Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

KETOF 1X100ML Sirup - diskuze

Kód výrobku: 24485

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - KETOF 1X100ML Sirup

sp.zn. sukls18117/2017

Příbalová informace: Informace pro uživatele

KETOF

sirup

Ketotifeni hydrogenfumaras (odpovídá ketotifenum 1 mg/5 ml)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek KETOF a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KETOF užívat
 3. Jak se přípravek KETOF užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek KETOF uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek KETOF a k čemu se používá

KETOF je antiastmatikum, antihistaminikum. Použití:

 • Léčba příznaků alergické rýmy a alergických kožních reakcí
 • Profylaxe astmatických potíží při senné rýmě a při alergické bronchitidě
 • Dlouhodobější podávání přípravku k profylaxi astmatických potíží a astmatických záchvatů. Při zahájené této léčby je třeba zpočátku pokračovat v dosavadní terapii bronchodilatátory, theofylinem nebo kortikoidy.

Poznámka Ketotifen není vhodný k léčbě akutního astmatického záchvatu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KETOF užívat

Neužívejte přípravek KETOF

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ketotifen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), např. na methylparaben anebo propylparaben.
 • jestliže trpíte epilepsií (padoucnicí) anebo jestliže jste trpíval(a) záchvaty křečí.
 • jestliže trpíte nesnášenlivostí sorbitolu nebo fruktosy.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ketof se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud současně užíváte, ať už preventivně či ke zvládnutí příznaků, i jiná antiastmatika, nesmí být užívání těchto přípravků náhle ukončeno, protože by mohlo dojít ke zhoršení vašich záchvatů. Pokud užíváte kortikosteroidy (hormony kůry nadledvin), musí být případné ukončování léčby obzvlášť pozvolné a může si vyžádat i celý rok. Pokud současně s ketotifenem užíváte perorální antidiabetika (snižující hladinu krevního cukru), může dojít ke snížení počtu Vašich krevních destiček a proto Vám Váš lékař bude pravidelně kontrolovat krevní obraz.

Další léčivé přípravky a KETOF

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pozorované interakce, u nichž se nedoporučuje souběžné použití Perorální antidiabetika (snižují hladinu krevního cukru)

U pacientů užívajících ketotifen souběžně s perorálními antidiabetiky (biguanidy) byl vzácně zaznamenán reverzibilní pokles počtu krevních destiček (trombocytů). U pacientů užívajících ketotifen souběžně s perorálními antidiabetiky (biguanidy) je proto třeba provádět měření počtu krevních destiček.

Předpokládané interakce, které je třeba vzít v úvahu KETOF může zesílit účinky současně užívaných látek tlumících mozkovou činnost, antihistaminik (látky používané proti alergiím) a alkoholu.

Přípravek KETOF s jídlem a pitím

KETOF se může užívat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. KETOF by se neměl v těhotenství užívat, pokud to lékař neuzná za nezbytně nutné. Kojení: Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Žena léčená ketotifenem nesmí kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V prvních dnech léčby ketotifenem může být Vaše reaktivita snížena, a proto je při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů nutná zvýšená opatrnost. Reaktivita může být snížena zejména při současném užití alkoholu a léčiv, která sama o sobě mohou reaktivitu nepříznivě ovlivnit. Ketof sirup může mít výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek KETOF obsahuje

methylparaben a propylparaben, které mohou u vnímavých pacientů vyvolat reakce přecitlivělosti. Upozornění pro diabetiky: 5 ml sirupu KETOF (1 odměrná lžička) obsahuje 0,25 sacharidové jednotky. Přípravek obsahuje 2,4 objemová procenta alkoholu.

3. Jak se příravek KETOF užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících

Malým dětem ve věku od 6 měsíců do 3 let se podává polovina odměrné lžičky, tj. 2,5 ml sirupu (odpovídá 0,5 mg ketotifenu), vždy ráno a večer. Dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky užívají 1 odměrnou lžičku s 5 ml sirupu (odpovídá 1 mg ketotifenu) večer po první 3 až 4 dny léčby, a v dalších dnech 1 odměrnou lžičku s 5 ml sirupu (odpovídá 1 mg ketotifenu) vždy ráno a večer. V případě nutnosti se jednotlivá dávka dospělým a pacientům starším než 10 let může zvýšit nejvýše na 10 ml sirupu (což odpovídá 2 mg ketotifenu) dvakrát denně, vždy ráno a večer. Celkovou denní dávku 4 odměrných lžiček přípravku KETOF (tj. celkovou denní dávku 4 mg ketotifenu) nesmíte překročit.

Jak a kdy máte užívat přípravek KETOF užívat?

Sirup můžete užívat neředěný anebo společně s libovolným množstvím tekutiny (např. vody, čaje nebo ovocné šťávy).

Jak dlouho máte přípravek KETOF užívat?

Protože se plný účinek dá očekávat teprve po 8 až 12 týdnech terapie, je třeba v léčbě po přiměřenou dobu pokračovat. Prosím, dodržte tuto dobu i tehdy, jestliže se budete cítit lépe již dříve. O snížení dávek jiných současně používaných léčiv je možné uvažovat až po uplynutí této doby. Pro délku trvání léčby nejsou stanovena zvláštní omezení.

Jestliže jste užil(a) více přípravku KETOF, než jste měl(a):

Při silném předávkování přípravku KETOF se mohou objevit tyto příznaky: Únava, spavost, stavy zmatenosti, poruchy orientace, zpomalený nebo zrychlený tep, pokles krevního tlaku, zrychlené dýchání, dušnost, modravé zabarvení kůže a sliznic jako následek nedostatečného okysličování krve, zvýšená dráždivost a křeče (hlavně u dětí) i hluboké bezvědomí (kóma).

Při podezření na předávkování informujte, prosím, ihned lékaře, aby mohl rozhodnout o dalším postupu.

Léčebná opatření při předávkování

V závislosti na závažnosti předávkování se použijí tato léčebná opatření:

 • okamžité vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení nebo výplachem žaludku.
 • omezení vstřebávání látky do krve s trávicího ústrojí podáním aktivního uhlí,
 • urychlení vyloučení látky podáním solných projímadel.

Při případné nutné léčbě - symptomatické nebo specifické - se použije tato opatření:

 • monitorování kardiovaskulárních a respiračních funkcí,
 • fysostigmin při anticholinergních projevech,
 • krátce účinné barbituráty nebo benzodiazepiny při zvýšené dráždivosti a křečích.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek KETOF:

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě obvyklou dávkou v další obvyklou dobu.

Následky přerušení léčby přípravku KETOF:

Dávkování přípravku KETOF nepřerušujte naráz, musí se ukončovat postupně po dobu 2-4 týdnů. Jinak se předchozí obtíže mohou znovu objevit ve zvýšené míře.

KETOF sirup obsahuje 2,4 % (v/v) ethanolu.

Upozornění pro diabetiky:

5 ml přípravku KETOF sirup (1 odměrná lžička) obsahuje 0,25 sacharidové jednotky.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i KETOF nežádoucí účinky, které se ale nemusí vykytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou seřazeny sestupně podle frekvence výskytu na základě třídění podle této konvence: Velmi časté ( ≥1/10) Časté (≥1/100 až

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 24485
Kód EAN: 4030855006304
Kód SÚKL: 15606
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Co je Ketof a k čemu se používá Použití: - Léčba příznaků alergické rýmy a alergických kožních reakcí. - Profylaxe astmatických potíží při senné rýmě a při alergické bronchitidě. - Dlouhodobější podávání přípravku k profylaxi astmatických potíží a astmatických záchvatů. Při zahájené této léčby je třeba zpočátku pokračovat v dosavadní terapii bronchodilatátory, theofylinem nebo kortikoidy. Poznámka Ketotifen není vhodný k léčbě akutního astmatického záchvatu.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

KETOF 1X100ML Sirup – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu KETOF 1X100ML Sirup zobrazíte nebo stáhnete zde: KETOF 1X100ML Sirup.pdf

Recenze

Recenze produktu KETOF 1X100ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu KETOF 1X100ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám