Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 13488
Kód EAN: 3838957691609
Kód SÚKL: 76655
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Přípravky Ketonal a Ketonal forte se používá u dospělých a mládeže od 14 let při léčbě zánětlivých i degenerativních (z opotřebení kloubních chrupavek) revmatických onemocnění, u bolestivých stavů páteře a zad. Ketonal a Ketonal forte lze dále použít u dnavého záchvatu, u bolestivých stavů, které jsou součástí mimokloubního revmatismu, při poúrazových a pooperačních bolestech a otocích, při bolestivé menstruaci a u bolestí nádorového původu.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221098/2010
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Ketonal
tvrdé tobolky
ketoprofenum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE PŘÍPRAVEK KETONAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je Ketonal
Nesteroidní antirevmatikum, antiflogistikum, analgetikum.
Ketoprofen je nesteroidní antirevmatikum působící proti zánětu, bolesti a a zvýšené teplotě. Brání tvorbě
prostaglandinů (tkáňových působků), které se podílejí na vzniku zánětu a bolesti.
K čemu se používá Ketonal
Ketonal (dále také přípravek) je určen k léčbě zánětlivých, degenerativních (z opotřebení kloubních
chrupavek) a metabolických (způsobených poruchou látkové výměny) revmatických onemocnění a ke zmírnění
některých akutních i chronických (vleklých) bolestivých stavů.
Přípravek se používá u těchto onemocnění a stavů:
- revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů)
- ankylozující spondylitida Bechtěrevova nemoc, psoriatická a reaktivní artritida (zánětlivá revmatická
onemocnění postihující zejména páteř a velké klouby, u psoritické artritidy doprovázená kožním
1. Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal užívat
3. Jak se přípravek Ketonal užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ketonal uchovávat
6. Další informace
2/6
postižením - psoriázou, u reaktivních artritid vznikající v návaznosti na postižení trávicího nebo
močového systému nebo po infekcích horních cest dýchacích)
- dna, pseudodna (onemocnění kloubů zapříčiněné poruchou látkové výměny a vylučování kyseliny
močové)
- artrózy (nezánětlivá onemocnění kloubů)
- bolestivé stavy při mimokloubním (extraartikulárním) revmatismu, např. zánět šlachy (tendinitida),
zánět tíhového váčku (bursitida) a zánět pouzdra ramenního kloubu (kapsulitida ramene)
- pooperační bolesti a otoky
- bolestivá menstruace (primární dysmenorrhoea)
- bolesti nádorového původu
- poúrazové bolesti.
Ketonal mohou užívat dospělí a mládež od 15 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KETONAL UŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Ketonal:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ketoprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého
přípravku
jestliže máte v anamnéze astma, kopřivku (svědivou vyrážku) nebo reakce alergického typu vyvolané
ketoprofenem nebo podobně působícími látkami, jako jsou jiná nesteroidní antirevmatika nebo kyselina
acetylsalicylová
jestliže trpíte těžkým srdečním selháním
jestliže trpíte aktivním vředem žaludku či duodena, krvácením trávicího traktu nebo pokud se u Vás tyto
obtíže vyskytly v minulosti
jestliže se u Vás vyskytlo v minulosti krvácení nebo proděravění trávicího traktu v souvislosti s léčbou
nesteroidními antirevmatiky
jestliže máte sklon ke krvácení
jestliže trpíte těžkou poruchou ledvin
jestliže trpíte těžkou poruchou jater
jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ketonal je zapotřebí
Svého lékaře informujte o všech zdravotních problémech, které máte nebo které jste měl/a v minulosti, zvláště
jestliže:
jste v minulosti měla/a poruchy trávicího traktu (může se projevit ulcerózní kolitida nebo Crohnova
choroba)
máte poruchy srážlivosti krve
máte poruchu funkce ledvin nebo jater
máte vysoký krevní tlak (hypertenzi) a/nebo mírné až středně těžké srdeční selhání, periferní arteriální
chorobu nebo mozkovou arteriální chorobu
máte cukrovku nebo vysoké hladiny cholesterolu v krvi
máte infekční chorobu
užíváte jakékoli jiné léky
pijete 3 nebo více alkoholických nápojů každý den nebo kouříte cigarety
je u Vás plánován velký chirurgický zákrok
jste starší osoba - musíte pečlivě sledovat a hlásit výskyt jakýchkoli neobvyklých příznaků (zvláště krvácení
do trávicího traktu), zejména na počátku léčby
jste mladší 15 let.
3/6
Používání ketoprofenu může zhoršit ženskou plodnost, proto se jeho používání u žen usilujících o otěhotnění
nedoporučuje.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některá léčiva mohou změnit způsob, jakým ketoprofen funguje. Prosím, informujte svého lékaře o všech
lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského
předpisu.
nepoužívejte ketoprofen spolu s dalšími nesteroidními antirevmatiky nebo kyselinou acetylsalicylovou
účinky léků proti vysokému krevnímu tlaku a léků usnadňujících tvorbu moči (diuretika - tablety na
odvodnění) mohou být při současném užívání s ketoprofenem oslabeny
riziko poruchy funkce ledvin je vyšší u pacientů užívajících diuretika, pentoxifylin, ACE inhibitory nebo
antagonisty angiotensinu II (léky používané hlavně na snížení vysokého krevního tlaku)
účinky léčiv proti epilepsii a cukrovce mohou být při současném užívání s ketoprofenem zesíleny
riziko krvácení je zvýšeno při současném užívání ketoprofenu a léčiv, která léčí nebo brání tvorbě krevních
sraženin, jako je warfarin (antikoagulancia), kortikosteroidy nebo protidestičkové léky
riziko krvácení je zvýšeno u pacientů užívajících léky proti depresi (ze skupiny selektivních inhibitorů
zpětného vychytávání serotoninu)
pokud se spolu s ketoprofenem užívají srdeční glykosidy, lithium, cyklosporin, takrolimus nebo
methotrexát, může být vylučování těchto látek sníženo a jejich škodlivé účinky zesíleny
účinek mifepristonu může být oslaben, pokud se používá spolu s nesteroidními antirevmatiky. Nesteroidní
antirevmatika se nesmějí užívat 8 až 12 dní po použití mifepristonu
probenecid může zpomalit vylučování ketoprofenu.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Pokud během léčby
otěhotníte, navštivte svého lékaře co nejdříve.
Těhotenství
Během prvních šesti měsíců těhotenství se ketoprofen smí používat pouze po pečlivém uvážení lékaře, pokud
očekávaný přínos léčby převáží nad možnými riziky pro plod.
Ketoprofen nesmíte používat během posledních třech měsíců těhotenství, protože nesteroidní antirevmatika
mohou způsobit vážné problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace při porodu.
Kojení
Nedoporučuje se používat ketoprofen, pokud kojíte.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U některých pacientů mohou nesteroidní antirevmatika způsobit točení hlavy, závrať, malátnost a rozostřené
vidění. Pokud se u Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Ketonal
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte
se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
4/6
3. JAK SE PŘÍPRAVEK KETONAL UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem
nebo lékárníkem. Bez porady s lékařem neměňte dávky a nepřerušujte užívání přípravku.
Neurčí-li lékař jinak, podává se 50 mg (jedna tobolka) ráno a v poledne a 50-100 mg (1-2 tobolky) večer (na
noc). V některých případech lze použít i následující kombinaci s čípky: jedna tobolka (50 mg) ráno a v poledne
a jeden čípek (100 mg) večer, na noc.
Jednotlivé přípravky obsahující ketoprofen lze na doporučení lékaře kombinovat, ale nesmí být překročena
maximální denní dávka 200 mg ketoprofenu. Léčbu velmi bolestivých stavů může lékař zahájit injekcemi.
Přípravek je možné, po poradě s lékařem, kombinovat i s krémem obsahujícím ketoprofen.
V závislosti na druhu onemocnění a celkovém zdravotním stavu pacienta může lékař snížit dávku na 100 mg.
U pacientů s poruchou ledvin nebo jater může lékař upravit dávkování.
Tobolky se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se vodou a měly by být užívány při jídle nebo po jídle.
Jestliže jste užil/a více přípravku Ketonal, než jste měl/a
Předávkování se může projevit nevolností, zvracením, bolestmi v nadbřišku, zvracením krve, černou stolicí
(přítomnost natrávené krve), poruchami vědomí, útlumem dýchání, křečemi, sníženou činností a selháním
ledvin.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte ihned s lékařem.
Jestliže jste zapomněl/a užít Ketonal
Pokud zapomenete užít přípravek Ketonal, užijte jej, jakmile si vzpomenete. Mezi jednotlivými dávkami musí
být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a dávku zapomenutou.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Ketonal nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích
účinků, přestaňte lék užívat a ihned se obraťte na svého lékaře:
sípání, drtivá bolest na hrudi, náhlá dušnost
mdloby
zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka)
snížení tvorby moči
kožní vyrážka, svědění, otok, silná malátnost nebo potíže s dechem
svědění, zarudlá, oteklá, zpuchýřovatělá, bolestivá nebo olupující se kůže
otok rukou, kotníků, nohou, obličeje, očí, hrdla nebo jazyka
potíže s polykáním nebo dýcháním
náhlá těžká bolest hlavy
jednostranná slabost
citlivost na sluneční světlo
bolesti břicha
zvracení krve nebo tmavých zrn barvy kávy
tmavá, dehtovitá stolice nebo krvavý průjem
tvorba modřin.
Pokud se u Vás vyskytne vyrážka nebo zvonění v uších, kontaktujte svého lékaře.
Jestliže během léčby tímto lékem zaznamenáte jakékoli změny Vašeho zdravotního stavu, ihned to oznamte
svému lékaři.
5/6
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů)
dyspepsie (nepohoda v žaludku po jídle), pocit nevolnosti, bolesti břicha, zvracení
Při dlouhodobé léčbě, zejména vysokými dávkami, byla častěji hlášena tvorba vředů, krvácení do trávicího
traktu a proděravění trávicího traktu.
Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 pacientů)
bolesti hlavy, točení hlavy, ospalost
průjem, zácpa, plynatost, zánět žaludku
kožní vyrážky, svědění
edém (celkový otok), únava.
Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1000 pacientů)
anémie (snížený počet krevního barviva a červených krvinek)
vředy v ústech, peptický vřed
mravenčení nebo necitlivost
poruchy vidění (rozostřené vidění)
zvuky, např. zvonění v uších
astma
poruchy jater spojené se žloutenkou (zežloutnutí kůže a bělma očí) a zánět jater (hepatitida)
přibývání na váze.
Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):
nedostatek bílých krvinek vedoucí k horečce, bolestem v krku, častějším infekcím
nízký počet krevních destiček
selhání kostní dřeně
anafylaktické reakce (potíže s dýcháním, točení hlavy)
změny nálady
křeče
změny vnímání chutí
srdeční selhání
vysoký krevní tlak
rozšíření cév
dechové potíže se sípáním nebo kašlem, dušnost (obtížné dýchání), zejména u pacientů alergických na
kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antirevmatika, zánět nosní sliznice
krvácení do trávicího traktu (zvracení krve nebo tmavé granule vypadající jako kávová zrna nebo černá
stolice)
reaktivace různých střevních chorob (ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby, enteropatie), krvácení do
trávicího traktu, proděravění stěny střeva
zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo
vypadávání vlasů
kopřivka (svědivá vyrážka)
otok zejména na obličeji a v hrdle
bulózní kožní reakce včetně Stevens-Johnsonova syndromu (vytvoření puchýřů), toxická epidermální
nekrolýza (vyrážka, začervenalá kůže, puchýře na rtech, v očích nebo ústech, olupování kůže, horečka),
exfoliativní dermatitida (kožní choroba zahrnující odlupování kůže)
6/6
akutní selhání ledvin, intersticiální nefritida (zánět ledvin), nefritický syndrom (souhrn příznaků
charakterizujících zánět ledvin), abnormální výsledky testů ledvin.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK KETONAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ketonal nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak
máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Ketonal obsahuje
Účinná látka: ketoprofenum (ketoprofen).
Pomocné látky:
Obsah tobolky: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
Tobolka: želatina, oxid titaničitý, patentní modř V.
Jak přípravek Ketonal vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: tvrdé, želatinové, neprůhledné tobolky velikosti 3, se spodní částí bílou, vrchní modrou,
obsahující bílý až lehce žlutavý prášek nebo komprimát.
Vnitřní obal: hnědá skleněná lékovka s plastovým uzávěrem.
Vnější obal: krabička.
Velikost balení: 25 tobolek po 50 mg.
Dostupnost
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
12.10.2011

Recenze

Recenze produktu KETONAL 25X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu KETONAL 25X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze