Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LISIPRIL 10 60X10MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18496

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 18496
Kód EAN: 4030855109845
Kód SÚKL: 95666
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Lékař vám předepsal přípravek Lisipril 10 k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), nebo k léčbě srdečního selhání, anebo po prodělaném srdečním infarktu. Přípravek Lisipril 10 je určen k léčbě dospělých pacientů. Léčba hypertenze: Přípravek Lisipril 10 se používá k léčbě vysokého krevního tlaku jak při tzv. esenciální hypertenzi (tj. při zvýšení krevního tlaku bez zjistitelné příčiny), tak i při tzv. renovaskulární hypertenzi (tj. při zvýšení krevního tlaku v důsledku onemocnění ledvin). Přípravek Lisipril 10 se užívá buď samotný anebo v kombinaci s dalšími léky, snižujícími krevní tlak. Léčba srdečního selhání: Přípravek Lisipril 10 se užívá jako doplňková léčba při léčbě srdečního selhání, léčeného močopudnými prostředky (diuretiky) nešetřícími draslík a případně léčeného i přípravky digitalisu (látkami z náprstníku). Léčba po prodělaném srdečním infarktu: Za určitých okolností (kdy není výrazně snížen krevní tlak a kdy není závažně porušena činnost ledvin) se přípravek Lisipril 10 užívá při čerstvém srdečním infarktu, aby se zabránilo rozvoji srdečního selhání; podle potřeby se kombinuje s dalšími standardními léčivy, používanými při infarktu (s látkami zabraňujícími krevnímu srážení, s látkami rozpouštějícími krevní sraženiny a s beta-sympatolytiky).

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls173830/2017 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

LISIPRIL 10 mg tablety 

 Lisinoprilum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je LISIPRIL a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete LISIPRIL užívat  

3.      Jak se LISIPRIL užívá 
4.       Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek LISIPRIL uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. CO JE LISIPRIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek LISIPRIL je antihypertenzivum, inhibitor ACE v tabletách k vnitřnímu užití.  

Přípravek LISIPRIL rozšiřuje cévy a tím snižuje krevní tlak. Tak usnadňuje i práci srdci a často může 
pomoci zlepšit srdeční činnost při srdečním selhání a při akutním srdečním infarktu. 

Lékař Vám předepsal přípravek LISIPRIL k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku), nebo k léčbě 
srdečního selhání, anebo po prodělaném srdečním infarktu. 

Přípravek LISIPRIL je určen k léčbě hypertenze (vysokého krevního tlaku) u dětí ve věku 6 až 16 let, 
v jiných indikacích se nedoporučuje. 

Přípravek LISIPRIL je určen k léčbě dospělých pacientů v následujících indikacích: 

Léčba hypertenze: 

Přípravek LISIPRIL se používá k léčbě vysokého krevního tlaku jak při tzv. esenciální hypertenzi (tj. 
při zvýšení krevního tlaku bez zjistitelné příčiny), tak i při tzv. renovaskulární hypertenzi (tj. při 
zvýšení krevního tlaku v důsledku onemocnění ledvin). Přípravek LISIPRIL se užívá buď samotný 
anebo v kombinaci s dalšími léky, snižujícími krevní tlak. 

Léčba srdečního selhání: 

Přípravek LISIPRIL se užívá jako doplňková léčba při léčbě srdečního selhání, léčeného 
močopudnými prostředky (diuretiky) nešetřícími draslík a případně léčeného i přípravky digitalisu 
(látkami z náprstníku). 

Léčba po prodělaném srdečním infarktu: 

 

2/7 

Za určitých okolností (kdy není výrazně snížen krevní tlak a kdy není závažně porušena činnost 
ledvin) se přípravek LISIPRIL užívá při čerstvém srdečním infarktu, aby se zabránilo rozvoji 
srdečního selhání; podle potřeby se kombinuje s dalšími standardními léčivy, používanými při infarktu 
(s látkami zabraňujícími krevnímu srážení, s látkami rozpouštějícími krevní sraženiny a s beta-
sympatolytiky). 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LISIPRIL UŽÍVAT  
 
Neužívejte LISIPRIL  
-  pokud jste alergický(á) na lisinopril nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) nebo na jiný ACE inhibitor 

-  pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení 

krevního tlaku obsahujícím aliskiren 

- pokud jste těhotná  
-  pokud se u Vás v minulosti po léčbě lisinoprilem nebo jiným inhibitorem ACE vyvinul otok 

obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, případně s dušností nebo polykacími obtížemi (tzv. angioneurotický 
edém), anebo jestliže se tyto obtíže u Vás již někdy objevily bez známé příčiny a také, jestliže u Vás 
byla stanovena diagnóza tzv. dědičného nebo idiopatického angioedému. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lisipril se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: 
- pokud je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli údaj uvedený v předcházejícím odstavci 

(přecitlivělost, cukrovka, angioneurotický edém - otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, těhotenství), 
musíte na to upozornit svého lékaře. 

-  pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

- blokátory receptorů pro angiotensin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, 

telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s 
diabetem 

- aliskiren 

-  pokud užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého 

podkožního otoku, např. v krku): 
-

  sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení odmítnutí 

transplantovaných orgánů) 

 

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
Viz také informace v bodě “Neužívejte Lisipril”. 

Dále musíte lékaře upozornit, pokud trpíte cerebrovaskulárním onemocněním (poruchy centrálního 
nervového systému vznikající špatným prokrvením mozku), máte nízký krevní tlak, potíže se srdcem, 
ledvinové obtíže, podrobujete-li se hemodialýze (umělá ledvina), aferézelipoproteinů s nízkou 
hustotou (léčebná metoda, při které se odstraňuje vysoký obsah LDL cholesterolu z krve) nebo 
desenzitizaci (léčba některých alergií), léčíte-li se močopudnými prostředky (diuretiky), dodržujete-li 
dietu s omezením soli, užíváte-li doplňkovou dietu s obsahem draslíku, užíváte-li močopudné 
prostředky šetřící draslík, pokud jste v poslední době trpěl(a) zvracením anebo průjmem nebo pokud 
Vás čeká chirurgický výkon a anestézie (a to i u zubního lékaře), protože v souvislosti s anestézií 
(znecitlivění) může dojít k náhlému poklesu krevního tlaku. Přípravek LISIPRIL se musí podávat 
s extrémní opatrností pacientům s kolagenním vaskulárním onemocněním, imunosupresivní léčbou, 
léčbou alopurinolem nebo prokainamidem nebo v případě kombinace těchto komplikujících faktorů, 
zvlášť v případě stávajícího poškození ledvin. 

Přípravek LISIPRIL nesmíte užívat, pokud máte akutní srdeční infarkt. 

 

Poraďte se, prosím, se svým lékařem i tehdy, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v 
minulosti anebo jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku LISIPRIL. 

 

3/7 

Dále musíte lékaře upozornit, jestliže kojíte anebo jestli v nejbližší době plánujete těhotenství. 

Děti a dospívající ve věku 6 -16 let. 

Přípravek LISIPRIL je určen u dětí pouze k léčbě vysokého krevního tlaku, v jiných indikacích se 
nedoporučuje. 

 

Přípravek LISIPRIL se nedoporučuje u dětí do 6 let, nebo u dětí s těžkou poruchou funkce ledvin.  

Pacienti vyššího věku mohou přípravek LISIPRIL užívat podobně jako pacienti středního věku. 

 

Další léčivé přípravky a LISIPRIL  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

To platí zejména pokud užíváte: 

-  Léky,  které  se  velmi  často  užívají  se  k  zamezení  odmítnutí  transplantovaných  orgánů 
(sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”. 

-  Potravinové  doplňky  obsahující  draslík  nebo  náhrada  soli  obsahující  draslík,  diuretika  (tablety 
podporující močení, zejména tzv. draslík šetřící diuretika), další léky, které mohou zvyšovat hladinu 
draslíku v těle (např. heparin nebo kotrimoxazol, označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol).

 

- Indometacin: může účinnost snížit. 

-  Přípravky k léčbě bolesti a zánětu kloubů (tzv.nesteroidní antiflogistika), kyselina acetylsalicylová: 
souběžné užívání může v případě poruchy ledvin dále zhoršit ledvinné funkce. 

-  Lithium: při souběžném užívání je nutné pečlivé sledování hladin lithia. 

- Zlato: v souvislosti s injekčně podaným přípravkem s obsahem zlata mohou u pacientů, kteří užívají 
ACE inhibitory, nastat nitritoidní reakce. 
 
- Některá anestetika, tricyklická antidepresiva, antipsychotika, jiné přípravky s antihypertenzním 
účinkem: souběžné užívání může zvýšit účinek lisinoprilu na snížení krevního tlaku. 
  
- Souběžné užití glycerol-trinitrátu a dalších nitrátů nebo jiných vazodilatancií může ještě více snížit 
krevní tlak. 
 
- Sympatomimetika: souběžné užívání může oslabit antihypertenzní účinek.  
 
- Antidiabetika (inzulín, perorální antidiabetika): souběžné užívání může zesílit hypoglykemizující 
účinky s rizikem hypoglykémie.  
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotensin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě 
“Neužívejte Lisipril” a “Upozornění a opatření”). 
 
LISIPRIL s jídlem a pitím 

Přípravek LISIPRIL můžete užít nezávisle na jídle (před jídlem, při jídle, po jídle) v libovolnou, ale 
každodenně tutéž denní dobu. Tabletu zapijte větším množstvím tekutiny, např. plnou sklenicí vody. 
Vyhýbejte se přívodu doplňkových množství draslíku a náhražek soli, obsahujících draslík. 
 
Těhotenství a kojení 
 
Těhotenství 

 

4/7 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékař Vám doporučí 
vysazení přípravku Lisipril ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a převede 
Vás na jinou léčbu. Přípravek LISIPRIL se během těhotenství užívat nesmí. 
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Kojení 
Pokud kojíte nebo pokud kojit začnete, informujte o tom svého lékaře. Přípravek LISIPRIL se kojícím 
matkám nedoporučuje a ošetřující lékař může pro Vás zvolit jinou léčbu, pokud si přejete kojit. 
Zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo se narodilo předčasně.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Protože se při užívání lisinoprilu může u různých osob rozdílnou měrou vyvinout točení hlavy a 
únava, můžete při léčbě přípravkem LISIPRIL řídit motorové vozidlo anebo obsluhovat stroje pouze 
tehdy, jestliže Vám to na základě sledování Vaší individuální reakce Váš lékař výslovně povolil. 
Neřiďte dopravní prostředek ani neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje pokud Vám to lékař výslovně 
nepovolil. 
 
 
3. JAK SE LISIPRIL UŽÍVÁ
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávkování při léčbě vysokého krevního tlaku: 

Obvyklá zahajovací dávka je 2,5 mg lisinoprilu jednou denně (při tomto dávkování je třeba použít 
přípravek s nižším obsahem lisinoprilu v jedné tabletě). Do rozvinutí plného účinku při každodenním 
pravidelném užívání určité dávky přípravku bývá třeba vyčkat obvykle 2 - 4 týdny. Proto se podle 
pokynů lékaře dávkování v těchto intervalech podle potřeby postupně zvyšuje. Dávka 2,5 mg 
lisinoprilu málokdy dosáhne plného požadovaného účinku. Obvyklé léčebné dávky se pak pohybují v 
rozmezí 10 - 20 mg lisinoprilu (tj. 1 až 2 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) jednou denně. 

Nejvyšší doporučená denní dávka je 40 mg (tj. 4 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) jednou 
denně. 

U pacientů léčených močopudnými prostředky (diuretiky): U těchto pacientů se doporučuje podle 
možnosti užívání diuretik (močopudných prostředků) ukončit 2 - 3 dny před zahájením léčby 
lisinoprilem; v případě potřeby je možné vrátit se k užívání diuretik později podle pokynů lékaře. 

U pacientů vyššího věku: Pacienti vyššího věku mohou přípravek LISIPRIL užívat stejně jako pacienti 
středního věku. 

U dětí a dospívajících ve věku 6 až 16 let: Zahajovací dávka je 2,5 mg jednou denně u pacientů 
vážících 20 až <50 kg a 5 mg jednou denně (tj. 1/2 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) u 
pacientů vážících ≥50 kg. Dávkování je nutno upravit podle potřeb pacienta na maximálně 20 mg 
denně (tj. 2 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) u pacientů vážících 20 až <50 kg a na 
maximálně 40 mg denně (tj. 4 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) u pacientů vážících ≥50 kg. 
U dětí se sníženou funkcí ledvin je nutno zvážit nižší zahajovací dávku nebo prodloužení dávkovacího 
intervalu. Lisinopril se nedoporučuje u dětí do 6 let věku, nebo u dětí se závažným poškozením ledvin. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

U dětí a dospívajících ve věku 6 až 16 let se přípravek LISIPRIL užívá pouze k léčbě hypertenze. 

V závislosti na dávkování je pro děti možno použít přípravek s vhodnější silou (LISIPRIL 5 mg 
tablety). 

 

5/7 

 

Dávkování při léčbě srdečního selhání: 

Přípravek LISIPRIL se u těchto pacientů užívá jako doplňující léčba k základní léčbě diuretiky, 
případně digitalisovými (náprstníkovými) glykosidy, a to pod stálým lékařským dohledem. 

Úvodní dávkování: Obvyklá zahajovací dávka je 2,5 mg lisinoprilu jednou denně (při tomto dávkování 
je třeba použít přípravek s nižším obsahem lisinoprilu v jedné tabletě); dávkování pak lékař upravuje 
podle potřeby. 

Udržovací dávkování: Denní dávka se podle potřeby - obvykle ve čtyřtýdenních intervalech - může 
zvyšovat vždy o 5 mg (tj. o 1/2 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) až do celkové denní dávky 
20 mg lisinoprilu (tj. 2 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) jednou denně. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Dávkování při léčbě po čerstvém srdečním infarktu: 

Léčba lisinoprilem se obvykle zahajuje v průběhu prvních 24 hodin po prvních příznacích infarktu. 
První dávka bývá 5 mg lisinoprilu (tj. 1/2 tablety přípravku LISIPRIL 10 mg tablety), pak za 24 hodin 
10 mg (tj. 1 tableta přípravku LISIPRIL 10 mg tablety) a za dalších 24 hodin opět 10 mg (tj. 1 tableta 
přípravku LISIPRIL 10 mg tablety). Toto dávkování se obvykle udržuje po dobu 6 týdnů. Případné 
snižování nebo vynechání dávek, např. při hlubším poklesu krevního tlaku, řídí lékař podle stavu 
pacienta, stejně jako přívod dalších léků. 

Změny dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin: 

U pacientů s poruchou funkce ledvin bývá dávkování přípravku LISIPRIL sníženo; přesné dávkování 
opět určí lékař. 

Jak a kdy máte užívat přípravek LISIPRIL? 

Přípravek LISIPRIL užívejte jednou denně.  

Léčba přípravkem LISIPRIL bývá dlouhodobá a její trvání určí vždycky lékař. 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku LISIPRIL je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku LISIPRIL, než jste měl(a)
 

Nejpravděpodobnější příznaky předávkování lisinoprilu jsou závratě, úzkost, kašel, pocit slabosti, 
rychlý srdeční tep, pomalý srdeční tep, bušení srdce, omámenost a případně mdloby, tedy projevy 
vyvolané nadměrným poklesem krevního tlaku. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LISIPRIL  

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte příští obvyklou 
dávku v příští obvyklou dobu.  

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek LISIPRIL  

Po předčasném ukončení léčby přípravkem LISIPRIL se mohou příznaky Vašeho onemocnění 
podstatně zhoršit; proto, prosím, nikdy nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí 
porady s lékařem. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

6/7 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány a hlášeny během léčby lisinoprilem a dalšími ACE 
inhibitory s následujícími četnostmi: velmi časté (≥ 10 %), časté (≥ 1%, < 10 %), méně časté (≥ 0,1, 
< 1 %), vzácné (≥ 0,01, < 0,1 %), velmi vzácné (< 0,01 %) včetně ojedinělých hlášení). 

Časté nežádoucí účinky jsou: točení nebo bolesti hlavy, pocit závratě v důsledku poklesu krevního 
tlaku po rychlém napřímení, kašel, průjem, zvracení, poruchy funkce ledvin. 

Méně časté: únava, slabost, změny nálady, mravenčení, závrať, poruchy chuti, poruchy spánku, infarkt 
myokardu nebo cévní mozková příhoda související s nadměrným snížením krevního tlaku, bušení 
srdce, zrychlený tep, porucha funkce cév projevující se špatným prokrvením, rýma, nevolnost, bolesti 
břicha a poruchy trávení, vyrážka, svědění, impotence, zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšení 
sérového kreatininu, zvýšení jaterních enzymů, zvýšená hladina draslíku v krvi. 

Vzácné: snížení hodnot hemoglobinu 

(

červené krevní barvivo) a hematokritu, zmatenost, sucho v 

ústech, kopřivka, vypadávání vlasů, lupénka, otoky obličeje, končetin, rtů, jazyka, hlasivek nebo 
hrtanu, akutní selhání ledvin, zvětšení prsních žláz u mužů, poruchy sekrece antidiuretického hormonu 
zvýšení sérového bilirubinu, snížená hladina sodíku v krvi. 

Velmi vzácné: úbytek kostní dřeně, chudokrevnost, nedostatek krevních destiček, snížený počet bílých 
krvinek, snížený počet neutrofilů, pokles počtu granulocytů, hemolytická anémie, zvětšení 
lymfatických uzlin, autoimunitní onemocnění, hypoglykémie, zúžení průdušek, zánět dutin, zánět plic, 
zánět slinivky břišní, žloutenka a selhání jater, pocení, tvorba puchýřů, kožní projevy, snížení nebo 
zástava tvorby moči. 

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): depresivní symptomy, mdloby. 

 

Byl zaznamenán komplex příznaků, mezi kterými se mohou vyskytnout některé nebo všechny 
z následujících: horečka, zánět cév, bolesti svalů, bolesti kloubů/artritida, pozitivní protilátky proti 
buněčnému jádru (ANA), zvýšená sedimentace erythrocytů, zvýšení počtu eosinofilů a zvýšený počet 
bílých krvinek. Může dojít k výskytu vyrážky, fotosenzitivity (zvýšená citlivost kůže na sluneční 
záření) a jiných kožních projevů. 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK LISIPRIL UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za “EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

7/7 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek LISIPRIL obsahuje 

Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje lisinoprilum 10,00 mg (odpovídá lisinoprilum dihydricum 10,89 
mg). 

Pomocné látky: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého, mannitol, kukuřičný škrob, sodná sůl 
kroskarmelosy, magnesium-stearát, červený oxid železitý. 
 
Jak přípravek LISIPRIL vypadá a co obsahuje balení 
 
Kulaté, bikonvexní tablety s půlící rýhou na jedné straně. Tablety jsou stejnoměrně červené, skvrnité 
s hladkým povrchem, průměr 7,0 mm. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Velikost balení: 10, 14, 20, 28, 30, 60, 98 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 

 

Výrobce 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Německo 

Lek Pharmaceuticals d.d.,Verovškova ulica 57, 1526 Lublaň, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. 
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, 

office.cz@sandoz.com

. 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 9. 2017. 
 
 

 

Recenze

Recenze produktu LISIPRIL 10 60X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LISIPRIL 10 60X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám