Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

LACIPIL 4 MG 28X4MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18007

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 18007
Kód EAN: 8590335500037
Kód SÚKL: 47670
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), a to jak samotný (v monoterapii), tak v kombinaci s jinými přípravky snižujícími krevní tlak. Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták

1 Stránka 1 z 5
sp.zn. sukls61805/2013, sp.zn. sukls61815/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


Lacipil 2 mg
Lacipil 4 mg
potahované tablety
lacidipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1) Co je přípravek Lacipil a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Lacipil užívat
3) Jak se přípravek Lacipil užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Lacipil uchovávat
6) Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK LACIPIL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Lacipil je určený k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Patří do skupiny
léků nazývaných blokátory kalciových kanálů. Předpokládá se, že přípravek Lacipil
rozšiřuje (dilatuje) krevní cévy, což napomáhá snadnějšímu krevnímu průtoku a snižuje
krevní tlak.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
LACIPIL UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Lacipil:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na lacidipin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Lacipil (uvedenou v bodě 6).
- jestliže máte srdeční onemocnění nazývané aortální stenóza, což je zúžení aortální
chlopně, které brání proudění krve ze srdce do tělního oběhu.
Pokud si myslíte, že se Vás cokoli z tohoto týká, neužívejte přípravek Lacipil,
dokud se neporadíte se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Lacipil je zapotřebí
- Před zahájením léčby přípravkem Lacipil potřebuje Váš lékař vědět:
- zda máte problémy se srdcem
2Stránka 2 z 5
- zda máte onemocnění jater

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, o lécích, které začnete užívat nově, a to i o lécích, které jsou
dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým přípravek Lacipil účinkuje, nebo zvýšit
pravděpodobnost, že se u Vás objeví nežádoucí účinky. Přípravek Lacipil může rovněž
ovlivňovat způsob, jakým účinkují jiné léky. To se týká:
- dalších léků užívaných k léčbě vysokého krevního tlaku, jako je např. furosemid,
propranolol nebo kaptopril
- cimetidinu (k léčbě žaludečních vředů)
- cyklosporinu (užívaného k prevenci rejekce (odmítnutí) transplantovaných orgánů nebo
k léčbě určitých autoimunitních onemocnění).

Pokud se Vás cokoli z tohoto týká, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Užívání přípravku Lacipil s jídlem a pitím
Při užívání přípravku Lacipil nepijte grapefruitový džus.

Těhotenství a kojení
O bezpečnosti přípravku Lacipil u těhotných žen nejsou k dispozici žádné údaje. Pokud jste
těhotná, nebo si myslíte, že můžete být těhotná, nebo pokud těhotenství plánujete,
neužívejte přípravek Lacipil bez toho, abyste se poradila se svým lékařem. Váš lékař zváží
rizika a prospěch užívání přípravku Lacipil pro Vás a Vaše dítě.

Složky přípravku Lacipil mohou procházet do mateřského mléka. Pokud kojíte, musíte se
poradit se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Lacipil užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Lacidipin může způsobovat závratě. Měli byste být poučeni, abyste neřídili, ani
neobsluhovali stroje, pokud se u Vás objeví závrať nebo podobné příznaky.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK LACIPIL UŽÍVÁ
Kolik přípravku se užívá

Vždy užívejte přípravek Lacipil přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá počáteční dávka přípravku Lacipil je jedna 2 mg tableta jednou denně ráno. Po
přibližně 3-4 týdnech může lékař rozhodnout o zvýšení dávky na 4 nebo 6 mg jednou denně
ráno.

Jak přípravek Lacipil užívat
Spolkněte tabletu a zapijte dostatečným množstvím vody.
Užívejte lék každý den ve stejnou dobu.
3Stránka 3 z 5
Přípravek Lacipil můžete užívat s jídlem i nalačno.


Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lacipil
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si svojí následující tabletu v obvyklý čas.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Lacipil, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Lacipil, než jste měl(a), může se u Vás s větší
pravděpodobností objevit nízký krevní tlak a může se změnit Vaše tepová frekvence
(bude pomalejší nebo rychlejší).
Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, abyste se s ním poradil(a).

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Lacipil
Užívejte přípravek Lacipil tak dlouho, jak Vám doporučil lékař. Nepřestávejte přípravek
užívat, pokud Vám to nedoporučí lékař.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Lacipil nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky
Tyto se mohou objevit až u 1 osoby z 10:
nepravidelná srdeční frekvence (palpitace)
zrychlená srdeční frekvence (tachykardie)
otoky
pocit závratě
zvýšené močení
bolest hlavy
kožní vyrážka (včetně zarudnutí a svědění)
návaly
žaludeční potíže
pocit na zvracení (nauzea)
pocit slabosti
Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
reverzibilní (přechodné) zvýšení hladiny enzymu nazývaného alkalická fosfatáza

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby ze 100:
zhoršení bolesti na hrudi (angina pectoris)
mdloba
nízký krevní tlak
krátkodobá ztráta vědomí
krvácení a bolest dásní
4Stránka 4 z 5

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby z 1000:
závažná alergická reakce vedoucí k otoku obličeje, jazyka a hrdla, která může způsobit
potíže s polykáním nebo dýcháním
kopřivka (svědivé otoky na kůži)

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se objevit až u 1 osoby z 10000:
třes nebo chvění paží nebo nohou
deprese

Pokud se u Vás objeví nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK LACIPIL UCHOVÁVAT
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nevyjímejte přípravek z fóliového obalu, dokud nejste připraven(a) přípravek Lacipil užít.
Pokud dávkování vyžaduje dělení tablety, uchovejte nepoužitou polovinu tablety v
originálním balení a použijte ji nejpozději do 48 hodin.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Lacipil obsahuje
Přípravek Lacipil je dostupný v různých silách.
Lacipil 2 mg:
- Léčivou látkou je lacidipinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje lacidipinum 2 mg.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, monohydrát laktosy sušený rozprášením,
povidon 40, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry OY-S-7335 bílá (oxid titaničitý,
hypromelosa) nebo potahová soustava Opadry YS-1-18043 bílá (oxid titaničitý,
hypromelosa, polysorbát 80, makrogol 400).


Lacipil 4 mg:
5Stránka 5 z 5
- Léčivou látkou je lacidipinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje lacidipinum 4 mg.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, monohydrát laktosy sušený rozprášením,
povidon 40, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry OY-S-7335 bílá (oxid titaničitý,
hypromelosa) nebo potahová soustava Opadry YS-1-18043 bílá (oxid titaničitý,
hypromelosa, polysorbát 80, makrogol 400).
Jak přípravek Lacipil vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Lacipil 2 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety na jedné straně s
označením 2".
Přípravek Lacipil 4 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na
obou stranách.


Potahované tablety jsou baleny do Al/Al blistrů. Blistry jsou uloženy do papírové krabičky.

Velikosti balení:
Lacipil 2 mg: balení obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet.
Lacipil 4 mg: balení obsahující 14 nebo 28 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobce
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Burgos, Španělsko
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznań, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.4.2013

Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu:
LOT= Číslo šarže
EXP= Použitelné do


Recenze

Recenze produktu LACIPIL 4 MG 28X4MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu LACIPIL 4 MG 28X4MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám