Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 17900
Kód EAN: 3838957494811
Kód SÚKL: 9210
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Injekce Lekoptin se používají k: - rychlé konverzi paroxysmální supraventrikulární tachykardie na sinusový rytmus; - dočasnému zvládnutí rychlé frekvence komor při flutteru nebo fibrilaci síní, kromě flutteru nebo fibrilace síní spjatých s akcesorními svazky (syndromu WPW nebo LGL); jednotlivá parenterální dávka zpomalí frekvenci komor na 30-60 minut.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls92715/2008

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Lekoptin
injekční roztok
Verapamili hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Lekoptin je antagonistou vápníku. Rozšiřuje velké koronární cévy, a v důsledku toho
zlepšuje průtok krve.
Přípravek Lekoptin se používá při poruchách srdečního rytmu:
paroxysmální supraventrikulární tachykardii
fibrilaci síní/flutteru síní s rychlým AV vedením (s výjimkou WPW syndromu).
Zahajovací léčba nestabilní anginy pectoris, jestliže nejsou indikovány nitráty a/nebo betablokátory.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN
POUŽÍVAT
Neužívejte přípravek Lekoptin:
jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku verapamil-hydrochlorid nebo kteroukoli z pomocných
látek přípravku Lekoptin
v případě kardiovaskulárního šoku
v případě akutního infarktu myokardu s komplikacemi (pomalý tep (bradykardie), nízký krevní
tlak (hypotenze), selhání levé komory)
v případě výrazné poruchy převodu vzruchu (jako je SA nebo AV blok stupňů II a III)
v případě poruchy srdečního rytmu (sick sinus syndrom)
v případě srdečního selhání (manifestní srdeční nedostatečnost)
1. Co je přípravek Lekoptin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lekoptin používat
3. Jak se přípravek Lekoptin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Lekoptin uchovávat
6. Další informace
2/6
v případě fibrilace/flutter síní a současně přítomného WPW syndromu (zvýšené riziko indukce
komorové tachykardie)
jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte.
Přípravek Lekoptin se nesmí podávat pacientům, kteří užívají betablokátory (s výjimkou intenzivní
lékařské péče).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lekoptin je zapotřebí:
v případě AV blokády stupně I (choroba systému elektrického vedení v srdci)
v případě nízkého krevního tlaku (systolický krevní tlak nižší než 90 mmHg)
v případě pomalého tepu (puls pod 50 tepů za minutu)
v případě výrazně porušené funkce jater
v případě chorob s poruchou nervosvalového přenosu (myasthenia gravis, Lambert-Eatonův
syndrom, pokročilá Duchenneova svalová dystrofie)
v případě komorové tachykardie se širokým komplexem QRS (> 0,12 sekundy)
v případě akutní nestabilní anginy pectoris. V tomto případě intravenózní použití vyžaduje
pečlivou diagnózu a přísné monitorování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, bylinných přípravcích
nebo přírodních produktech. Se svým lékařem byste měl/a zvláště probrat, zda je bezpečné používat
přípravek Lekoptin v případě, že užíváte některý z následujících léků:
antiarytmika (léky k léčbě poruch srdečního rytmu, např. amiodaron, chinidin)
betablokátory
inhalační anestetika
antihypertenziva, prazosin (léky k léčbě vysokého krevního tlaku)
diuretika (odvodňovací tablety)
vasodilatátory (léky k rozšíření cév)
digoxin (lék k léčbě problémů se srdcem)
perorální antikoagulancia (léky na ředění krve)
salicyláty (kyselina acetylsalicylová)
sulfonamidy a deriváty sulfonylmočoviny (léky k léčbě cukrovky)
vápníkové soli a vitamin D
lithium (lék k léčbě mánie nebo depresí)
rifampicin (lék k léčbě tuberkulózy)
léky blokující nervosvalový přenos (léky blokující nervosvalový přenos v místě nervosvalové
ploténky, které způsobují ochromení dotčených kosterních svalů)
ethanol
azolová fungistatika (např. klotrimazol nebo ketokonazol) léky k léčení houbových infekcí
inhibitory proteázy (např. ritonavir nebo indinavir) léky k léčení HIV infekcí a AIDS
makrolidy (např. erythromycin nebo klarithromycin) antibiotika používaná k léčení infekcí
3/6
cimetidin lék používaný ke snížení tvorby kyseliny v žaludku
hydantoin, fenytoin, fenobarbital, karbamazepin, midazolam (léky používané k léčení epilepsie)
simvastatin, lovastatin nebo atorvastatin (léky používané k léčení vysokých hladin cholesterolu)
cyklosporin, používaný po transplantaci k potlačení imunitního systému
theofylin (lék používaný při léčbě chorob dýchacích cest, jako je astma).
Užívání přípravku Lekoptin s jídlem a pitím
Během léčby přípravkem Lekoptin nepijte grapefruitovou šťávu, protože to by mohlo zvýšit
plasmatické koncentrace verapamilu.
Těhotenství a kojení
Jestliže jste těhotná (nebo máte za to, že byste mohla být) nebo pokud kojíte, musíte o tom informovat
svého lékaře.
Jestliže jste těhotná nebo pokud kojíte, nesmíte přípravek Lekoptin užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Lekoptin může mít vliv na pozornost, u jistých pacientů se mohou vyskytnout v souvislosti
s poklesem krevního tlaku různé reakce, jako je točení hlavy nebo slabost, zejména na začátku léčby,
při zvyšování dávky a v kombinaci s alkoholem. Pokud Vás tyto účinky postihnou, může být Vaše
schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zhoršena.
Důležité informace o některých složkách přípravku Lekoptin
Přípravek Lekoptin obsahuje sodík, nicméně v množství menším než 1 mmol (23 mg) sodíku na 2ml
ampulku.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK LEKOPTIN POUŽÍVÁ
Tento léčivý přípravek je určen k podávání do Vaší žíly (intravenózní podání). Váš lékař rozhodne,
jakou dávku budete potřebovat a jak často se bude léčivý přípravek injikovat.
Obvyklé denní dávky jsou:
Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg
Zahajovací dávka 5 mg verapamil-hydrochloridu (odpovídá 2 ml přípravku Lekoptin), v případě
potřeby dalších 5 mg verapamil-hydrochloridu po 5 až 10 minutách.
V případě potřeby může být podána následná kontinuální instilace 5 až 10 mg verapamil-
hydrochloridu za hodinu v izotonickém roztoku chloridu sodného, 5% roztoku glukosy nebo v jiných
příhodných roztocích (pH < 6,5), v průměru až do celkové dávky 100 mg verapamil-hydrochloridu za
den.
Porucha jaterních funkcí
U pacientů s poruchou jaterních funkcí se může biologická dostupnost verapamil-hydrochloridu
výrazně zvýšit. Z tohoto důvodu je nutno dávkování u těchto pacientů titrovat s obzvláštní opatrností.
Dávková doporučení pro děti
Pokud se vyskytnou projevy tachykardií indukované srdeční nedostatečnosti (energetické vyčerpání
myokardu), je před intravenózním podáním verapamil-hydrochloridu nezbytné podání digitalisu.
Novorozenci
0,75 až 1,0 mg verapamil-hydrochloridu, což odpovídá 0,3 až 0,4 ml přípravku Lekoptin.
4/6
Děti
do 1 roku věku
0,75 až 2,0 mg verapamil-hydrochloridu, což odpovídá 0,3 až 0,8 ml přípravku Lekoptin.
1 až 5 let věku
2,0 až 3,0 mg verapamil-hydrochloridu, což odpovídá 0,8 až 1,2 ml přípravku Lekoptin.
6 až 14 let věku
2,5 až 5,0 mg verapamil-hydrochloridu, což odpovídá 1,0 až 2,0 ml přípravku Lekoptin.
Jakmile se účinek objeví, musí být injekce zastavena.
Intravenózní roztok se musí podávat pomalu (trvání injekce alespoň 2 minuty), přičemž se pacient
pozoruje, pokud je to možné za monitorování EKG a krevního tlaku.
Pokud se léčba nestabilní anginy pectoris zahajuje intravenózně pomocí přípravku Lekoptin, musí být
co nejdříve převedena na perorální léčbu hydrochloridem verapamilu.
Injekce přípravku Lekoptin musí být podávána pomalu intravenózně po dobu delší než
2 minuty.
Intravenózní přípravek Lekoptin smí podávat pouze lékař za trvalého monitorování EKG
a krevního tlaku.
Jestliže jste injekci přípravku Lekoptin nedostal(a)
Jestliže máte jakoukoli pochybnost, zda jste dostal(a) injekci tohoto přípravku, obraťte se na svého
lékaře nebo zdravotní sestru.
Rovněž se obraťte na svého lékaře, pokud jste injekci dostal(a), ale stále se necítíte dobře.
Jestliže jste dostal(a) větší dávku přípravku Lekoptin, než jste měl(a)
Jelikož Vám bude tento přípravek podáván během pobytu v nemocnici, není pravděpodobné, že by
Vám jej bylo podáno příliš málo nebo příliš mnoho. Pokud však máte jakékoli pochybnosti, obraťte se
na svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lekoptin nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10 )
nauzea
nadýmání
zácpa.
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
únava
nervozita
bolesti hlavy
točení hlavy nebo ospalost
parestézie (mravenčení)
neuropatie
třes
5/6
vznik srdeční nedostatečnosti (srdeční selhání) nebo exacerbace stávající srdeční
nedostatečnosti (srdečního selhání), nadměrný pokles krevního tlaku a/nebo ortostatická
dysregulace, sinusová bradykardie (velmi pomalý tep), AV blokáda stupně I (choroba
elektrického převodního systému srdce), otok kotníků, návaly horka, zarudnutí kůže a pocit
tepla
erytém
svědění
kopřivka
makulopapulární exantém
erytromelalgie.
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000):
snížená glukosová tolerance
palpitace (pocit bušení srdce)
tachykardie (rychlý tep)
AV blokáda stupně II nebo III (choroby elektrického převodního systému srdce)
bronchospasmus (sípání)
tinnitus
zvracení
hepatitida pravděpodobně navozená alergií s reverzibilním vzestupem jaterních enzymů
impotence.
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000)
purpura
bolest kloubů (artralgie)
bolest svalů (myalgie)
myasthenie (stav svalové slabosti způsobený poruchami nervosvalového přenosu)
gynekomastie (vznik abnormálně velkých prsních žláz u mužů vedoucí ke zvětšení prsou) při
dlouhodobé léčbě starších pacientů.
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
extrapyramidové symptomy (Parkinsonův syndrom, choreoatetóza, dystonické syndromy)
sinusový arest s asystolou (srdeční selhání)
exacerbace myasthenie gravis, Lambert-Eatonova syndromu a pokročilé Duchenneho svalové
dystrofie
ileus
hyperplázie dásní (gingivitis, krvácení)
angioneurotický edém
Stevens-Johnsonův syndrom
fotodermatitida
zvýšení hladin prolaktinu, galaktorea.
6/6
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK LEKOPTIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte ampuli v krabičce, aby byl přípravek chráněn před
světlem.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Lekoptin obsahuje
Každé 2 ml injekčního roztoku (1 ampulka) obsahují 5 mg verapamil-hydrochloridu. 1 ml injekčního
roztoku obsahuje 2,5 mg verapamil-hydrochloridu.
Léčivou látkou je verapamil-hydrochlorid.
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, voda na injekci, kyselina chlorovodíková 25% (k úpravě pH).
Jak přípravek Lekoptin vypadá a co obsahuje toto balení
Ampulky obsahující 2 ml čirého bezbarvého injekčního roztoku (5 mg/2 ml), v krabičkách po 50.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
21.3.2012

Recenze

Recenze produktu LEKOPTIN 50X2ML/5MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu LEKOPTIN 50X2ML/5MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze