Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

KETONAL I.M. 10X2ML/100MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13484

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 13484
Kód EAN: 3838957691593
Kód SÚKL: 76657
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Ketonal je indikován u dospělých a mládeže od 14 let věku k symptomatické léčbě zánětlivých, degenerativních a metabolických revmatických onemocnění a ke zmírnění některých akutních i chronických bolestivých syndromů, především u revmatoidní artritidy, seronegativní spondylartritidy (ankylózující spondylitida, psoriatická a reaktivní artritida), dny, pseudodny, artróz, extraartikulárním revmatismu (tendinitida, bursitida, kapsulitida ramene apod.), dysmenorrhoey, bolesti skeletu u nádorových metastáz, pooperačních a poúrazových bolestí. Ke zmírnění akutních a silně bolestivých stavů (pooperační bolesti, bolesti skeletu u nádorových metastáz a poúrazové bolesti) je určeno především intravenózní podání přípravku Ketonal, které je však možné použít i u ostatních indikací.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls229770/2009 a sp.zn. sukls97192/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ketonal 

100 mg, injekční roztok 

ketoprofenum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

 

1. Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá 

Co je Ketonal 

Ketoprofen  je  nesteroidní  antirevmatikum  působící  proti  zánětu,  bolesti  a zvýšené  teplotě.  Brání  tvorbě 
prostaglandinů (tkáňových působků), které se podílejí na vzniku zánětu a bolesti. 

 

K čemu se používá Ketonal 

Ketonal  je  určen  k   léčbě  zánětlivých,  degenerativních  (z  opotřebení  kloubních  chrupavek)  a metabolických 
(způsobených  poruchou  látkové  výměny)  revmatických  onemocnění  a ke  zmírnění  některých  akutních 
i chronických (vleklých) bolestivých stavů. 

Přípravek se používá u těchto onemocnění a stavů: 

 

revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů) 

 

ankylozující spondylitida – Bechtěrevova nemoc, psoriatická a reaktivní artritida (zánětlivá revmatická 

onemocnění  postihující  zejména  páteř  a  velké  klouby,  u  psoriatické  artritidy  doprovázená  kožním 
postižením  -  psoriázou,  u  reaktivních  artritid  vznikající  v návaznosti  na  postižení  trávicího  nebo 
močového systému nebo po infekcích horních cest dýchacích) 

  dna,  pseudodna  (onemocnění  kloubů  zapříčiněné  poruchou  látkové  výměny  a vylučování  kyseliny 

močové) 

 

artrózy (degenerativní onemocnění kloubů) 

1.  Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal používat 
3.  Jak se přípravek Ketonal používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Ketonal uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

2/7 

 

bolestivé  stavy  při  mimokloubním  (extraartikulárním)  revmatismu,  např.  zánět  šlachy  (tendinitida), 

zánět tíhového váčku (bursitida) a zánět pouzdra ramenního kloubu (kapsulitida ramene) 

 

pooperační bolesti 

 

bolestivá menstruace (primární dysmenorrhoea) 

  bolesti kostí nádorového původu 

 

poúrazové bolesti. 

Ke  zmírnění  akutních  a silně  bolestivých  stavů  (pooperační  bolesti,  bolesti  kostí  nádorového  původu 
a poúrazové bolesti) je určeno především intravenózní podání (podání do žíly) přípravku Ketonal, které je však 
možné použít i u ostatních indikací. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal používat 

Nepoužívejte přípravek Ketonal: 

 

jestliže jste alergický(á) na ketoprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika nebo 
na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6), alergická reakce se mohla 
projevit jako astmatický záchvat, kopřivka (svědivá vyrážka), rýma, ztížené dýchání způsobené zúžením 
dýchacích cest nebo jiná reakce alergického typu 

 

jestliže trpíte těžkým srdečním selháním 

 

jestliže máte nebo jste měl(a) v minulosti vřed žaludku či dvanáctníku nebo se u Vás vyskytlo v minulosti 
krvácení nebo proděravění trávicího traktu  

 

jestliže trpíte krvácením do mozku nebo jakýmkoli jiným krvácením 

 

jestliže máte sklon ke krvácení  

 

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin 

 

jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater 

 

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství 

 

jestliže trpíte poruchou zástavy krvácení (hemostázy) nebo jste v současnosti léčen(a) léky tlumícími 
srážlivost krve (antikoagulancii). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ketonal Forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Svého lékaře informujte o všech zdravotních problémech, které máte nebo které jste měl/a v minulosti, zvláště 
jestliže: 

 

máte nebo jste v minulosti prodělal(a) vřed žaludku nebo dvanáctníku 

 

jste v minulosti měl(a) poruchy trávicího traktu (může se projevit ulcerózní kolitida nebo Crohnova choroba 
(zánětlivá onemocnění střeva))  

 

trpíte srdečním selháním, cirhózou (jaterní onemocnění) nebo nefrózou (nezánětlivé onemocnění ledvin) 

 

trpíte astmatem spojeným s chronickou rýmou, chronickým zánětem dutin a/nebo nosními polypy 

 

máte poruchy srážlivosti krve 

 

máte poruchu funkce ledvin nebo jater 

 

máte vysoký krevní tlak (hypertenzi) a/nebo mírné až středně těžké srdeční selhání 

 

máte infekční chorobu 

 

užíváte jakékoli jiné léky 

 

jste starší osoba - musíte pečlivě sledovat a hlásit výskyt jakýchkoli neobvyklých příznaků (zvláště krvácení 
do trávicího traktu), zejména na počátku léčby. 

Léky jako je Ketonal mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. Riziko je 
více  pravděpodobné,  pokud  jsou  používány  vysoké  dávky  a  dlouhá  doba  léčby.  Proto  nepřekračujte 
doporučenou dávku ani dobu léčby. 

Pokud máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové faktory pro 
rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl(a) byste se o 
vhodnosti léčby poradit s lékařem. 
 

 

3/7 

Pokud se u Vás v průběhu léčby objeví rozmazané vidění, upozorněte na to svého lékaře. 

 

Další léčivé přípravky a Ketonal 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

  Nepoužívejte ketoprofen spolu s dalšími nesteroidními antirevmatiky nebo vysokými dávkami salicylátů. 

  Riziko krvácení je zvýšeno při současném užívání ketoprofenu a léčiv, která brání tvorbě krevních sraženin, 

jako je heparin a warfarin (antikoagulancia) nebo protidestičkové léky (např. tiklopidin, klopidogrel). 

  Dávkování lithia by mělo být při současném užívání ketoprofenu upraveno. 

  Při souběžné léčbě methotrexátem je třeba pravidelně sledovat krevní obraz; při dávkování methotrexátu 

vyšším než 15 mg týdně je třeba, aby mezi podáním ketoprofenu a methotrexátu uběhlo alespoň 12 hodin. 

  Riziko poruchy funkce ledvin je vyšší u pacientů užívajících diuretika, ACE inhibitory nebo antagonisty 

angiotensinu II (léky používané hlavně na snížení vysokého krevního tlaku). 

 

Účinky léků proti vysokému krevnímu tlaku a léků usnadňujících tvorbu moči (diuretika - “tablety na 
odvodnění”) mohou být při současném užívání s ketoprofenem oslabeny.  

  Riziko krvácení je zvýšeno u pacientů užívajících léky proti depresi (ze skupiny selektivních inhibitorů 

zpětného vychytávání serotoninu). 

  Některé léčivé přípravky podávané současně s ketoprofenem mohou podpořit zvýšení hladiny draslíku 

v krvi (hyperkalémie): draselné soli, kalium šetřící diuretika, inhibitory konvertujícího enzymu, blokátory 
receptoru angiotenzinu II, nesteroidní antirevmatika, hepariny (nízkomolekulární nebo nefrakcionované), 
cyklosporin, takrolimus a trimethoprim.  

  Současné podávání některých protidestičkových léčiv zvyšuje riziko krvácení: tirofiban, eptifibatid, 

abciximab a iloprost. 

  Zejména u starších pacientů je zvýšené riziko poškození ledvin při současném užívání ketoprofenu a 

cyklosporinu nebo takrolimu.  

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Těhotenství 

Během prvních šesti měsíců těhotenství se ketoprofen smí používat pouze po pečlivém uvážení lékaře, pokud 
očekávaný přínos léčby převáží nad možnými riziky pro plod. 

Ketoprofen  nesmíte  používat  během  posledních  třech  měsíců  těhotenství,  protože  nesteroidní  antirevmatika 
mohou způsobit vážné problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace při porodu.  

Kojení 
Nedoporučuje se používat ketoprofen, pokud kojíte. 

Plodnost 

Používání ketoprofenu může zhoršit ženskou plodnost, proto se jeho používání u žen usilujících o otěhotnění 
nedoporučuje. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

U  některých  pacientů  mohou  nesteroidní  antirevmatika  způsobit  ospalost,  točení  hlavy,  křeče  a  rozostřené 
vidění. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.  

 

Přípravek Ketonal obsahuje ethanol 

 

4/7 

Tento léčivý přípravek obsahuje 12,3 % obj. ethanolu. Jedna ampulka obsahuje 0,2 g ethanolu. Je škodlivý pro 
alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti 
s jaterním onemocněním nebo epilepsií. 
 

3. Jak se přípravek Ketonal používá   

Dospělí a dospívající starší 15 let 

Nitrosvalová injekce 

Bude Vám podána jedna ampulka jednou nebo dvakrát denně injekcí do svalu.  

Nitrožilní podání 

Ketoprofen Vám může být podán do žíly ve formě infuze („kapačka“), přerušovaným či plynulým nitrožilním 
podáním. Infuze bude probíhat pod dohledem ve zdravotnickém zařízení.  

Při injekčním či nitrožilním podání Vám bude přípravek Ketonal podáván maximálně 48 hodin, to znamená, že 
po 48 hodinách musí být podávání ukončeno; v případě potřeby Vám lékař předepíše jiné formy tohoto léčivého 
přípravku.  

Pokud jste staršího věku, může Vám lékař podat nižší dávku ketoprofenu.  

Pokud trpíte méně závažnou poruchou funkce ledvin, může lékař Vaši dávku ketoprofenu snížit. Máte-li 
těžkou poruchu funkce ledvin, ketoprofen Vám nesmí být podán.  

Pokud trpíte určitým onemocněním jater, může lékař Vaši dávku ketoprofenu snížit. Pokud máte těžkou 
poruchu funkce jater, ketoprofen Vám nesmí být podán. 

Přípravek není určen pro děti a dospívající mladší 15 let. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i Ketonal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.  

Některé  nežádoucí  účinky  mohou  být  závažné.  Pokud  zaznamenáte  kterýkoli  z  následujících  nežádoucích 
účinků, přestaňte lék používat a ihned se obraťte na svého lékaře:  

 

sípání, drtivá bolest na hrudi, náhlá dušnost 

  mdloby 

 

zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka) 

 

snížení tvorby moči  

 

kožní vyrážka, svědění, otok, silná malátnost nebo potíže s dechem 

 

svědění, zarudlá, oteklá, zpuchýřovatělá, bolestivá nebo olupující se kůže 

 

otok rukou, kotníků, nohou, obličeje, očí, hrdla nebo jazyka  

 

potíže s polykáním nebo dýcháním 

 

náhlá silná bolest hlavy 

 

jednostranná slabost 

 

citlivost na sluneční světlo 

 

bolest břicha 

 

zvracení krve nebo tmavých granulí vypadajících jako kávová zrna 

 

tmavá, dehtovitá stolice nebo krvavý průjem  

 

tvorba modřin. 

Jestliže  během  léčby  tímto  lékem  zaznamenáte  jakékoli  změny  Vašeho  zdravotního  stavu,  ihned  to  oznamte 
svému lékaři.   

 

 

5/7 

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky (uvedené četnosti se vztahují k perorálním formám): 

Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů): 

  pocit na zvracení, zvracení. 

 

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů): 

 

bolesti hlavy, točení hlavy, spavost 

 

průjem, zácpa, zánět žaludku 

 

kožní vyrážka, svědění 

 

edém (celkový otok). 

 

Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1000 pacientů): 

 

anémie (snížené množství krevního barviva a červených krvinek), leukopenie (snížený počet bílých krvinek) 

 

poruchy vidění (rozostřené vidění) 

 

zvuky, např. zvonění v uších 

 

průduškové astma 

 

zánět dutiny ústní, peptický vřed, zánět tlustého střeva 

 

poruchy jater spojené se žloutenkou (zežloutnutí kůže a bělma očí) a zánět jater (hepatitida). 

 

Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):  

 

nedostatek bílých krvinek vedoucí k horečce, bolestem v krku, častějším infekcím 

 

nízký počet krevních destiček 

 

anafylaktické reakce (závažná alergická reakce projevující se např. jako potíže s dýcháním, točení hlavy) 

 

změny nálady 

 

křeče 

 

srdeční selhání 

 

vysoký krevní tlak  

 

dechové  potíže  se  sípáním  nebo  kašlem,  dušnost  (obtížné  dýchání),  zejména  u  pacientů  alergických  na 
kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antirevmatika, rýma 

 

krvácení do trávicího traktu (zvracení krve nebo tmavého obsahu podobajícího se kávové sedlině, černá 
stolice) 

 

krvácení do trávicího traktu, proděravění stěny střeva 

 

zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo 

 

vypadávání vlasů 

 

kopřivka (svědivá vyrážka), zhoršení chronické kopřivky 

 

otok zejména na obličeji a v hrdle 

 

závažné  kožní  reakce  včetně  Stevens-Johnsonova  syndromu  (vytvoření  puchýřů),  toxická  epidermální 
nekrolýza (vyrážka, začervenalá kůže, puchýře na rtech, v očích nebo ústech, odlupování kůže, horečka), 
exfoliativní dermatitida (kožní choroba zahrnující odlupování kůže) 

 

akutní  selhání  ledvin,  intersticiální  nefritida  (zánět  ledvin),  nefritický  syndrom  (souhrn  příznaků 
charakterizujících zánět ledvin). 

Dále  se  mohou  objevit  následující  nežádoucí  účinky:  nepohoda  v trávicím  traktu,  bolesti  v oblasti  žaludku, 
zadržování vody nebo sodíku s možným otokem, zvýšená hladina draslíku v krvi, bolest a pocit pálení v místě 
vpichu injekce. 

Léky jako je Ketonal mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.   

 

Hlášení nežádoucích účinků 

 

6/7 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

5. Jak přípravek Ketonal uchovávat 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Ketonal  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  Použitelné  do:/EXP.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 
naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Ketonal obsahuje 

Léčivou látkou je ketoprofenum (ketoprofen). 

Pomocnými  látkami  jsou:  propylenglykol,  bezvodý  ethanol,  benzylalkohol,  voda  na  injekci,  hydroxid  sodný 
k úpravě pH. 

 

Jak přípravek Ketonal vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku: čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok. 

Druh a velikost balení 

Vnitřní  obal:  ampulky  z hnědého  skla  (třídy  I),  označené  žlutým  kódovým  kroužkem  a  červenou  tečkou  a 
vložené do bezbarvého PVC přířezu.  

Vnější obal: krabička. 

Velikost balení: 5 nebo 10 ampulek. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. 

 

Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci  Sandoz  s.r.o., 
Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

. 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.8.2015. 

 

Následující informace jsou určeny pouze zdravotnickým pracovníkům: 

Výskyt  nežádoucích  účinků  může  být  snížen  podáváním  nejnižší  účinné  dávky  po  nejkratší  dobu  nutnou  ke 
zlepšení příznaků.  

 

7/7 

Obvykle  se  podává  100 mg  až  200 mg  ketoprofenu  denně  v závislosti  na  charakteru  onemocnění  a celkovém 
zdravotním stavu pacienta. 

Maximální  denní  dávka  ketoprofenu  je  200 mg.  Před  podáním  této  maximální  denní  dávky  je  třeba  pečlivě 
zvážit  přínos  léčby  a možná  rizika,  vyšší  dávky  než  200  mg  nelze  doporučit  pro  vysoké  riziko  nežádoucích 
účinků. 

Ketonal je možné aplikovat intramuskulárně nebo intermitentní či kontinuální intravenózní infuzí. 

Parenterálně  se  doporučuje  Ketonal  podávat  maximálně  48 hodin,  to  znamená,  že  po  48 hodinách  musí  být 
intramuskulární  nebo  intravenózní  podávání  ukončeno;  v případě  potřeby  je  možné  pokračovat  perorálním, 
event. jiným způsobem podání. 

Intramuskulární podání 

Doporučená  dávka  pro  intramuskulární  aplikaci  ve  výše  uvedených  indikacích  je  100 mg  ketoprofenu  (jedna 
2ml ampulka) jedenkrát až dvakrát denně. Denní dávku přípravku Ketonal lze zvýšit až na 200 mg nebo snížit 
na 100 mg dle charakteru onemocnění a celkového zdravotního stavu pacienta. 

Injekce  by  měly  být  aplikovány  hluboko  intramuskulárně,  pomalu  (prevence  vzniku  infiltrátu)  a je  vhodné 
střídat místa vpichu. 

Po  iniciální  intramuskulární  aplikaci  v trvání  jednoho  až  dvou  dnů  lze  v případě  potřeby  v léčbě  pokračovat 
podáváním některé z dalších lékových forem ketoprofenu (perorální, rektální nebo transdermální). 

Intravenózní infuze 

Intravenózní infuze přípravku Ketonal by měla být podávána pouze v nemocničním zařízení. Maximální doba, 
po  kterou  je  možné  přípravek  podávat,  je  48 hodin.  Mezi  dvěma  infuzemi  přípravku  se  po  dobu  8 hodin 
doporučuje Ketonal nepodávat. Maximální denní dávka je 200 mg. 

Intermitentní  intravenózní  infuze:  injekční  roztok  se  100-200 mg  ketoprofenu  se  přidá  do  100 ml 
fyziologického  roztoku  (Infusio  natrii  chlorati  isotonica),  aplikuje  se  po  dobu  30  až  60 minut;  infuzi  lze 
opakovat po 8 hodinách, podává se maximálně po dobu 48 hodin. Maximální denní dávka je 200 mg. 

Kontinuální  intravenózní  infuze:  injekční  roztok  se  100-200 mg  ketoprofenu  se  přidá  do  500 ml  infuzního 
roztoku  (Infusio  natrii  chlorati  isotonica,  Infusio  Ringeri  cum  natrio  lactico,  Infusio  glucosi),  aplikuje  se  po 
dobu  8 hodin;  infuzi  lze  opakovat  po  8 hodinách,  podává  se  maximálně  po  dobu  48 hodin.  Maximální  denní 
dávka je 200 mg. 

Ketoprofen  je  možné  kombinovat  s centrálně  působícími  analgetiky;  lze  jej  mísit  v jedné  infuzní  lahvi 
s morfinem; 10-20 mg morfinu a 100-200 mg ketoprofenu se přidá do 500 ml infuzního roztoku (Infusio natrii 
chlorati  isotonica  nebo  Infusio  Ringeri  cum  natrio  lactico);  aplikaci  lze  opakovat  po  8 hodinách.  Maximální 
denní dávka je 200 mg. 

Upozornění 

Ketoprofen se nesmí mísit ve stejné infuzní lahvi s tramadolem, neboť dochází k precipitaci. 

Vzhledem  k citlivosti  ketoprofenu  na  působení  světla  je  nutné  chránit  infuzní  lahve  černým  papírem  nebo 
hliníkovou fólií. 

Recenze

Recenze produktu KETONAL I.M. 10X2ML/100MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu KETONAL I.M. 10X2ML/100MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám