearát, Potah: hydroxypropylmethylcelulóza, hyprolóza, oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek Losagen vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté potahované tablety.

Přípravek Losagen je dostupný v blistrech v baleních po 7, 10, 14, 20, 21, 28, 28 (kalendářní
balení),
30, 50x1, 56, 60, 84, 90, 98, 98 (kalendářní balení), 100, 210, 250, 280, 500* potahovaných
tabletách.

Přípravek Losagen je dostupný v HDPE lahvičkách po 100 a 250* tabletách.

*Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Generics (UK) LTD., Potters Bar, Velká Británie

7/7
Výrobce
Liconsa S.A., Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španělsko
McDermott Laboratories T/A, Gerard Laboratories, Dublin, Irsko

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:
Belgie Losartan Mylan filmomhulde tabletten
Česká republika Losagen
Itálie Losartan Mylan Generics
Norsko Losartan Mylan
Švédsko Losartan Mylan

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.10.2013

Recenze

Recenze produktu LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X50MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LOSAGEN 50 MG POTAHOVANÉ TABLETY 10X50MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze