Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MADAUS GMBH, KOLÍN NAD RÝNEM
Kód výrobku: 16844
Kód EAN: 4030041000291
Kód SÚKL: 31340
Držitel rozhodnutí: MADAUS GMBH, KOLÍN NAD RÝNEM
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti od 5 let. Pomocná léčba při toxickém poškození jater, při chronickém i aktivním zánětu jater, při jaterní cirhóze, při toxicko-metabolickém porušení jater (jaterní steatóza, lékové poškození, otrava hepatotoxickými látkami apod.).

Příbalový leták

1/3

Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě rozhodnutí sp.zn.sukls94325/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

LEGALON 140
Silymarinum
Tvrdé tobolky

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Legalon 140 musíte užívat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Legalon 140 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Legalon 140 užívat
3. Jak se Legalon 140 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Legalon 140 uchovávat
6. Další informace


1. CO JE LEGALON 140 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Legalon 140 jsou tvrdé tobolky k vnitřnímu užití (perorální podání).
Legalon 140 se používá při toxickém poškození jater, při podpůrné léčbě při chronické
hepatitidě (zánětlivé onemocnění jater) nebo při jaterní cirhóze.

Rostlinnou léčivou látkou Legalonu 140 je silymarin, který působí jako stabilizátor buněčné
membrány a umožňuje tím ochranu jater před škodlivými vlivy i obnovení jimi poškozených
jaterních buněk.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE LEGALON 140
UŽÍVAT

Neužívejte Legalon 140, jestliže jste přecitlivělý (alergický) na léčivou látku nebo na
kteroukoli další složku přípravku.
Přípravek nesmí užívat děti mladší 12 let, protože dostatečné údaje týkající se bezpečnosti
tohoto léku u dětí nejsou k dispozici.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

2/3
Užívání Legalonu 140 s jídlem a pitím
Nerozkousanou tobolku zapijte dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství a kojení
Poraďte se s lékařem o užívání Legalonu 140, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete
být těhotná nebo plánujete otěhotnět. V těhotenství a při kojení se Legalon 140 předepisuje
jen, pokud jsou jednoznačné důvody pro jeho užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bez omezení.

Důležité informace o některých složkách Legalonu 140
Nejsou.
Upozornění
Léčba Legalonem 140 je prospěšná, jen pokud je přerušeno působení toxické látky
vyvolávající poškození jater (např. alkohol).3. JAK SE LEGALON 140 UŽÍVÁ

Neurčí-li lékař jinak, na počátku léčby se užívá 3x denně 1 tobolka, udržovací dávka je 2x
denně 1 tobolka.

Jestliže jste užil(a) více tobolek Legalonu 140 než jste měl(a)
Příznaky předávkování nebyly pozorovány. Speciální antidotum není známo. Pokud je třeba,
doporučuje se symptomatická léčba.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Legalon 140
Vezměte si tobolku Legalonu 140 jakmile si vzpomenete, v případě, že ještě není čas na další
dávku. Nezdvojujte následující dávku.4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Legalon 140 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky se dělí do následujících kategorií:Velmi časté Více než 1 z 10 léčených pacientů
Časté 1 až 10 ze 100 léčených pacientů
Málo časté 1 až 10 z 1000 léčených pacientů
Zřídka 1 až 10 z 10000 léčených pacientů
Velmi zřídka Méně než 1 léčený pacient z 10000
3/3
Zřídka byl zaznamenaný mírný laxativní účinek.
Velmi zřídka se může objevit reakce z přecitlivělosti, zčervenání nebo dušnost.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK LEGALON 140 UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Legalon 140 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Legalon 140 obsahuje

1 tobolka obsahuje: 173,0 mg-186,7 mg silybi mariani fructus extractum siccum (36-44:1),
což odpovídá 140 mg silymarinum.

Pomocnými látkami jsou: povidon, mannitol, polysorbát 80, sodná sůl karboxymethylškrobu
(typ A), magnesium- stearát, černý oxid železitý, červený oxid železitý, oxid titaničitý,
želatina, natrium-lauryl-sulfát.

Jak Legalon 140 vypadá a co obsahuje toto balení

Hnědé tvrdé želatinové tobolky, uvnitř žlutý prášek.
Balení obsahuje 30, 60 nebo 100 tvrdých tobolek.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

MADAUS GmbH,
51101 Kolín nad Rýnem
Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 14.11.2012

Recenze

Recenze produktu LEGALON 140 30X140MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LEGALON 140 30X140MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze