Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

KETONAL 12X100MG Čípek

Kód výrobku: 13486

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - KETONAL 12X100MG Čípek

sp. zn. sukls142003/2018

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ketonal

100 mg, čípky ketoprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá

Co je Ketonal

Ketoprofen je nesteroidní antirevmatikum působící proti zánětu, bolesti a zvýšené teplotě. Brání tvorbě prostaglandinů (tkáňových působků), které se podílejí na vzniku zánětu a bolesti. K čemu se používá Ketonal

Ketonal je určen k léčbě zánětlivých, degenerativních (z opotřebení kloubních chrupavek) a metabolických (způsobených poruchou látkové výměny) revmatických onemocnění a ke zmírnění některých akutních i chronických (vleklých) bolestivých stavů. Přípravek se používá u těchto onemocnění a stavů:

 • revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů)
 • ankylozující spondylitida - Bechtěrevova nemoc, psoriatická a reaktivní artritida (zánětlivá revmatická onemocnění postihující zejména páteř a velké klouby, u psoriatické artritidy doprovázená kožním postižením - psoriázou, u reaktivních artritid vznikající v návaznosti na postižení trávicího nebo močového systému nebo po infekcích horních cest dýchacích)
 • dna, pseudodna (onemocnění kloubů zapříčiněné poruchou látkové výměny a vylučování kyseliny močové)
 • artrózy (degenerativní onemocnění kloubů)
  1. Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá
  2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal používat
  3. Jak se přípravek Ketonal používá
  4. Možné nežádoucí účinky
  5. Jak přípravek Ketonal uchovávat
  6. Obsah balení a další informace
 • bolestivé stavy při mimokloubním (extraartikulárním) revmatismu, např. zánět šlachy (tendinitida), zánět tíhového váčku (bursitida) a zánět pouzdra ramenního kloubu (kapsulitida ramene)
 • pooperační bolesti a otoky
 • bolestivá menstruace (primární dysmenorrhoea)
 • bolesti kostí nádorového původu
 • poúrazové bolesti. Ketonal mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal používat

  Nepoužívejte přípravek Ketonal:

 jestliže jste alergický(á) na ketoprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6), alergická reakce se mohla projevit jako astmatický záchvat, kopřivka (svědivá vyrážka), rýma, ztížené dýchání způsobené zúžením dýchacích cest nebo jiná reakce alergického typu  jestliže trpíte těžkým srdečním selháním  jestliže máte nebo jste měl(a) v minulosti vřed žaludku či dvanáctníku nebo se u Vás vyskytlo v minulosti krvácení, nebo proděravění trávicího traktu  jestliže máte sklon ke krvácení  jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin  jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater  jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství  jestliže máte zánět konečníku nebo jste v minulosti krvácel(a) z konečníku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ketonal Forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Svého lékaře informujte o všech zdravotních problémech, které máte nebo které jste měl(a) v minulosti, zvláště jestliže:  máte nebo jste v minulosti prodělal(a) vřed žaludku nebo dvanáctníku  jste v minulosti měl(a) poruchy trávicího traktu (může se projevit ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba (zánětlivá onemocnění střeva))  trpíte srdečním selháním, cirhózou (jaterní onemocnění) nebo nefrózou (nezánětlivé onemocnění ledvin)  trpíte astmatem spojeným s chronickou rýmou, chronickým zánětem dutin a/nebo nosními polypy  máte poruchy srážlivosti krve  máte poruchu funkce ledvin nebo jater  máte vysoký krevní tlak (hypertenzi) a/nebo mírné až středně těžké srdeční selhání, periferní arteriální chorobu nebo mozkovou arteriální chorobu  kouříte cigarety  máte cukrovku nebo vysoké hladiny cholesterolu v krvi  máte infekční chorobu  užíváte jakékoli jiné léky  jste starší osoba - musíte pečlivě sledovat a hlásit výskyt jakýchkoli neobvyklých příznaků (zvláště krvácení do trávicího traktu), zejména na počátku léčby. Léky jako je Ketonal mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby. Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví rozmazané vidění, upozorněte na to svého lékaře.

Další léčivé přípravky a Ketonal

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.  Nepoužívejte ketoprofen spolu s dalšími nesteroidními antirevmatiky nebo vysokými dávkami salicylátů.  Riziko krvácení je zvýšeno při současném užívání ketoprofenu a léčiv, která brání tvorbě krevních sraženin, jako je heparin a warfarin (antikoagulancia) nebo protidestičkové léky (např. tiklopidin, klopidogrel).  Dávkování lithia by mělo být při současném užívání ketoprofenu upraveno.  Při souběžné léčbě methotrexátem je třeba pravidelně sledovat krevní obraz.  Riziko poruchy funkce ledvin je vyšší u pacientů užívajících diuretika, ACE inhibitory nebo antagonisty angiotensinu II (léky používané hlavně na snížení vysokého krevního tlaku).  Při současném užívání ketoprofenu a pentoxifylinu nebo kortikosteroidů, existuje zvýšené riziko krvácení, v případě kortikosteroidů je navíc riziko tvorby vředu v trávicím traktu.  Účinky léků proti vysokému krevnímu tlaku a léků usnadňujících tvorbu moči (diuretika - „tablety na odvodnění”) mohou být při současném užívání s ketoprofenem oslabeny.  Riziko krvácení je zvýšeno u pacientů užívajících léky proti depresi (ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu).  Probenecid může zpomalit vylučování ketoprofenu.  Zejména u starších pacientů je zvýšené riziko poškození ledvin při současném užívání ketoprofenu a cyklosporinu nebo takrolimu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotenství Během prvních šesti měsíců těhotenství se ketoprofen smí používat pouze po pečlivém uvážení lékaře, pokud očekávaný přínos léčby převáží nad možnými riziky pro plod. Ketoprofen nesmíte používat během posledních třech měsíců těhotenství, protože nesteroidní antirevmatika mohou způsobit vážné problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace při porodu.

Kojení Nedoporučuje se používat ketoprofen, pokud kojíte.

Plodnost Používání ketoprofenu může zhoršit ženskou plodnost, proto se jeho používání u žen usilujících o otěhotnění nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U některých pacientů mohou nesteroidní antirevmatika způsobit ospalost, točení hlavy a křeče. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Ketonal používá

Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Bez porady s lékařem neměňte dávky a nepřerušujte používání přípravku. Dospělí a dospívající starší 15 let

Neurčí-li lékař jinak, používá se 1-2 čípky denně. Jednotlivé přípravky obsahující ketoprofen lze na doporučení lékaře kombinovat, ale nesmí být překročena maximální denní dávka 200 mg ketoprofenu. Léčbu velmi bolestivých stavů může lékař zahájit injekcemi. Přípravek je možné po poradě s lékařem kombinovat i s krémem obsahujícím ketoprofen. V závislosti na druhu onemocnění a celkovém zdravotním stavu pacienta může lékař snížit dávku na 100 mg. U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater může lékař upravit dávkování. Čípky se po vyjmutí z obalu (hliníkové folie) zavádějí do konečníku. Použití u dětí a dospívajících

Tento přípravek není určen pro děti a dospívající do 15 let.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Ketonal, než jste měl(a)

Předávkování se může projevit letargií, nevolností, zvracením a bolestmi v nadbřišku. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) použít Ketonal

Pokud zapomenete použít přípravek, použijte jej, jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Ketonal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte lék užívat a ihned se obraťte na svého lékaře :  sípání, drtivá bolest na hrudi, náhlá dušnost  mdloby  zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka)  snížení tvorby moči  kožní vyrážka, svědění, otok, silná malátnost nebo potíže s dechem  svědění, zarudlá, oteklá, zpuchýřovatělá, bolestivá nebo olupující se kůže  otok rukou, kotníků, nohou, obličeje, očí, hrdla nebo jazyka  potíže s polykáním nebo dýcháním  náhlá silná bolest hlavy  jednostranná slabost  citlivost na sluneční světlo  bolest břicha  zvracení krve nebo tmavého obsahu podobajícího se kávové sedlině  tmavá, dehtovitá stolice nebo krvavý průjem  tvorba modřin. Pokud se u Vás vyskytne vyrážka nebo zvonění v uších, kontaktujte svého lékaře. Jestliže během léčby tímto lékem zaznamenáte jakékoli změny Vašeho zdravotního stavu, ihned to oznamte svému lékaři.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky (uvedené četnosti se vztahují k perorálním formám): Časté

(vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů):  dyspepsie (nepohoda a/nebo bolest v horní části břicha), pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení.

Méně časté

(vyskytují se u více než 1 z 1 000, ale méně než 1 ze 100 pacientů):  bolest hlavy, točení hlavy, spavost  průjem, zácpa, plynatost, zánět žaludku  kožní vyrážky, svědění  edém (celkový otok), únava. Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1 000 pacientů):  anémie (snížený počet krevního barviva a červených krvinek)  zánět sliznice v ústech, vřed žaludku nebo dvanácterníku  mravenčení  poruchy vidění (rozostřené vidění)  zvuky, např. zvonění v uších  průduškové astma  poruchy jater spojené se žloutenkou (zežloutnutí kůže a bělma očí) a zánět jater (hepatitida)  přibývání na váze.

Četnost není známa

(z dostupných údajů nelze určit):  nedostatek bílých krvinek vedoucí k horečce, bolestem v krku, častějším infekcím  nízký počet krevních destiček  selhání kostní dřeně  anafylaktické reakce (závažná alergická reakce projevující se např. jako potíže s dýcháním, točení hlavy)  změny nálady  křeče  změny vnímání chutí  srdeční selhání  vysoký krevní tlak  rozšíření cév  dechové potíže se sípáním nebo kašlem, dušnost (obtížné dýchání), zejména u pacientů alergických na kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antirevmatika, rýma  krvácení do trávicího traktu (zvracení krve nebo tmavé granule vypadající jako kávová zrna nebo černá stolice)  zhoršení různých střevních chorob (ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby), krvácení do trávicího traktu, proděravění stěny střeva  zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo  vypadávání vlasů  kopřivka (svědivá vyrážka)  otok zejména na obličeji a v hrdle  závažné kožní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu (vytvoření puchýřů), toxická epidermální nekrolýza (vyrážka, začervenalá kůže, puchýře na rtech, v očích nebo ústech, olupování kůže, horečka), exfoliativní dermatitida (kožní choroba zahrnující odlupování kůže)  akutní selhání ledvin, intersticiální nefritida (zánět ledvin), nefritický syndrom (souhrn příznaků charakterizujících zánět ledvin), abnormální výsledky testů ledvin.

Léky jako je Ketonal mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. V místě aplikace čípku (rektum, konečník) se mohou objevit příznaky podráždění, pálení, svědění, zánětu včetně krvácení z konečníku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit- nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 1. Jak přípravek Ketonal uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Ketonal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ketonal obsahuje

Léčivou látkou je ketoprofenum (ketoprofen). Pomocnými látkami jsou ztužený tuk, střední nasycené triacylglyceroly. Jak přípravek Ketonal vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bílé čípky. Vnitřní obal: Al strip. Vnější obal: krabička. Velikost balení: 12 čípků Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

  1. 2018

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 13486
Kód EAN: 3838957691623
Kód SÚKL: 76652
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravky Ketonal a Ketonal forte se používá u dospělých a mládeže od 14 let při léčbě zánětlivých i degenerativních (z opotřebení kloubních chrupavek) revmatických onemocnění, u bolestivých stavů páteře a zad. Ketonal a Ketonal forte lze dále použít u dnavého záchvatu, u bolestivých stavů, které jsou součástí mimokloubního revmatismu, při poúrazových a pooperačních bolestech a otocích, při bolestivé menstruaci a u bolestí nádorového původu.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

KETONAL 12X100MG Čípek – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu KETONAL 12X100MG Čípek zobrazíte nebo stáhnete zde: KETONAL 12X100MG Čípek.pdf

Recenze

Recenze produktu KETONAL 12X100MG Čípek

Diskuze

Diskuze k produktu KETONAL 12X100MG Čípek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám