Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

KLION-D 100 10 Poševní tobolky - recenze

Kód výrobku: 13065
Klion-D 100 se používá k místní léčbě ženských infekcí močového a pohlavního ústrojí.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Podrobné informace - KLION-D 100 10 Poševní tobolky

Klion-D 100 se používá k místní léčbě ženských infekcí močového a pohlavního ústrojí.

sp.zn.sukls48661/2017

Příbalová informace: informace pro uživatelku

Klion-D 100

vaginální tablety

metronidazolum 100 mg/ miconazoli nitras 100 mg

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Klion-D 100 (dále jen Klion-D) a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klion-D 100 užívat
 3. Jak se přípravek Klion-D 100 užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Klion-D 100 uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Klion-D a k čemu se používá

Přípravek Klion-D je účinný u vaginálních (poševních) infekcí, které způsobují protozoa (jednobuněčné organizmy) a/nebo kvasinky. Obsahuje dvě léčivé látky. Metronidazol je účinný u trichomoniázy (infekce způsobená bičíkovcem poševním) a mikonazol-nitrát působí proti vaginálním kvasinkovým infekcím.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klion-D užívat

Neužívejte přípravek Klion-D

 • jestliže jste alergická na metronidazol nebo mikonazol-nitrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste v prvním trimestru těhotenství.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Klion-D se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Po dobu léčby přípravkem Klion-D se musíte zdržet sexuálního styku. Jestliže se rozvine citlivost nebo podráždění sliznice, je třeba léčbu ukončit. Během léčby přípravkem Klion-D a ještě jeden další den po jejím ukončení nekonzumujte alkoholické nápoje. Pokud po ukončení 10denní léčby Vaše příznaky přetrvávají, kontaktujte svého lékaře, který Vám může doporučit další léčbu. U přípravků obsahujících metronidazol byly u pacientů s Cockayneovým syndromem hlášeny případy závažné jaterní toxicity/akutního jaterního selhání, včetně případů se smrtelným důsledkem. Jestliže trpíte Cockayneovým syndromem, Váš lékař má během léčby metronidazolem i po jejím ukončení pravidelně sledovat Vaše jaterní funkce. Okamžitě informujte svého lékaře a přestaňte metronidazol užívat, jestliže se u Vás objeví:

 • bolest břicha, nechutenství, pocit na zvracení, zvracení, horečka, malátnost, únava, žloutenka, tmavá moč, světle žlutě zbarvená stolice nebo svědění. Léčivá látka přípravku Klion-D může ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření. Pokud podstupujete laboratorní vyšetření, informujte zdravotní sestru, že užíváte přípravek Klion-D.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících nebyla stanovena.

Další léčivé přípravky a přípravek Klion-D

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Pokud je přípravek Klion-D užíván společně s perorálními tabletami metronidazolu, může současné užívání jiných léčivých přípravků ovlivnit účinnost a bezpečnost. Proto můžete následující léčivé přípravky užívat jen se svolením lékaře nebo na jeho doporučení:

 • kumariny (na ředění krve, např. warfarin, acenokumarol)
 • fenytoin, fenobarbital (antiepileptika nebo prášky na spaní)
 • lithium (přípravek užívaný na depresi)
 • cimetidin (na snížení žaludeční kyselosti)
 • cyklosporin (k potlačení imunitního systému)
 • fluoruracil (přípravek na rakovinu)
 • nesmí se podávat současně s disulfiramem (na léčbu chronického alkoholismu).

Přípravek Klion-D s alkoholem

Během léčby přípravkem Klion-D a alespoň jeden další den po jejím ukončení nekonzumujte alkoholické nápoje. V případě současného užívání perorálního metronidazolu může kombinace alkoholu a perorálního metronidazolu způsobit malátnost, psychotické reakce, zmatenost, křeče v břiše, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy a zčervenání.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Klion-D se nesmí užívat během prvních třech měsíců těhotenství. Ve druhém a třetím trimestru je možné přípravek Klion-D užívat jen tehdy, pokud lékař důkladně zhodnotí očekávané přínosy a možná rizika. Během léčby doplňkovým perorálním metronidazolem a ještě 1-2 dny poté nekojte, protože léčivá látka se vylučuje do mateřského mléka. Přípravek může způsobit hořkou chuť mateřského mléka. Nejsou dostupné informace o vylučování vaginálně podaného metronidazolu a mikonazol-nitrátu do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Klion-D neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Klion-D užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud se nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Jen pro vaginální (poševní) podání. Pokud lékař neurčil jinak, zavádí si žena vodou mírně navlhčenou vaginální tabletu přípravku Klion-D hluboko do pochvy, a to vždy večer před spaním, po dobu 10 dní. Pro snadné vyjmutí vaginální tablety Klion-D 100 z obalu roztrhněte folii těsně u sváru. Pokud použijete k otevření folie nůžky, nastřihněte ji blízko sváru, aby nedošlo k poškození vaginální tablety. Pokud je to nutné, lékař Vám doporučí doplnit léčbu o perorálně (ústy) užitý metronidazol. V zájmu úspěšné léčby je třeba, aby byl i Váš sexuální partner přeléčen perorálně podávaným metronidazolem.

Jestliže jste užila více přípravku Klion-D, než jste měla

Přípravek Klion-D je určený pro podání do pochvy. Pokud Vy nebo někdo jiný včetně dítěte náhodně polkne vaginální tabletu, kontaktujte neprodleně svého lékaře.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Klion-D

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou vaginální tabletu. Pokud jste zapomněla užít vaginální tabletu, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v obvyklém schématu.

Pokud jste přestala užívat přípravek Klion-D

Užívejte přípravek Klion-D podle instrukcí svého lékaře a tak dlouho, jak Vám lékař doporučil. Předčasné ukončení léčby může vést k přetrvávání infekce nebo k jejímu opětovnému návratu.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při samostatném používání vaginálních tablet Klion-D 100 může vzácně dojít k místnímu podráždění nebo k přecitlivělosti vaginální sliznice. Při současném používání perorálních tablet metronidazolu může dojít stejně jako u jiných přípravků k alergickým reakcím (reakcím přecitlivělosti). Proto bychom Vás chtěli upozornit, abyste neprodleně

kontaktovala svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z níže uvedených příznaků.v těchto případech také ukončete užívání a používání metronidazolu:

 • kožní vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (angioneurotický edém). Kontaktujte také neprodleně svého lékaře, pokud se u vás rozvinou následující příznaky:
 • kožní vyrážka, která může přecházet do puchýřů a která vypadá jako malé terče (tmavé skvrny uprostřed, které jsou obklopené bledou plochou, s tmavým kruhem na hranici útvaru - erythema multiforme).
 • slabost, krvácení, tvorba modřin, horečka, bolestivé polykání, zánět dásní, pravděpodobnější tvorba kožních abscesů nebo infekcí (závažné snížení počtu bílých krvinek nebo krevních destiček).

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnou u více než 1 pacientky z 10):

 • bolest hlavy
 • pocit na zvracení (nausea)

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):

 • bolest břicha
 • křeče v břiše
 • průjem

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 pacientky ze 100):

 • ztráta chuti k jídlu
 • necitlivost končetin
 • závratě
 • záchvaty
 • spavost
 • špatná koordinace, necitlivost končetin
 • kovová chuť v ústech
 • povlečený jazyk
 • zvracení
 • otok obličeje, krku a hrtanu
 • svědění
 • vyrážka
 • kopřivka
 • horečka
 • podráždění
 • nepříjemný pocit v pochvě

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacientky z 1000):

 • superinfekce plísněmi (hlavně kvasinkou Candida )
 • zmatenost
 • tmavé zbarvení moči, které nemá klinický význam

Velmi vzácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10000):

 • snížení počtu bílých krvinek (neutropenie, leukopenie)
 • snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)
 • reakce z přecitlivělosti
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), která může být známkou onemocnění jater
 • závažné kožní reakce
 • zvýšení hodnoty jaterních enzymů v laboratorním vyšetření

Po snížení dávky nebo přerušení léčby všechny výše uvedené příznaky samovolně vymizí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Klion-D uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25oC, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Klion-D obsahuje

 • Léčivými látkami jsou metronidazolum 100 mg a miconazoli nitras 100 mg.
 • Pomocnými látkami jsou natrium-lauryl-sulfát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium- stearát, povidon, hydrogenuhličitan sodný, kyselina vinná, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), krospovidon, hypromelosa, monohydrát laktosy.

Jak přípravek Klion-D vypadá a co obsahuje toto balení

Téměř bílé vaginální tablety mandlového tvaru o rozměrech 24 mm x 14 mm, na jedné straně vyznačeno "100". Velikost balení: 10 vaginálních tablet v Al/PE stripu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Gedeon Richter Plc. 1103 Budapešť, Gyömrői út 19-21, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 3. 2017

Informace o produktu

Kód výrobku: 13065
Kód EAN: 5997001310205
Kód SÚKL: 31404

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Klion-D 100 se používá k místní léčbě ženských infekcí močového a pohlavního ústrojí, vyvolaných prvokem bičíkovcem poševním (Trichomonas vaginalis) a infekcí vyvolaných kvasinkami. Přípravek je určen pro mladistvé a dospělé ženy.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

KLION-D 100 10 Poševní tobolky – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu KLION-D 100 10 Poševní tobolky zobrazíte nebo stáhnete zde: KLION-D 100 10 Poševní tobolky.pdf

Recenze

Recenze produktu KLION-D 100 10 Poševní tobolky

Diskuze (2)

Diskuze k produktu KLION-D 100 10 Poševní tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Sexuální aktivita při užívání KLIONU:

(1) 09/11/2007

Když během užívání tablet Klion dojde k pohlavnímu styku, ovlivní to další vývoj léčby? Pokud ano, napište jak, ovlivní to zf´dravotní stav ženy?

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám