Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Kód výrobku: 18909
Kód EAN: 8595116520082
Kód SÚKL: 47683
Držitel rozhodnutí: SOFARIMEX INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA LDA, AV
Přípravek Lipanor se užívá při stavech s vysokou hladinou cholesterolu a tuků v krvi, ať už tyto stavy existují samostatně nebo jako doprovodný jev některých onemocnění. Lék je určen pro dospělé. Přípravek se používá tam, kde předepsaná a přísně dodržovaná dieta není dostatečně účinná a hladiny cholesterolu v krevní plazmě neklesají a/nebo tam, kde jsou přítomny další faktory zvyšující riziko (vysoký krevní tlak, cukrovka apod.).

Příbalový leták

1/5
sp.zn.: sukls109613/2011
a k sp.zn.: sukls199799/2010, sukls87859/2013PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LIPANOR
Tvrdé tobolky
Ciprofibratum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek LIPANOR a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek LIPANOR užívat
3. Jak se přípravek LIPANOR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek LIPANOR uchovávat
6. Další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK LIPANOR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Lipanor patří do skupiny léčivých přípravků, obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé přípravky se užívají
ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako triglyceridy. Lipanor se
užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na nízký příjem tuků a s další
nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.

V některých případech může být Lipanor použit též ke snížení hladiny cholesterolu v krvi u pacientů,
kteří nemohou užívat jinou obvyklou léčbu (např. léčivé přípravky ze skupiny statinů), snižující
hladinu cholesterolu.

Přípravek snižuje obsah tuků, zejména cholesterolu v krevní plazmě tím, že potlačuje tvorbu
cholesterolu v játrech. Spolu s těmito změnami hladiny tuků v krvi dochází po delším podávání
přípravku LIPANOR též ke zmenšení velikosti plátu. Při podávání LIPANORu se projevuje také
fibrinolytický efekt, který upravuje tvorbu krevních sraženin nasedajících na ateromové pláty a dále
ohrožujících pacienty tzv. tromboembolickou chorobou (sraženiny se mohou uvolnit, být vmeteny do
některých důležitých cév a ucpat je). V přípravku LIPANOR je ciprofibrát přítomen ve formě, která
usnadňuje jeho vstřebávání ze střeva. Ciprofibrát dosahuje maximální koncentrace v krevní plazmě za
2 hodiny po podání. Tato látka se silně váže na bílkoviny krevní plazmy a vytěsňuje tak z této vazby
jiné látky. Z tohoto důvodu je nutné upravit dávkování některých současně podávaných léků .

Přípravek Lipanor je určen pro dospělé.
Podávání dětem se nedoporučuje vzhledem k tomu, že bezpečnost a účinnost ciprofibrátu u dětí nebyla
zatím prokázána.

2/5


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LIPANOR
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek LIPANOR
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku ciprofibrát nebo na kteroukoli další
složku přípravku LIPANOR
- jestliže trpíte těžkou nedostatečností jater a ledvin
- pokud užíváte jiný přípravek ze skupiny fibrátů (léky snižující hladinu tuků v krvi)
- přípravek LIPANOR se nesmí užívat v těhotenství (ani pokud existuje pouze podezření) a
v období kojení

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku LIPANOR je zapotřebí
- riziko poškození svalů stoupá při stavech se sníženou hladinou bílkoviny albuminu v krvi. Tyto
stavy mohou provázet některá poškození ledvin a projevují se obvykle otoky
- pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná bolest nebo zvýšená únavnost svalů a jiné svalové potíže
je nutno provést laboratorní vyšetření hladiny enzymu kreatinfosfokinázy a případně přípravek
vysadit. Pokud u sebe zaznamenáte tyto příznaky, ihned se poraďte s lékařem.
- denní dávka by neměla překročit 1 tobolku denně (100 mg ciprofibrátu)
- jestliže jste jste někdy prodělali jakékoli onemocnění jater nebo ledvin nebo měli potíže se
sníženou funkcí štítné žlázy (hypotyreóza), informujte o tom svého lékaře ještě před zahájením
léčby
- v 3 měsíčních intervalech během prvního roku léčby je doporučeno podstoupit kontrolu hladiny
tuků v krvi a je žádoucí též kontrola jaterních testů. Pokud se po několikaměsíčním podávání
nedosáhne poklesu hladiny tuků v krevní plazmě, je obvykle vhodné léčbu doplnit nebo změnit
- během léčby přípravkem LIPANOR je nezbytné stálé dodržování diety
- pokud trpíte některým z následujících onemocnění hrozí zvýšené riziko poškození svalů:
zhoršená funkce ledvin, hypotyreóza, nadměrné pití alkoholu, věk na 70 let, osobní nebo
rodinná anamnéza dědičných svalových poruch, předchozí zkušenost se svalovou toxicitou při
užívání jiných fibrátů
- pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete
tento léčivý přípravek užívat.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek LIPANOR se nesmí užívat společně s dalšími léky na snížení hladiny tuků v krvi, zvyšuje
se riziko poškození buněk příčně pruhovaného svalstva. Poškození se projevuje zvýšenou bolestivostí
a únavností svalů. Ze stejného důvodu se nedoporučuje současné užívání s léky na snížení hladiny
cholesterolu v krvi.

Při současném užívání jiných přípravků, které patří do skupiny tzv. antivitamínů K (Pelentan,
Pelentanettae, Warfarin), které snižují krevní srážlivost, je nutná pravidelná kontrola doby srážení
s eventuální úpravou/snížením dávky těchto léků.

Přípravek LIPANOR může zvýšit účinnost perorálních antidiabetik (léků na snížení hladiny cukru
v krvi), není však známo, že by tato interakce mohla způsobit klinicky významné problémy.

Estrogeny (ženské pohlavní hormony) mohou zvyšovat hladinu tuků v krvi.3/5
Těhotenství a kojení
LIPANOR se nesmí užívat v těhotenství a v období kojení.
Proto pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, informujte o tom svého lékaře, než začnete
přípravek LIPANOR užívat. Pokud máte podezření, že jste otěhotněla během užívání přípravku
LIPANOR, přerušte jeho užívání a informujte svého lékaře.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud se u Vás projeví
závratě, ospalost nebo únava v souvislosti s užíváním přípravku LIPANOR.

Důležité informace o některých složkách přípravku LIPANOR
Přípravek obsahuje laktózu a může tedy u jedinců trpících nesnášenlivostí laktózy vyvolat trávicí
obtíže (průjem, nevolnost, zvracení).3. JAK SE PŘÍPRAVEK LIPANOR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek LIPANOR přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek je určen pro dlouhodobé podávání dospělým a doporučená dávka je jedna tobolka (100 mg)
denně. Tuto dávku nelze v žádném případě překročit. V případě poškození ledvin mírného až
středního stupně lze přípravek podávat jen opatrně a ve snížených dávkách, obvykle 1 tobolku každý
druhý den.
Lék se užívá ústy, v období mezi jídly. Tobolka se polyká vcelku a zapíjí malým množstvím tekutiny.
Při vynechání dávky pokračujte v předepsaném dávkování, jako by k vynechání nedošlo.
Tento lék není určen pro podávání dětem.


Jestliže jste užil(a) více přípravku LIPANOR, než jste měl(a)
Dojde-li k předávkování nebo náhodnému požití přípravku dítětem, poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek LIPANOR
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.

Následující nežádoucí účinky jsou setříděny podle četnosti výskytu jako časté (postihují 1 pacienta
z 10 až 100 léčených) a není známo (kdy z dostupných údajů nelze určit).

Často se objevují bolesti hlavy, závratě, mdloby či ospalost. Rovněž je častá nevolnost, zvracení,
průjem, trávicí potíže, bolesti břicha, kožní reakce jako vyrážka, padání vlasů, únava a závažné svalové
bolesti (myalgie).


4/5

S neznámou četností podobně jako u ostatních léčiv ze skupiny tzv. fibrátů se mohou během užívání
LIPANORu vyskytnout svalové bolesti, zvýšená svalová citlivost nebo svalová slabost jako příznak
zánětu (myozitidy) nebo jiného postižení svalové hmoty (rabdomyolýzy). Při nevysvětlitelných
bolestech svalů, jejich zvýšené únavnosti nebo svalové slabosti se ihned poraďte s lékařem, neboť tyto
příznaky mohou být spojeny se svalovým poškozením v důsledku léčby a mohou být důvodem k
přerušení léčby. Po vysazení přípravku tyto svalové nežádoucí účinky obvykle vymizí.
Mohou se objevit i dýchací potíže související s onemocněním plic, nenormální hodnoty testů při
vyšetření funkce jater, městnání žluče (cholestáza), tvorba žlučových kaménků (cholelitiáza), kopřivka,
citlivost na světlo, svědění, ekzém. Rovněž může dojít k poruchám erekce.
.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.5. JAK PŘÍPRAVEK LIPANOR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Přípravek LIPANOR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek LIPANOR, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek LIPANOR obsahuje

- Léčivou látkou je ciprofibratum (ciprofibrát) 100 mg v 1 tvrdé tobolce.
- Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, monohydrát laktózy, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid
železitý (E172), černý oxid železitý (E172), želatina.

Jak přípravek LIPANOR vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Lipanor jsou želatinové tobolky s béžovou vrchní a olivově zelenou spodní částí, obsahující
jemný bílý až špinavě bílý prášek.

Jedno balení obsahuje 20, 30 nebo 60 tvrdých tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.5/5

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis,s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Ambares et Lagrave, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.8.2013


Recenze

Recenze produktu LIPANOR 30X100MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LIPANOR 30X100MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze