Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

LIVIAL 28X2.5MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19420

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 19420
Kód EAN: 8595145700080
Kód SÚKL: 96226
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Co je Livial a k čemu se používá U žen v menopauze (přirozené nebo po chirurgickém odstranění vaječníků) přestane ženské tělo produkovat ženský hormon, estrogen. Ženy pak mohou trpět příznaky jako jsou návaly, noční pocení, podráždění pochvy, deprese a ztráta sexuální žádostivosti. Příliš nízká hladina pohlavních hormonů může také způsobit úbytek kostní hmoty (osteoporózu). Livial patří do skupiny léků označovaných jako hormonální substituční léčba (HRT - hormone replacement therapy). Zmírňuje příznaky spojené s menopauzou a zastavuje proces úbytku kostní hmoty. Ke zmírnění příznaků obvykle dochází během několika týdnů, ale optimálních výsledků je dosaženo po nejméně třech měsících léčby. Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, Livial může být použit také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti. V kapitole Další informace můžete najít další informace o tom, jak Livial působí a k čemu se užívá.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn.sukls110169/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatelku 

 

Livial

 

2,5 mg tablety 

tibolonum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Livial a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Livial používat  

3. 

Jak se přípravek Livial užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Livial uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek Livial a k čemu se používá 

 
Přípravek Livial je hormonální substituční terapie (HRT) určená pro ženy po menopauze, nejméně 
12 měsíců po poslední menstruaci. Přípravek Livial obsahuje tibolon, což je látka, která má příznivé 
účinky na různé tkáně v těle, jako je mozek, pochva a kosti.  
 
Přípravek Livial se užívá jako: 
 
Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze 
V období menopauzy se snižuje množství estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit, což 
vyvolává řadu doprovodných příznaků, jako např. pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku 
(„návaly horka“). Přípravek Livial tyto příznaky spojené s menopauzou zmírňuje. Terapie přípravkem 
Livial je předepisována pouze v případě, že příznaky menopauzy výrazným způsobem snižují kvalitu 
Vašeho života. 
 
Prevence osteoporózy (řídnutí kostí) 
U některých žen po menopauze může docházet k tzv. řídnutí kostí (osteoporóza). S Vaším lékařem 
byste měla probrat všechny dostupné možnosti, jak jí předcházet.  
Pokud Vám bude v období po menopauze prokázáno zvýšené riziko vzniku zlomenin způsobené 
rozvojem osteoporózy a není možné indikovat léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenci 
osteoporózy, je možné, aby Vám Váš lékař doporučil užívání přípravku Livial. 
 
V bodě 6 „Obsah balení a další informace“ naleznete bližší informace o přípravku Livial a jeho 
použití  
 
 

 

 

 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Livial používat 

 

Anamnéza a pravidelné prohlídky 
Užívání hormonální substituční terapie nebo přípravku Livial s sebou nese rizika, která je nutno zvážit 
před zahájením a v průběhu užívání léčby. 
 
Údaje týkající se rizik souvisejících s HRT v léčbě předčasné menopauzy (z důvodu selhání vaječníků 
nebo po chirurgickém zákroku) jsou omezené. Pokud se u Vás vyskytla předčasná menopauza, riziko 
spojené s užíváním HRT nebo tibolonu se může lišit. Prosím, promluvte si se svým lékařem. 
 
Před zahájením nebo obnovením HRT je nutné, aby Váš lékař zhodnotil Vaši rodinnou a osobní 
anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření včetně vyšetření prsů a 
vnitřních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné. 
 
V průběhu léčby by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy nejméně jednou ročně). 
Během těchto kontrolních vyšetření byste měla s lékařem probrat přínosy a rizika další léčby 
přípravkem Livial. 
 
Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsů (mamografie) podle doporučení Vašeho lékaře.  
 
Neužívejte přípravek Livial 
Pokud se Vás týká kterýkoli z následujících stavů nebo si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem
než začnete užívat přípravek Livial 

jestliže máte nebo jste někdy měla rakovinu prsu nebo je u Vás na ni podezření. 

jestliže máte rakovinu, která je citlivá na estrogeny, jako je rakovina děložní sliznice 
(endometria), nebo je u Vás na ni podezření. 

jestliže máte krvácení z pochvy, jehož příčina nebyla objasněna

jestliže u Vás dochází k nadměrnému růstu děložní sliznice (hyperplazie endometria), který 
není léčen. 

jestliže máte nebo jste měla krevní sraženinu v žíle (žilní tromboembolismus), jako například 
v dolních končetinách (hluboká žilní trombóza) nebo plicích (plicní embolie). 

jestliže máte poruchu srážlivosti krve (jako například deficit proteinu C, proteinu S nebo 
antitrombinu). 

jestliže máte nebo jste v minulosti měla onemocnění způsobené krevní sraženinou v tepně, jako 
je srdeční infarkt, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris

jestliže máte nebo jste v minulosti měla onemocnění jater a hodnoty Vašich jaterních testů se 
ještě nevrátily k normálu. 

jestliže máte vzácné dědičné onemocnění krve zvané porfyrie. 

jestliže jste alergická na tibolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6). 

jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná. 

jestliže kojíte

 
Pokud se kterýkoliv z výše uvedených stavů objeví poprvé v průběhu užívání přípravku Livial, 
okamžitě přerušte jeho užívání a poraďte se svým lékařem. 
 
Upozornění a opatření 
Informujte svého lékaře, pokud se u Vás někdy objevil některý z následujících stavů, a to i před 
zahájením léčby. Je možné, že během léčby přípravkem Livial by se mohly tyto obtíže objevit znovu 
nebo zhoršit. Pokud se tak stane, měla byste svého lékaře navštěvovat častěji: 

děložní fibroidy (myomy) 

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo nadměrný růst děložní sliznice 
v anamnéze (hyperplazie endometria) 

zvýšené riziko výskytu krevních sraženin (viz bod „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“) 

 

 

 

zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (jako např. výskyt rakoviny prsu u 
matky, sestry, nebo babičky) 

vysoký krevní tlak (hypertenze) 

onemocnění jater, jako je nezhoubný nádor jater 

cukrovka (diabetes) 

žlučové kameny 

migréna nebo těžké bolesti hlavy 

onemocnění imunitního systému, která postihují více orgánů v těle (systémový lupus 
erythematodes, SLE) 

epilepsie 

astma 

onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza) 

vysoká hladina tuků v krvi (triglyceridy) 

retence (zadržování) tekutin způsobená onemocněním srdce nebo ledvin. 

 
Přestaňte užívat přípravek Livial a okamžitě navštivte svého lékaře 
Pokud se u Vás během užívání HRT nebo přípravku Livial objeví některý z následujících stavů: 

kterýkoli ze stavů uvedených v bodě „Neužívejte přípravek Livial“  

žloutenka (zežloutnutí kůže nebo bělma očí) – může být příznakem onemocnění jater 

významné zvýšení krevního tlaku (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závrať) 

nový výskyt migrenózních bolestí hlavy 

těhotenství 

příznaky trombózy jako například: 
o

 

bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin 

o

 

náhlá bolest na hrudi 

o

 

obtížné dýchání 

 
Pro další informace viz bod „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“. 
 
Upozornění: Přípravek Livial nechrání proti otěhotnění. Pokud je Vám méně než 50 let nebo pokud 
od Vaší poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců, je vhodné jako prevenci případného 
těhotenství používat některou doplňující formu antikoncepce. Požádejte o radu svého lékaře. 
 
HRT a rakovina 
 
Nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina 
endometria). 
Existují zprávy a studie o zvýšeném růstu buněk a o rakovině děložní sliznice (endometria) u žen 
užívajících přípravek Livial. Riziko vzniku rakoviny děložní sliznice se zvyšuje s délkou užívání 
přípravku. 
 
Nepravidelné krvácení 
Během prvních 3 - 6 měsíců užívání přípravku Livial je možný výskyt nepravidelného krvácení nebo 
špinění. 
Pokud však nepravidelné krvácení: 
 

bude trvat déle než prvních 6 měsíců 

 

začne až po prvních 6 měsících užívání přípravku Livial 

 

bude pokračovat i po přerušení užívání přípravku Livial 

obraťte se co nejdříve na svého lékaře. 
 
Rakovina prsu 
Celkové údaje ukazují na zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinace estrogen-
gestagen a možné zvýšení tohoto rizika je i u HRT obsahující samotný estrogen. Zvýšení rizika závisí 
na délce užívání HRT. Projeví se po několika letech užívání, ale vrátí se zpět na původní úroveň do 
několika (maximálně 5) let po ukončení léčby. 

 

 

 

 
Srovnání: 
Ženy užívající přípravek Livial mají nižší riziko v porovnání se ženami užívajícími kombinovanou 
HRT a porovnatelné riziko s ženami užívajícími pouze estrogen. 
Pravidelně kontrolujte své prsy a navštivte svého lékaře, pokud si všimnete změn jako 
například

dolíčky na kůži 

změny na prsních bradavkách 

jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte 

 

Karcinom vaječníků (ovarií) 
Výskyt karcinomu vaječníků je vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. Užívání 
HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně 
zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků. 
 
Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2 000 ve věku 50 až 54  
let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků. U žen, 
které užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ 
navíc). 

Zvýšené riziko karcinomu vaječníků je při užívání přípravku Livial podobné jako při užívání jiných 
typů HRT. 
 
Účinek HRT na srdce a krevní oběh 
 
Krevní sraženiny v žilách (trombóza) 
Užívání HRT je spojováno s 1,3 – 3násobně vyšším rizikem vzniku krevních sraženin v žilách, a to 
zejména v prvním roce léčby. 
Vznik krevní sraženiny může být závažným problémem, protože se sraženina může uvolnit a 
proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí. 
 
Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících 
stavů. Pokud se Vás týká některý z následujících stavů, informujte svého lékaře: 

jste těhotná, nebo jste nedávno porodila 

užíváte estrogeny 

dlouhodobá nehybnost z důvodu zranění, nemoci nebo operace (viz také bod 3, „Pokud je 
u Vás plánována operace“) 

obezita (BMI > 30 kg/m

2

máte poruchu srážlivosti krve vyžadující dlouhodobé užívání léčivých přípravků 
snižujících srážlivost krve 

u některého z Vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolních 
končetinách, plicích nebo v jiném orgánu 

systémový lupus erythematodes (SLE) 

rakovina 

 
Pro bližší informace o příznacích vzniku krevní sraženiny viz bod „Přestaňte užívat přípravek Livial a 
neprodleně navštivte svého lékaře“. 
 
Srovnání: 
U 50letých žen, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán vznik krevních 
sraženin v žilách u 4 - 7 žen z 1000.  
U 50letých žen, které užívají estrogen-gestagenní HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik krevních 
sraženin u 9 - 12 žen na 1000 (tj. o 5 případů více). 
Zvýšené riziko vzniku krevní sraženiny v žilách je při užívání přípravku Livial nižší než při užívání 
jiných typů HRT. 
 

 

 

 

Onemocnění srdce (infarkt myokardu) 
Není žádný důkaz toho, že by HRT byla prevencí infarktu myokardu. 
U žen starších 60 let, které užívají estrogen-gestagenní HRT, je prokázána nepatrně zvýšená 
náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT. Vzhledem 
k tomu, že riziko onemocnění srdce je výrazně závislé na věku, zvýšení tohoto rizika v důsledku 
estrogen-progesteronové HRT je velmi malé u zdravých žen v období kolem menopauzy, nicméně 
stoupá s vyšším věkem. 
Neexistují důkazy o tom, že ženy užívající přípravek Livial mají riziko infarktu myokardu jiné než 
ženy užívající jakoukoliv jinou HRT. 
 
Cévní mozková příhoda (mrtvice) 
Nedávný výzkum prokázal, že HRT a přípravek Livial zvyšují riziko výskytu cévní mozkové příhody. 
Toto zvýšené riziko bylo pozorováno převážně u žen po menopauze starších 60 let.  
 
Srovnání: 
U 50letých žen, které neužívají přípravek Livial, se průměrně v průběhu 5letého období předpokládá 
výskyt cévní mozkové příhody u 3 z 1000. U 50letých žen, které přípravek Livial užívají, je 
předpokládaný výskyt 7 na 1000 (tj. o 4 případy více).  
U 60letých žen, které neužívají přípravek Livial, se průměrně v průběhu 5letého období předpokládá 
výskyt cévní mozkové příhody u 11 z 1000. U 60letých žen, které přípravek Livial užívají, je 
předpokládaný výskyt 24 na 1000 (tj. o 13 případů více). 
 
Další stavy 
Užívání HRT není prevencí poruch paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika ztráty 
paměti u žen starších 65 let, které začaly užívat HRT. Poraďte se se svým lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Livial 
Některé léky se mohou s přípravkem Livial vzájemně ovlivňovat. To může vést k nepravidelnému 
krvácení. Toto se vztahuje na následující léky: 

-   

přípravky proti krevní srážlivosti (například warfarin) 

-   

přípravky na epilepsii (například fenobarbital, fenytoin a karbamazepin) 

-   

přípravky na tuberkulózu (například rifampicin) 

-   

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum

 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Livial s jídlem a pitím 
Při užívání přípravku Livial můžete jíst i pít normálně. 
 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Livial je určený pouze ženám po menopauze. Pokud otěhotníte, přestaňte přípravek Livial 
užívat a navštivte svého lékaře. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Není známo, že by Livial ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění.  
 
Přípravek Livial obsahuje laktózu 
Přípravek Livial obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se 
na svého lékaře předtím, než začnete přípravek Livial užívat.  
 
 

 

 

 

3.  

Jak se přípravek Livial užívá 

 
Přípravek Livial je určen k perorálnímu podání. Užívejte každý den jednu tabletu. Tablety se polykají 
spolu s malým množstvím vody nebo jiného nápoje, nejlépe každý den ve stejnou dobu. 
 
Blistry s přípravkem Livial jsou označeny dny v týdnu. Začněte užitím tablety označené příslušným 
dnem v týdnu. Pokud je například pondělí, užijte tabletu označenou jako pondělí na horní řádce 
blistru. Pokračujte podle dnů v týdnu, dokud není blistr prázdný. Další den načněte nový blistr. 
Nenechávejte mezery mezi blistry nebo baleními. 
 
Léčba přípravkem Livial nemá být zahájena dříve než 12 měsíců po posledním přirozeném 
menstruačním krvácení. Dřívější užívání přípravku Livial může zvýšit možnost nepravidelného 
krvácení z pochvy.  
 
Cílem Vašeho lékaře bude předepsat Vám nejnižší dávku léku, která bude účinně mírnit Vaše 
příznaky, a to po nezbytně dlouhou dobu. Obraťte se na svého lékaře, pokud si myslíte, že je 
dávkování příliš silné nebo naopak příliš nízké. 
 
Jestliže jste užila více přípravku Livial, než jste měla  
Pokud jste užila více tablet přípravku Livial, než jste měla, poraďte se ihned se svým lékařem nebo 
lékárníkem.  
Pokud kdokoliv užije příliš mnoho tablet, není to důvod k vážným obavám. Přesto byste se měla ihned 
poradit se svým lékařem. Mezi známky předávkování může patřit nevolnost, zvracení nebo krvácení 
z pochvy.  
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Livial  
Pokud zapomenete užít tabletu a neuplynulo více než 12 hodin od užití poslední tablety, vezměte si ji 
ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud uplynulo více než 12 hodin, tabletu jednoduše vynechejte.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Pokud je u Vás plánována operace 
Pokud je u Vás plánována operace, informujte svého chirurga, že užíváte přípravek Livial. Je možné, 
že budete muset léčbu přípravkem Livial 4 až 6 týdnů před operací přerušit, aby se snížilo riziko 
vzniku krevní sraženiny (viz bod 2, „Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“). Poraďte se se svým 
lékařem o opětovném nasazení přípravku Livial. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky. Většina těchto nežádoucích 
účinků je mírná.  

 

Následující onemocnění byla hlášena častěji u žen užívajících HRT než u žen neužívajících HRT: 

rakovina prsu 

nadměrný růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria) 

rakovina vaječníků 

krevní sraženina v žilách dolních končetin nebo plic (žilní tromboembolie) 

onemocnění srdce 

cévní mozková příhoda  

možná ztráta paměti, pokud je terapie HRT zahájena u starších 65 let 

 
Pro více informací o nežádoucích účincích viz bod 2. 
 

 

 

 

V klinických studiích byly jako časté (výskyt u 1 – 10 % žen užívajících přípravek Livial) pozorovány 
tyto nežádoucí účinky: 

 

krvácení nebo špinění z pochvy 

 

bolesti břicha 

 

přírůstek tělesné hmotnosti 

 

bolest prsů 

 

nepřirozený růst ochlupení 

 

vaginální potíže, jako je výtok, svědění a podráždění 

 
Méně častým nežádoucím účinkem (výskyt u 0,1 - 1 % žen užívajících Livial) bylo akné. 
 
Mezi další nežádoucí účinky pozorované po uvedení přípravku Livial na trh patří: 
 

závrať, bolest hlavy, migréna, deprese 

 

vyrážka nebo svědění 

 

porucha zraku 

 

podráždění žaludku a střev 

 

zadržování tekutin 

 

bolest kloubů, bolest svalů 

 

změny jaterních funkcí 

 
Vyskytly se zprávy o výskytu rakoviny prsu a o zvýšeném růstu buněk nebo rakoviny děložní sliznice 
u žen užívajících Livial.  
 
Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne krvácení z pochvy nebo špinění, nebo pokud se 
kterýkoliv z výše uvedených příznaků stane nepříjemným nebo přetrvává.  
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s dalšími léky ze skupiny HRT: 

 

onemocnění žlučníku 

 

různé kožní projevy: 

změny barvy kůže, zejména na obličeji nebo na krku, známé jako „těhotenské skvrny“ 
(chloasma)  

bolestivé zčervenalé uzly na kůži (erythema nodosum) 

vyrážka s terčovitým uspořádáním, zčervenáním nebo vřídky (erythema multiforme) 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak přípravek Livial uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Livial obsahuje 

Léčivou látkou je tibolonum. Jedna tableta přípravku Livial obsahuje tibolonum 2,5 mg. 

Pomocnými látkami jsou bramborový škrob, monohydrát laktózy, askorbyl-palmitát, 
magnesium-stearát 

 
Jak přípravek Livial vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety přípravku Livial jsou bílé a označené „MK“ nad číslicí „2“ na jedné straně a nápisem 
„Organon*“ na druhé straně.  
Jsou dodávány v papírové krabičce, která obsahuje 1 nebo 3 blistry po 28 tabletách. 
 
Více o přípravku Livial 
Nejdůležitějšími přirozenými pohlavními hormony u žen jsou estrogen a progesteron. Jsou nezbytné 
pro normální pohlavní vývoj a funkci žen a hrají důležitou roli v řízení menstruačního cyklu. 
Estrogeny hrají také důležitou roli při tvorbě kostí. Kost se tvoří v mládí a nejvyšší kostní hmoty je 
dosaženo mezi 20 - 30 lety. Po tomto věku kostní hmoty ubývá, nejprve pomalu, ale v pozdějším 
období života se ztráta kostní hmoty zrychluje, zvláště po menopauze. Menopauza je období (většinou 
kolem 50 let věku), kdy vaječníky postupně přestávají tvořit estrogeny. Pokud jsou vaječníky 
odstraněny chirurgicky (ovariektomie) před menopauzou, dochází k velmi prudkému poklesu tvorby 
hormonů. 
 
Snížení tvorby hormonů má často za následek dobře známé klimakterické příznaky, jako jsou návaly a 
noční pocení. Nedostatek pohlavních hormonů může způsobit ztenčení a vyschnutí poševní sliznice. 
V důsledku toho může být pohlavní styk bolestivý a častěji se mohou vyskytovat vaginální infekce. 
Tyto problémy u některých žen provází změny nálady, nervozita, deprese, podrážděnost a ztráta 
sexuální žádostivosti.  
 
Často nepovšimnutým problémem je zrychlený úbytek kostní hmoty ve věku kolem menopauzy a po 
ní. Kosti se postupně stávají křehkými a mohou se snadno zlomit (osteoporóza); to platí zejména pro 
páteř, kyčle a zápěstí. Osteoporóza může také vyvolávat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutí 
zad.  
 
Přípravek Livial obsahuje tibolon, látku, která má příznivé účinky na různé tělesné tkáně, jako je 
mozek, pochva a kosti. V důsledku toho ustupují klimakterické příznaky, jako jsou návaly a noční 
pocení, příznivě je ovlivněna sliznice pochvy, nálada a pohlavní žádostivost. Přípravek Livial může 
také zastavit proces úbytku kostní hmoty, ke kterému dochází v páteři, kyčlích a v zápěstí. Narozdíl od 
jiných druhů hormonální substituční léčby, přípravek Livial nestimuluje děložní sliznici. Proto léčba 
přípravkem Livial nevede k pravidelnému měsíčnímu krvácení.  
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
N.V. Organon, Oss, Nizozemsko 
 
 
Tato příbalové informace byla naposledy revidována:  
10.5.2016 

 

Recenze

Recenze produktu LIVIAL 28X2.5MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LIVIAL 28X2.5MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám