Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

KLION-D 100 10 Poševní tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13065
Klion-D 100 se používá k místní léčbě ženských infekcí močového a pohlavního ústrojí.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Klion-D 100 se používá k místní léčbě ženských infekcí močového a pohlavního ústrojí.

Informace o produktu

Kód výrobku: 13065
Kód EAN: 5997001310205
Kód SÚKL: 31404
Klion-D 100 se používá k místní léčbě ženských infekcí močového a pohlavního ústrojí, vyvolaných prvokem bičíkovcem poševním (Trichomonas vaginalis) a infekcí vyvolaných kvasinkami. Přípravek je určen pro mladistvé a dospělé ženy.

Příbalový leták

Stránka 1 z 6 

 

sp.zn.sukls48661/2017 

 

 Příbalová informace: informace pro uživatelku 

 

Klion-D 100 

vaginální tablety 

m

etronidazolum 100 mg/ miconazoli nitras 100 mg

 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek Klion-D 100 (dále jen Klion-D) a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klion-D 100 užívat  

3. 

Jak se přípravek Klion-D 100 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Klion-D 100 uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 

1. 

Co je přípravek Klion-D  a k čemu se používá 

Přípravek  Klion-D  je  účinný  u  vaginálních  (poševních)  infekcí,  které  způsobují  protozoa 
(jednobuněčné organizmy) a/nebo kvasinky. 

Obsahuje  dvě  léčivé  látky.  Metronidazol je  účinný  u  trichomoniázy  (infekce  způsobená  bičíkovcem 
poševním) a mikonazol-nitrát působí proti vaginálním kvasinkovým infekcím. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klion-D užívat 

Neužívejte přípravek Klion-D 

jestliže  jste  alergická  na  metronidazol  nebo  mikonazol-nitrát  nebo  na  kteroukoli  další  složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže jste v prvním trimestru těhotenství. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Klion-D se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Stránka 2 z 6 

 

Po dobu léčby přípravkem Klion-D se musíte zdržet sexuálního styku.  

Jestliže se rozvine citlivost nebo podráždění sliznice, je třeba léčbu ukončit.

 

Během léčby přípravkem Klion-D a ještě jeden další den po jejím ukončení nekonzumujte alkoholické 
nápoje. 

Pokud  po  ukončení  10denní  léčby  Vaše  příznaky  přetrvávají,  kontaktujte  svého  lékaře,  který  Vám 
může doporučit další léčbu. 

U přípravků obsahujících metronidazol byly u pacientů s Cockayneovým syndromem hlášeny případy 
závažné jaterní toxicity/akutního jaterního selhání, včetně případů se smrtelným důsledkem.  

Jestliže  trpíte  Cockayneovým  syndromem,  Váš  lékař  má  během  léčby  metronidazolem  i  po  jejím 
ukončení pravidelně sledovat Vaše jaterní funkce.  

Okamžitě informujte svého lékaře a přestaňte metronidazol užívat, jestliže se u Vás objeví:  

-  bolest  břicha,  nechutenství,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  horečka,  malátnost,  únava,  žloutenka, 

tmavá moč, světle žlutě zbarvená stolice nebo svědění. 

Léčivá látka přípravku Klion-D může ovlivnit výsledky některých laboratorních vyšetření. Pokud 
podstupujete laboratorní vyšetření, informujte zdravotní sestru, že užíváte přípravek Klion-D. 

 

Děti a dospívající 

Bezpečnost a účinnost u dětí a dospívajících nebyla stanovena. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Klion-D 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat. 

Pokud  je  přípravek  Klion-D  užíván  společně s perorálními  tabletami  metronidazolu,  může  současné 
užívání  jiných  léčivých  přípravků  ovlivnit  účinnost  a  bezpečnost.  Proto  můžete  následující  léčivé 
přípravky užívat jen se svolením lékaře nebo na jeho doporučení: 

-  kumariny (na ředění krve, např. warfarin, acenokumarol) 

-  fenytoin, fenobarbital (antiepileptika nebo prášky na spaní) 

-  lithium (přípravek užívaný na depresi) 

-  cimetidin (na snížení žaludeční kyselosti) 

-  cyklosporin (k potlačení imunitního systému) 

-  fluoruracil (přípravek na rakovinu) 

-  nesmí se podávat současně s disulfiramem (na léčbu chronického alkoholismu). 

 

Přípravek Klion-D s alkoholem 

Během  léčby  přípravkem  Klion-D  a  alespoň  jeden  další  den  po  jejím  ukončení  nekonzumujte 
alkoholické  nápoje.  V případě  současného  užívání  perorálního  metronidazolu  může  kombinace 
alkoholu  a  perorálního  metronidazolu  způsobit  malátnost,  psychotické  reakce,  zmatenost,  křeče 
v břiše, pocit na zvracení, zvracení, bolest hlavy a zčervenání. 

 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Stránka 3 z 6 

 

Přípravek  Klion-D  se  nesmí  užívat  během  prvních  třech  měsíců  těhotenství.  Ve  druhém  a  třetím 
trimestru  je  možné  přípravek  Klion-D  užívat  jen  tehdy,  pokud  lékař  důkladně  zhodnotí  očekávané 
přínosy a možná rizika.  

Během  léčby  doplňkovým  perorálním  metronidazolem  a  ještě  1-2  dny  poté  nekojte,  protože  léčivá 
látka se vylučuje do mateřského mléka. Přípravek může způsobit hořkou chuť mateřského mléka. 

Nejsou dostupné informace o vylučování vaginálně podaného metronidazolu a mikonazol-nitrátu do 
mateřského mléka. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Klion-D neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

 

3. 

Jak se přípravek Klion-D užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud se nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Jen pro vaginální (poševní) podání. 

Pokud lékař neurčil jinak, zavádí si žena vodou mírně navlhčenou vaginální tabletu přípravku Klion-D 
hluboko do pochvy, a to vždy večer před spaním, po dobu 10 dní. 

Pro  snadné  vyjmutí  vaginální  tablety  Klion-D  100  z obalu  roztrhněte  folii  těsně  u  sváru.  Pokud 
použijete k otevření folie nůžky, nastřihněte ji blízko sváru, aby nedošlo k poškození vaginální tablety. 

Pokud je to nutné, lékař Vám doporučí doplnit léčbu o perorálně (ústy) užitý metronidazol. 

V  zájmu  úspěšné  léčby  je  třeba,  aby  byl  i  Váš  sexuální  partner  přeléčen  perorálně  podávaným 
metronidazolem. 

 

Jestliže jste užila více přípravku Klion-D, než jste měla 

Přípravek Klion-D je určený pro podání do pochvy. Pokud Vy nebo někdo jiný včetně dítěte náhodně 
polkne vaginální tabletu, kontaktujte neprodleně svého lékaře. 

 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Klion-D 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou vaginální tabletu. 

Pokud  jste  zapomněla  užít  vaginální  tabletu,  užijte  ji  co  nejdříve  a  poté  pokračujte  v obvyklém 
schématu. 

 

Pokud jste přestala užívat přípravek Klion-D 

Užívejte  přípravek  Klion-D  podle  instrukcí  svého  lékaře  a  tak  dlouho,  jak  Vám  lékař  doporučil. 
Předčasné ukončení léčby může vést k přetrvávání infekce nebo k jejímu opětovnému návratu. 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Při samostatném používání vaginálních tablet Klion-D 100 může vzácně dojít k místnímu podráždění 
nebo k přecitlivělosti vaginální sliznice. 

Stránka 4 z 6 

 

Při současném používání perorálních tablet metronidazolu může dojít stejně jako u jiných přípravků 
k alergickým reakcím (reakcím přecitlivělosti). Proto bychom Vás chtěli upozornit, abyste neprodleně 
kontaktovala svého lékaře, pokud zaznamenáte některý z níže uvedených příznaků.v těchto případech 
také ukončete užívání a používání metronidazolu: 

-  kožní vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (angioneurotický edém).  

Kontaktujte také neprodleně svého lékaře, pokud se u vás rozvinou následující příznaky: 

-  kožní  vyrážka,  která může přecházet do puchýřů a která vypadá jako  malé terče (tmavé skvrny 

uprostřed, které jsou obklopené bledou plochou, s tmavým kruhem na hranici útvaru – erythema 
multiforme). 

-  slabost,  krvácení,  tvorba  modřin,  horečka,  bolestivé  polykání,  zánět  dásní,  pravděpodobnější 

tvorba  kožních  abscesů  nebo  infekcí  (závažné  snížení  počtu  bílých  krvinek  nebo  krevních 
destiček). 

 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnou u více než 1 pacientky z 10): 

-  bolest hlavy 

-  pocit na zvracení (nausea) 

 

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10): 

-  bolest břicha 

-  křeče v břiše 

-  průjem 

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacientky ze 100): 

-  ztráta chuti k jídlu 

-  necitlivost končetin 

-  závratě 

-  záchvaty 

-  spavost 

-  špatná koordinace, necitlivost končetin 

-  kovová chuť v ústech 

-  povlečený jazyk 

-  zvracení 

-  otok obličeje, krku a hrtanu 

-  svědění 

-  vyrážka 

-  kopřivka 

-  horečka 

-  podráždění 

-  nepříjemný pocit v pochvě 

 

Stránka 5 z 6 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacientky z 1000): 

-  superinfekce plísněmi (hlavně kvasinkou Candida

-  zmatenost 

-  tmavé zbarvení moči, které nemá klinický význam 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10000): 

-  snížení počtu bílých krvinek (neutropenie, leukopenie) 

-  snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie) 

-  reakce z přecitlivělosti 

-  zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), která může být známkou onemocnění jater 

-  závažné kožní reakce 

-  zvýšení hodnoty jaterních enzymů v laboratorním vyšetření 

 

Po snížení dávky nebo přerušení léčby všechny výše uvedené příznaky samovolně vymizí. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  

 

5. 

Jak přípravek Klion-D uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25

o

C, v  původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  vlhkostí  a 

světlem. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Klion-D obsahuje 

-  Léčivými látkami jsou metronidazolum 100 mg a miconazoli nitras 100 mg. 

Stránka 6 z 6 

 

-      Pomocnými  látkami  jsou  natrium-lauryl-sulfát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-

stearát,  povidon,  hydrogenuhličitan  sodný,  kyselina  vinná,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu (typ 
A), krospovidon, hypromelosa, monohydrát laktosy. 

 

Jak přípravek Klion-D vypadá a co obsahuje toto balení 

Téměř  bílé  vaginální  tablety  mandlového  tvaru  o  rozměrech  24  mm  x  14  mm,  na  jedné  straně 
vyznačeno "100".  

Velikost balení: 10 vaginálních tablet v Al/PE stripu. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Gedeon Richter Plc. 
1103 Budapešť, 
Gyömrői út 19-21, 
Maďarsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  20. 3. 2017 

 

 

Recenze

Recenze produktu KLION-D 100 10 Poševní tobolky

Diskuze (2)

Diskuze k produktu KLION-D 100 10 Poševní tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Sexuální aktivita při užívání KLIONU:

(1) 09/11/2007

Když během užívání tablet Klion dojde k pohlavnímu styku, ovlivní to další vývoj léčby? Pokud ano, napište jak, ovlivní to zf´dravotní stav ženy?

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám