Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

LIDOCAIN 2% 100X2ML/40MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17195

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 17195
Kód EAN:
Kód SÚKL: 30767
Co je přípravek Lidocain 2% a k čemu se používá. Přípravek Lidocain 2% se používá: - k místnímu znecitlivění: je vhodný ke krátkodobému znecitlivění v chirurgii, gynekologii a stomatologii a rovněž ke znecitlivění metodou blokády nervu a pro kaudální nebo jakýkoliv jiný typ epidurálního bloku; - v kardiologii: k předcházení a léčbě komorových extrasystol a komorové tachykardie spojené s akutní fází infarktu myokardu a jinými projevy ischemické choroby srdeční; Lidocain 2% může být použit k léčbě léky navozené komorové arytmie včetně arytmie v důsledku otravy (intoxikace) digitalisem.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6) 

sp.zn. sukls57676/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

LIDOCAIN 2% 

lidocaini hydrochloridum 

injekční roztok 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je Lidocain 2% a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lidocain 2% používat.  

3. 

Jak se Lidocain 2% používá.  

4. 

Možné nežádoucí účinky. 

5. 

Jak Lidocain 2% uchovávat.  

6. 

Obsah balení a další informace. 

 
 
1. 

Co je Lidocain 2% a k čemu se používá 

 
Lidocain 2%  je  určený  k lokální  anestezii  (znecitlivění  oblasti,  do  které  je  přípravek  podán)  nebo 
k léčbě určitých druhů komorových arytmií (nepravidelná činnost srdce). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Lidocain 2% používat 

 
Nepoužívejte Lidocain 2%: 

 

jestliže jste alergický(á) na lidokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

 

pokud máte velmi pomalý srdeční tep, těžkou poruchu srdeční funkce (kardiogenní šok), 

 

pokud máte sníženou funkci levé komory,  

 

pokud  máte  poruchu  vedení  vzruchů  v srdci  (AV  blok  II.  nebo  III.  stupně,  Adams-Stokesův 
syndrom, syndrom chorého sinu);  

 

pokud jste měl(a) po podání lidokainu záchvat křečí; 

 

pokud máte těžkou poruchu funkce jater. 

 

Pokud máte glaukom, nesmí Vám být přípravek podán do prostoru za okem. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Lidocain 2% se poraďte se svým lékařem. Informujte ho, 

 

pokud máte nebo jste měl(a) onemocnění srdce nebo problémy s dýcháním, nízký nebo naopak 
vysoký  krevní  tlak,  poruchu  funkce  jater  nebo  ledvin,  epilepsii  nebo  jiné  neurologické 
onemocnění,  onemocnění  zvané  myastenia  gravis,  projevující  se  výraznou  svalovou  slabostí, 
nebo onemocnění krevního barviva zvané porfyrie. 

 

pokud jste měl(a) nebo někdo z rodiny měl stav zvaný maligní hypertermie, která se projevuje 
nebezpečným  náhlým  zvýšením  tělesné  teploty  během  chirurgického  zákroku  nebo  těsně  po 
něm 

 

pokud v místě podaní injekce máte zánět nebo infekci 

 

pokud máte deformaci páteře a injekce má být podána do její blízkosti 

 

Pokud je Vám přípravek podáván kvůli nepravidelné činnosti srdce, lékař zkontroluje, zda máte 

Strana 2 (celkem 6) 

odpovídající hladiny elektrolytů i tekutin a bude průběžně kontrolovat činnost srdce (EKG). 

 
 
Další léčivé přípravky a Lidocain 2% 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 
 
Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 

 

Přípravky  k léčbě  duševních  onemocnění  (např.  amitriptylin,  nortriptylin,  chlorpromazin  a 
imipramin). 

 

Přípravky užívané k léčbě silné bolesti nebo k znecitlivění (např. pethidin, bupivakain). 

 

Přípravky užívané k uklidnění (sedativa) nebo k uvolnění svalového napětí (myorelaxancia). 

 

Přípravky užívané při onemocnění srdce  nebo nepravidelném srdečním rytmu (např.  chinidin, 
prokainamid, disopyramid, propranolol). 

 

Přípravky užívané k léčbě epilepsie (fenytoin). 

 

Přípravky užívané k léčbě žaludečních obtíží (cimetidin). 

 
Lidocain 2% s alkoholem 
Alkohol zesiluje tlumivý účinek lidokainu na dýchání. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Lidokain  může  prostupovat  placentou.  V první  třetině  těhotenství  se  přípravek  podává  pouze  tehdy, 
pokud přínos pro matku převáží možné riziko pro plod. 
 
Malé množství podaného přípravku přestupuje do mateřského mléka, ale neočekává se, že by to mohlo 
ovlivnit kojence. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může  ovlivnit centrální nervovou soustavu (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). Proto o 
možném řízení nebo obsluze strojů se poraďte s lékařem, který rozhodne individuálně s ohledem na 
typ zákroku a množství podaného přípravku. 
 
 
3. 

Jak se Lidocain 2% používá 

 
Lidocain 2% Vám bude podávat lékař a to injekcí nebo infuzí. 
 
Dávku a trvání léčby stanoví lékař individuálně v závislosti na typu a závažnosti Vašeho onemocnění, 
na Vašem věku, tělesné hmotnosti a celkovém zdravotním stavu. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Lidocain 2%, než mělo 
Podání vysoké dávky se projevuje necitlivostí jazyka a rtů, neklidem, úzkostí, ušními šelesty, závratí, 
rozmazaným viděním a třesem. 
Pokud se u Vás objeví některý z těchto nežádoucích účinků, nebo si myslíte, že jste obdržel(a) příliš 
mnoho přípravku Lidocain 2%, ihned informujte svého lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 

Strana 3 (celkem 6) 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

pocit na zvracení, zvracení 

necitlivost jazyka a rtů 

 
Vzácné 
(mohou postihnout až 1 z 1000 osob)

zpomalený tep,  

poruchy vedení vzruchů v srdci, 

zástava srdce, 

nízký krevní tlak 

 
Velmi vzácné 
(mohou postihnout až 1 z 10000 osob)

methemoglobinémie, projevující se modravým zbarvením kůže a problémy s dýcháním. 

hypersensitivita (přecitlivělost) 

anafylaktoidní reakce (reakce podobná alergické), 

kožní reakce,  

otok. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

po podání vyšších dávek neklid, přehnaně dobrá nálada, třes, dezorientace, křeče, ztráta vědomí, 
těžké potíže s dýcháním. 

ospalost, závratě, 

dvojité vidění,  

ušní šelest (zvonění v uších),  

 
Při podání anestetika do páteře (spinální nebo epidurální anestezie) se může vyskytnout částečná nebo 
kompletní míšní blokáda s poklesem krevního tlaku, ztrátou funkce a necitlivostí v oblasti konečníku a 
močového  měchýře  a  ztrátou  sexuálních  funkcí.  Ve  vzácných  případech  se  ztracené  funkce  po 
takových zákrocích vracejí pomalu (za několik měsíců) nebo neúplně. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Lidocain 2% uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25  °C.  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  ampulce  za 
Použitelné do nebo EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
 

Strana 4 (celkem 6) 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Lidocain 2% obsahuje 
Léčivou  látkou  je  lidocaini  hydrochloridum  monohydricum,  což  odpovídá  lidocaini  hydrochloridum  
40 mg ve 2 ml).  
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci. 
 
Jak Lidocain 2% vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Lidocain 2% je čirý bezbarvý roztok. 
Je  balen  do  ampulek  z bezbarvého skla  o  objemu  2 ml  s jedním  bodem  zlomu,  v plastovém  blistru a 
papírové krabičce. Ampule je označena jedním kroužkem. Značka One-point-cut/odlomení v jednom 
bodě je bílá. Barva kroužku je zelená.  
 
Velikost balení: 10x2 ml, 100x2 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Postup otevírání (pro praváky): 
Držte  ampulku  v levé  ruce  mezi  palcem  a  ohnutým  ukazováčkem.  Ampuli  držte  barevnou  značkou 
směrem nahoru (obr. 1)! Uchopte vrchní část ampulky  mezi palcem a ohnutým ukazováčkem pravé 
ruky.  Palec  musí  pokrývat  bod  ampulky  (obrázek  2).  Zatlačte  pravým  palcem  proti  levému 
ukazováčku a středně silným stálým tlakem odlomte ohnutím bez pohybu rukou od sebe nebo k sobě 
(obr. 3). Hrdlo ampulky může prasknout kdykoliv po počátečním tlaku a nemusíte cítit, kdy je ampule 
odlomená (obr. 4). 
 

Strana 5 (celkem 6) 

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. 
Maďarsko 
 
Výrobce 
EGIS Pharmaceuticals PLC 
1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120. 
Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.3.2016 

Strana 6 (celkem 6) 

 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Dávkování 
 
Lokální anestezie: doporučená dávka pro navození blokády nervů je 5-10 ml přípravku Lidocain 2%; 
k anestezii prstů na ruce a noze se podávají 2-3 ml. 
Maximální  dávka  přípravku  Lidocain 2%  je  15 ml;  tato  dávka  nemá  být  v průběhu  24 hodin 
opakována. 
 
Pediatrická populace: 
Dětem se podávají nižší a více zředěné celkové dávky v závislosti na jejich tělesné hmotnosti (0,5 %, 
1 %).  Maximální  jednorázová  dávka  lidokainu  je  4,5 mg/kg  tělesné  hmotnosti.  Maximální  dávka  se 
nesmí během 24 hodin opakovat. 
 
Kardiologie:  
Kardiologie: 
Bolus: u dospělých lze jako první dávku podat pomalou intravenózní injekcí 1 až 2 mg/kg tělesné 
hmotnosti (maximálně 100 mg). V 5- až 10minutových intervalech lze opakovaně podat dávku 0,5 až 
0,75 mg/kg tělesné hmotnosti, a to do maximální celkové dávky 300 mg. 
 
Intravenózní infuze: doporučuje se dát jednu ampulku přípravku Lidocain 2% na 500 ml Ringerova 
roztoku a podávat dávku lidokainu 20 až 55 µg/kg tělesné hmotnosti za minutu (rychlostí nejvýše 
4 mg/min), přičemž k aplikaci se použije infuzní pumpa. K udržovací léčbě může být podávána infuze 
1 mg/min tak dlouho, dokud to pacientův stav vyžaduje. Doporučuje se, aby infuzi vždy předcházela 
bolusová i.v. injekce.  
 
Maximální dávka: u dospělých nemá dávka lidokainu podaná během 1 hodiny přesáhnout dávku 
4,5 mg/kg tělesné hmotnosti nebo maximální dávku 300 mg. 
 
Pediatrická populace:  
Účinnost a bezpečnost použití lidokainu v pediatrické kardiologii není dostatečně prozkoumaná. Podle 
doporučení  Americké  kardiologické  společnosti  (American  Heart  Association)  může  být  podána 
počáteční  dávka  1 mg/kg  tělesné  hmotnosti  a  potom  infuze  20  až  50 μg/kg  tělesné  hmotnosti  za 
minutu.  Při  nedostatečném  účinku  může  být  podána  druhá  injekce  s dávkou  1 mg/kg  tělesné 
hmotnosti. 
 
Při selhání srdce a hepatální nedostatečnosti: doporučuje se snížit dávku o 40 %.  
 
U  starších  pacientů  se selháním  srdce  se  snižuje  plazmatická  clearance,  a  proto  se  doporučují  nižší 
dávky. 
 
Při  používání  tohoto  přípravku  u kardiologických  pacientů  je  nevyhnutelné  kontinuální  lékařské 
sledování a monitorování EKG. 
 
Způsob podání 
Infiltrace,  nervový  blok,  epidurální,  intravenózní  a  subarachnoidální  lokální  anestezii;  intravenózní 
aplikace při arytmii. 
Toxicita může být snížena zředěním injekčního roztoku, a proto je třeba použít zředěný roztok, pokud 
jsou zapotřebí vyšší dávky. Injekční roztok může být zředěn 0,9% roztokem chloridu sodného. 
 
Inkompatibility 

 

Injekci lze ředit fyziologickým roztokem (0,9 % NaCl). 

 

Po  smísení  lidokainu  s amfotericinem,  methohexitalem  nebo  sulfadiazinem  dochází 
k precipitaci.  

 

V závislosti na pH roztoku může být lidokain inkompatibilní s ampicilinem. 

 

Recenze

Recenze produktu LIDOCAIN 2% 100X2ML/40MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu LIDOCAIN 2% 100X2ML/40MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám