Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 14385
Kód EAN: 8584005115409
Kód SÚKL: 2481
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k léčení akutní a depresivní fáze maniodepresivní poruchy (tj. duševní onemocnění projevující se příliš vzrušeným a vášnivým chováním, které se střídá s duševní skleslostí a sklíčeností). Přípravek se hodí na snížení chorobně povznesené nálady, agresivity, zrychleného toku myšlenek, přispívá ke stabilitě nálady, aplikuje se k posilování abstinence u chronického alkoholismu a nealkoholových drogových závislostí, používá se i k léčbě některých forem sexuálních úchylek.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)


Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls253507/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO UŽIVATELE

Lithium carbonicum Slovakofarma
Lithii carbonas
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma
užívat
3. Jak se přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA A K ČEMU
SE POUŽÍVÁ

Uhličitan lithný se používá u léčení a předcházení některých psychiatrických onemocnění.
Přípravek se používá k léčení akutní a depresivní fáze maniodepresivní poruchy (tj. duševní
onemocnění projevující se příliš vzrušeným a vášnivým chováním, které se střídá s duševní
skleslostí a sklíčeností). Přípravek se hodí na snížení chorobně povznesené nálady, agresivity,
zrychleného toku myšlenek, přispívá ke stabilitě nálady, aplikuje se k posilování abstinence u
chronického alkoholismu a nealkoholových drogových závislostí, používá se i k léčbě
některých forem sexuálních úchylek.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma:
2
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma,
- při onemocnění ledvin,
- při snížené činnosti štítné žlázy,
- při akutním infarktu myokardu,
- v těhotenství a během kojení.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma je
zapotřebí:
- trpíte-li poruchami srdečního rytmu,
- trpíte-li onemocněním mozku,
- trpíte-li poruchami krvetvorby,
- trpíte-li lupenkou,
- pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními
sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento je totiž
spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.

Pokud se vás týká cokoliv z výše uvedeného, nebo objeví-li se u vás tyto stavy v průběhu
užívání, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře. U pacientů trpících výše uvedenými stavy
se přípravek smí aplikovat pouze, je-li to naprosto nevyhnutelné.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinky přípravku Lithium carbonicum a některých jiných léků se mohou ovlivňovat.
U pacientů léčených pomocí diuretik (léky pro odvodnění), antirevmatik (léky pro léčbu
revmatických onemocnění), některých antibiotik (Erytromycín, Tetracyklin, Ampicilin) se
zvyšuje hladina lithia v krvi a může dojít k příznakům předávkování. Informujte proto svého
lékaře o všech druzích léků, které v současné době užíváte na základě receptu nebo bez něho.
Bude-li vám jiný lékař předepisovat nebo doporučovat další lék, informujte ho o užívání
Lithium carbonicum. Dříve, než začnete s daným přípravkem užívat i další lék z volného
prodeje, obraťte se na svého lékaře, který vám poradí.

Užívání přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma s jídlem a pitím
Přípravek se užívá s jídlem nebo bez něj, tabletu polykejte celou bez rozkousání, zapijte
dostatečným množstvím vody.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná, chystáte se otěhotnět, nebo kojíte, oznamte to neprodleně svému lékaři.
Přípravek by se neměl brát v těhotenství a při kojení.
U novorozenců, jejichž matky užívaly Lithium carbonicum Slovakofarma v posledním
trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová
ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy.
3
Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského
lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci
pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve
výškách ap.)

Důležité informace o některých složkách přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma
Tento přípravek obsahuje laktosu. Upozorněte svého lékaře, pokud trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma přesně podle pokynů svého
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování určí vždy lékař. Obvykle se v léčbě onemocnění aplikuje 4 až 6 tablet
denně a současně se kontroluje hladina lithia v krvi. Ze snahy předejít onemocněním nebo
zabránit jejich návratu se obvykle aplikují 3 až 4 tablety denně

Tablety se aplikují ve stejnou dobu, přesně podle nařízení lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma, než jste měl(a)
Pokud jste vy nebo někdo jiný požil více přípravku, než nařídil lékař a při náhodném požití
přípravku dítětem vyhledejte lékařskou pomoc.
Předávkování se projevuje více příznaky: nejistými pohyby s chvěním těla, škubáním svalů,
svalovou slabostí, otupělostí, průjmy, pacient se ukládá na lůžko, v pokročilém stadiu
nastupují svalové křeče, poruchy až ztráta vědomí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se
budete cítit lépe. Po svévolné přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


4.MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma
nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
4

Vyhledejte lékařskou pomoc, jestliže zpozorujete krevní sraženiny v žilách zvláště dolních
končetin (příznaky zahrnují otok,bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat
žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže .

Při aplikaci přípravku Lithium carbonicum Slovakofarma se snadno objeví i nežádoucí
účinky. Jsou to především příznaky onemocnění zažívacího ústrojí - průjmy, pocit na
zvracení, bolesti břicha, nechutenství, nezřídka bolesti hlavy, závratě, slabší únava, slabost v
dolních končetinách, zvýšený pocit žízně, časté močení, zvýšení hmotnosti, vypadávání vlasů,
zvětšení štítné žlázy, porucha paměti, poruchy rytmu srdce, které se projevují rychlým nebo
pomalým tepem. Objeví-li se případně nežádoucí účinky nebo jiné neobvyklé reakce, poraďte
se o dalším užívání přípravku s lékařem.
Během léčby budete muset prodělat vyšetření v pravidelných intervalech (odběry krve).

U starších pacientů s demencí, kteří užívali antipsychotika, byl pozorován mírně zvýšený
počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali.


5. JAK PŘÍPRAVEK LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti,
uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v suchu za teploty do 25 °C, chraňte před světlem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma obsahuje
Léčivou látkou je lithii carbonas 300 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, formaldehyd-kasein,
kalcium-stearát, mastek.

Jak přípravek Lithium carbonicum Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: bílé kulaté tablety po jedné straně dělené půlící rýhou.
Velikost balení: 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, a. s., Hlohovec, Slovenská republika.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 28.3.2012

Recenze

Recenze produktu LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA TBL 100X300MG

Diskuze

Diskuze k produktu LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMA TBL 100X300MG

Přidat nový příspěvek do diskuze