Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis hormonální

LADYBON 28X2.5 MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48513

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 48513
Kód EAN: 8594739032859
Kód SÚKL: 20620
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Ladybon patří do skupiny léků označovaných jako hormonální substituční léčba (HRT - hormone replacement therapy). Zmírňuje příznaky spojené s menopauzou a zastavuje proces úbytku kostní hmoty. Ke zmírnění příznaků obvykle dochází během několika týdnů, ale optimálních výsledků je dosaženo po nejméně třech měsících léčby. Pokud máte zvýšené riziko zlomenin kvůli osteoporóze (řídnutí kostí), a nemůžete být léčena jinou formou, nebo jiná léčba se ukázala jako neúčinná, Ladybon může být použit také k preventivní léčbě osteoporózy. Váš lékař by měl s Vámi zvážit všechny pro Vás vhodné možnosti.

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls

 

sukls111546/2015 

a sp.zn.sukls109395/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

LADYBON 

2,5 mg, tablety 

 

tibolonum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Ladybon a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ladybon užívat 

3. 

Jak se přípravek Ladybon užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek Ladybon uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ladybon a k čemu se používá 

 
Přípravek Ladybon je hormonální substituční léčba (HRT). Obsahuje tibolon. Přípravek Ladybon se 
používá u žen po menopauze, které jsou alespoň jeden rok od své poslední přirozené menstruace. 
 
Přípravek Ladybon se užívá jako: 
Úleva od příznaků vyskytujících se v období po menopauze 
V období menopauzy (přirozené nebo po chirurgickém odstranění vaječníků) se snižuje množství 
estrogenu, které si je schopno tělo samo vytvořit, což vyvolá řadu doprovodných příznaků jako např. 
pocit horkosti v obličeji, na krku nebo na hrudníku („návaly horka“). Přípravek Ladybon ulevuje po 
menopauze od těchto symptomů. Terapie přípravkem Ladybon je předepisována pouze v případě, že 
příznaky menopauzy výrazným způsobem snižují kvalitu Vašeho života. 
 
Prevence osteoporózy (řídnutí kostí) 
U některých žen po menopauze může docházet k tzv. řídnutí kostí (osteoporóza). S Vaším lékařem 
byste měla probrat všechny dostupné možnosti, jak jí předcházet. 
Pokud Vám bude v období po menopauze prokázáno zvýšené riziko vzniku zlomenin způsobené 
rozvojem osteoporózy a není možné zahájit léčbu jinými přípravky schválenými pro prevenci 
osteoporózy, je možné, aby Vám Váš lékař doporučil užívání přípravku Ladybon. 
 
Další informace o přípravku Ladybon jsou uvedeny v bodě 6. 
 
 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ladybon užívat 

 
Anamnéza a pravidelné prohlídky 
Užívání hormonální substituční terapie provází rizika, která musí být při rozhodnutí, zda začít s jejím 
užíváním nebo zda v jejím užívání pokračovat, zvážena. 
 
Zkušenosti u žen léčených z důvodu předčasné menopauzy (kvůli selhání vaječníků nebo po 
chirurgickém zákroku) jsou omezené. Pokud trpíte předčasnou menopauzou, rizika při užívání HRT 
mohou být odlišná. Prosím, sdělte to svému lékaři. 
 
Před zahájením (nebo obnovením) HRT je nutné, aby Váš lékař zhodnotil Vaši rodinnou a osobní 
anamnézu, může také požadovat provedení některých fyzikálních vyšetření, včetně vyšetření prsou 
a/nebo interních vyšetření, pokud to bude považovat za nezbytné. 
 
V průběhu léčby přípravkem Ladybon by měla být prováděna pravidelná kontrolní vyšetření (vždy 
nejméně jednou ročně). Během těchto kontrolních vyšetření byste měla s lékařem probrat přínosy a 
rizika další léčby přípravkem Ladybon. 
 
Nezapomínejte také na pravidelná vyšetření prsou (mamografie) podle doporučení Vašeho lékaře. 
 
Neužívejte přípravek Ladybon
 
Pokud u Vás nastal některý z následujících stavů. V případě, že si nejste některým níže uvedeným 
bodem jistá, kontaktujte svého lékaře dřívenež začnete přípravek Ladybon užívat. 
Neužívejte přípravek Ladybon: 

jestliže jste alergická na tibolon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6), 

jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, 

jestliže kojíte, 

jestliže máte nebo jste měla karcinom prsu, nebo pokud je na karcinom prsu podezření, 

jestliže máte estrogenně podmíněné nádory, např. rakovinu děložní sliznice (karcinom 
endometria); nebo pokud je na tyto nádory podezření, 

jestliže se u Vás vyskytuje nevyšetřené krvácení z genitálií, 

jestliže u Vás dochází k nadměrnému růstu děložní sliznice (endometriální hyperplazie), který 
není léčen, 

jestliže máte nebo jste měla krevní sraženinu v žilách (žilní tromboembolismus) jako např. 
trombóza v dolní končetině (hluboká žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie), 

jestliže je u Vás známa porucha srážení krve (např. deficit proteinu C, proteinu S nebo 
antitrombinu), 

jestliže máte nebo jste nedávno prodělala onemocnění způsobené krevní sraženinou v artériích 
(tepnách) jako např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda nebo angina pectoris, 

jestliže se u Vás projevuje aktivní nebo v anamnéze uváděné onemocnění jater a Vaše jaterní 
testy se nevrátily do normálu, 

jestliže máte diagnostikované vzácné dědičné onemocnění krve zvané „porfyrie“. 
 

Pokud se u Vás poprvé vyskytne některý z výše uvedených stavů během užívání přípravku Ladybon, 
přestaňte přípravek Ladybon užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ladybon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
Pokud máte nebo jste v minulosti měla některý z následujících stavů, je třeba to oznámit před 
začátkem léčby svému lékaři. Tyto stavy by se totiž v průběhu léčby mohly zhoršit nebo opětovně 
vyskytnout, a proto je třeba častěji provádět kontrolní vyšetření: 

děložní fibroidy (myomy), 

 

růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo nadměrný růst děložní sliznice 
(hyperplazie endometria) v anamnéze, 

zvýšené riziko rozvoje  krevních sraženin (viz bod „Krevní sraženiny v žilách [trombóza]“), 

zvýšené riziko rozvoje estrogenně podmíněných nádorů (např. karcinom prsu u matky, sestry 
nebo babičky), 

vysoký krevní tlak (hypertenze), 

onemocnění jater, jako např. nezhoubný nádor jater, 

diabetes (cukrovka), 

žlučové kameny, 

migréna nebo těžké bolesti hlavy, 

multiorgánové autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematodes, SLE), 

epilepsie, 

astma, 

onemocnění postihující ušní bubínek a sluch (otoskleróza), 

vysoká hladina tuku (triglyceridů) v krvi, 

retence tekutin způsobená onemocněním srdce či ledvin. 

 
Přestaňte užívat přípravek Ladybon a okamžitě vyhledejte lékaře, pokud při užívání HRT 
zaznamenáte jakýkoli z následujících stavů: 

jakýkoliv stav zmiňovaný v bodu „Neužívejte přípravek Ladybon“, 

žloutenka (zežloutnutí kůže a bělma očí) – může být příznakem onemocnění jater, 

významné zvýšení krevního tlaku (projevem může být bolest hlavy, únava, závrať), 

nový výskyt migrenózních bolestí hlavy, 

těhotenství, 

příznaky trombofilních stavů, jako např.: 

   bolestivé otoky a zarudnutí dolních končetin, 

   náhlá bolest na hrudi, 

  obtížné dýchání. 

 

Další informace viz bod „ Krevní sraženiny v žilách (trombóza)“. 

 
Upozornění: Přípravek Ladybon nepůsobí jako antikoncepce. Pokud je Vám méně než 50 let nebo 
pokud od Vaší poslední menstruace uplynulo méně než 12 měsíců, je vhodné jako prevenci 
případného těhotenství používat některou doplňující formu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem. 
 
HRT a rakovina 
Nadměrný růst děložní sliznice (hyperplazie endometria) a rakovina děložní sliznice (rakovina 
endometria) 
Existují zprávy o zvýšeném růstu buněk a o rakovině děložní sliznice (endometria) u žen užívajících 
tibolon (léčivá látka přípravku Ladybon). Riziko vzniku rakoviny děložní sliznice se zvyšuje s délkou 
užívání přípravku. 
 
Nepravidelné krvácení 
Během prvních 3-6 měsíců užívání přípravku Ladybon je možný výskyt nepravidelného krvácení nebo 
špinění. 
Pokud však nepravidelné krvácení: 

bude trvat déle než 6 měsíců léčby, 

začne až 6 měsíců po zahájení užívání přípravku Ladybon, 

bude pokračovat i po vysazení přípravku Ladybon, 

obraťte se co nejdříve na svého lékaře
 
Rakovina prsu 
Celkové údaje ukazují na zvýšené riziko karcinomu prsu u žen užívajících kombinace estrogen-
progestagen a možné zvýšení tohoto rizika je i u HRT obsahující samotný estrogen. Zvýšení rizika 

 

závisí na délce užívání HRT. Projeví se po několika málo letech užívání, ale vrátí se zpět na původní 
úroveň do několika (maximálně 5) let po ukončení léčby. 
 
Srovnání 
Ženy užívající přípravek Ladybon mají nižší riziko v porovnání s ženami užívajícími kombinovanou 
HRT a porovnatelné riziko s ženami užívajícími HRT obsahující pouze estrogen. 
 

Pravidelně provádějte samovyšetření prsu. Navštivte svého lékaře, pokud si všimnete 
změn jako například:
 

  dolíčky na kůži, 

  změny na prsních bradavkách, 

  jakékoliv bulky, které nahmatáte nebo ucítíte. 

 
Karcinom vaječníků (ovarií) 
Výskyt karcinomu vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. 
Užívání HRT obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně 
zvýšeným rizikem karcinomu vaječníků.  
 
Riziko karcinomu vaječníků se mění s věkem. Například u přibližně 2 žen z 2 000 ve věku 50 až 54 
let, které neužívají HRT, bude během 5letého období diagnostikován karcinom vaječníků. U žen, které 
užívaly HRT po dobu 5 let, budou přibližně 3 případy z 2 000 (tj. přibližně 1 případ navíc).  
 
Zvýšené riziko karcinomu vaječníků je při užívání přípravku Ladybon podobné jako při užívání jiných 
typů HRT. 
 
Účinky HRT na srdce a krevní oběh 
Krevní sraženiny v žilách (trombóza)  
Užívání HRT je spojováno s 1,3–3násobně vyšším rizikem vzniku krevních sraženin v žilách oproti 
těm, které HRT neužívají, a to zejména v prvním roce léčby. 
 
Vznik krevní sraženiny může být závažným problémem, protože se sraženina může uvolnit a 
proniknout do plic, což se projeví bolestí na hrudi, dušností, mdlobou a může dojít i k úmrtí. 
 
Riziko vzniku krevní sraženiny v žilách se zvyšuje s přibývajícím věkem a v přítomnosti následujících 
stavů. Pokud se Vás některý z těchto stavů týká, informujte svého lékaře: 

jste těhotná, nebo jste nedávno porodila, 

užíváte estrogeny, 

dlouhodobá nehybnost z důvodu zranění, nemoci nebo velké operace (viz také bod 3 „Pokud 
vás čeká operace“), 

výrazná obezita (BMI > 30 kg/m²), 

problémy s krevní srážlivostí vyžadující dlouhodobé užívání přípravků snižujících srážení krve, 

pokud u některého z Vašich blízkých příbuzných došlo ke vzniku krevní sraženiny v dolní 
končetině, plicích nebo jiném orgánu, 

systémový lupus erythematodes (SLE), 

rakovina. 

Doprovodné příznaky vzniku krevní sraženiny jsou uvedeny v bodě „Přestaňte užívat přípravek 
Ladybon a okamžitě vyhledejte lékaře“. 
 
Srovnání 
U 50letých žen, které neužívají HRT, je průměrně během 5letého období předpokládán vznik krevních 
sraženin v žilách u 4-7 žen z 1000. 
U 50letých žen, které užívají estrogen-progestagenovou HRT po dobu 5 let, je předpokládán vznik 
krevních sraženin u 9-12 žen na 1000 (tj. o 5 případů více). 

 

Zvýšené riziko vzniku krevní sraženiny v žilách je při užívání přípravku Ladybon nižší než při užívání 
jiných typů HRT. 
 
Onemocnění srdce (infarkt myokardu) 
Není žádný důkaz toho, že by HRT byla prevencí infarktu myokardu. 
U žen starších 60 let, které užívají estrogen-progestagenovou HRT, je prokázána mírně zvýšená 
náchylnost ke vzniku srdečních onemocnění než u žen, které neužívají žádnou HRT. 
Pokud se u Vás vyskytne: 

bolest na hrudníku, která se šíří do rukou nebo do krku, 

vyhledejte co nejdříve lékaře a žádnou další HRT neužívejte, dokud její užití Váš lékař neschválí. Tato 
bolest může být příznakem srdečního onemocnění. 
 
Cévní mozková příhoda (mrtvice) 
Nedávný výzkum prokázal, že HRT a tibolon mají zvýšené riziko výskytu cévní mozkové příhody. 
Toto zvýšené riziko bylo pozorováno převážně u žen starších 60 let. 
 
Srovnání 
U 50letých žen, které neužívají tibolon, se průměrně v průběhu pětiletého období předpokládá výskyt 
cévní mozkové příhody u 3 žen z 1 000. U 50letých žen, které tibolon užívají, je předpokládaný 
výskyt mrtvice u 7 z 1 000 (tj. o 4 případy více). 
U 60letých žen, které neužívají tibolon, se průměrně v průběhu pětiletého období předpokládá výskyt 
cévní mozkové příhody u 11 žen z 1 000. U 60letých žen, které užívají tibolon, je předpokládaný 
výskyt mrtvice u 24 z 1 000 (tj. o 13 případů více). 
 
Pokud se u Vás vyskytnou 

nevysvětlitelné bolesti hlavy migrenózního typu s poruchou zraku nebo bez ní, nevysvětlitelná 
závrať, ztráta rovnováhy nebo koordinace, porucha vyslovování nebo neschopnost řeči, slabost 
nebo pocit necitlivosti v jakékoli části těla, 

vyhledejte co nejdříve lékaře a žádnou další HRT nepoužívejte, dokud její použití Váš lékař neschválí. 
Tyto symptomy mohou být varujícími příznaky mrtvice. 
 
Další stavy 

HRT není určena k zabránění těhotenství. 

Léčba přípravkem Ladybon má za následek na dávce závislé snížení hladin „dobrého“ (HDL) 
cholesterolu. Hladiny „špatného“ (LDL) cholesterolu zůstávají nezměněné. 

Hormon estrogen může způsobit, že Vaše tělo bude zadržovat tekutiny, a proto je třeba 
pečlivého sledování, pokud trpíte srdečními nebo ledvinovými potížemi. 

Pacienty s existující vysokou hladinou tuků (nebo triglyceridů) v krvi, je třeba v průběhu HRT 
léčby pečlivě sledovat, protože léčba může způsobit (ve vzácných případech) výrazné zvýšení 
triglyceridů v plazmě, což může vést k pankreatitidě (zánět slinivky břišní). 

Užívání přípravku Ladybon vede k velmi mírnému poklesu glykoproteinů, které ovlivňují 
hladiny steroidních hormonů v těle, jako jsou např. hormony štítné žlázy a pohlavní hormony. 
Hladiny kortikosteroidů a volného kortisolu nejsou ovlivněny. Steroidní hormony jsou zapotřebí 
k zajištění hladkého fungování řady fyziologických funkcí v těle.  

Užívání HRT není prevencí proti ztrátě paměti. Existují určité údaje týkající se zvýšeného rizika 
ztráty paměti u žen, které začaly užívat HRT ve věku vyšším než 65 let. Poraďte se se svým 
lékařem. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Ladybon
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 
Některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku Ladybon. To může vést k nepravidelnému krvácení. 
Toto se vztahuje na následující léky: 

přípravky proti krevní srážlivosti (například warfarin), 

 

přípravky k léčbě epilepsie (například fenobarbital, fenytoin a karbamazepin), 

přípravky k léčbě tuberkulózy (například rifampicin), 

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

 

Laboratorní testy 
Pokud půjdete na vyšetření krve, oznamte lékaři nebo laborantovi, že užíváte přípravek Ladybon, 
protože může ovlivnit některé hodnoty. 
 
Přípravek Ladybon s jídlem a pitím 
Při užívání přípravku Ladybon můžete jíst i pít normálně. 
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Ladybon je určený pouze pro ženy po přechodu. V případě, že během léčby otěhotníte, 
přestaňte přípravek Ladybon užívat a obraťte se na svého lékaře. 
Přípravek Ladybon neužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte nebo můžete být těhotná. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud je známo, přípravek Ladybon nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ladybon obsahuje laktózu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ladybon užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek Ladybon je určen k užívání ústy. Užívejte každý den jednu tabletu. Tablety se polykají 
spolu s malým množstvím vody nebo jiného nápoje, nejlépe každý den ve stejnou dobu. 
Léčba přípravkem Ladybon nemá být zahájena dříve než 12 měsíců po posledním přirozeném 
menstruačním krvácení. Dřívější užívání přípravku Ladybon může zvýšit možnost nepravidelného 
vaginálního krvácení. 
 
Váš lékař Vám předepíše co možná nejnižší dávku přípravku k užívání po co možná nejkratší dobu. 
 
Pokud Vás čeká operace 
V případě operačního zákroku je třeba oznámit lékaři provádějícímu zákrok, že užíváte přípravek 
Ladybon. V některých případech je nezbytné přerušit užívání přípravku Ladybon 4-6 týdnů před 
operací, aby se snížilo riziko vzniku krevní sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny v žilách 
[trombóza]“). Poraďte se se svým lékařem o tom, kdy bude bezpečné začít přípravek Ladybon opět 
užívat. 
 
Jestliže jste užila více přípravku Ladybon, než jste měla 
Pokud jste užila více tablet přípravku Ladybon než jste měla, poraďte se ihned se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
Pokud kdokoliv užije příliš mnoho tablet, není to důvod k vážným obavám. Přesto byste se měla ihned 
poradit se svým lékařem. Mezi známky předávkování může patřit nevolnost, zvracení nebo vaginální 
krvácení. 
 
Jestliže jste zapomněla užít přípravek Ladybon  

 

Pokud zapomenete užít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete, pokud jste nezmeškala 
tabletu o více než 12 hodin. Pokud uplynulo více než 12 hodin, tabletu jednoduše vynechejte. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestala užívat přípravek Ladybon 
Nepřestávejte v užívání tohoto přípravku po předepsanou dobu bez vědomí svého ošetřujícího lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Většina těchto nežádoucích účinků je mírná. 
 
Následující onemocnění jsou hlášena častěji u žen užívajících HRT, než u žen, které HRT neužívají: 

karcinom prsu, 

abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplazie nebo rakovina endometria), 

rakovina vaječníků, 

krevní sraženiny v žilách dolních končetin (žilní tromboembolismus) nebo v plicích (plicní 
embolie), 

onemocnění srdce, 

cévní mozková příhoda, 

možná ztráta paměti, pokud je terapie HRT zahájena po 65 roce. 

Více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2. 
 
Tyto nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u žen užívajících tibolon, léčivou látku 
přípravku Ladybon: 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

vaginální krvácení nebo špinění, 

bolesti břicha, 

zvýšení tělesné hmotnosti, 

citlivost prsou, 

zvýšený růst ochlupení, 

vaginální příznaky, jako je výtok, svědění nebo podráždění, 

zesílení sliznice dělohy nebo sliznice děložního hrdla, 

vaginální mykóza (přemnožení kvasinek v pochvě), 

bolest v pánvi, 

abnormální růst (potenciálně karcinogenních) buněk děložního čípku, 

infekce ženských pohlavních orgánů s vaginálním výtokem. 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

akné, 

bolest prsů, 

plísňové infekce, 

plísňové infekce pochvy, 

bolest bradavek. 

 
Mezi další nežádoucí účinky pozorované po uvedení tibolonu na trh patří: 

závrať, bolest hlavy, migréna, deprese, 

vyrážka nebo svědění, 

porucha zraku, 

 

podráždění žaludku nebo střev, 

zadržování tekutin, 

bolest kloubů, bolest svalů, 

změny jaterních funkcí, 

stav kůže způsobený nadměrným vylučováním kožního mazu z kožních žláz. 

 
Vyskytly se zprávy o výskytu rakoviny prsu a o zvýšeném růstu buněk nebo rakoviny děložní sliznice 
u žen užívajících tibolon. 
Sdělte svému lékaři, pokud se u Vás vyskytne krvácení z pochvy nebo špinění, nebo pokud se 
kterýkoliv z výše uvedených příznaků stane nepříjemným nebo přetrvává. 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užívání jiné HRT: 

onemocnění žlučníku, 

různé kožní projevy: 

    změny barvy kůže, zejména v obličeji nebo na krku známé jako “těhotenské skvrny“ 

(chloasma), 

    bolestivé načervenalé kožní uzliny (erythema nodosum), 

    vyrážka s ostře ohraničeným zarudnutím nebo vřídky (erythema multiforme). 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. Jak 

přípravek Ladybon uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoliv viditelných známek poškození. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v  původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a 
vlhkostí. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ladybon obsahuje 
 

Léčivou látkou je tibolonum. Jedna tableta obsahuje tibolonum 2,5 mg. 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, bramborový škrob, askorbyl-palmitát (E 304) a 
magnesium-stearát. 

 

 

Jak přípravek Ladybon vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety jsou bílé až téměř bílé, ploché, kulaté, na jedné straně mají vyraženo “ ”. 
Velikost balení: 1 x 28 nebo 3 x 28 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Více o přípravku Ladybon 
 
Nejdůležitějšími přirozenými pohlavními hormony u žen jsou estrogen a progesteron. Jsou nezbytné 
pro normální pohlavní vývoj a hrají důležitou roli v řízení menstruačního cyklu. Estrogeny hrají také 
důležitou roli při tvorbě kostí. Kost se tvoří v mládí a nejvyšší kostní hmoty je dosaženo mezi 20-30 
lety. Po tomto věku kostní hmoty ubývá, nejprve pomalu, ale v pozdějším období života se ztráta 
kostní hmoty zrychluje, zvláště po menopauze. Menopauza je období (většinou kolem 50 let věku), 
kdy vaječníky postupně přestávají tvořit estrogeny. Pokud jsou vaječníky odstraněny chirurgicky před 
menopauzou, dochází k velmi prudkému poklesu tvorby hormonů. 
Snížení tvorby hormonů má často za následek dobře známé klimakterické příznaky, jako jsou návaly 
horka a noční pocení. Nedostatek pohlavních hormonů může způsobit ztenčení a vyschnutí poševní 
sliznice. V důsledku toho může být pohlavní styk bolestivý a častěji se mohou vyskytovat vaginální 
infekce. Tyto problémy u některých žen provází změny nálady, nervozita, deprese, podrážděnost a 
ztráta sexuální žádostivosti. 
Často nepovšimnutým problémem je zrychlený úbytek kostní hmoty ve věku kolem menopauzy a po 
ní. Kosti se postupně stávají křehkými a mohou se snadno zlomit (osteoporóza); to platí zejména pro 
páteř, kyčle a zápěstí. Osteoporóza může také vyvolávat bolesti zad, snížení tělesné výšky a ohnutí 
zad. 
Přípravek Ladybon obsahuje tibolon, látku, která má příznivé účinky na různé tělesné tkáně jako je 
mozek, pochva a kosti. V důsledku toho ustupují klimakterické příznaky, jako jsou návaly horka a 
noční pocení, příznivě je ovlivněna sliznice pochvy, nálada a pohlavní žádostivost. Přípravek Ladybon 
může také zastavit proces úbytku kostní hmoty, ke kterému dochází v páteři, kyčlích a v zápěstí po 
menopauze. Na rozdíl od jiných druhů hormonální substituční léčby, přípravek Ladybon nestimuluje 
výstelku děložní. Proto léčba přípravkem Ladybon nevede k pravidelnému měsíčnímu krvácení. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká republika: LADYBON 
Slovenská republika: LADYBON 
Polsko: Ladybon 
Portugalsko: Tibolona Zentiva 
Maďarsko: Ladybon 2,5 mg tabletta 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.6.2016.
 

Recenze

Recenze produktu LADYBON 28X2.5 MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LADYBON 28X2.5 MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám