Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

KETONAL 12X100MG Čípek - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13486

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 13486
Kód EAN: 3838957691623
Kód SÚKL: 76652
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Přípravky Ketonal a Ketonal forte se používá u dospělých a mládeže od 14 let při léčbě zánětlivých i degenerativních (z opotřebení kloubních chrupavek) revmatických onemocnění, u bolestivých stavů páteře a zad. Ketonal a Ketonal forte lze dále použít u dnavého záchvatu, u bolestivých stavů, které jsou součástí mimokloubního revmatismu, při poúrazových a pooperačních bolestech a otocích, při bolestivé menstruaci a u bolestí nádorového původu.

Příbalový leták

1/6 

sp.zn. sukls68958/2010 a sp.zn. sukls97192/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ketonal 

100 mg, čípky 

ketoprofenum 

 

Přečtěte si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

 

1. Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá 

Co je Ketonal 

Ketoprofen  je  nesteroidní  antirevmatikum  působící  proti  zánětu,  bolesti  a zvýšené  teplotě.  Brání  tvorbě 
prostaglandinů (tkáňových působků), které se podílejí na vzniku zánětu a bolesti. 

K čemu se používá Ketonal 

Ketonal je určen k léčbě zánětlivých, degenerativních (z opotřebení kloubních chrupavek) a metabolických 
(způsobených  poruchou  látkové  výměny)  revmatických  onemocnění  a ke  zmírnění  některých  akutních 
i chronických (vleklých) bolestivých stavů. 

Přípravek se používá u těchto onemocnění a stavů: 

revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů) 

ankylozující  spondylitida – Bechtěrevova  nemoc,  psoriatická  a reaktivní  artritida  (zánětlivá 
revmatická onemocnění postihující zejména páteř a velké klouby, u psoriatické artritidy doprovázená 
kožním postižením - psoriázou, u reaktivních artritid  vznikající v návaznosti na  postižení trávicího 
nebo močového systému nebo po infekcích horních cest dýchacích) 

dna,  pseudodna  (onemocnění  kloubů  zapříčiněné  poruchou  látkové  výměny  a vylučování  kyseliny 
močové) 

artrózy (degenerativní onemocnění kloubů) 

1.  Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal používat 

3.  Jak se přípravek Ketonal používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Ketonal uchovávat   

6.  Obsah balení a další informace 

2/6 

bolestivé stavy při mimokloubním (extraartikulárním) revmatismu, např. zánět šlachy (tendinitida), 
zánět tíhového váčku (bursitida) a zánět pouzdra ramenního kloubu (kapsulitida ramene) 

pooperační bolesti a otoky 

bolestivá menstruace (primární dysmenorrhoea) 

bolesti kostí nádorového původu 

poúrazové bolesti. 

Ketonal mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal používat 

Nepoužívejte přípravek Ketonal: 

 

jestliže jste alergický(á) na ketoprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika 
nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6), alergická reakce se 
mohla projevit jako astmatický záchvat, kopřivka (svědivá vyrážka), rýma, ztížené dýchání způsobené 
zúžením dýchacích cest nebo jiná reakce alergického typu 

 

jestliže trpíte těžkým srdečním selháním 

 

jestliže máte nebo jste měl(a) v minulosti vřed žaludku či dvanáctníku nebo se u Vás vyskytlo v 
minulosti krvácení, nebo proděravění trávicího traktu 

 

jestliže máte sklon ke krvácení  

 

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin 

 

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater 

 

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství 

 

jestliže máte zánět konečníku nebo jste v minulosti krvácel(a) z konečníku. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ketonal Forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Svého  lékaře  informujte  o  všech  zdravotních  problémech,  které  máte  nebo  které  jste  měl(a)  v  minulosti, 
zvláště jestliže: 

 

máte nebo jste v minulosti prodělal(a) vřed žaludku nebo dvanáctníku 

 

jste v minulosti měl(a) poruchy trávicího traktu (může se projevit ulcerózní kolitida nebo Crohnova 
choroba (zánětlivá onemocnění střeva))  

 

trpíte srdečním selháním, cirhózou (jaterní onemocnění) nebo nefrózou (nezánětlivé onemocnění ledvin) 

 

trpíte astmatem spojeným s chronickou rýmou, chronickým zánětem dutin a/nebo nosními polypy 

 

máte poruchy srážlivosti krve 

 

máte poruchu funkce ledvin nebo jater 

 

máte vysoký krevní tlak (hypertenzi) a/nebo mírné až středně těžké srdeční selhání, periferní arteriální 
chorobu nebo mozkovou arteriální chorobu 

 

kouříte cigarety 

 

máte cukrovku nebo vysoké hladiny cholesterolu v krvi 

 

máte infekční chorobu 

 

užíváte jakékoli jiné léky 

 

jste starší osoba - musíte pečlivě sledovat a hlásit výskyt jakýchkoli neobvyklých příznaků (zvláště 
krvácení do trávicího traktu), zejména na počátku léčby. 

Léky jako je Ketonal mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko 
je  více  pravděpodobné,  pokud  jsou  používány  vysoké  dávky  a  dlouhá  doba  léčby.  Proto  nepřekračujte 
doporučenou dávku ani dobu léčby. 

Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví rozmazané vidění, upozorněte na to svého lékaře. 

 

Další léčivé přípravky a Ketonal 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

  Nepoužívejte ketoprofen spolu s dalšími nesteroidními antirevmatiky nebo vysokými dávkami salicylátů. 

3/6 

  Riziko krvácení je zvýšeno při současném užívání ketoprofenu a léčiv, která brání tvorbě krevních 

sraženin, jako je heparin a warfarin (antikoagulancia) nebo protidestičkové léky (např. tiklopidin, 
klopidogrel). 

  Dávkování lithia by mělo být při současném užívání ketoprofenu upraveno. 

  Při souběžné léčbě methotrexátem je třeba pravidelně sledovat krevní obraz. 

  Riziko poruchy funkce ledvin je vyšší u pacientů užívajících diuretika, ACE inhibitory nebo antagonisty 

angiotensinu II (léky používané hlavně na snížení vysokého krevního tlaku). 

  Při současném užívání ketoprofenu a pentoxifylinu nebo kortikosteroidů, existuje zvýšené riziko 

krvácení, v případě kortikosteroidů je navíc riziko tvorby vředu v trávicím traktu. 

 

Účinky léků proti vysokému krevnímu tlaku a léků usnadňujících tvorbu moči (diuretika - „tablety na 
odvodnění”) mohou být při současném užívání s ketoprofenem oslabeny.  

  Riziko krvácení je zvýšeno u pacientů užívajících léky proti depresi (ze skupiny selektivních inhibitorů 

zpětného vychytávání serotoninu). 

  Probenecid může zpomalit vylučování ketoprofenu. 

  Zejména u starších pacientů je zvýšené riziko poškození ledvin při současném užívání ketoprofenu a 

cyklosporinu nebo takrolimu.  

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Těhotenství 

Během prvních šesti měsíců těhotenství se ketoprofen smí používat pouze po pečlivém uvážení lékaře, pokud 
očekávaný přínos léčby převáží nad možnými riziky pro plod. 

Ketoprofen nesmíte používat během posledních třech měsíců těhotenství, protože nesteroidní antirevmatika 
mohou způsobit vážné problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace při porodu.  

 

Kojení 

Nedoporučuje se používat ketoprofen, pokud kojíte. 

 

Plodnost 

Používání ketoprofenu může zhoršit ženskou plodnost, proto se jeho používání u žen usilujících o otěhotnění 
nedoporučuje. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

U některých pacientů mohou nesteroidní antirevmatika způsobit  ospalost, točení hlavy a křeče. Pokud se u 
Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.  

 

3. Jak se přípravek Ketonal používá 

Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. Bez porady s lékařem neměňte dávky a nepřerušujte používání přípravku. 

Dospělí a dospívající starší 15 let 

Neurčí-li lékař jinak, používá se 1-2 čípky denně. 

Jednotlivé přípravky obsahující ketoprofen lze na doporučení lékaře kombinovat, ale nesmí být překročena 
maximální denní dávka 200 mg  ketoprofenu. Léčbu velmi bolestivých stavů může lékař zahájit injekcemi. 
Přípravek je možné po poradě s lékařem kombinovat i s krémem obsahujícím ketoprofen. 

V závislosti na druhu onemocnění a celkovém zdravotním stavu pacienta může lékař snížit dávku na 100 mg. 

4/6 

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater může lékař upravit dávkování. 

Čípky se po vyjmutí z obalu (hliníkové folie) zavádějí do konečníku. 

Použití u dětí a dospívajících 

Tento přípravek není určen pro děti a dospívající do 15 let. 

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ketonal, než jste měl(a) 

Předávkování se může projevit letargií, nevolností, zvracením a bolestmi v nadbřišku. 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Ketonal 

Pokud  zapomenete  použít přípravek,  použijte jej, jakmile  si  vzpomenete. Mezi jednotlivými  dávkami  musí 
být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Ketonal  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout  u 
každého.  

Některé  nežádoucí  účinky  mohou  být  závažné.  Pokud  zaznamenáte  kterýkoli  z  následujících  nežádoucích 
účinků, přestaňte lék užívat a ihned se obraťte na svého lékaře:  

 

sípání, drtivá bolest na hrudi, náhlá dušnost 

  mdloby 

 

zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka) 

 

snížení tvorby moči  

 

kožní vyrážka, svědění, otok, silná malátnost nebo potíže s dechem 

 

svědění, zarudlá, oteklá, zpuchýřovatělá, bolestivá nebo olupující se kůže 

 

otok rukou, kotníků, nohou, obličeje, očí, hrdla nebo jazyka  

 

potíže s polykáním nebo dýcháním 

 

náhlá silná bolest hlavy 

 

jednostranná slabost 

 

citlivost na sluneční světlo 

 

bolest břicha 

 

zvracení krve nebo tmavého obsahu podobajícího se kávové sedlině 

 

tmavá, dehtovitá stolice nebo krvavý průjem  

 

tvorba modřin. 

Pokud se u Vás vyskytne vyrážka nebo zvonění v uších, kontaktujte svého lékaře. 

Jestliže během léčby tímto lékem zaznamenáte jakékoli změny Vašeho zdravotního stavu, ihned to oznamte 
svému lékaři.   

 

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky (uvedené četnosti se vztahují k perorálním formám): 

Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů): 

  dyspepsie (nepohoda a/nebo bolest v horní části břicha), pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení. 

 

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1 000, ale méně než 1 ze 100 pacientů): 

 

bolest hlavy, točení hlavy, spavost 

 

průjem, zácpa, plynatost, zánět žaludku 

 

kožní vyrážky, svědění 

 

edém (celkový otok), únava. 

5/6 

 

Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1 000 pacientů): 

 

anémie (snížený počet krevního barviva a červených krvinek) 

 

zánět sliznice v ústech, vřed žaludku nebo dvanácterníku 

 

mravenčení  

 

poruchy vidění (rozostřené vidění) 

  zvuky, např. zvonění v uších 

 

průduškové astma 

 

poruchy jater spojené se žloutenkou (zežloutnutí kůže a bělma očí) a zánět jater (hepatitida) 

 

přibývání na váze. 

 

Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):  

 

nedostatek bílých krvinek vedoucí k horečce, bolestem v krku, častějším infekcím 

 

nízký počet krevních destiček 

 

selhání kostní dřeně 

 

anafylaktické reakce (závažná alergická reakce projevující se např. jako potíže s dýcháním, točení hlavy) 

 

změny nálady 

 

křeče 

 

změny vnímání chutí 

 

srdeční selhání 

 

vysoký krevní tlak  

 

rozšíření cév 

 

dechové potíže se sípáním nebo kašlem, dušnost (obtížné dýchání), zejména u pacientů alergických na 
kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antirevmatika, rýma 

 

krvácení do trávicího traktu (zvracení krve nebo tmavé granule vypadající jako kávová zrna nebo černá 
stolice) 

 

zhoršení různých střevních chorob (ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby), krvácení do trávicího traktu, 
proděravění stěny střeva 

 

zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo 

 

vypadávání vlasů 

 

kopřivka (svědivá vyrážka) 

 

otok zejména na obličeji a v hrdle 

 

závažné  kožní  reakce  včetně  Stevens-Johnsonova  syndromu  (vytvoření  puchýřů),  toxická  epidermální 
nekrolýza (vyrážka, začervenalá kůže, puchýře na rtech, v očích nebo ústech, olupování kůže, horečka), 
exfoliativní dermatitida (kožní choroba zahrnující odlupování kůže) 

 

akutní  selhání  ledvin,  intersticiální  nefritida  (zánět  ledvin),  nefritický  syndrom  (souhrn  příznaků 
charakterizujících zánět ledvin), abnormální výsledky testů ledvin. 

 

Léky jako je Ketonal mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. 

V  místě  aplikace  čípku  (rektum,  konečník)  se  mohou  objevit  příznaky  podráždění,  pálení,  svědění,  zánětu 
včetně krvácení z konečníku. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte to svému  lékaři nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

6/6 

 

5. Jak přípravek Ketonal uchovávat  

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Ketonal  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  Použitelné  do/EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Ketonal obsahuje 

Léčivou látkou je ketoprofenum (ketoprofen). 

Pomocnými látkami jsou ztužený tuk, střední nasycené triacylglyceroly. 

Jak přípravek Ketonal vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku: bílé čípky. 

Vnitřní obal: Al strip. 

Vnější obal: krabička. 

Velikost balení: 12 čípků  

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek  Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., 
Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.8.2015. 

 

Recenze

Recenze produktu KETONAL 12X100MG Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu KETONAL 12X100MG Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám