Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

KETOF 1X100ML Sirup

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 24485

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 24485
Kód EAN: 4030855006304
Kód SÚKL: 15606
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Co je Ketof a k čemu se používá Použití: - Léčba příznaků alergické rýmy a alergických kožních reakcí. - Profylaxe astmatických potíží při senné rýmě a při alergické bronchitidě. - Dlouhodobější podávání přípravku k profylaxi astmatických potíží a astmatických záchvatů. Při zahájené této léčby je třeba zpočátku pokračovat v dosavadní terapii bronchodilatátory, theofylinem nebo kortikoidy. Poznámka Ketotifen není vhodný k léčbě akutního astmatického záchvatu.

Příbalový leták

sp.zn. sukls18117/2017 

 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

KETOF  

sirup 

Ketotifeni hydrogenfumaras 

(odpovídá ketotifenum 1 mg/5 ml) 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte jej žádné další osobě.  Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek KETOF a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KETOF užívat  

3. 

Jak se přípravek KETOF užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek KETOF uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je přípravek KETOF a k čemu se používá 

 
KETOF je antiastmatikum, antihistaminikum.  
Použití: 
- Léčba příznaků alergické rýmy a alergických kožních reakcí 
- Profylaxe astmatických potíží při senné rýmě a při alergické bronchitidě 

- Dlouhodobější podávání přípravku k profylaxi astmatických potíží a astmatických záchvatů. 
Při zahájené této léčby je třeba zpočátku pokračovat v dosavadní terapii bronchodilatátory, 
theofylinem nebo kortikoidy.  
 

Poznámka 
Ketotifen není vhodný k léčbě akutního astmatického záchvatu. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KETOF užívat  

 
Neužívejte přípravek KETOF 
-  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  ketotifen  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), např. na methylparaben anebo propylparaben. 

-  jestliže trpíte epilepsií (padoucnicí) anebo jestliže jste trpíval(a) záchvaty křečí. 
-  jestliže trpíte nesnášenlivostí sorbitolu nebo fruktosy. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Ketof se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Pokud současně užíváte, ať už preventivně či ke zvládnutí příznaků, i jiná antiastmatika, nesmí být 
užívání  těchto  přípravků  náhle  ukončeno,  protože  by  mohlo  dojít  ke  zhoršení  vašich  záchvatů. 
Pokud  užíváte  kortikosteroidy  (hormony  kůry  nadledvin),  musí  být  případné  ukončování  léčby  
obzvlášť pozvolné a může si vyžádat i celý rok. 
Pokud  současně  s ketotifenem  užíváte  perorální  antidiabetika  (snižující  hladinu  krevního  cukru), 
může  dojít  ke  snížení  počtu  Vašich  krevních  destiček  a  proto  Vám  Váš  lékař  bude  pravidelně 
kontrolovat krevní obraz. 

 

Další léčivé přípravky a KETOF 
Informujte svého  lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte,  které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Pozorované interakce, u nichž se nedoporučuje souběžné použití 
Perorální antidiabetika (snižují hladinu krevního cukru) 
U pacientů užívajících ketotifen souběžně s perorálními antidiabetiky (biguanidy) byl vzácně 
zaznamenán reverzibilní pokles počtu krevních destiček (trombocytů). U pacientů užívajících 
ketotifen souběžně s perorálními antidiabetiky (biguanidy) je proto třeba provádět měření počtu 
krevních destiček. 
 
Předpokládané interakce, které je třeba vzít v úvahu 
KETOF může zesílit účinky současně užívaných látek tlumících mozkovou činnost, antihistaminik 
(látky používané proti alergiím) a alkoholu. 
 
Přípravek KETOF s jídlem a pitím 
KETOF se může užívat nezávisle na jídle.  
 
Těhotenství a kojení a plodnost

 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství: 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. KETOF by se 
neměl v těhotenství užívat, pokud to lékař neuzná za nezbytně nutné.

 

Kojení: 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.  
Žena léčená ketotifenem nesmí kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
V  prvních  dnech  léčby  ketotifenem  může  být  Vaše  reaktivita  snížena,  a  proto  je  při  řízení 
motorových  vozidel  a  při  obsluze  strojů  nutná  zvýšená  opatrnost.  Reaktivita  může  být  snížena 
zejména  při  současném  užití  alkoholu  a  léčiv,  která  sama  o  sobě  mohou  reaktivitu  nepříznivě 
ovlivnit. 
Ketof sirup může mít výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek

 

KETOF obsahuje  

methylparaben a propylparaben, které mohou u vnímavých pacientů vyvolat reakce přecitlivělosti. 
Upozornění  pro  diabetiky:  5  ml  sirupu  KETOF  (1  odměrná  lžička)  obsahuje  0,25  sacharidové 
jednotky. 
Přípravek obsahuje 2,4 objemová procenta alkoholu.

 

 
3. 

Jak se příravek KETOF užívá 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.   
 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Malým dětem ve věku od 6 měsíců do 3 let se podává  polovina odměrné lžičky, tj. 2,5 ml sirupu 
(odpovídá 0,5 mg ketotifenu),  vždy ráno a večer. 
Dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky užívají 1 odměrnou lžičku s 5 ml sirupu (odpovídá 1 mg 
ketotifenu)  večer  po  první  3  až  4  dny  léčby,  a  v dalších  dnech  1  odměrnou  lžičku  s  5  ml  sirupu 
(odpovídá 1 mg ketotifenu) vždy ráno a večer. 
V případě  nutnosti  se  jednotlivá  dávka  dospělým  a  pacientům  starším  než  10  let  může  zvýšit 
nejvýše na 10 ml sirupu (což odpovídá 2 mg ketotifenu) dvakrát denně, vždy ráno a večer. 
Celkovou  denní  dávku  4  odměrných  lžiček  přípravku  KETOF  (tj.  celkovou  denní  dávku  4  mg 
ketotifenu) nesmíte překročit. 
 
Jak a kdy máte užívat přípravek KETOF užívat?                                                                 
Sirup můžete užívat neředěný anebo společně s libovolným množstvím tekutiny (např. vody, čaje 
nebo ovocné šťávy). 
 
Jak dlouho máte přípravek KETOF užívat?                                                   
Protože  se  plný  účinek  dá  očekávat  teprve  po  8  až  12  týdnech  terapie,  je  třeba  v léčbě  po 
přiměřenou  dobu  pokračovat.  Prosím,  dodržte  tuto  dobu  i  tehdy,  jestliže  se  budete  cítit  lépe  již 
dříve. O snížení dávek jiných současně používaných léčiv je možné uvažovat až po uplynutí této 
doby. 
Pro délku trvání  léčby nejsou stanovena zvláštní omezení. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku KETOF, než jste měl(a): 
Při silném předávkování přípravku KETOF se mohou objevit tyto příznaky: Únava, spavost, stavy 
zmatenosti,  poruchy  orientace,  zpomalený  nebo  zrychlený  tep,  pokles  krevního  tlaku,  zrychlené 
dýchání,  dušnost,  modravé  zabarvení  kůže  a  sliznic  jako  následek  nedostatečného  okysličování 
krve, zvýšená dráždivost a křeče (hlavně u dětí) i hluboké bezvědomí (kóma). 
 
Při  podezření  na  předávkování  informujte,  prosím,  ihned  lékaře,  aby  mohl  rozhodnout  o  dalším 
postupu. 
 
Léčebná opatření při předávkování 
V závislosti na závažnosti předávkování se použijí tato léčebná opatření: 
- okamžité vyprázdnění žaludku vyvoláním zvracení nebo výplachem žaludku. 
- omezení vstřebávání látky do krve s trávicího ústrojí podáním aktivního uhlí, 
- urychlení vyloučení látky podáním solných projímadel. 
 
Při případné nutné léčbě – symptomatické nebo specifické -  se použije tato opatření: 
- monitorování kardiovaskulárních a respiračních funkcí, 
- fysostigmin při anticholinergních projevech, 
- krátce účinné barbituráty nebo benzodiazepiny při zvýšené dráždivosti a křečích. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek KETOF: 
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě obvyklou 
dávkou v další obvyklou dobu. 
 
Následky přerušení léčby přípravku KETOF:                                
Dávkování přípravku KETOF nepřerušujte naráz, musí se ukončovat postupně po dobu 2-4 týdnů. 
Jinak se předchozí obtíže mohou znovu objevit ve zvýšené míře. 

 
KETOF sirup obsahuje 2,4 % (v/v) ethanolu. 
 
Upozornění pro diabetiky: 
5 ml přípravku KETOF sirup  (1 odměrná lžička) obsahuje 0,25 sacharidové jednotky. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i KETOF nežádoucí účinky, které se ale nemusí vykytnout u 
každého. 
Nežádoucí  účinky jsou seřazeny  sestupně podle frekvence výskytu na základě třídění podle této 
konvence: 
Velmi časté ( ≥1/10) 
Časté (≥1/100 až <1/10) 
Méně časté (≥1/1 000 až <1/100) 
Vzácné (≥1/10 000 až <1/1 000) 
Velmi vzácné (<10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
 
Infekce a infestace 
Méně časté: Zánět močového měchýře 
Poruchy imunitního systému 
Velmi vzácné: Erythema multiforme, Stevensův-Johnsonův syndrom, závažné kožní reakce 
Poruchy metabolismu a výživy 
Vzácné: Zvýšení tělesné hmotnosti 
Psychiatrické poruchy 
Časté: Neklid, podrážděnost, nespavost, nervozita 
Poruchy nervového systému 
Méně časté: Závratě 
Vzácné: Útlum, zmatenost 
Gastrointestinální poruchy 
Méně časté: Sucho v ústech 
Poruchy jater a žlučových cest 
Velmi vzácné: Zánět jater, zvýšení aktivity jaterních enzymů  
 
Dále se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: 
Poruchy nervového systému: křeče, spavost, bolesti hlavy 
Gastrointestinální poruchy: zvracení, nevolnost, průjem 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, kopřivka 
 
Při terapii přípravkem KETOF sirup se může vyvinout únava. 
 
 Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41,  Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
5. 

Jak  přípravek KETOF uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25° C 
Uchovávejte  tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
Po prvním otevření je přípravek použitelný 2 roky. 
 
 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek KETOF obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je ketotifeni hydrogenfumaras (ketotifen-hydrogen-fumarát) 1,38 mg (odpovídá 

1,0 mg ketotifenu) v 5 ml sirupu. 

-  Dalšími  složkami  jsou  kyselina  citronová,  dihydrát  hydrogenfosforečnanu  sodného,  ethanol 

96%  (V/V),  methylparaben,  propylparaben,  sorbitol,  tekuté  jahodové  aroma  (propylenglykol, 
kyselina  octová,  kyselina  askorbová),  aroma  (propylenglykol,  triacetin,  benzylalkohol, 
ethylmaltol),  čištěná voda. 

 

Jak přípravek KETOF vypadá a co obsahuje toto balení 
 
KETOF je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok s jahodovou vůní a sladkou chutí. 
Je  v prodeji  v lahvích  z hnědého  skla  s bílým  šroubovacím  uzávěrem,  a  těsnící  vložkou  (PE),  PP 
odměrná lžička o obsahu 5 ml s ryskami  na 1,25/2,5/5 ml. 
 
Velikost balení: 
100 ml nebo 200 ml. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Hexal AG, Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Německo 
 
Výrobce 
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
 
Více  informací  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci  
Sandoz  s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
25.11.2016 

Recenze

Recenze produktu KETOF 1X100ML Sirup

Diskuze

Diskuze k produktu KETOF 1X100ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám