Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 18924
Kód EAN: 3400970001132
Kód SÚKL: 59504
Přípravek je určen pro dospělé k léčbě hypercholesterolemie a hypertriglyceridemie, která se vyskytuje buď izolovaně nebo v kombinaci, pokud pacient přiměřeně nereaguje na dietní opatření.

Příbalový leták

1/6
sp.zn.sukls79549/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LIPANTHYL Supra 160 mg
tablety s řízeným uvolňováním
fenofibratum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy.
- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Lipanthyl Supra 160 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívat
3. Jak se přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lipanthyl Supra 160 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Lipanthyl Supra 160 mg a k čemu se používá
Přípravek Lipanthyl Supra 160 mg patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných
fibráty. Tyto léčivé přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například
tuků označovaných jako triglyceridy.
Přípravek Lipanthyl Supra 160 mg se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou
zaměřenou na nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a
snižování hmotnosti.
Přípravek Lipanthyl Supra 160 mg se může za určitých okolností používat společně s jinými
léky [statiny], a to tehdy, když nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem kontrolovány.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl Supra 160
mg užívat
Neužívejte přípravek Lipanthyl Supra 160 mg, jestliže:
jste alergický(á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6: Další informace)
jste alergický(á) (hypersenzitivní) na arašídy nebo podzemnicový olej nebo sójový
lecithin nebo příbuzné produkty
jste měl(a) při užívání jiných léků alergickou reakci nebo poškození kůže slunečním
zářením nebo UV zářením (tyto léky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý lék zvaný
ketoprofen)
máte závažné onemocnění jater, ledvin nebo žlučníku
2/6
máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní, který vyvolává bolest břicha), která není
způsobena vysokými hladinami tuku v krvi
Jestliže pro vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Lipanthyl Supra
160 mg. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo
zdravotní sestrou, jestliže:
máte jakékoli potíže s játry nebo ledvinami
máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) - příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma
očí (žloutenku) a zvýšené hodnoty jaterních enzymů (které se ukáží v testech)
máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před
užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vliv na svaly
Jestliže ucítíte při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, napětí nebo slabost
svalů, přestaňte přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívat a navštivte ihned lékaře.
Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové obtíže, které mohou být závažné.
Tyto obtíže jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození
ledvin nebo dokonce smrt.
Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval vaše svaly před začátkem léčby a během ní.
Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, pokud:
jste starší 70 let
máte problémy s ledvinami
máte problémy se štítnou žlázou
máte vy nebo váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které je dědičné
pijete velké množství alkoholu
užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol, jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin,
rosuvastatin nebo fluvastatin
jste někdy měl(a) svalové obtíže při léčbě statiny nebo fibráty, jako je fenofibrát, bezafibrát nebo
gemfibrozil.
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před
užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Lipanthyl Supra 160 mg
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léků:
protisrážlivé léky na ředění krve (jako je warfarin)
jiné léky ke kontrole hladiny tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu
s přípravkem Lipanthyl Supra 160 mg může zvýšit riziko svalových obtíží
zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon)
cyklosporin (imunosupresivum) k potlačení imunitního systému
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před
užitím přípravku Lipanthyl Supra 160 mg se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Lipanthyl Supra 160 mg s jídlem, pitím a alkoholem
3/6
Zapíjejte tabletu sklenicí vody. Je důležité užívat tabletu s jídlem při užití nalačno nemůže
lék správně působit.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
neužívejte přípravek Lipanthyl Supra 160 mg a řekněte to svému lékaři.
Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neužívejte přípravek Lipanthyl Supra 160 mg.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék neovlivní vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat
stroje.

Přípravek Lipanthyl Supra 160 mg obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud vám lékař řekl,
že nesnášíte některé cukry nebo je nemůžete strávit (trpíte nesnášenlivostí některých cukrů),
řekněte to před užitím tohoto léčivého přípravku svému lékaři.
Přípravek Lipanthyl Supra 160 mg obsahuje sójový olej. Pokud jste alergický(á) na
arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto přípravku
Zapíjejte tabletu sklenicí vody.
Tabletu nedrťte ani nežvýkejte.
Užívejte tabletu s jídlem při užití nalačno se účinek nemůže správně projevit.

Kolik přípravku máte užívat
Doporučená dávka je jedna tableta denně.
Užíváte-li v současné době jednu tobolku obsahující 200 mg fenofibrátu, můžete to změnit na
jednu tabletu přípravku Lipanthyl Supra 160 mg.
Lidé s ledvinovými obtížemi
Máte-li potíže s ledvinami, váš lékař vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku.
Zeptejte se na to svého lékaře nebo lékárníka.
Použití u dětí a dospívajících
Použití přípravku Lipanthyl Supra 160 mg u osob mladších 18 let se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl Supra 160 mg, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl Supra 160 mg, než jste měl(a) nebo pokud někdo
jiný užil váš lék, řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lipanthyl Supra 160 mg
Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku, vezměte si další dávku s příštím jídlem.
Pak pokračujte v užívání tablet jako obvykle.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lipanthyl Supra 160 mg
4/6
Nepřestávejte užívat přípravek Lipanthyl Supra 160 mg bez porady s lékařem nebo pokud se
budete cítit po užití tablet dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku v krvi vyžadují
dlouhodobou léčbu.
Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Lipanthyl Supra 160 mg je také důležité, abyste:
dodržoval(a) nízkotučnou dietu
pravidelně cvičil(a).
Pokud lékař ukončí vaši léčbu, neschovávejte si žádné zbylé tablety, jestliže vám to lékař
neřekl. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se
svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte
přípravek Lipanthyl Supra 160 mg užívat a navštivte ihned lékaře možná budete
potřebovat neodkladnou lékařskou péči:
alergická reakce příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což
může způsobit dýchací obtíže
křeče nebo bolest, napětí či slabost svalů to mohou být příznaky zánětu nebo rozpadu
svalů, což může být příčinou poškození ledvin nebo dokonce smrti
bolest žaludku (břicha) ta může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy)
bolest na prsou a pocit dušnosti to mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích
(plicní embolie)
bolest, zarudnutí nebo otok nohou to mohou být příznaky krevní sraženiny v noze
(hluboké žilní trombózy)
zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů to mohou být
příznaky zánětu jater (hepatitidy).
Jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek
Lipanthyl Supra 160 mg užívat a navštivte ihned lékaře.

Ostatní nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí):
průjem
bolest žaludku (břicha)
plynatost (větry)
pocit nevolnosti (nausea)
nevolnost (zvracení)
zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi prokazatelné v testech.
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí):
bolest hlavy
žlučové kameny
snížená sexuální energie
vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži
vzestup kreatininu (vylučovaného ledvinami) - prokazatelný v testech.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 lidí):
padání vlasů
5/6
pocit závratě (vertigo)
pocit vyčerpání (únava)
vzestup močoviny (vylučované ledvinami) - prokazatelný v testech
zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo, solární lampy a solária
pokles hemoglobinu (který přenáší kyslík v krvi) a bílých krvinek - prokazatelný v testech.
Nežádoucí účinky, jejichž pravděpodobnost výskytu je neznámá
dlouhodobé plicní obtíže. Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to
ihned svému lékaři.
rhabdomyolýza (rozpad svalové tkáně viz bod 2 Vliv na svaly)
žloutenka, komplikace cholelithiázy (onemocnění způsobené tvorbou a přítomností
kaménků ve žlučníku a žlučových cestách).
Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Lipanthyl Supra 160 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte tento léčivý přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte ho při teplotě do 30°C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovy
Použitelné do a na blistru číselným údajem. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu
dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lipanthyl Supra 160 mg obsahuje
Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tableta přípravku Lipanthyl Supra 160 mg obsahuje
160 miligramů (mg) fenofibratum.
Ostatní složky přípravku jsou: monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, povidon 25,
krospovidon, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý a natrium-
stearyl-fumarát.
Obal tablet Opadry obsahuje tyto neaktivní složky: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171),
mastek, sójový lecithin, xanthanovou klovatinu.

Jak přípravek Lipanthyl Supra 160 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Lipanthyl Supra 160 mg jsou bílé, oválné, potahované tablety, na jedné straně s vyraženým
160 a na druhé straně s vyraženým logem. Tablety jsou k dispozici v blistrech obsahujících
30, 60 a 90 tablet.
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Laboratoires Fournier S.A.S.
42 Rue Rouget de Lisle
6/6
92150 Suresnes
Francie

Výrobce
Recipharm Fontaine, rue des Prés Potets, 21121 Fontaine-les-Dijon, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.5.2013

Recenze

Recenze produktu LIPANTHYL SUPRA 160 MG 60X160MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu LIPANTHYL SUPRA 160 MG 60X160MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze