Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

LEXAURIN 3 30X3MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14510
Lexaurin se používá při úzkosti, napětí, podrážděnosti a dalších poruchách nebo problémech.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Lexaurin se používá při úzkosti, napětí, podrážděnosti a dalších poruchách nebo problémech.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 14510
Kód EAN: 3838989503512
Kód SÚKL: 88219
Držitel rozhodnutí: KRKA
Lexaurin je indikován: - při úzkosti, napětí, podrážděnosti, poruchách spánku; - při funkčních poruchách srdce a cévního systému, dýchacího, zažívacího ústrojí a močopohlavního ústrojí způsobených stresem, úzkostí a napětím; - při psychosomatických poruchách jako jsou bolesti hlavy nebo onemocnění kůže psychického původu; - při úzkosti a napětí doprovázejících vleklá organická onemocnění; - při abstinenčním syndromu (příznaky po vysazení alkoholu u závislých osob). Přípravek je určen pro dospělé.

Příbalový leták

 

 

 

sp. zn. sukls240634/2017 a sukls240628/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Lexaurin 1,5 

tablety 

Lexaurin 3 

tablety 

 

bromazepamum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Lexaurin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lexaurin užívat 

3. 

Jak se přípravek Lexaurin užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Lexaurin uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Lexaurin a k čemu se používá 

 
Přípravek  Lexaurin  je  určen  ke  krátkodobé  léčbě  závažných  stavů  úzkosti,  včetně  stavů  úzkosti 
souvisejících s různým onemocněním či poruchou. Přípravek Lexaurin je také určen jako doplňková 
léčba  abstinenčních reakcí u alkoholizmu. Přípravek  Lexaurin  se užívá pouze v případech, kdy jsou 
příznaky závažné, omezující nebo způsobují pacientovi nesnesitelné utrpení. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lexaurin užívat 

 
Neužívejte přípravek Lexaurin 

jestliže  jste  alergický(á)  na  bromazepam  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže máte závažnou poruchu dýchání, 

jestliže trpíte stavem, kdy přestanete dýchat, zatímco spíte (spánková apnoe), 

jestliže  Vám  byla  diagnostikována  myasthenia  gravis  (onemocnění  způsobující  svalovou 
slabost), 

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lexaurin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Poraďte se se svým lékařem, pokud: 

si všimnete, že účinek tablet oslabuje poté, co jste je několik týdnů užíval(a) (tolerance). 

máte  obavy  z  fyzické  a  psychické  závislosti  způsobené  bromazepamem.  Pokud  nechcete 
přerušit léčbu, můžete být na tomto léku psychicky závislý(á). Pokud máte fyzickou závislost na 
léku, zastavení léčby je doprovázeno abstinenčními příznaky (viz bod 3. Jestliže jste přestal(a) 

 

 

 

užívat přípravek Lexaurin). Riziko závislosti je větší se zvyšováním dávky a délky léčby, a je 
vyšší u pacientů, kteří v minulosti zneužívali alkohol nebo léky. Z tohoto důvodu musí být léčba 
co nejkratší. 

jste v minulosti zneužíval(a) alkohol, léky nebo jiné drogy. 

jste měl(a) poruchy paměti. Ztráta paměti může nastat několik hodin po užití přípravku. 

máte  neočekávané  reakce,  např.  neklid,  zvýšený  pohybový  neklid,  podrážděnost,  agresivita, 
falešné představy, hněv, noční můry, halucinace, psychózy, nevhodné chování, delirium a jiné 
poruchy chování. Tyto neočekávané nežádoucí účinky se vyskytují častěji u starších pacientů. 

trpíte závažnou depresí (riziko sebevraždy). 

máte poruchu funkce ledvin nebo jater. 

máte nějaké psychiatrické onemocnění. 

 
Děti a dospívající 
Bezpečnost tohoto léčivého přípravku u pacientů mladších 18 let nebyla stanovena. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lexaurin 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Účinky přípravku Lexaurin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. 
Než začnete současně s přípravkem Lexaurin užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s lékařem. 
Léky  účinkující  na  centrální  nervový  systém  (léky  k  léčbě  některých  duševních  poruch,  poruch 
spánku,  k  léčbě  závažné  bolesti  nebo  léky  k  léčbě  alergií  s tlumivým  účinkem)  mohou  zvyšovat 
zklidňující účinek přípravku Lexaurin, proto při současném užívání těchto léků je třeba opatrnosti. 
Současné požívání alkoholických nápojů zvyšuje účinky přípravku Lexaurin. 
Účinek  bromazepamu  může  být  zesílen  při  současném  užívání  bromazepamu  s  některými  léky 
(ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol, erythromycin, klarithromycin, telithromycin). 
 
Přípravek Lexaurin s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek užívejte před jídlem nebo při jídle, zapijte tekutinou. 
Po dobu užívání přípravku se nesmí pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek  Lexaurin  se  nedoporučuje  užívat  během  těhotenství,  s  výjimkou  naléhavých  případů,  kdy 
přínos  pro  matku  převáží  riziko  pro  plod.  Pozorování  u  lidí  ukázala,  že  benzodiazepiny  mohou 
poškozovat nenarozené dítě. 
Lexaurin se vylučuje do mateřského mléka, proto má být kojení během léčby ukončeno. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Lexaurin ovlivňuje schopnosti řídit nebo obsluhovat stroje. Při užívání tohoto přípravku nesmíte řídit 
motorová vozidla ani vykonávat další činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, schopnost soustředění a 
koordinaci pohybů. 
 
Přípravek Lexaurin obsahuje monohydrát laktózy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Lexaurin užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování  vždy  určí  lékař.  Léčba  začíná  nízkými  dávkami,  které  mohou  být  zvyšovány  až  do 
dosažení žádaného účinku. 

 

 

 

Doporučené dávky jsou: 
• 

Dospělí: 

 

Dávka se pohybuje v rozmezí 1,5 - 3 mg dvakrát až třikrát denně. U pacientů v nemocnici může 
být dávkování vyšší, v rozmezí 6 - 12 mg dvakrát až třikrát denně. 

• 

Starší  pacienti,  pacienti  s poruchou  funkce  ledvin  nebo  jater,  pacienti  s  dechovou 
nedostatečností: 

 

Dávka musí být snížena kvůli individuálním rozdílům v citlivosti na léčbu. 

 

Obvykle dostanete polovinu denní dávky uvedené výše. 

• 

Děti a dospívající do 18 let věku: 

 

Bezpečnost  tohoto  léčivého  přípravku  u  pacientů  mladších  18  let  nebyla  stanovena.  Proto  se 
přípravek Lexaurin této věkové skupině nepodává. 

 
Délka  léčby  má  být  co  nejkratší  a  nesmí  i  s obdobím  snižování  dávky  překročit  8  až  12  týdnů.  Při 
dlouhodobé léčbě nesmí být náhle užívání léku přerušeno, dávky musí být snižovány postupně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lexaurin, než jste měl(a) 
Užití většího množství tablet přípravku Lexaurin může způsobit zmatenost, hluboký spánek, svalovou 
slabost,  zhoršené  reflexy,  ztrátu  paměti,  dechovou  nedostatečnost  a  v závažných  případech  stav 
hlubokého bezvědomí. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku se poraďte se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lexaurin 
Pokud si zapomenete vzít dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Poté užijte další dávku v obvyklý 
čas. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lexaurin 
Bromazepam může způsobit fyzickou a psychickou závislost. Riziko je nejvyšší u vysokých dávek a 
dlouhého období léčby a je vyšší u pacientů, kteří již dříve zneužívali alkohol nebo léky. 
Náhlé  zastavení  léčby  způsobuje  abstinenční  příznaky  (např.  bolest  hlavy,  průjem,  bolest  svalů, 
závažná  úzkost,  napětí,  neklid,  zmatenost,  podrážděnost  a  ve  vážných  případech  depersonalizace 
(pocit  odosobnění),  derealizace  (pocit  neskutečnosti  okolí),  hyperakuze  (zvýšená  citlivost  na  zvuk), 
necitlivost,  pocit  mravenčení  v  končetinách,  přecitlivělost  na  světlo,  hluk  a  dotek,  halucinace  a 
epileptické záchvaty). Abstinenční příznaky se mohou objevit několik dní po ukončení léčby. 
Z  tohoto  důvodu  nesmí  být  léčba  přípravkem  Lexaurin  ukončena  náhle;  dávka  má  být  postupně 
snižována  podle  pokynů  Vašeho  lékaře.  Při  ukončování  léčby  se  mohou  znovu  objevit  příznaky 
onemocnění, kvůli kterým byla léčba zahájena. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit 
Přecitlivělost,  šok  způsobený  reakcí  z  přecitlivělosti,  otok  obličeje  a  hrdla  (angioedém),  zmatenost, 
emoční  porucha,  porucha  libida,  léková  závislost,  zneužívání  léku,  abstinenční  syndrom,  deprese, 
paradoxní  reakce  (neklid,  pohybový  neklid,  podrážděnost, agresivita, falešné  představy,  hněv,  noční 
můry,  halucinace,  psychózy,  nevhodné  chování),  porucha  paměti  (problémy  se  zapamatováním 
nových  věcí),  ospalost,  bolest  hlavy,  závrať,  snížená  bdělost,  potíže  s kontrolou  pohybů,  dvojité 
vidění,  srdeční  selhání,  dýchací  potíže,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  zácpa,  kožní  reakce  (vyrážka, 
svědění, kopřivka), svalová slabost, zadržování moči, únava, pády, zlomeniny (riziko pádů a zlomenin 

 

 

 

je  zvýšené  u  pacientů,  kteří  současně  užívají  léky  na  zklidnění  nebo  pijí  alkoholické  nápoje,  a  u 
starších osob). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Lexaurin uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 C.  Uchovávejte  v původním  blistru,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 
vlhkostí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Lexaurin obsahuje 
Lexaurin 1,5 

Léčivou látkou je bromazepam. Jedna tableta obsahuje bromazepamum 1,5 mg. 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktózy,  kukuřičný  škrob,  povidon,  magnesium-stearát, 
mastek. 

 
Lexaurin 3 

Léčivou látkou je bromazepam. Jedna tableta obsahuje bromazepamum 3 mg. 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktózy,  kukuřičný  škrob,  povidon,  magnesium-stearát, 
mastek, sodná sůl erytrozinu. 

 
Jak přípravek Lexaurin vypadá a co obsahuje toto balení 
Lexaurin 1,5: bílé, na obou stranách vypouklé tablety, s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má 
pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
Velikost balení: 30 tablet. 
 
Lexaurin 3: růžové, na obou stranách vypouklé tablety, s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha má 
pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné dávky. 
Velikost balení: 30 tablet. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 

 

 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
1. 11. 2017 

Recenze

Recenze produktu LEXAURIN 3 30X3MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LEXAURIN 3 30X3MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám