Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

KEPLAT 7X20 MG Léčivá náplast

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48424

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 48424
Kód EAN: 4987188571071
Kód SÚKL: 18966
Co je přípravek Keplat a k čemu se používá Keplat se používá k léčbě bolestí a poúrazových (posttraumatických) zánětů, výronů a pohmožděnin.

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls70550/2016 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

KEPLAT  

20 mg léčivá náplast  

 

ketoprofenum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje 
pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se  lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, 
má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je přípravek KEPLAT a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KEPLAT

 

 

používat 

3. Jak se přípravek KEPLAT používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek KEPLAT

 

uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek KEPLAT a k čemu se používá 

KEPLAT je léčivá náplast o ploše 70 cm

2

 tělové barvy s flexibilní krycí tkaninou. Lepivá strana je pokryta plastovou 

fólií. KEPLAT je protizánětlivý nesteroidní přípravek k lokálnímu použití. Obsahuje aktivní látku ketoprofen. 
KEPLAT se používá k léčbě bolesti a zánětu u posttraumatických (poúrazových) stavů, výronů a pohmožděnin,  včetně 
bolestí svalů, ztuhlosti, bolestí kloubů a bederní páteře.  

 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek KEPLAT používat 
 

Nepoužívejte přípravek KEPLAT: 

-  nepoužívejte přípravek pokud jste alergický na ketoprofen, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  pokud máte v anamnéze kožní alergii (hypersenzitivitu) na tiaprofenovou kyselinu, fenofibrát, krémy s UV filtry  

nebo parfémy; 

-  jestliže Vám acylpyrin nebo jiná NSAID způsobují astmatické záchvaty, dýchací potíže, rýmu či vznik nosních 

polypů (výrůstků v nose), kopřivku, otoky očních víček či rtů;  

 - pokud se u Vás někdy vyskytla fotosenzitivní reakce; 

-  jestliže máte astma; 

-  jestliže  trpíte  nebo  jste  někdy  v minulosti  trpěl(a)  žaludečním  vředem/krvácením  nebo  máte  anamnézu 

gastrointestinálních (žaludečních) vředů; 

-  jestliže trpíte závažným srdečním selháváním; 
-  jestliže se máte problémy s játry nebo s ledvinami; 
-  jestliže máte sklon ke snadné tvorbě modřin či krvácení nebo máte poruchu krevní srážlivosti/krvácivosti nebo pokud 

jste léčen(a) léky upravujícími srážlivost krve; 

-  jestliže jste v posledním trimestru těhotenství (viz bod 2.4); 
-  u dětí do 12 let. 

Náplast není určena k aplikaci na otevřené rány nebo na kůži s chorobnými změnami, jako je ekzém, akné, 
dermatitida, zánět či infekce jakékoli povahy, ani na sliznice tělních otvorů. 
 

Okamžitě přerušte používání přípravku KEPLAT, jestliže zpozorujete výskyt jakékoli kožní reakce po současném 
podání s přípravky obsahujícími oktokrylen (oktokrylen je jednou z pomocných látek přidávaných pro  oddálení 

 

rozkladu způsobeného světelným zářením  [tzv. fotodegradace] do různých kosmetických a hygienických produktů, 
například do šampónů, vod po holení, sprchových gelů a pěn do koupele, pleťových krémů, rtěnek, krémů proti 
vráskám, odličovačů a  laků na vlasy). 

 

 

V průběhu léčby a 2 týdny po jejím ukončení se nesmí léčená místa vystavovat slunečnímu záření ani ultrafialovému 
záření v soláriu.  

 

 Upozornění a opatření 
Před  použitím přípravku 

KEPLAT

 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  jestliže trpíte alergickými onemocněními nebo alergie máte v anamnéze, obzvláště při současném používání dalších 

léků proti bolesti, proti horečce nebo jiných NSAID; 

- trpíte-li Crohnovou nemocí nebo ulcerózní kolitidou, chronickou dyspepsií či máte-li v anamnéze průduškové astma; 
-  trpíte-li onemocněním jater, ledvin nebo srdce; 

    - máte-li problémy se zadržováním tekutiny v těle; 

-  zvýšené opatrnosti musí dbát i starší pacienti, neboť starší osoby jsou všeobecně náchylnější ke vzniku vedlejších 

účinků. 

 

Vystavení oblastí léčených přípravkem KEPLAT slunečnímu záření (i za mírně podmračeného počasí) nebo 
ultrafialovému záření (UVA) může vyvolat potenciálně závažné kožní reakce (fotosenzibilizace). Proto je nutné: 
- v průběhu léčby a dva týdny po jejím ukončení chránit léčené oblasti oděvem, aby se zabránilo riziku 
fotosenzibilizace; 
- po každé aplikaci přípravku KEPLAT  je nutné důkladné umytí rukou. 

 
Při vzniku jakékoli kožní reakce po použití přípravku KEPLAT musí být léčba okamžitě přerušena. 

 

Dlouhodobé nebo opakované používání přípravku může způsobit senzibilizaci (přecitlivělost). 
 
Děti a dospívající 
Krvácení v žaludku, v některých případech závažné, a žaludeční vředy byly pozorovány u některých dětí léčených 
ketoprofenem; přípravek proto má být podáván pod přísným dohledem lékaře, který by měl posoudit nutný dávkovací 
režim případ od případu . 
Bezpečnost a účinnost formulací ketoprofenu na kůži u dětí nebyla stanovena. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek KEPLAT 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. 

Zvláště pak upozorněte svého lékaře, pokud užíváte metotrexát, přípravky snižující srážlivost krve, některé léky na 
snížení krevního tlaku nebo srdeční potíže, antidiabetika nebo lithium. 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Vzhedem k tomu, že bezpečnost ketoprofenu nebyla u těhotných žen hodnocena, má se zabránit užití ketoprofenu 
v průběhu prvního a druhého trimestru těhotenství. KEPLAT

 

se nesmí používat v průběhu třetího trimestru těhotenství 

a není doporučeno ani použití u kojících žen. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek KEPLAT může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje, neboť může vyvolávat 
závratě nebo ospalost.  

 
 
3. Jak se přípravek KEPLAT používá 

 

Vždy používejte tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.

 

 
Doporučená dávka je: 

Dospělí: nalepte pouze jednu náplast denně, pokud Vám lékař nedoporučí jinak. 
Použití u dětí a dospívajících: ve věku 12 až 18 let: podle pokynů lékaře. Nepoužívejte u dětí do 12 let. 

Náplast se nalepí na bolestivou oblast a denně se mění. 
Před přiložením náplasti postiženou oblast umyjte a osušte. Z náplasti sejměte ochrannou fólii a lepivý díl přiložte 
přímo na pokožku. 

Pokud náplast lepíte na klouby s vysokou pohyblivostí, jako je loket nebo koleno, lze na ohnutý kloub přiložit obvaz, 
který náplast přidrží na místě.  
 
Instrukce pro aplikaci 

 

 

 

1. Přeložte náplast v polovině v místě, kde je perforací rozdělena plastová fólie. 
2. Přiložte přeloženou náplast na čisté a suché místo na těle, které Vás nejvíce bolí. 
3. Odlepte polovinu plastové fólie u perforovaného okraje, přiložte náplast lepivou plochou na ošetřované místo a 
uhlaďte ji. 
4. Odstraňte druhou polovinu fólie stejným způsobem a celou náplast uhlaďte na ošetřovaném místě. 

 

Náplast NIKDY nežvýkejte ani nepolykejte. 

 

Trvání léčby 
Podle předpisu lékaře, avšak nikoli déle než 14 dnů. 

 

  Jestliže jste použil(a) více přípravku KEPLAT, než jste měl(a) 
Jestliže jste použil(a) více přípravku KEPLAT, než Vám bylo doporučeno, okamžitě se obraťte na svého lékaře nebo 
lékárníka. 
Dosud nebyl hlášen žádný případ předávkování. 

 

  Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek KEPLAT 
Nemějte obavy a aplikujte přípravek KEPLAT, jakmile si vzpomenete; poté pokračujte v normálním dávkování. 
NEZDVOJNÁSOBUJTE následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 

Přestaňte přípravek KEPLAT

 

užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pohotovost, pokud se u vás vyskytne 

některý z následujících stavů

 

- Kožní vyrážka, kopřivka, puchýřky, zarudnutí, pálení nebo svědění. 

- Otok ve tváři, výtok z nosu, tíseň na hrudi, sípání (závažné alergické reakce). 

 
Byly hlášeny následující mírné lokalizované kožní reakce na přípravek KEPLAT v místech aplikace: 
 
-  Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): zarudnutí, pocit pálení, svědění, alergické kožní reakce, kožní 

reakce při vystavení slunečnímu záření. 

 
Byly hlášeny také následující nežádoucí účinky: 
 
Dermatologické 

- Vzácné (mohou postihnout až 1 ze 1000 osob): fotosenzibilizace a kopřivka. Vzácně se vyskytly případy 
závažnějších reakcí jako bulózní nebo flyktenulózní ekzém, který se může šířit nebo generalizovat. 
 
Poruchy ledvin a močových cest 
- Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 ze 10 000 osob): případy zhoršení předchozí nedostatečné funkce ledvin.  
 

        
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte 
v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 

5. Jak přípravek KEPLAT uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte přípravek KEPLAT v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

 

Doba použitelnosti výrobku po otevření obalu jsou 3 měsíce (na vyhrazené místo si poznamenejte datum, kdy balení 
poprvé otevřete). 
Po vytažení náplasti z obalu pečlivě uzavřete otevřenou stranu sáčku, aby byly zbývající náplasti chráněny před 
světlem.  

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, nebo za déle než 3 měsíce po 
prvním otevření balení.  
Doba použitelnosti se vztahuje na přípravek v neotevřeném a správně uchovávaném balení. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit 
s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek KEPLAT obsahuje 
Léčivou látkou je ketoprofenum 20 mg v jedné náplasti. 
Pomocnými látkami jsou kopolymer styren-isopren-styren, polyisobuten 1200000, polyisobutylen, glycerol ester 
hydrogenované kalafuny,  zinkum-stearát, tekutý parafin, tkaná polyesterová vrstva, silikonizovaná pegoterátová 
vrstva. 

 

Jak KEPLAT vypadá a co obsahuje toto balení 
KEPLAT je léčivá náplast tělové barvy o ploše 70 cm

s pružnou vnější krycí vrstvou. Adhezivní (lepivá) vrstva je 

chráněna vrstvou z umělé hmoty. 
1 balení obsahuje sáček se 7 náplastmi nebo s 2 náplastmi nebo 2 sáčky s 2 náplastmi, v každém sáčku.  

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Hisamitsu UK Limited 
5 Chancery Lane, Londýn WC2A 1LG, Velká Británie 

 

Zodpovědnost za propouštění šarží 
Penn Pharmaceutical Services Limited

 

23 & 24 Trafarnaubach Industrial Estate, Tredegar, Gwent, NP22 3AA, Velká Británie

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15.4.2016

  

 
 

Recenze

Recenze produktu KEPLAT 7X20 MG Léčivá náplast

Diskuze

Diskuze k produktu KEPLAT 7X20 MG Léčivá náplast

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám