Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VULM S.R.O.
Kód výrobku: 25752
Kód EAN: 8901296006122
Kód SÚKL: 16475
Držitel rozhodnutí: VULM S.R.O.
Přípravek Klabax se užívá k léčbě infekcí dýchacího ústrojí jako je zánět plic, akutní a chronický zánět průdušek, zánět dutin a hltanu a k léčbě kožních infekcí.

Příbalový leták

1/6
Příloha č .1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls17619/2008,
sukls17620/2008
a příloha k sp.zn.: sukls155173/2011, sukls155178/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE
Klabax 250 mg
Klabax 500 mg
potahované tablety
(clarithromycinum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst
znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V této informaci bude lék označován jako Klabax

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Klabax a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Klabax užívat
3. Jak se přípravek Klabax užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Klabax uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK KLABAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Klabax je makrolidové antibiotikum, které je vysoce účinné v léčbě různých infekcí, mezi něž
patří:

Infekce horních cest dýchacích.
Infekce dolních cest dýchacích.
Infekce kůže a měkkých tkání.
Infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori, spojené s vředy dvanáctníku.

2/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
KLABAX UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Klabax:
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klarithromycin, jiné makrolidy (podobná
antibiotika) nebo jakoukoliv pomocnou látku přípravku Klabax (viz seznam
pomocných látek v bodě 6). Alergická reakce může zahrnovat vyrážku, svědění,
obtížné dýchání nebo otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka.
Jestliže máte hypokalemii (nízkou hladinu draslíku v krvi).
Jestliže máte závažnou poruchu jater v kombinaci s poruchou ledvin.
Jestliže trpíte zvláštní srdeční arytmií (označovanou jako prodloužení QT intervalu
nebo torsade des pointes).
Jestliže užíváte:
ergotaminu podobné léky (obvykle používané pro léčbu migrény),
cisaprid (používaný pro pálení žáhy),
pimozid (pro léčbu duševních onemocnění),
astemizol nebo terfenadin (pro sennou rýmu),
lovastatin, simvastatin, cerivastatinu nebo atorvastatin (léčba na snížení cholesterolu),


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Klabax je zapotřebí:
Jestliže jste těhotná, informujte prosím svého lékaře.
Jestliže trpíte závažným průjmem během nebo po léčbě přípravkem Klabax přestaňte
užívat tablety a informujte svého lékaře.
Jestliže u vás dojde ke vzniku jiné infekce přestaňte užívat tablety a informujte
svého lékaře.
Jestliže trpíte onemocnění jater nebo ledvin.
Jestliže trpíte onemocněním srdce.
Jestliže trpíte hypomagnesemií (nízká hladina hořčíku v krvi).
Jestliže trpíte myasthenií gravis (onemocnění způsobující svalovou slabost)
Jestliže užíváte erythromycin A (antibiotika) užíváni techto antibiotik může způsobit
rezistenci na bakterií, a to y když užíváte klaritromycin.
Jestliže užíváte antikoagulancia, například warfarin (léky na ředění krve). Má být
pravidelně sledován Váš protrombinový čas.
Jestliže užíváte léky, které by mohly narušovat sluch. Váš lékař by měl provést
kontrolu Vašeho sluchu, pokud je to třeba.
Jestliže užíváte léky na snížení cukru v krvi. Jejich účinek by mohl být zvyšován
působením klarithromycinu.
Jestliže trpíte pneumonií, protože by bakterie (Streptococcus pneumoniae), která ji
způsobuje, mohla být rezistentni na klarithromycin.
Jestliže trpíte faryngitidou (zánětem hltanu), klarithromycin nemá být první volbou
pro léčbu. Klarithromycin má být použit jenom, a to zejména u streptokokové infekce,
pokud je přítomna přecitlivělost na penicilin, nebo pokud je penicilin kontraindikován
z jiných důvodů. a není přecitlivělost nebo jiná kontraindikace užívání penicilinů.
Jestliže užíváte kolchicin, máte být sledován s ohledem na příznaky toxicity
kolchicinu, protože by klarithromycin mohl zvyšovat jeho hladinu v krvi.

Promluvte si se svým lékařem, pokud se na Vás vztahuje výše uvedené.

3/6
Přípravek Klabax není vhodný pro děti mladší než 12 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Měli byste informovat svého lékaře, pokud užíváte nebo jste nedávno užíval/a
jakékoliv z následujících léků, včetně těch, které jste obdrželi bez předpisu, protože by
mohlo dojít k reakci s vaším přípravkem Klabax.

Neměl/a byste užívat přípravek Klabax, pokud užíváte jakýkoliv z následujících léků (viz
bod "Neužívejte přípravek Klabax)
astemizol nebo terfenadin (pro sennou rýmu nebo alergii),
cisaprid (pro žaludeční obtíže),
pimozid (na léčbu duševních onemocnění)
ergotaminové léky (na migrénu)

Váš lékař bude možná muset provést kontrolu hladin v krvi nebo účinků nebo bude muset
upravit dávku nebo přerušit (na určitou dobu) léčbu, pokud se Klabax užívají ve stejnou dobu
s léky, které obsahují jednu z látek uvedených níže:
digoxin (pro srdeční selhání),
chinidin nebo disopyramid (pro poruchy srdečního rytmu),
midazolam (sedativa/tablety na spaní),
triazolam (tablety na spaní),
alprazolam (lék na úzkost),
verapamil (lék na vysoký krevní tlak),
tolterodin (lék na léčbu močové inkontinence),
třezalka tečkovaná(bylinný přípravek používaný pro léčbu deprese),
cyklosporin, tacrolimus nebo sirolimus (pomáhají bránit odmítnutí stěpu po
transplantaci),
theofylin (na léčbu astmatu),
efavirenz, ritonavir, zidovudin, atazanavir nebo sachinavir (léčba HIV infekce),
rifampicin, rifabutin nebo rifapentin (antibiotika),
flukonazol, itrakonazol (léčba houbových a plísňových infekcí),
warfarin (ředění krve),
simvastatin, atorvastatin, cerivastatin nebo lovastatin (léky snižující hladinu
cholesterolu),
omeprazol nebo ranitidin (na léčbu pálení žáhy nebo žaludečních vředů),
fenytoin, karbamazepin, valproát nebo fenobarbital (na léčbu epilepsie),
inzulin nebo jiné léky diabetu, například repaglinid,
kolchicin (na léčbu dny),
sildenafil, tadalafil a vardenafil (léčba erektilní dysfunkce).

I tak může být podávání přípravku Klabax ve Vašem případě možné a Váš lékař bude schopen
rozhodnout, co je pro Vás vhodné.

Užívání přípravku Klabax s jídlem a pitím
Přípravek Klabax je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení
Informujte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte a Váš lékař rozhodne, zda můžete
přípravek Klabax užívat.
4/6

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Klabax může způsobovat motání hlavy, závratě (pocit točení), zmatenost nebo
dezorientaci (pocit, kdy nevíte, kde jste). Pokud se tyto potíže u vás vyskytnou, neřiďte ani
neobsluhujte stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK KLABAX UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Klabax přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Klabax je možné užívat s jídlem nebo bez jídla.

Dávkování
Dospělí, starší lidé a děti ve věku více než 12 let:
Obvyklá dávka je 250 mg dvakrát denně. Je možné ji zvýšit na 500 mg dvakrát denně
v případě závažných infekcí.
Doporučená dávka pro léčbu infekce způsobené bakterií Helicobacter pylori jako součást
léčby duodenálních vředů je 500 mg dvakrát denně.

Pacienti se závažnou poruchou ledvin mohou potřebovat sníženou dávku a jejich léčba by
neměla trvat déle než 14 dnů.

Přípravek Klabax není vhodný pro děti mladší než 12 let nebo s tělesnou hmotností
menší než 30 kg.

Trvání léčby
Obvyklá délka léčby je 7 až 14 dnů. Léčba pokračuje po minimálně 2 dny po odeznění
příznaků infekce.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Klabax, než jste měl(a)
Obraťte se okamžitě na svého lékaře, lékárníka nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Klabax
Pokud vynecháte dávku, užijte ji co nejdříve. Nicméně, pokud je téměř doba pro Vaši další
dávku, přeskočte vynechanou dávku a pokračujte tak, jako dříve. Nezdvojujte následující
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Klabax nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

5/6
Všechny léky mohou způsobit alergické reakce, i když závažné alergické reakce jsou velmi
vzácné. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud u Vás dojde k náhlé dušnosti, potížím
s dýcháním, otoku víček, obličeje nebo rtů, vyrážce nebo svědění (zejména postihující celé
vaše tělo).

Byly pozorovány následující nežádoucí účinky:

Časté (méně než 1 z 10, ale více než 1 z 100):
Nespavost (insomnie), bolesti hlavy, změna čichu, nauzea (nevolnost), zvracení, bolesti
žaludku, poruchy trávení, bolesti břicha, změna chuti (například kovová nebo hořká chuť),
abnormální výsledky jaterních testů, vyrážka, zvýšené pocení (hyperhidróza).

Méně časté (u méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1 000 pacientů):
Alergické reakce jako je svědění kůže, kožní vyrážka nebo šok (pokles krevního tlaku, neklid,
slabý rychlý puls, vlhká kůže, snížení vědomí) pokud k tomu dojde, informujte okamžitě
svého lékaře. Vaginální infekce, kandidóza (kvasinkové infekce), říhání, pálení žáhy, zánět
jícnu (ezofagitida), zánět v ústech nebo jazyka, zácpa, suchost v ústech, větry, nafouknutí
břicha, nevolnost, teplota, pocit slabosti, bolesti na hrudi, zimnice, únava, pruritus (svědění),
urtikarie (kopřivka), palpitace (bušení srdce), zvýšení jaterních enzymů, snížená chuť k jídlu
(anorexie), úzkost, závratě, porucha sluchu, tinitus ( ušní šelest), snížený počet bílých
krvinek.

Neznámé (není možné odhadnout z dostupných údajů):
Průjem (viz také Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Klabax je zapotřebí),
bakteriální infekce kůže (erysipel, erythrasma), akné, selhání jater (zejména u pacientů
s poruchou jater nebo pacientů, kteří užívají jiné léky, které by mohly být škodlivé pro játra),
abnormální barva moči, změny v srdečním rytmu (torsades de pointes), zvýšení srdeční akce
(tachykardie), zánět slinivky břišní (kombinace se silnou bolestí v horní části břicha vyzařující
dozadu spolu s nevolností a zvracením), změny barvy jazyka, změna barvy zubů, zánět ledvin
(v kombinaci s krví v moči, teplotou a bolestí boků), výrazně snížená funkce ledvin (renální
selhání), hypoglykemie (abnormálně snížená hladina cukru v krvi charakterizovaná pocitem
hladu, pocením, závratí, bušením srdce), zejména po užití antidiabetických přípravků,
hluchota, úzkost, nespavost, deprese, halucinace, psychóza (abnormální myšlenky),
dezorientace (pocit, že nevíte, kde jste), depersonalizace (pocit mimo tělo), špatné sny,
zmatenost, závratě, parestézie (tupost a brnění rukou a nohou), konvulze (křeče), ztráta chuti
(ageuzie), porucha čichu (anosmie), těžký pokles počtu bílých krvinek, který zvyšuje
pravděpodobnost infekcí (agranulocytóza), abnormálně snížený počet krevních destiček (který
může způsobovat vznik modřin na kůži nebo zvýšenou tendenci ke krvácení), Stevens-
Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza (výrazné olupování a vznik puchýřů
na kůži), krvácení, prodloužení krvácivosti a krevního srážení, bolesti nebo slabost svalů
(myopatie), abnormální svalový rozpad, který může způsobovat ledvinové potíže
(rhabdomyolýza).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK KLABAX UCHOVÁVAT

6/6
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Klabax po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na kartonu za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Přípravek Klabax obsahuje buď 250 nebo 500 mg klarithromycinu.

Pomocné látky:
Mikrokrystalická celulóza, povidon, magnesium-stearát, kyselina stearová, mastek, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, potahová vrstva Opadry 2H52875 žlutá
(hypromelóza, hyprolóza, propylenglykol, oxid titaničitý, vanilin, hlinitý lak chinolinové
žluti), čištěná voda.

Klabax 250 mg jsou světležluté, oválné, bikonvexní potahované tablety na jedné straně
s reliéfem C1.
Klabax 500 mg jsou světležluté, oválné, bikonvexní potahované tablety na jedné straně
s reliéfem C a 2 na jedné straně půlící rýhy a vroubkované v průběhu půlící rýhy na druhé
straně. Přípravek Klabax se vyrábí v blistrech s 14 potahovanými tabletami.

Držitelem rozhodnutí o registraci přípravku je výrobce:
Ranbaxy (UK) Ltd.
Building 4, Chiswick Park
Londýn, W4 5YE
Velká Británie

Výrobce
Ranbaxy Ireland Ltd., Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Irsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena v:
18.1.2012

Recenze

Recenze produktu KLABAX 250 MG 14X250MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KLABAX 250 MG 14X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze