Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

KETONAL 25X50MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13488

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 13488
Kód EAN: 3838957691609
Kód SÚKL: 76655
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Přípravky Ketonal a Ketonal forte se používá u dospělých a mládeže od 14 let při léčbě zánětlivých i degenerativních (z opotřebení kloubních chrupavek) revmatických onemocnění, u bolestivých stavů páteře a zad. Ketonal a Ketonal forte lze dále použít u dnavého záchvatu, u bolestivých stavů, které jsou součástí mimokloubního revmatismu, při poúrazových a pooperačních bolestech a otocích, při bolestivé menstruaci a u bolestí nádorového původu.

Příbalový leták

1/7 

 

sp. zn. sukls176455/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Ketonal 

50 mg 

tvrdé tobolky 

ketoprofenum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

 

1. Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá 

Co je Ketonal 

Přípravek Ketonal je lék proti bolesti ze skupiny léků označovaných jako nesteroidní protizánětlivá léčiva 
(NSA)  působící  proti  zánětu,  bolesti  a zvýšené  teplotě.  Brání  tvorbě  prostaglandinů  (tkáňových  působků), 
které se podílejí na vzniku zánětu a bolesti. 

K čemu se Ketonal používá 

Ketonal je určen k léčbě zánětlivých, degenerativních (z opotřebení kloubních chrupavek) a metabolických 
(způsobených  poruchou  látkové  výměny)  revmatických  onemocnění  a ke  zmírnění  některých  akutních 
i chronických (vleklých) bolestivých stavů. 

Přípravek se používá u těchto onemocnění a stavů: 

-  revmatoidní artritida (zánětlivé onemocnění kloubů) 
-  ankylozující  spondylitida – Bechtěrevova  nemoc,  psoriatická  a reaktivní  artritida  (zánětlivá 

revmatická onemocnění postihující zejména páteř a velké klouby, u psoriatické artritidy doprovázená 
kožním postižením -  psoriázou, u reaktivních artritid vznikající v návaznosti na postižení trávicího 
nebo močového systému nebo po infekcích horních cest dýchacích) 

1.  Co je přípravek Ketonal a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal užívat 

3.  Jak se přípravek Ketonal užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Ketonal uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

2/7 

 

-  dna,  pseudodna  (onemocnění  kloubů  zapříčiněné  poruchou  látkové  výměny  a vylučování  kyseliny 

močové) 

-  artrózy (degenerativní onemocnění kloubů) 
-  bolestivé stavy při mimokloubním (extraartikulárním) revmatismu, např. zánět šlachy (tendinitida), 

zánět tíhového váčku (bursitida) a zánět pouzdra ramenního kloubu (kapsulitida ramene) 

-  pooperační bolesti a otoky 
-  bolestivá menstruace (primární dysmenorrhoea) 
-  bolesti kostí nádorového původu 
-  poúrazové bolesti. 

Ketonal mohou užívat dospělí a dospívající od 15 let. 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ketonal užívat 

Neužívejte přípravek Ketonal: 

  jestliže jste alergický(á) na ketoprofen, kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika 

nebo na kteroukoli další složku tohoto léčivého přípravku (uvedenou v bodě 6), alergická reakce se 
mohla projevit jako astmatický záchvat, kopřivka (svědivá vyrážka), rýma, ztížené dýchání způsobené 
zúžením dýchacích cest nebo jiná reakce alergického typu 

  jestliže trpíte těžkým srdečním selháním 

  jestliže máte nebo jste měl(a) v minulosti vřed žaludku či dvanáctníku nebo se u Vás v minulosti 

vyskytlo krvácení, vředy nebo proděravění trávicího traktu  

  jestliže máte sklon ke krvácení  

  jestliže trpíte těžkou poruchou funkce ledvin 

  jestliže trpíte těžkou poruchou funkce jater 

  jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ketonal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Výskyt  nežádoucích  účinků  lze  snížit  podáváním  nejnižší  účinné  dávky  po  nejkratší  dobu  potřebnou  ke 
zlepšení příznaků. 
 
Informujte  svého  lékaře  o  všech  zdravotních  problémech,  které  máte  nebo  které  jste  měl(a)  v  minulosti, 
zvláště: 

  pokud současně užíváte jiné léky, které zvyšují riziko vředu nebo krvácení v zažívacím ústrojí, např. 

kortikoidy užívané ústy, některá antidepresiva (typu SSRI, tj. selektivních inhibitorů zpětného 
vychytávání serotoninu), léky k prevenci tvorby krevních sraženin jako je kyselina acetylsalicylová nebo 
antikoagulancia (léky tlumící krevní srážlivost) jako je warfarin. V takovém případě se poraďte s 
lékařem, než začnete přípravek Ketonal užívat: lékař může požadovat, abyste užíval(a) další lék, který 
bude chránit Váš žaludek (např. misoprostol nebo léky, které potlačují tvorbu žaludečních kyselin). 

  pokud máte krvácení z žaludku nebo střeva, nebo jste v minulosti prodělal(a) vřed žaludku nebo 

dvanáctníku. Jestliže se u Vás objeví vředy nebo krvácení z žaludku nebo střeva, musíte ihned ukončit 
užívání přípravku Ketonal a vyhledat lékaře. 

  pokud jste v minulosti měl(a) chronický zánět střeva (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba)  

  pokud se u Vás objeví závažné kožní reakce, jako je exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův 

syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza (jejich projevy jsou: kožní vyrážka, změny na sliznicích, 
otoky obličeje, rtů nebo jazyka, puchýře, odlupování kůže). Při prvním výskytu některého z uvedených 
příznaků je třeba užívání přípravku Ketonal ihned ukončit a vyhledat lékaře. 

  pokud trpíte srdečním selháním, cirhózou (jaterní onemocnění) nebo nefrózou (nezánětlivé onemocnění 

ledvin), jestliže užíváte močopudné léky (diuretika), nebo pokud máte poruchu funkce ledvin, zejména 
pokud jste starší osoba. V takových případech Vás bude lékař pečlivě sledovat. 

3/7 

 

  pokud máte vysoký krevní tlak a/nebo mírné až středně těžké srdeční selhání. Váš lékař Vás bude 

pečlivě sledovat, protože u Vás může dojít k zadržování vody a k tvorbě otoků.   

  pokud máte infekční onemocnění. Přípravek Ketonal působí proti zánětu, bolesti a zvýšené teplotě a 

může svými účinky maskovat obvyklé známky infekčního onemocnění. 

  pokud máte abnormální výsledky testů jaterních funkcí nebo jste v minulosti měl(a) onemocnění jater. 

Váš lékař Vás bude pečlivě sledovat, zejména v případě dlouhodobé léčby. 

  pokud jste žena a máte problémy s plodností. Přípravek Ketonal může zhoršit Vaši plodnost, proto se 

nedoporučuje jej užívat, jestliže chcete otěhotnět nebo jste vyšetřována pro neplodnost.  

  pokud trpíte astmatem spojeným s chronickou rýmou, chronickým zánětem vedlejších nosních dutin 

a/nebo nosními polypy, protože jste více ohrožen(a) alergií na acetylsalicylovou kyselinu a/nebo NSA. 
Podávání tohoto léku může vyvolat astmatický záchvat nebo zúžení průdušek, zejména u pacientů 
alergických na acetylsalicylovou kyselinu nebo NSA. 

  pokud máte nekontrolovaný vysoký krevní tlak, městnavé srdeční selhání, ischemickou chorobu srdeční 

(onemocnění věnčitých tepen, zásobujících krví srdeční sval, vedoucí k jejich zužování a následně k 
nedostatečnému zásobení srdečních buněk krví), onemocnění periferních tepen (oběhová porucha, při 
které se mohou ucpat cévy dolních končetin), nebo poruchu mozkových cév s následným špatným 
prokrvením mozku, jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo jestliže máte rizikové faktory 
pro srdečně-cévní onemocnění (např. vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol v krvi, cukrovku nebo 
pokud kouříte), musíte se o užívání přípravku Ketonal poradit se svým lékařem; léky jako přípravek 
Ketonal mohou mírně zvyšovat riziko srdečního infarktu nebo cévní mozkové příhody. Jakékoli riziko je 
pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování a 
délku léčby. 

  pokud se objeví poruchy vidění, jako je rozostřené vidění. V takovém případě musíte léčbu přípravkem 

Ketonal ihned ukončit.  

pokud jste starší osoba  - musíte pečlivě sledovat a hlásit výskyt jakýchkoli neobvyklých příznaků (zvláště 
krvácení do trávicího traktu), zejména na počátku léčby.  

Další léčivé přípravky a přípravek Ketonal 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

  Neužívejte ketoprofen spolu s dalšími nesteroidními antirevmatiky nebo vysokými dávkami salicylátů 

z důvodu zvýšeného rizika vředů a krvácení do zažívacího ústrojí. 

  Neužívejte ketoprofen spolu s léčivy, která brání tvorbě krevních sraženin, jako je heparin a warfarin 

(antikoagulancia) nebo s protidestičkovými léky (např. tiklopidin, klopidogrel), z důvodu zvýšeného 
rizika krvácení. 

  Při podávání lithia lékař bude pečlivě sledovat hladiny lithia v krvi a může upravit dávkování lithia při 

současném užívání ketoprofenu. 

  Při souběžné léčbě methotrexátem lékař bude pravidelně sledovat krevní obraz. 

  Užíváte-li diuretika („tablety na odvodnění“), ACE inhibitory nebo antagonisty angiotensinu II (léky 

používané hlavně na snížení vysokého krevního tlaku). 

  Užíváte-li kortikosteroidy, existuje zvýšené riziko krvácení a tvorby vředů v trávicím traktu. 

  Užíváte-li pentoxyfilin, existuje zvýšené riziko krvácení. 

  Účinky léků proti vysokému krevnímu tlaku a léků usnadňujících tvorbu moči (diuretika - „tablety na 

odvodnění”) mohou být při současném užívání s ketoprofenem oslabeny.  

  Riziko krvácení do zažívacího ústrojí je zvýšeno u pacientů užívajících léky proti depresi (ze skupiny 

selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu). 

  Probenecid může zpomalit vylučování ketoprofenu. 

  Zejména u starších pacientů je zvýšené riziko poškození ledvin při současném užívání ketoprofenu a 

cyklosporinu nebo takrolimu.  

 

 

4/7 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Těhotenství 

Během prvních šesti měsíců těhotenství se ketoprofen smí užívat pouze po pečlivém uvážení lékaře, pokud 
očekávaný přínos léčby převáží nad možnými riziky pro plod. 

Ketoprofen  nesmíte  užívat  během  posledních  třech  měsíců  těhotenství,  protože  nesteroidní  antirevmatika 
mohou způsobit vážné problémy nenarozenému dítěti nebo komplikace při porodu.  
 

Kojení 

Nedoporučuje se užívat ketoprofen, pokud kojíte. 
 

Plodnost 

Používání ketoprofenu může zhoršit ženskou plodnost, proto se jeho používání u žen usilujících o otěhotnění 
nedoporučuje. 
 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

U některých pacientů mohou nesteroidní antirevmatika způsobit ospalost, točení hlavy a křeče. Pokud se u 
Vás tyto nežádoucí účinky objeví, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 

Přípravek Ketonal obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, 
poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 

3. Jak se přípravek Ketonal užívá 

Vždy  užívejte  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým 
lékařem nebo lékárníkem. Bez porady s lékařem neměňte dávky a nepřerušujte užívání přípravku. 

Dospělí a dospívající starší 15 let 

Neurčí-li lékař jinak, užívá se 50 mg (jedna tobolka) ráno a v poledne a 50-100 mg (1-2 tobolky) večer (na 
noc).  V některých  případech  lze  použít  i následující  kombinaci  s čípky:  jedna  tobolka  (50 mg)  ráno 
a v poledne a jeden čípek (100 mg) večer, na noc. 

Jednotlivé přípravky obsahující ketoprofen lze na doporučení lékaře kombinovat, ale nesmí být překročena 
maximální denní dávka 200 mg  ketoprofenu. Léčbu velmi bolestivých stavů může lékař zahájit injekcemi. 
Přípravek je možné, po poradě s lékařem, kombinovat i s krémem obsahujícím ketoprofen. 

V závislosti na druhu onemocnění a celkovém zdravotním stavu pacienta může lékař snížit dávku na 100 mg. 

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo jater může lékař upravit dávkování. 

Tobolky se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se vodou a měly by být užívány při jídle nebo po jídle. 

Použití u dětí a dospívajících 

Tento přípravek není určen pro děti a dospívající do 15 let. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ketonal, než jste měl(a) 

Předávkování se může projevit letargií, nevolností, zvracením a bolestmi v nadbřišku. 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte ihned s lékařem. 

5/7 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ketonal 

Pokud  zapomenete  užít  přípravek  Ketonal,  užijte  jej,  jakmile  si  vzpomenete.  Mezi  jednotlivými  dávkami 
musí  být  minimální  časový  odstup  4  hodin.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Ketonal  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí  vyskytnout  u 
každého.  

Některé  nežádoucí  účinky  mohou  být  závažné.  Pokud  zaznamenáte  kterýkoli  z  následujících  nežádoucích 
účinků, přestaňte lék užívat a ihned se obraťte na svého lékaře:  

  sípání, drtivá bolest na hrudi, náhlá dušnost 

  mdloby 

  zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka) 

  snížení tvorby moči  

  kožní vyrážka, svědění, otok, silná malátnost nebo potíže s dechem 

  svědění, zarudlá, oteklá, zpuchýřovatělá, bolestivá nebo olupující se kůže 

  otok rukou, kotníků, nohou, obličeje, očí, hrdla nebo jazyka  

  potíže s polykáním nebo dýcháním 

  náhlá silná bolest hlavy 

  jednostranná slabost 

  citlivost na sluneční světlo 

  bolest břicha 

  zvracení krve nebo tmavého obsahu podobajícího se kávové sedlině 

  tmavá, dehtovitá stolice nebo krvavý průjem  

  tvorba modřin. 
Pokud se u Vás vyskytne vyrážka nebo zvonění v uších, kontaktujte svého lékaře. 

Jestliže během léčby tímto lékem zaznamenáte jakékoli změny Vašeho zdravotního stavu, ihned to oznamte 
svému lékaři.   

 

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

Časté (vyskytují se u více než 1 ze 100, ale méně než 1 z 10 pacientů): 

  dyspepsie (nepohoda a/nebo bolest v horní části břicha), pocit na zvracení, bolest břicha, zvracení. 
 

Méně časté (vyskytují se u více než 1 z 1 000, ale méně než 1 ze 100 pacientů) 

  bolest hlavy, točení hlavy, spavost 

  průjem, zácpa, plynatost, zánět žaludku 

  kožní vyrážky, svědění 

  edém (celkový otok), únava. 
 

Vzácné (vyskytují se u více než 1 z 10 000, ale méně než 1 z 1 000 pacientů): 

  anémie (snížené množství krevního barviva a červených krvinek) 

  zánět sliznice v ústech, vřed žaludku nebo dvanácterníku 

  mravenčení 

  poruchy vidění (rozostřené vidění) 

6/7 

 

  zvuky, např. zvonění v uších 

  průduškové astma 

  poruchy jater spojené se žloutenkou (zežloutnutí kůže a bělma očí) a zánět jater (hepatitida) 

  přibývání na váze. 
 

Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit):  

  nedostatek bílých krvinek vedoucí k horečce, bolestem v krku, častějším infekcím 

  nízký počet krevních destiček 

  selhání kostní dřeně 

  anafylaktické reakce (závažná alergická reakce projevující se např. jako potíže s dýcháním, točení hlavy) 

  změny nálady 

  křeče 

  změny vnímání chutí 

  srdeční selhání 

  vysoký krevní tlak  

  rozšíření cév 

  dechové potíže se sípáním nebo kašlem, dušnost (obtížné dýchání), zejména u pacientů alergických na 

kyselinu acetylsalicylovou a jiná nesteroidní antirevmatika, rýma 

  krvácení do trávicího traktu (zvracení krve nebo tmavé granule vypadající jako kávová zrna nebo černá 

stolice) 

  zhoršení různých střevních chorob (ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby), krvácení do trávicího traktu, 

proděravění stěny střeva 

  zvýšená citlivost kůže na sluneční světlo 

  vypadávání vlasů 

  kopřivka (svědivá vyrážka) 

  otok zejména na obličeji a v hrdle 

  závažné  kožní  reakce  včetně  Stevens-Johnsonova  syndromu  (vytvoření  puchýřů),  toxická  epidermální 

nekrolýza (vyrážka, začervenalá kůže, puchýře na rtech, v očích nebo ústech, olupování kůže, horečka), 
exfoliativní dermatitida (kožní choroba zahrnující odlupování kůže) 

  akutní  selhání  ledvin,  intersticiální  nefritida  (zánět  ledvin),  nefritický  syndrom  (souhrn  příznaků 

charakterizujících zánět ledvin), abnormální výsledky testů ledvin. 

Léky jako je Ketonal mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte to svému  lékaři nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

5. Jak přípravek Ketonal uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Přípravek  Ketonal  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  Použitelné  do/EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

7/7 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Ketonal obsahuje 

Léčivou látkou je ketoprofenum. 

Jedna tvrdá tobolka obsahuje ketoprofenum 50 mg. 

Pomocnými látkami jsou:  

Obsah tobolky: monohydrát laktosy, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

Vrchní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171), patentní modř V (E 131). 

Spodní část tobolky: želatina, oxid titaničitý (E 171). 

Jak přípravek Ketonal vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku: tvrdé, želatinové, neprůhledné tobolky velikosti 3, se spodní částí bílou, vrchní modrou, 
obsahující bílý až lehce žlutavý prášek nebo komprimát. 

Vnitřní obal: lahvička z hnědého skla s LPDE pojistným odklápěcím uzávěrem. 

Vnější obal: krabička.  

Velikost balení: 20 a 25 tvrdých tobolek. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., 
Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

11. 4. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu KETONAL 25X50MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu KETONAL 25X50MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám