Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

LIPANOR 60X100MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18910

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 18910
Kód EAN: 8595116520099
Kód SÚKL: 47684
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Přípravek Lipanor se užívá při stavech s vysokou hladinou cholesterolu a tuků v krvi, ať už tyto stavy existují samostatně nebo jako doprovodný jev některých onemocnění. Lék je určen pro dospělé. Přípravek se používá tam, kde předepsaná a přísně dodržovaná dieta není dostatečně účinná a hladiny cholesterolu v krevní plazmě neklesají a/nebo tam, kde jsou přítomny další faktory zvyšující riziko (vysoký krevní tlak, cukrovka apod.).

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn.:  sukls109613/2011 

a  k sp.zn.:  sukls199799/2010, sukls87859/2013  

 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

LIPANOR 

Tvrdé tobolky 
Ciprofibratum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 
to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je přípravek LIPANOR a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIPANOR užívat  

3. 

Jak se přípravek LIPANOR užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek LIPANOR uchovávat  

6. 

Další informace 

 
 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK LIPANOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Lipanor  patří do skupiny léčivých přípravků, obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé přípravky se užívají 
ke  snížení  hladiny  tuků  (lipidů)  v  krvi.  Například  tuků  označovaných  jako  triglyceridy.  Lipanor  se 
užívá  ke  snížení  hladiny  tuků  v  krvi  současně  s  dietou  zaměřenou  na  nízký  příjem  tuků  a  s  další 
nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.  
 
V některých případech může být Lipanor použit též ke snížení hladiny cholesterolu v krvi u pacientů, 
kteří  nemohou  užívat  jinou  obvyklou  léčbu  (např.  léčivé  přípravky  ze  skupiny  statinů),  snižující 
hladinu cholesterolu.  
 
Přípravek  snižuje  obsah  tuků,  zejména  cholesterolu  v  krevní  plazmě  tím,  že  potlačuje  tvorbu 
cholesterolu  v  játrech.  Spolu  s  těmito  změnami  hladiny  tuků  v  krvi  dochází  po  delším  podávání 
přípravku  LIPANOR  též  ke  zmenšení  velikosti  plátu.  Při  podávání  LIPANORu  se  projevuje  také 
fibrinolytický efekt, který upravuje tvorbu krevních sraženin nasedajících na ateromové pláty a dále 
ohrožujících pacienty tzv. tromboembolickou chorobou (sraženiny se mohou uvolnit, být vmeteny do 
některých důležitých cév a ucpat je). V přípravku LIPANOR je ciprofibrát přítomen ve formě, která 
usnadňuje jeho vstřebávání ze střeva. Ciprofibrát dosahuje maximální koncentrace v krevní plazmě za 
2 hodiny po podání. Tato látka se silně váže na bílkoviny krevní plazmy a vytěsňuje tak z této vazby 
jiné látky. Z tohoto důvodu je nutné upravit dávkování některých současně podávaných léků . 
 
Přípravek Lipanor je určen pro dospělé.  
Podávání dětem se nedoporučuje vzhledem k tomu, že bezpečnost a účinnost ciprofibrátu u dětí nebyla 
zatím prokázána. 
 

 

2/5 

 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIPANOR 
UŽÍVAT 
 

 
Neužívejte přípravek LIPANOR 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku ciprofibrát nebo na kteroukoli další 
složku přípravku LIPANOR 

jestliže trpíte těžkou nedostatečností jater a ledvin  

 

 

-  

pokud užíváte jiný přípravek ze skupiny fibrátů (léky snižující hladinu tuků v krvi) 

přípravek LIPANOR se nesmí užívat v těhotenství (ani pokud existuje pouze podezření) a 
v období kojení 

 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LIPANOR je zapotřebí 

riziko poškození svalů stoupá při stavech se sníženou hladinou bílkoviny albuminu v krvi. Tyto 
stavy mohou provázet některá poškození ledvin a projevují se obvykle otoky 

pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná bolest nebo zvýšená únavnost svalů a jiné svalové potíže 
je nutno provést laboratorní vyšetření hladiny enzymu kreatinfosfokinázy a případně přípravek 
vysadit. Pokud u sebe zaznamenáte tyto příznaky, ihned se poraďte s lékařem. 

denní dávka by neměla překročit 1 tobolku denně (100 mg ciprofibrátu) 

jestliže  jste  jste  někdy  prodělali  jakékoli  onemocnění  jater  nebo  ledvin  nebo  měli  potíže  se 
sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza), informujte o tom svého lékaře ještě před zahájením 
léčby 

v 3 měsíčních intervalech během prvního roku léčby  je doporučeno podstoupit kontrolu hladiny 
tuků v krvi a je žádoucí též kontrola jaterních testů. Pokud se po několikaměsíčním  podávání 
nedosáhne poklesu hladiny tuků v krevní plazmě, je obvykle vhodné léčbu doplnit nebo změnit 

během léčby přípravkem LIPANOR je nezbytné stálé dodržování diety 

-  

pokud  trpíte  některým  z následujících  onemocnění  hrozí  zvýšené  riziko  poškození  svalů: 
zhoršená  funkce  ledvin,  hypotyreóza,  nadměrné  pití  alkoholu,  věk  na  70  let,  osobní  nebo 
rodinná anamnéza dědičných svalových poruch, předchozí zkušenost se svalovou toxicitou při 
užívání jiných fibrátů 

-  

pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 

 
 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Přípravek LIPANOR se nesmí užívat společně s dalšími léky na snížení hladiny tuků v krvi, zvyšuje 
se riziko poškození buněk příčně pruhovaného svalstva. Poškození se projevuje zvýšenou bolestivostí 
a  únavností  svalů.  Ze  stejného  důvodu  se  nedoporučuje  současné  užívání  s léky  na  snížení  hladiny 
cholesterolu v krvi. 
 
Při  současném  užívání jiných  přípravků,  které  patří  do  skupiny  tzv.  antivitamínů  K  (Pelentan,  
Pelentanettae,  Warfarin),  které  snižují  krevní  srážlivost,  je  nutná  pravidelná  kontrola  doby  srážení 
s eventuální úpravou/snížením dávky těchto léků.  
 
Přípravek  LIPANOR  může  zvýšit  účinnost  perorálních  antidiabetik  (léků  na  snížení  hladiny  cukru 
v krvi), není však známo, že by tato interakce mohla způsobit klinicky významné problémy. 
 
Estrogeny (ženské pohlavní hormony) mohou zvyšovat hladinu tuků v krvi. 
 
 
 

 

3/5 

Těhotenství a kojení 
LIPANOR se nesmí užívat v těhotenství a v období kojení. 
Proto  pokud  jste  těhotná  nebo  těhotenství  plánujete,  informujte  o  tom  svého  lékaře,  než  začnete 
přípravek  LIPANOR  užívat.  Pokud  máte  podezření,  že  jste  otěhotněla  během  užívání  přípravku 
LIPANOR, přerušte jeho užívání a informujte svého lékaře.  
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte  dopravní  prostředek  a  neobsluhujte  žádné  přístroje  nebo  stroje,  pokud  se  u  Vás  projeví 
závratě, ospalost nebo únava v souvislosti s užíváním přípravku LIPANOR. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku LIPANOR 
Přípravek  obsahuje  laktózu  a  může  tedy  u  jedinců  trpících  nesnášenlivostí  laktózy  vyvolat  trávicí 
obtíže (průjem, nevolnost, zvracení). 
 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK LIPANOR UŽÍVÁ 

 
Vždy  užívejte  přípravek  LIPANOR  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým  lékařem nebo lékárníkem.   
 
Přípravek je určen pro dlouhodobé podávání dospělým a doporučená dávka je jedna tobolka (100 mg) 
denně.  Tuto  dávku  nelze  v  žádném  případě  překročit.  V případě  poškození  ledvin  mírného  až 
středního stupně lze přípravek podávat jen opatrně a ve snížených dávkách, obvykle 1 tobolku každý 
druhý den. 
Lék se užívá ústy, v období mezi jídly. Tobolka se polyká vcelku a zapíjí malým množstvím tekutiny. 
Při vynechání dávky pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání nedošlo. 
Tento lék není určen pro podávání dětem. 
 
 
Jestliže jste  užil(a) více přípravku LIPANOR, než jste měl(a) 
Dojde-li k předávkování nebo náhodnému požití přípravku dítětem, poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LIPANOR 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.   
 
Následující  nežádoucí  účinky  jsou  setříděny  podle  četnosti  výskytu  jako  časté  (postihují  1  pacienta 
z 10 až 100 léčených) a není známo (kdy z dostupných údajů nelze určit). 
 
Často  se  objevují  bolesti  hlavy,  závratě,  mdloby  či  ospalost.  Rovněž  je  častá  nevolnost,    zvracení, 
průjem, trávicí potíže, bolesti břicha, kožní reakce jako vyrážka, padání vlasů, únava a závažné svalové 
bolesti (myalgie).  
 
 

 

4/5 

 
S neznámou četností podobně jako u ostatních léčiv ze skupiny tzv. fibrátů se mohou během užívání 
LIPANORu  vyskytnout  svalové  bolesti,  zvýšená  svalová  citlivost  nebo  svalová  slabost jako  příznak 
zánětu  (myozitidy)  nebo  jiného  postižení  svalové  hmoty  (rabdomyolýzy).  Při  nevysvětlitelných 
bolestech svalů, jejich zvýšené únavnosti nebo svalové slabosti se ihned poraďte s lékařem, neboť tyto 
příznaky  mohou  být  spojeny  se  svalovým  poškozením  v  důsledku  léčby  a  mohou  být  důvodem  k 
přerušení léčby. Po vysazení přípravku tyto svalové nežádoucí účinky obvykle vymizí. 
Mohou  se  objevit  i  dýchací  potíže  související  s onemocněním  plic,  nenormální  hodnoty  testů  při 
vyšetření funkce jater, městnání žluče (cholestáza), tvorba žlučových kaménků (cholelitiáza), kopřivka, 
citlivost na světlo, svědění, ekzém. Rovněž může dojít k poruchám erekce. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  prostřednictvím  národního  systému  hlášení 
nežádoucích  účinků  uvedeného  v 

Dodatku  V

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
 
5. 

JAK  PŘÍPRAVEK LIPANOR UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Přípravek LIPANOR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné 
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte přípravek LIPANOR, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti. 
 
Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí. 
 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek LIPANOR obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je ciprofibratum (ciprofibrát) 100 mg v 1 tvrdé tobolce. 
-  Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid 

železitý (E172), černý oxid železitý (E172), želatina. 

 
Jak přípravek LIPANOR vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Lipanor jsou želatinové tobolky s béžovou vrchní a olivově zelenou spodní částí, obsahující 
jemný bílý až špinavě bílý prášek. 
 
Jedno balení obsahuje 20, 30 nebo 60 tvrdých tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
 

 

5/5 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis,s.r.o., Praha, Česká republika 
  
Výrobce 

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Ambares et Lagrave, Francie 

 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena   
21.8.2013 
 
 

Recenze

Recenze produktu LIPANOR 60X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LIPANOR 60X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám