Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

LANZUL 30 MG 14X30MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16700
Přípravek se používá při stavech, při kterých je třeba tlumit vylučování žaludeční kyseliny.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se používá při stavech, při kterých je třeba tlumit vylučování žaludeční kyseliny.

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 16700
Kód EAN: 3838989503024
Kód SÚKL: 56102
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek se používá při stavech, při kterých je třeba tlumit vylučování žaludeční kyseliny: - dvanáctníkový vřed; - žaludeční vřed (nezhoubný); - refluxní ezofagitida (zánět jícnu, způsobený návratem žaludečního obsahu do jícnu); - ostatní stavy zvýšené sekrece žaludeční kyseliny (např. Zollingerův-Ellisonův syndrom); - eradikace (vymýcení) mikroorganismu Helicobacter pylori (v kombinaci s antibiotiky).

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls54734/2017 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Lanzul 30 mg 

tvrdé tobolky 

lansoprazolum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Lanzul 30 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanzul 30 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Lanzul 30 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Lanzul 30 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Lanzul 30 mg a k čemu se používá 

 
Léčivou látkou přípravku Lanzul 30 mg je lansoprazol, což je inhibitor protonové pumpy. Inhibitory 
protonové pumpy snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku. 
 
Váš lékař Vám může předepsat přípravek Lanzul 30 mg k léčbě následujících stavů: 

léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů 

léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida) 

předcházení refluxní ezofagitidy 

léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace (tj. návrat kyselého žaludečního obsahu zpět do jícnu) 

léčba infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori v kombinaci s léčbou antibiotikem 

léčba  nebo  prevence  dvanáctníkových  nebo  žaludečních  vředů  u  pacientů,  kde  je  nezbytná 
dlouhodobá léčba přípravky NSAID (léčba nesteroidními protizánětlivými přípravky – NSAID 
se používá proti bolestem a zánětu) 

léčba Zollinger-Ellisonova syndromu 

 
Při užívání přípravku Lanzul dodržujte prosím pokyny Vašeho lékaře. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lanzul 30 mg užívat 

 
Neužívejte přípravek Lanzul 30 mg: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  lansoprazol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

jestliže používáte lék obsahující atazanavir (používá se k léčbě HIV infekce). 

 

 

Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Lanzul 30 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

Jestliže máte středně těžké nebo těžké onemocnění jater, řekněte to prosím svému lékaři. Lékař 
případně upraví dávku léku. 
 
Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Lanzul 
30 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny, poraďte se před užitím přípravku Lanzul 30 mg se svým 
lékařem. 
 
Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co 
nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Lanzul 30 mg bude možná nutné ukončit. 
Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Lékař může provést nebo nechat provést další vyšetření, které se nazývá endoskopie, za účelem 
diagnostiky Vašeho stavu nebo vyloučení zhoubného onemocnění. 
 
Jestliže dostanete během léčby přípravkem Lanzul 30 mg průjem, obraťte se ihned na svého lékaře.  
Protože při léčbě přípravkem Lanzul 30 mg může dojít k mírnému zvýšení rizika výskytu infekčního 
průjmu. 
 
Jestliže Vám lékař předepsal přípravek Lanzul 30 mg spolu s dalšími léky určenými k léčbě infekce 
Helicobacter pylori (antibiotika) nebo spolu s protizánětlivými léky k léčbě bolesti nebo revmatické 
choroby, přečtěte si prosím pečlivě rovněž i příbalové informace těchto léků. 
 
Jestliže užíváte přípravek Lanzul 30 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), Váš lékař Vás bude 
pravděpodobně pravidelně sledovat. Kdykoliv navštívíte svého lékaře, oznamte mu všechny nové a 
výjimečné projevy a okolnosti Vašeho zdravotního stavu. 
 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je přípravek Lanzul 30  mg po dobu delší než 1 rok, 
můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte 
svému  lékaři,  zda  trpíte  osteoporózou  nebo  užíváte  kortikosteroidy  (mohou  také  zvyšovat  riziko 
osteoporózy). 
 
Před  užitím  tohoto  léčivého  přípravku  se  poraďte  se  svým  lékařem,  pokud  máte  jít  na  speciální 
vyšetření krve (chromogranin A). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Lanzul 30 mg 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 
 
Informujte  svého  lékaře  zejména  o  užívání  léků  obsahujících  tyto  léčivé  látky,  protože  přípravek 
Lanzul 30 mg může ovlivnit jejich účinek: 

atazanavir (používaný k léčbě HIV infekce) (viz bod „Neužívejte přípravek Lanzul 30 mg“) 

ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (používané k léčbě infekcí) 

digoxin (používaný k léčbě srdečních chorob) 

theofylin (používaný k léčbě průduškového astmatu) 

takrolimus (používaný k zabránění odmítnutí transplantovaného orgánu) 

fluvoxamin (používaný k léčbě deprese a dalších psychiatrických chorob) 

antacida  (používaná  k  léčbě  pálení  žáhy  a  kyselé regurgitace  (tj.  návrat  kyselého  žaludečního 
obsahu zpět do jícnu)) 

sukralfát (používaný na hojení vředů) 

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používaná k léčbě mírné deprese) 

 

 

Užívání přípravku Lanzul 30 mg s jídlem a pitím a alkoholem 
Aby Váš lék správně účinkoval, užívejte přípravek Lanzul 30 mg nejméně 30 minut před jídlem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

 

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
U pacientů léčených přípravkem Lanzul 30 mg se občas vyskytují nežádoucí účinky jako např. 
závratě, točení hlavy, únava a poruchy zraku. Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, jako jsou 
tyto, buďte opatrný(á), protože Vaše schopnost reakce může být snížena. 
 
Vy sám(sama) zodpovídáte za rozhodnutí, zda jste v takovém stavu, abyste mohl(a) řídit motorové 
vozidlo nebo provádět další činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Užívání léků je vzhledem 
k jejich účinkům nebo nežádoucím účinkům jedním z faktorů, které mohou snižovat Vaši schopnost 
provádět tyto činnosti bezpečně. 
Popis těchto účinků najdete v dalších bodech této příbalové informace. 
Přečtěte si všechny informace v této příbalové informaci pro své poučení. 
 
Pokud si nejste něčím jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Lanzul 30 mg obsahuje sacharosu.  
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na něj dříve, než 
začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Lanzul 30 mg užívá 

 
Tobolky se polykají vcelku a zapijí se sklenicí vody. Jestliže máte potíže s polykáním tobolek, lékař 
Vám může doporučit náhradní cesty podání léku. Tobolky nedrťte, nekousejte je, a to ani obsah 
vyprázdněné tobolky, protože pak lék nebude řádně účinkovat. 
 
Jestliže užíváte přípravek Lanzul 30 mg 1x denně, snažte se ho brát každý den ve stejnou dobu. 
Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud užijete přípravek Lanzul 30 mg hned ráno. 
 
Jestliže užíváte přípravek Lanzul 30 mg 2x denně, berte první dávku ráno a druhou dávku večer. 
 
Dávka přípravku Lanzul 30 mg závisí na Vašem zdravotním stavu. Obvyklé dávky přípravku Lanzul 
30 mg jsou uvedeny níže. Lékař Vám někdy může předepsat jinou dávku a řekne Vám, jak dlouho 
bude léčba trvat. 
 
Léčba pálení žáhy a kyselé regurgitace: jedna tobolka 15 mg nebo 30 mg denně po dobu 4 týdnů. 
Jestliže projevy choroby přetrvávají, řekněte to svému lékaři. Jestliže nedojde k ústupu projevů 
choroby během 4 týdnů, obraťte se prosím na svého lékaře. 
 
Léčba dvanáctníkových vředů: jedna tobolka 30 mg každý den po dobu 2 týdnů. 
 
Léčba žaludečních vředů: jedna tobolka 30 mg každý den po dobu 4 týdnů. 
 
Léčba zánětu jícnu (refluxní ezofagitida): jedna tobolka 30 mg každý den po dobu 4 týdnů. 
 
Dlouhodobá prevence refluxní ezofagitidy: jedna tobolka 15 mg každý den. Lékař Vám může 
upravit dávku na jednu tobolku 30 mg každý den. 
 
Léčba infekce Helicobacter pylori: Doporučená dávka je jedna tobolka 30 mg v kombinaci se dvěma 
různými antibiotiky ráno a jedna tobolka 30 mg v kombinaci se dvěma různými antibiotiky večer. 
Léčba obvykle trvá 7 dní. 
 
Doporučené kombinace s antibiotiky jsou: 

30 mg přípravku Lanzul 30 mg + klarithromycin 250-500 mg a amoxicilin 1000 mg 

30 mg přípravku Lanzul 30 mg + klarithromycin 250 mg a metronidazol 400-500 mg 

 

Jestliže se léčíte pro infekci, protože máte vředovou chorobu, není pravděpodobné, že by se po 
úspěšné léčbě infekce vředy znovu objevily. Aby mohl lék řádně účinkovat, užívejte ho ve správnou 
dobu a nevynechejte žádnou dávku
 
Léčba dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba 
nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID):
 jedna tobolka 30 mg jednou denně po dobu 
4 týdnů. 
 
Prevence dvanáctníkových nebo žaludečních vředů u pacientů, u nichž je nutná trvalá léčba 
nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAID):
 jedna tobolka 15 mg jednou denně. Lékař 
může upravit dávku na jednu tobolku 30 mg jednou denně. 
 
Léčba Zollinger-Ellisonova syndromu: obvyklá počáteční dávka jsou dvě tobolky 30 mg denně a 
později se podle Vaší odpovědi na léčbu přípravkem Lanzul 30 mg lékař rozhodne o nejvhodnější 
dávce. 
 
Přípravek Lanzul 30 mg by neměl být podáván dětem.  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 30 mg, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lanzul 30 mg, než jste měl(a), vyhledejte rychle lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lanzul 30 mg 
Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku přípravku Lanzul 30 mg, vezměte si ji ihned, jakmile si 
vzpomenete, pokud ale není již blízko doba pro Vaši další dávku léku. Jestliže se již blíží doba pro 
další dávku, vynechejte chybějící dávku a pokračujte v užívání dalších dávek jako obvykle. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lanzul 30 mg 
Neukončujte předčasně léčbu, když se projevy Vaší choroby zlepšují. Vaše nemoc se nemusí zcela 
vyléčit a obtíže se mohou vrátit v případě, že nedokončíte řádně léčbu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako časté (vyskytují se u více než 1 ze 100 pacientů): 

bolest hlavy, závratě 

pocit na zvracení nebo nevolnost, průjem, bolest žaludku, zácpa, plynatost, sucho v ústech nebo 
krku 

zvýšení hodnot jaterních testů, nezhoubné polypy žaludku 

kopřivka, kožní vyrážka, svědění  

únava. 

 
Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako méně časté (vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů): 

změny počtu krvinek 

deprese 

bolesti kloubů nebo svalů, zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů) 

otoky. 

 

 
Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 1 000 pacientů): 

chudokrevnost (bledost) 

nespavost, halucinace, zmatenost 

neklid, závratě, pocit mravenčení na kůži (parestezie), ospalost, třes 

poruchy zraku 

zánět jazyka (glositida), kandidóza (plísňová infekce, která může postihnout pokožku nebo 
sliznice), pankreatitida (zánět slinivky břišní), změna vnímání chuti 

zánět jater (může se projevit jako žluté zbarvení kůže nebo očí) 

kožní reakce jako pocity pálení nebo píchání pod kůží, modřiny, zarudnutí, ztráta vlasů, citlivost 
na světlo 

ledvinové problémy 

zvětšení prsních žláz u mužů 

horečka, nadměrné pocení, angioedém, nechutenství, impotence. Jestliže se u Vás vyskytnou 
projevy angioedému jako je otok obličeje, jazyka nebo hltanu, obtížné polykání, kopřivka nebo 
dýchací obtíže, vyhledejte okamžitě lékaře. 

 
Následující nežádoucí účinky se uvádějí jako velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z 10 000 
pacientů): 

přípravek Lanzul 30 mg může velmi vzácně způsobovat snížení počtu bílých krvinek a snížení 
odolnosti vůči infekcím. Vyhledejte ihned lékaře, jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy 
jako je horečka, závažné zhoršení Vašeho celkového zdravotního stavu nebo horečka s místními 
projevy infekce jako jsou bolesti v krku, hltanu či dutině ústní nebo máte potíže s močením. 
Bude třeba provést laboratorní vyšetření krve pro zjištění případného snížení počtu bílých 
krvinek (agranulocytóza) 

kolitida (zánět tlustého střeva), stomatitida (zánět sliznice dutiny ústní) 

velmi těžké kožní reakce se zarudnutím, tvorbou puchýřů, těžký zánět a rozpad pokožky 

závažné reakce přecitlivělosti včetně šoku. Mezi projevy reakce přecitlivělosti patří horečka, 
vyrážka, otoky a někdy pokles krevního tlaku 

změny laboratorních hodnot jako jsou hladiny sodíku, cholesterolu a triglyceridů v krvi. 

 
Četnost výskytu následujících nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit): 

Pokud užíváte lansoprazol déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku 
v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, mimovolnými záškuby svalů, dezorientací, 
křečemi,  závratěmi  a  zrychleným  srdečním  tepem.  Pokud  se  u Vás  vyskytne  některý  z  těchto 
příznaků,  vyhledejte  ihned  lékaře.  Nízká  hladina  hořčíku  v krvi  může  vyvolat  i  pokles  hladin 
draslíku  a  vápníku  v  krvi.  Lékař  může  rozhodnout  o  provádění  pravidelných  kontrol  hladiny 
hořčíku ve Vaší krvi. 

Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Lanzul 30 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25

C.  Uchovávejte  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 

vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Lanzul 30 mg obsahuje
 

Léčivou látkou je lansoprazolum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje lansoprazolum 30 mg. 

Pomocnými látkami jsou: zrněný cukr, hyprolosa, těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, sacharosa, 
kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát, hydroxypropylmetylcelulosa, metakrylátový kopolymer, 
mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý, želatina. 

 

 

Jak přípravek Lanzul 30 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá, tvrdá želatinová tobolka, uvnitř bílé až světle hnědé nebo světle růžové pelety. 
Velikost balení: 14, 28, 56 tobolek. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
180 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info.cz@krka.biz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
31. 3. 2017 
 
 

Recenze

Recenze produktu LANZUL 30 MG 14X30MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu LANZUL 30 MG 14X30MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám