Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 18914
Kód EAN: 3400970000128
Kód SÚKL: 59650
Přípravek je určen pro dospělé k léčbě hypercholesterolémie a hypertriglyceridémie, která se vyskytuje buď izolovaně nebo v kombinaci, pokud pacient přiměřeně nereaguje na dietní opatření.

Příbalový leták

1/5
sp.zn.sukls54423/2012, sukls100341/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LIPANTHYL 200 M
tvrdé tobolky
fenofibratum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako vy.
- Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Lipanthyl 200 M a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl 200 M užívat
3. Jak se přípravek Lipanthyl 200 M užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lipanthyl 200 M uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Lipanthyl 200 M a k čemu se používá
Přípravek Lipanthyl 200 M patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty.
Tyto léčivé přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků
označovaných jako triglyceridy.
Přípravek Lipanthyl 200 M se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou
zaměřenou na nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a
snižování hmotnosti.
Přípravek Lipanthyl 200 M se může za určitých okolností používat společně s jinými léky
(zvanými statiny), a to tehdy, když nejsou hladiny tuků v krvi samotným statinem
kontrolovány.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lipanthyl 200 M
užívat
Neužívejte přípravek Lipanthyl 200 M, jestliže:
jste alergický(á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6: Další informace)
jste měl(a) při užívání jiných léků alergickou reakci nebo poškození kůže slunečním
zářením nebo UV zářením (tyto léky zahrnují ostatní fibráty a protizánětlivý lék zvaný
ketoprofen)
máte závažné onemocnění jater, ledvin nebo žlučníku
2/5
máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní, který vyvolává bolest břicha), která není
způsobena vysokými hladinami tuku v krvi
Jestliže pro vás platí některý z výše uvedených bodů, neužívejte přípravek Lipanthyl 200 M.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se před užitím přípravku Lipanthyl 200 M se svým lékařem
nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření
Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou,
jestliže:
máte jakékoli potíže s játry nebo ledvinami
máte pravděpodobně zánět jater (hepatitidu) - příznaky zahrnují zežloutnutí kůže a bělma
očí (žloutenku) a zvýšené hodnoty jaterních enzymů (které se ukáží v testech)
máte sníženou funkci štítné žlázy (hypothyroidismus)
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před
užitím přípravku Lipanthyl 200 M se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vliv na svaly
Jestliže ucítíte při užívání tohoto přípravku nevysvětlitelné křeče nebo bolest, napětí nebo slabost
svalů, přestaňte přípravek Lipanthyl 200 M užívat a navštivte ihned lékaře.
Je to proto, že tento léčivý přípravek může způsobit svalové obtíže, které mohou být závažné.
Tyto obtíže jsou vzácné, ale zahrnují zánět svalů i jejich rozpad. Ten může vyvolat poškození
ledvin nebo dokonce smrt.
Váš lékař může provést krevní test, aby zkontroloval vaše svaly před začátkem léčby a během ní.
Riziko rozpadu svalů je vyšší u některých pacientů. Informujte svého lékaře, pokud:
jste starší 70 let
máte problémy s ledvinami
máte problémy se štítnou žlázou
pijete velké množství alkoholu
máte vy nebo váš blízký příbuzný onemocnění svalů, které je dědičné
užíváte léky zvané statiny snižující cholesterol - jako je simvastatin, atorvastatin, pravastatin,
rosuvastatin nebo fluvastatin
jste někdy měl(a) svalové obtíže při léčbě statiny nebo fibráty - jako je fenofibrát, bezafibrát
nebo gemfibrozil.
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před
užitím přípravku Lipanthyl 200 M se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Lipanthyl 200 M
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, užíváte-li některý z následujících léků:
protisrážlivé léky na ředění krve (jako je warfarin)
jiné léky ke kontrole hladiny tuků v krvi (jako jsou statiny nebo fibráty). Užívání statinu spolu
s přípravkem Lipanthyl 200 M může zvýšit riziko svalových obtíží
zvláštní skupinu léků k léčbě diabetu (jako rosiglitazon nebo pioglitazon)
cyklosporin užívaný k potlačení imunitního systému.
Pokud pro vás některý z výše uvedených bodů platí (nebo si nejste jistý(á)), poraďte se před
užitím přípravku Lipanthyl 200 M se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Lipanthyl 200 M s jídlem, pitím a alkoholem
Je důležité užívat tobolku s jídlem při užití nalačno nemůže lék správně působit.
3/5

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
neužívejte přípravek Lipanthyl 200 M a řekněte to svému lékaři.
Pokud kojíte nebo plánujete kojit své dítě, neužívejte přípravek Lipanthyl 200 M.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento lék neovlivní vaši schopnost řídit dopravní prostředky, používat nástroje nebo obsluhovat
stroje.

Přípravek Lipanthyl 200 M obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud vám lékař řekl, že
nesnášíte některé cukry nebo je nemůžete strávit (trpíte nesnášenlivostí některých cukrů),
řekněte to před užitím tohoto léčivého přípravku svému lékaři.

3. Jak se přípravek Lipanthyl 200 M užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto přípravku
Polykejte tobolku celou a zapíjejte ji sklenicí vody.
Neotvírejte tobolku ani ji nežvýkejte.
Užívejte tobolku s jídlem při užití nalačno se účinek nemůže správně projevit.

Kolik přípravku máte užívat
Doporučená dávka je jedna tobolka (200 mg) za den.

Lidé s onemocněním ledvin
Máte-li potíže s ledvinami, váš lékař vám může doporučit, abyste užíval(a) nižší dávku.
Zeptejte se na to svého lékaře nebo lékárníka.

Použití u dětí a dospívajících
Použití přípravku Lipanthyl 200 M u osob mladších 18 let se nedoporučuje.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl 200 M, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lipanthyl 200 M, než jste měl(a) nebo pokud někdo jiný
užil váš lék, řekněte to svému lékaři nebo kontaktujte svou nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lipanthyl 200 M
Jestliže jste zapomněl(a) vzít si svou dávku, vezměte si další dávku s příštím jídlem.
Pak pokračujte v užívání tobolek jako obvykle.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li obavy, řekněte to svému lékaři.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lipanthyl 200 M
Nepřestávejte užívat přípravek Lipanthyl 200 M bez porady s lékařem nebo pokud se budete
cítit po užití tobolek dobře. To proto, že zvýšené hladiny tuku v krvi vyžadují dlouhodobou
léčbu.
4/5

Pamatujte, že stejně jako užívání přípravku Lipanthyl 200 M je také důležité, abyste:
dodržoval(a) nízkotučnou dietu
pravidelně cvičil(a).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte
přípravek Lipanthyl 200 M užívat a navštivte ihned lékaře možná budete potřebovat
neodkladnou lékařskou péči:
alergická reakce příznaky mohou zahrnovat otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což
může způsobit dýchací obtíže
křeče nebo bolest, napětí či slabost svalů to mohou být příznaky zánětu nebo rozpadu
svalů, což může být příčinou poškození ledvin nebo dokonce smrti
bolest žaludku (břicha) ta může být příznakem zánětu slinivky břišní (pankreatitidy)
bolest na prsou a pocit dušnosti to mohou být příznaky krevní sraženiny v plicích
(plicní embolie)
bolest, zarudnutí nebo otok nohou to mohou být příznaky krevní sraženiny v noze
(hluboké žilní trombózy)
zežloutnutí kůže a bělma očí (žloutenka) nebo zvýšení jaterních enzymů to mohou být
příznaky zánětu jater (hepatitidy).
Jestliže zaznamenáte některý z výše uvedených nežádoucích účinků, přestaňte přípravek
Lipanthyl 200 M užívat a navštivte ihned lékaře.
Ostatní nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 z 10 lidí):
průjem
bolest žaludku (břicha)
plynatost (větry)
pocit nevolnosti (nausea)
nevolnost (zvracení)
zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi prokazatelné v testech.

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 lidí):
bolest hlavy
žlučové kameny
snížená sexuální energie
vyrážka, svědění nebo červené skvrny na kůži
vzestup kreatininu (vylučovaného ledvinami) - prokazatelný v testech.

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 lidí):
padání vlasů
pocit závratě (vertigo)
pocit vyčerpání (únava)
vzestup močoviny (vylučované ledvinami) - prokazatelný v testech
zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo, solární lampy a solária
5/5
pokles hemoglobinu (který přenáší kyslík v krvi) a bílých krvinek - prokazatelný v testech.

Nežádoucí účinky, jejichž pravděpodobnost výskytu je neznámá
dlouhodobé plicní obtíže. Pokud pocítíte jakékoli neobvyklé dýchací obtíže, řekněte to
ihned svému lékaři.
rhabdomyolýza (rozpad svalové tkáně viz bod 2 Vliv na svaly)
žloutenka, komplikace cholelithiázy (onemocnění způsobené tvorbou a přítomností
kaménků ve žlučníku a žlučových cestách)
Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které
nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Lipanthyl 200 M uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte tento léčivý přípravek v původním obalu při teplotě do 25° C, aby byl chráněn
před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovy
Použitelné do a na blistru číselným údajem. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu
dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Lipanthyl 200 M obsahuje
Léčivou látkou je fenofibratum. Jedna tobolka přípravku Lipanthyl 200 M obsahuje 200
miligramů (mg) fenofibratum.
Ostatní složky přípravku jsou: monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, předbobtnalý
kukuřičný škrob, krospovidon a magnesium-stearát. Tobolka je vyrobena ze želatiny,
oxidu titaničitého (E171), žlutého oxidu železitého (E172) a červeného oxidu železitého
(E172).
Jak přípravek Lipanthyl 200 M vypadá a co obsahuje toto balení
Tobolky přípravku Lipanthyl 200 M jsou oranžové, tvrdé, bez označení, obsahují bílý prášek.
Tobolky jsou k dispozici v blistrech obsahujících 30, 60, 90 tobolek.
Všechny velikosti balení nemusí být na trhu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Laboratoires Fournier S.A., 28 Bd Clemenceau, 21000 Dijon, Francie

Výrobce:
Recipharm Fontaine, rue des Prés Potets, 21121 Fontaine-les-Dijon, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.5.2013

Recenze

Recenze produktu LIPANTHYL 200 M 60X200MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LIPANTHYL 200 M 60X200MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze