Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LISIPRIL 20 100X20MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18506

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18506
Kód EAN: 4030855109920
Kód SÚKL: 95676
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Lékař vám předepsal přípravek Lisipril 20 k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), nebo k léčbě srdečního selhání, anebo po prodělaném srdečním infarktu. Přípravek Lisipril 20 je určen k léčbě dospělých pacientů. Léčba hypertenze: Přípravek Lisipril 20 se používá k léčbě vysokého krevního tlaku jak při tzv. esenciální hypertenzi (tj. při zvýšení krevního tlaku bez zjistitelné příčiny), tak i při tzv. renovaskulární hypertenzi (tj. při zvýšení krevního tlaku v důsledku onemocnění ledvin). Přípravek Lisipril 20 se užívá buď samotný anebo v kombinaci s dalšími léky, snižujícími krevní tlak. Léčba srdečního selhání: Přípravek Lisipril 20 se užívá jako doplňková léčba při léčbě srdečního selhání, léčeného močopudnými prostředky (diuretiky) nešetřícími draslík a případně léčeného i přípravky digitalisu (látkami z náprstníku). Léčba po prodělaném srdečním infarktu: Za určitých okolností (kdy není výrazně snížen krevní tlak a kdy není závažně porušena činnost ledvin) se přípravek Lisipril 20 užívá při čerstvém srdečním infarktu, aby se zabránilo rozvoji srdečního selhání; podle potřeby se kombinuje s dalšími standardními léčivy, používanými při infarktu (s látkami zabraňujícími krevnímu srážení, s látkami rozpouštějícími krevní sraženiny a s beta-sympatolytiky).

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls173830/2017 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

LISIPRIL 20 mg tablety 

 Lisinoprilum 

 
 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je LISIPRIL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LISIPRIL užívat  

3.      Jak se LISIPRIL užívá 
4.       Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek LISIPRIL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. CO JE LISIPRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek LISIPRIL je antihypertenzivum, inhibitor ACE v tabletách k vnitřnímu užití. 

Přípravek LISIPRIL rozšiřuje cévy a tím snižuje krevní tlak. Tak usnadňuje i práci srdci a často může 
pomoci zlepšit srdeční činnost při srdečním selhání a při akutním srdečním infarktu. 

Lékař Vám předepsal přípravek LISIPRIL k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), nebo k léčbě 
srdečního selhání, anebo po prodělaném srdečním infarktu. 

Přípravek LISIPRIL je určen k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) u dětí ve věku 6 až 16 let, 
v jiných indikacích se nedoporučuje. 

Přípravek LISIPRIL je určen k léčbě dospělých pacientů v následujících indikacích: 

Léčba hypertenze: 

Přípravek LISIPRIL se používá k léčbě vysokého krevního tlaku jak při tzv. esenciální hypertenzi (tj. 
při  zvýšení  krevního  tlaku  bez  zjistitelné  příčiny),  tak  i  při  tzv.  renovaskulární  hypertenzi  (tj.  při 
zvýšení  krevního  tlaku  v  důsledku  onemocnění  ledvin).  Přípravek  LISIPRIL  se  užívá  buď  samotný 
anebo v kombinaci s dalšími léky, snižujícími krevní tlak. 

Léčba srdečního selhání: 

Přípravek  LISIPRIL  se  užívá  jako  doplňková  léčba  při  léčbě  srdečního  selhání,  léčeného 
močopudnými  prostředky  (diuretiky)  nešetřícími  draslík  a  případně  léčeného  i  přípravky  digitalisu 
(látkami z náprstníku). 

Léčba po prodělaném srdečním infarktu: 

Za  určitých  okolností  (kdy  není  výrazně  snížen  krevní  tlak  a  kdy  není  závažně  porušena  činnost 
ledvin)  se  přípravek  LISIPRIL  užívá  při  čerstvém  srdečním  infarktu,  aby  se  zabránilo  rozvoji 

 

2/7 

srdečního selhání; podle potřeby se kombinuje s dalšími standardními léčivy, používanými při infarktu 
(s  látkami  zabraňujícími  krevnímu  srážení,  s  látkami  rozpouštějícími  krevní  sraženiny  a  s  beta-
sympatolytiky). 

 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LISIPRIL UŽÍVAT  
 
Neužívejte LISIPRIL  
-  pokud  jste  alergický(á)  na  lisinopril  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6) nebo na jakýkoli jiný ACE inhibitor. 

-  pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 

krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

- pokud jste těhotná. 
-  pokud  se  u  Vás  v  minulosti  po  léčbě  lisinoprilem  nebo  jiným  inhibitorem  ACE  vyvinul  otok 

obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, případně s dušností nebo polykacími obtížemi (tzv. angioneurotický 
edém), anebo jestliže se tyto obtíže u Vás již někdy objevily bez známé příčiny a také, jestliže u Vás 
byla stanovena diagnóza tzv. dědičného nebo idiopatického angioedému. 

 
Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Lisipril 20 se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 

-  pokud  je  Vám  známo,  že  se  Vás  týká  kterýkoli  údaj  uvedený  v předcházejícím  odstavci 

(přecitlivělost, cukrovka, angioneurotický edém - otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, těhotenství), 
musíte na to upozornit svého lékaře. 

-  pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

- blokátory receptorů pro angiotensin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, 

telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s  ledvinami  související  s 
diabetem 

- aliskiren 

-  pokud užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého 

podkožního otoku, např. v krku): 
-

  sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení odmítnutí 

transplantovaných orgánů) 

 
Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě “Neužívejte Lisipril”. 

Dále  musíte  lékaře  upozornit,  pokud  trpíte  cerebrovaskulárním  onemocněním  (poruchy  centrálního 
nervového  systému),  máte  nízký  krevní  tlak,  potíže  se  srdcem,  ledvinové  obtíže,  podrobujete-li  se 
hemodialýze  (umělá  ledvina),  aferéze  lipoproteinů  s nízkou  hustotou  (léčebná  metoda,  při  které  se 
odstraňuje vysoký obsah LDL cholesterolu z krve) nebo desenzitizaci (léčba některých alergií), léčíte-
li se močopudnými prostředky (diuretiky), dodržujete-li dietu s omezením soli, užíváte-li doplňkovou 
dietu s obsahem draslíku, užíváte-li močopudné prostředky šetřící draslík, pokud jste v poslední době 
trpěl(a)  zvracením  anebo  průjmem  nebo  pokud  Vás  čeká  chirurgický  výkon  a  anestézie  (a  to  i  u 
zubního lékaře), protože v souvislosti s anestézií (znecitlivění) může dojít k náhlému poklesu krevního 
tlaku.  Přípravek  LISIPRIL  se  musí  podávat  s extrémní  opatrností  pacientům  s  kolagenním 
vaskulárním onemocněním, imunosupresivní léčbou, léčbou alopurinolem nebo prokainamidem nebo 
v případě kombinace těchto komplikujících faktorů, zvlášť v případě stávajícího poškození ledvin. 

Přípravek LISIPRIL nesmíte užívat, pokud máte akutní srdeční infarkt. 

Poraďte  se,  prosím,  se  svým  lékařem  i  tehdy,  jestliže  se  některý  z  těchto  stavů  u  Vás  projevil  v 
minulosti nebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku LISIPRIL.  

Dále musíte lékaře upozornit, jestliže kojíte anebo jestli v nejbližší době plánujete těhotenství. 

Děti a dospívající ve věku 6-16 let. 

 

3/7 

Přípravek LISIPRIL je určen u dětí pouze k léčbě vysokého krevního tlaku, v jiných indikacích se 
nedoporučuje. 

Přípravek LISIPRIL se nedoporučuje u dětí do 6 let, nebo u dětí s těžkou poruchou funkce ledvin. 

 Pacienti vyššího věku mohou přípravek LISIPRIL užívat podobně jako pacienti středního věku. 
 
Další léčivé přípravky a LISIPRIL  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

To platí zejména pokud užíváte: 

-  Léky,  které  se  velmi  často  užívají  se  k  zamezení  odmítnutí  transplantovaných  orgánů 
(sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”. 

-  Potravinové  doplňky  obsahující  draslík  nebo  náhrada  soli  obsahující  draslík,  diuretika  (tablety 
podporující močení, zejména tzv. draslík šetřící diuretika), další léky, které mohou zvyšovat hladinu 
draslíku v těle (např. heparin nebo kotrimoxazol, označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol). 

- Indometacin: může účinnost snížit. 

- Přípravky k léčbě bolesti a zánětu kloubů (tzv.nesteroidní antiflogistika), kyselina acetylsalicylová: 
souběžné užívání může v případě poruchy ledvin dále zhoršit ledvinné funkce.  

- Lithium: při současném užívání je nutné pečlivé sledování hladin lithia. 

- Zlato:  v souvislosti s injekčně podaným přípravkem s obsahem zlata mohou u pacientů, kteří užívají 
ACE inhibitory, nastat nitritoidní reakce. 
 
-Některá  anestetika,  tricyklická  antidepresiva,  antipsychotika,  jiné  přípravky  s antihypertenzním 
účinkem: souběžné užívání může zvýšit účinek lisinoprilu na snížení krevního tlaku.  
 
- Souběžné užití glycerol-trinitrátu a dalších nitrátů nebo jiných vazodilatancií může ještě více snížit 
krevní tlak. 
 
- Sympatomimetika: souběžné užívání může oslabit antihypertenzní účinek.  
 
-  Antidiabetika  (inzulín,  perorální  antidiabetika):  souběžné  užívání  může  zesílit  hypoglykemizující 
účinky s rizikem hypoglykémie.  
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotensin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
“Neužívejte Lisipril” a “Upozornění a opatření”). 
 
LISIPRIL s jídlem a pitím
 

Přípravek LISIPRIL můžete užít nezávisle na jídle (před jídlem, při jídle, po jídle) v libovolnou, ale 
každodenně tutéž denní dobu. Tabletu zapijte větším množstvím tekutiny, např. plnou sklenicí vody. 

Vyhýbejte se přívodu doplňkových množství draslíku a náhražek soli, obsahujících draslík. 
 
Těhotenství a kojení 
Těhotenství 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař Vám doporučí 
vysazení  přípravku  LISIPRIL  ještě  dříve,  než  otěhotníte,  nebo  jakmile  zjistíte,  že  jste  těhotná,  a 
převede Vás na jinou léčbu. Přípravek LISIPRIL se během těhotenství užívat nesmí. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 

 

4/7 

Kojení 
Pokud kojíte nebo pokud kojit začnete, informujte o tom svého lékaře. Přípravek LISIPRIL se kojícím 
matkám  nedoporučuje  a  ošetřující  lékař  může  pro  Vás  zvolit  jinou  léčbu,  pokud  si  přejete  kojit. 
Zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Protože  se  při  užívání  lisinoprilu  může  u  různých  osob  rozdílnou  měrou  vyvinout  točení  hlavy  a 
únava, můžete při léčbě přípravkem LISIPRIL řídit motorové vozidlo anebo obsluhovat stroje pouze 
tehdy, jestliže Vám to na základě sledování Vaší individuální reakce Váš lékař výslovně povolil.  

Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje pokud Vám to lékař výslovně 
nepovolil. 
 

 
3. JAK SE LISIPRIL UŽÍVÁ 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Dávkování při léčbě vysokého krevního tlaku: 

Obvyklá  zahajovací  dávka  je  2,5  mg  lisinoprilu  jednou  denně  (při  tomto  dávkování  je  třeba  použít 
přípravek s nižším obsahem lisinoprilu v jedné tabletě). Do rozvinutí plného účinku při každodenním 
pravidelném  užívání  určité  dávky  přípravku  bývá  třeba  vyčkat  obvykle  2  -  4  týdny.  Proto  se  podle 
pokynů  lékaře  dávkování  v  těchto  intervalech  podle  potřeby  postupně  zvyšuje.  Dávka  2,5  mg 
lisinoprilu málokdy dosáhne plného požadovaného účinku. Obvyklé léčebné dávky se pak pohybují v 
rozmezí 10 - 20 mg lisinoprilu (tj. 1/2 až 1 tableta přípravku LISIPRIL 20 mg tablety) jednou denně. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Nejvyšší doporučená denní dávka je 40 mg (tj. 2 tablety přípravku LISIPRIL 20 mg tablety) jednou 
denně. 

U  pacientů  léčených  močopudnými  prostředky  (diuretiky):  U  těchto  pacientů  se  doporučuje  podle 
možnosti  užívání  diuretik  (močopudných  prostředků)  ukončit  2  -  3  dny  před  zahájením  léčby 
lisinoprilem; v případě potřeby je možné vrátit se k užívání diuretik později podle pokynů lékaře. 

U pacientů vyššího věku: Pacienti vyššího věku mohou přípravek LISIPRIL užívat stejně jako pacienti 
středního věku. 

U  dětí  a  dospívajících  ve  věku  6  až  16  let:  Zahajovací  dávka  je  2,5  mg  jednou  denně  u  pacientů 
vážících 20 až <50 kg a 5 mg jednou denně u pacientů vážících ≥50 kg. Dávkování je nutno upravit 
podle potřeb pacienta na maximálně 20 mg denně (tj. 1 tableta přípravku LISIPRIL 20 mg tablety) u 
pacientů  vážících  20  až  <50  kg  a  na  maximálně  40  mg  (tj.  2  tablety  přípravku  LISIPRIL  20  mg 
tablety) u pacientů vážících ≥50 kg. U dětí se sníženou funkcí ledvin je nutno zvážit nižší zahajovací 
dávku nebo prodloužení dávkovacího intervalu. Lisinopril se nedoporučuje u dětí do 6 let věku, nebo u 
dětí se závažným poškozením ledvin. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

U dětí a dospívajících ve věku 6 až 16 let se přípravek LISIPRIL užívá pouze k léčbě hypertenze..  

V závislosti  na  dávkování  je  pro  děti  možno  použít  přípravek  s  vhodnější  silou  (LISIPRIL  5  mg 
tablety nebo LISIPRIL 10 mg tablety). 

 

Dávkování při léčbě srdečního selhání: 

 

5/7 

Lisinopril  se  u  těchto  pacientů  užívá  jako  doplňující  léčba  k  základní  léčbě  diuretiky,  případně 
digitalisovými (náprstníkovými) glykosidy, a to pod stálým lékařským dohledem. 

Úvodní dávkování: Obvyklá zahajovací dávka je 2,5 mg lisinoprilu jednou denně (při tomto dávkování 
je třeba použít přípravek s nižším obsahem lisinoprilu v jedné tabletě); dávkování pak lékař upravuje 
podle potřeby. 

Udržovací  dávkování:  Denní  dávka  se  podle  potřeby  -  obvykle  ve  čtyřtýdenních  intervalech  -  může 
zvyšovat  vždy  o  5  mg  (při  tomto  zvyšování  dávek  je  třeba  použít  přípravek  s  nižším  obsahem 
lisinoprilu  v  jedné  tabletě)  až  do  celkové  denní  dávky  20  mg  lisinoprilu  (tj.  1  tableta  přípravku 
LISIPRIL 20 mg tablety) jednou denně. 

Dávkování při léčbě po čerstvém srdečním infarktu: 

Léčba lisinoprilem  se  obvykle  zahajuje  v  průběhu  prvních  24  hodin  po  prvních  příznacích infarktu. 
První dávka bývá 5 mg lisinoprilu (při tomto dávkování je třeba použít přípravek s nižším obsahem 
lisinoprilu v jedné tabletě), pak za 24 hodin 10 mg (tj. 1/2 tablety přípravku LISIPRIL 20 mg tablety) a 
za dalších 24 hodin opět 10 mg (tj. 1/2 tablety přípravku LISIPRIL 20 mg tablety). Toto dávkování se 
obvykle  udržuje  po  dobu  6  týdnů.  Případné  snižování  nebo  vynechání  dávek,  např.  při  hlubším 
poklesu krevního tlaku, řídí lékař podle stavu pacienta, stejně jako přívod dalších léků. 

Změny dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin: 

U pacientů s poruchou funkce ledvin bývá dávkování přípravku LISIPRIL sníženo; přesné dávkování 
opět určí lékař. 

Jak a kdy máte užívat přípravek LISIPRIL? 

Přípravek LISIPRIL užívejte jednou denně.  
Léčba přípravkem LISIPRIL bývá dlouhodobá a její trvání určí vždy lékař.  
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku LISIPRIL je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku LISIPRIL, než jste měl(a) 
Nejpravděpodobnější  příznaky  předávkování  lisinoprilu  jsou  závratě,  úzkost,  kašel,  pocit  slabosti, 
rychlý  srdeční  tep,  pomalý  srdeční  tep,  bušení  srdce,  omámenost  a  případně  mdloby,  tedy  projevy 
vyvolané nadměrným poklesem krevního tlaku. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LISIPRIL  
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Užijte  příští  obvyklou 
dávku v příští obvyklou dobu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek LISIPRIL  
Po  předčasném  ukončení  léčby  přípravkem  LISIPRIL  se  mohou  příznaky  Vašeho  onemocnění 
podstatně zhoršit; proto, prosím, nikdy nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí 
porady s lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny během léčby lisinoprilem a dalšími ACE 
inhibitory s následujícími četnostmi: velmi časté (≥ 10 %), časté (≥ 1%, < 10 %), méně časté (≥ 0,1, 
< 1 %), vzácné (≥ 0,01, < 0,1 %), velmi vzácné (< 0,01 %) včetně ojedinělých hlášení). 

Časté nežádoucí účinky jsou: točení nebo bolesti hlavy, pocit závratě v důsledku poklesu krevního 

 

6/7 

tlaku po rychlém napřímení, kašel, průjem, zvracení, poruchy funkce ledvin. 

Méně  časté:  únava,  slabost,  změny  nálady,  mravenčení,  závrať,  poruchy  chuti,  poruchy  spánku, 
infarkt  myokardu  nebo cévní  mozková  příhoda související  s  nadměrným  snížením  krevního  tlaku, 
bušení  srdce,  zrychlený  tep,  porucha  funkce  cév  projevující  se  špatným  prokrvením,  rýma, 
nevolnost, bolesti břicha a poruchy trávení, vyrážka, svědění, impotence, zvýšená hladina močoviny 
v krvi, zvýšení sérového kreatininu, zvýšení jaterních enzymů, zvýšená hladina draslíku v krvi. 

Vzácné:  snížení  hodnot  hemoglobinu  (červené  krevní  barvivo)  a  hematokritu,  zmatenost,  sucho  v 
ústech,  kopřivka,  vypadávání  vlasů,  lupénka,  otoky  obličeje,  končetin,  rtů,  jazyka,  hlasivek  nebo 
hrtanu,  akutní  selhání  ledvin,  zvětšení  prsních  žláz  u  mužů,  poruchy  sekrece  antidiuretického 
hormonu zvýšení sérového bilirubinu, snížená hladina sodíku v krvi. 

Velmi  vzácné:  úbytek  kostní  dřeně,  chudokrevnost,  nedostatek  krevních  destiček,  snížený  počet 
bílých  krvinek,  snížený  počet  neutrofilů,  pokles  počtu  granulocytů,  hemolytická  anémie,  zvětšení 
lymfatických  uzlin,  autoimunitní  onemocnění,  hypoglykémie,  zúžení  průdušek,  zánět  dutin,  zánět 
plic, zánět slinivky břišní, žloutenka a selhání jater, pocení, tvorba puchýřů kožní projevy, snížení 
nebo zástava tvorby moči. 

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): depresivní symptomy, mdloby. 

Byl  zaznamenán  komplex  příznaků,  mezi  kterými  se  mohou  vyskytnout  některé  nebo  všechny 
z následujících:  horečka,  zánět  cév,  bolesti  svalů,  bolesti  kloubů/artritida,  pozitivní  protilátky  proti 
buněčnému jádru (ANA), zvýšená sedimentace erythrocytů, zvýšení počtu eosinofilů a zvýšený počet 
bílých  krvinek.  Může  dojít  k výskytu  vyrážky,  fotosenzitivity  (zvýšená  citlivost  kůže  na  sluneční 
záření) a jiných kožních projevů. 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

 
5. JAK PŘÍPRAVEK LISIPRIL UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za „EXP “. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek LISIPRIL obsahuje 

Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje lisinoprilum 20,00 mg (odpovídá lisinoprilum dihydricum 21,78 
mg).  
Pomocné  látky:  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  vápenatého,  mannitol,  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl 
kroskarmelosy, magnesium-stearát, červený oxid železitý. 
 
Jak přípravek LISIPRIL vypadá a co obsahuje balení 

 

7/7 

 
Kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tablety jsou stejnoměrně červené, skvrnité 
s hladkým povrchem, průměr 9,0 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 60, 98 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 

Výrobce 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo 

Lek Pharmaceuticals d.d.,Verovškova ulica 57, 1526 Lublaň, Slovinsko 

 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, 

office.cz@sandoz.com

. 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 9. 2017. 

 

Recenze

Recenze produktu LISIPRIL 20 100X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LISIPRIL 20 100X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám