Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

KARVEZIDE 300 MG/12,5 MG 98 Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25227

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Kód výrobku: 25227
Kód EAN:
Kód SÚKL: 25822
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, TOURS
Karvezide se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze) tehdy, kdy léčba samotným irbesartanem nebo hydrochlorothiazidem nedokáže udržet krevní tlak ve správné výši.

Příbalový leták

 

 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

2

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 150 mg/12,5 mg tablety 
 
 
2. KVALITATIVNÍ 

KVANTITATIVNÍ 

SLOŽENÍ 

 
Jedna tableta obsahuje 150 mg irbesartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum. 
 
Pomocná látka se známým účinkem: 
Jedna tableta obsahuje 26,65 mg monohydrátu laktosy. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Tableta. 
Tableta broskvové barvy, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a číslem 2775 na straně 
druhé. 
 
 
4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
Léčení esenciální hypertenze. 
Tato fixní dávková kombinace je určena pro dospělé pacienty, u nichž nelze adekvátní úpravy 
krevního tlaku dosáhnout irbesartanem nebo hydrochlorothiazidem podanými samostatně (viz 
bod 5.1). 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Dávkování 
 
Karvezide se užívá jednou denně, spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Dávku je možno titrovat pomocí jednotlivých složek (tj. irbesartanu a hydrochlorothiazidu). 
 
Tam, kde je to z klinického hlediska vhodné, lze zvážit i přímý přechod z monoterapie na fixní 
kombinaci: 


Karvezide 150 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním samotného hydrochlorothiazidu nebo irbesartanu v dávce 150 mg; 



Karvezide 300 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním 300 mg irbesartanu nebo přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg. 



Karvezide 300 mg/25 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním přípravku Karvezide 300 mg/12,5 mg. 

 
Vyšší dávky než 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu jednou denně se nedoporučují. 
Je-li to nutné, lze Karvezide podávat v kombinaci s dalším antihypertenzním léčivým přípravkem (viz 
body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha ledvin: vzhledem k obsahu hydrochlorothiazidu se Karvezide nedoporučuje u pacientů 
s těžkou renální dysfunkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min). U těchto pacientů se dává přednost 
kličkovým diuretikům před thiazidy. U pacientů s poruchou ledvin, u nichž je clearance kreatininu 
≥ 30 ml/min, není úprava dávkování nutná (viz body 4.3 a 4.4). 

 

 

3

 
Porucha funkce jater: Karvezide není vhodný pro podávání pacientům s těžkou poruchou jater. Použití 
thiazidů u pacientů se zhoršenou funkcí jater vyžaduje zvláštní opatrnost. U pacientů s mírnou až 
středně těžkou poruchou jater není úprava dávkování přípravku Karvezide nutná (viz bod 4.3). 
 
Starší pacienti: u starších pacientů není nutná úprava dávkování přípravku Karvezide. 
 
Pediatrická populace: Karvezide není doporučen pro podávání dětem a mladistvým, jelikož 
bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny. Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Způsob podání 
 
Pro perorální podání. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
 

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo 
jiné látky odvozené od sulfonamidů (hydrochlorothiazid patří k sulfonamidovým látkám) 

 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6) 

 

Těžká porucha ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) 

 

Refrakterní (hypokalémie), hyperkalcémie 

 

Těžká porucha jater, biliární cirhóza a cholestáza 

 

Současné užívání přípravku Karvezide s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u 
pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz 

body 4.5 a 5.1). 

 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Hypotenze - Pacienti s hypovolémií: Karvezide vzácně způsobuje symptomatickou hypotenzi u 
hypertoniků bez jiných rizikových faktorů pro hypotenzi. Symptomatická hypotenze se může objevit u 
pacientů s hypovolémií a/nebo se sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě s 
omezením soli, po průjmech nebo zvracení. Tyto stavy je třeba upravit před zahájením terapie 
přípravkem Karvezide. 
 
Stenóza renální arterie - Renovaskulární hypertenze: u pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií 
nebo se stenózou arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a selhání ledvin, 
jestliže jsou léčeni inhibitory angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty receptoru pro 
angiontensin-II. Tento účinek není u přípravku Karvezide doložen, ale je třeba jeho možnost brát 
v úvahu. 
 
Porucha ledvin a transplantace ledvin: je-li Karvezide podáván pacientům s poruchou funkce ledvin, 
doporučuje se pravidelně monitorovat hladiny draslíku, kreatininu a kyseliny močové v séru. 
S podáváním přípravku Karvezide pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 
Karvezide nelze podávat pacientům s těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz 
bod 4.3). U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin se může objevit azotémie v důsledku podání 
thiazidového diuretika. U pacientů s clearance kreatininu ≥ 30 ml/min není úprava dávkování nutná. 
Nicméně, podávání této fixní kombinace pacientům s mírnou až středně těžkou poruchou ledvin 
(clearance kreatininu ≥ 30 ml/min, ale < 60 ml/min) vyžaduje zvláštní opatrnost. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 
Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 
aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 
ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 
pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 
Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 
specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  

 

 

4

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 
diabetickou nefropatií. 
 
Porucha funkce jater: vzhledem k tomu, že u pacientů s poruchou jater nebo progresivní jaterní 
chorobou mohou i malé změny ve vodní a elektrolytové rovnováze způsobit jaterní kóma, je nutné 
v takových případech podávat thiazidy se zvláštní opatrností. S podáváním přípravku Karvezide 
pacientům s poruchou jater nejsou žádné klinické zkušenosti. 
 
Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie: u pacientů se stenózou 
aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je, stejně jako při 
použití jiných vazodilatačních látek, nutná zvláštní opatrnost. 
 
Primární aldosteronismusobecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem nereagují na 
antihypertenzní léčivé přípravky působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání 
přípravku Karvezide se proto nedoporučuje. 
 
Metabolické a endokrinní účinky: thiazidová terapie může zhoršit glukózovou toleranci. U diabetiků 
může tedy být nutná změna dávkování inzulínu nebo perorálních antidiabetik. Během terapie thiazidy 
se může projevit latentní diabetes mellitus. 
S terapií thiazidovými diuretiky bývá spojen vzestup hladin cholesterolu a triglyceridů; nicméně u 
dávky 12,5 mg, která je obsažena v přípravku Karvezide, nebyly tyto účinky hlášeny žádné nebo 
pouze minimální. 
U některých pacientů může thiazidová terapie vyvolat vznik hyperurikémie, případně dny. 
 
Poruchy rovnováhy elektrolytů: stejně jako u všech pacientů s diuretickou terapií je vhodné v 
přiměřených intervalech pravidelně vyšetřovat hladiny elektrolytů v séru. 
Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou způsobit poruchy vodní nebo elektrolytové rovnováhy 
(hypokalémie, hyponatrémie a hypochloremická alkalóza). Mezi varovné příznaky těchto poruch patří 
sucho v ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, 
hypotenze, oligurie, tachykardie a gastrointestinální obtíže jako nauzea a zvracení. 
Při užívání thiazidových diuretik se sice hypokalémie může vyvinout, ale současné podávání 
irbesartanu může tuto hypokalémii naopak tlumit. Riziko hypokalémie je vyšší u pacientů s jaterní 
cirhózou, pacientů po intenzivní diuréze, u pacientů, kterým je podávána nepřiměřená perorální dávka 
elektrolytů a u pacientů, kteří jsou zároveň léčeni kortikoidy nebo ACTH. Irbesartanová složka 
přípravku Karvezide může naopak způsobit hyperkalémii, zvláště v přítomnosti renálního poškození 
a/nebo srdečního selhání a diabetu mellitu. U rizikových pacientů se doporučuje adekvátní 
monitorování kalémie. Proto je třeba při kombinacích přípravku Karvezide s kalium šetřícími 
diuretiky, draslíkovými doplňky a náhradami soli obsahujícími draslík postupovat opatrně (viz 
bod 4.5). 
Není prokázáno, že by irbesartan snižoval hyponatrémii způsobenou diuretiky nebo bránil jejímu 
vzniku. Deficit chloridů bývá obvykle mírný a obvykle nevyžaduje léčbu. 
Thiazidy mohou snížit vylučování vápníku močí a způsobit tak mírný přechodný vzestup hladiny 
vápníku v séru i v případě absence jakékoli poruchy vápníkového metabolismu. Výrazná 
hyperkalcémie může být dokladem skrytého hyperparathyreoidismu. Před vyšetřením funkce 
příštítných tělísek je třeba thiazidy vysadit. 
Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může mít za následek 
hypomagnezémii. 
 
Lithium: kombinace lithia a přípravku Karvezide se nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Antidopingové testy: hydrochlorothiazid obsažený v tomto léčivém přípravku může způsobit pozitivní 
výsledek antidopingového testu. 
 
Všeobecně: u pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí přednostně na aktivitě renin-
angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 
u pacientů s těžkým renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), byla léčba inhibitory 
angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty angiontensin-II receptoru spojena s akutní 

 

 

5

hypotenzí, azotémií, oligurií anebo vzácně s akutním selháním ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po 
podání jiných antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou 
srdeční chorobou nebo ischemickým kardiovaskulárním onemocněním vyústit v infarkt myokardu 
nebo cévní mozkovou příhodu. 
Reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid se může vyskytnout u kteréhokoli pacienta, bez ohledu 
na výskyt alergie nebo bronchiálního astmatu v anamnéze, nicméně je pravděpodobnější u pacientů 
s těmito chorobami v anamnéze. 
V souvislosti s užíváním thiazidových diuretik byla popsána exacerbace nebo aktivace systémového 
lupus erythematodes. 
Při podávání thiazidových diuretik se vyskytly případy fotosenzitivních reakcí (viz bod 4.8). Jestliže se 
během léčby objeví fotosenzitivní reakce, doporučuje se ukončení léčby. Pokud je nutné diuretika 
podat znovu, doporučuje se chránit odkryté části těla před sluncem nebo před umělým UVA zářením. 
 
Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 
zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 
nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 
která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 
těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 
to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 
 
Laktosa: tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by tento 
přípravek neměli užívat. 
 
Akutní myopie a akutní sekundární glaukom uzavřeného úhlu: sulfonamidy nebo sulfonamidové 
deriváty mohou způsobit idiosynkratickou reakci vedoucí k přechodné myopii a akutnímu glaukomu 
uzavřeného úhlu. Hydrochlorothiazid je sulfonamid - při jeho užívání byly dosud hlášeny pouze 
jednotlivé případy akutního glaukomu uzavřeného úhlu. Příznaky zahrnují akutní nástup snížené 
zrakové ostrosti nebo bolest oka a obvykle se objevují během hodin až týdnů po zahájení léčby. 
Neléčený akutní glaukom uzavřeného úhlu vede k trvalé ztrátě zraku. Primární léčba spočívá v co 
nejrychlejším vysazení přípravku. Pokud se nitrooční tlak nepodaří dostat pod kontrolu, je třeba zvážit 
rychlou medikamentózní nebo chirurgickou léčbu. Mezi rizikové faktory vzniku akutního glaukomu 
uzavřeného úhlu může patřit alergie na sulfonamidy nebo peniciliny v anamnéze (viz bod 4.8). 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jiná antihypertenziva: antihypertenzní účinek přípravku Karvezide může být zvýšen při současné 
terapii jiným antihypertenzivem. Bezpečnost užívání irbesartanu a hydrochlorothiazidu (do výše dávek 
300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu) společně s jinými antihypertenzivy včetně blokátorů 
kalciového kanálu a beta-adrenergních blokátorů byla prokázána. Předchozí léčba vysokými dávkami 
diuretik může způsobit hypovolémii a riziko hypotenze, pokud léčba irbesartanem s thiazidem nebo 
bez něj byla zahájena bez předchozí úpravy hypovolémie (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 
blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 
ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 
účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 
ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 
 
Lithium: při souběžném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin byly popsány 
případy reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia. Podobné účinky byly zatím 
velmi vzácně hlášeny s irbesartanem. Renální clearance lithia se navíc užíváním thiazidů snižuje, lze 
tedy očekávat zvýšené riziko toxicity i při podávání přípravku Karvezide. Kombinace lithia a 
přípravku Karvezide není proto doporučena (viz bod 4.4). Pokud je prokázáno, že je kombinace 
nezbytná, je třeba pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru. 
 

 

 

6

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku: ztráty draslíku způsobené podáváním 
hydrochlorothiazidu jsou zeslabeny kalium šetřícím účinkem irbesartanu. Nicméně, je třeba brát 
v úvahu, že vliv hydrochlorothiazidu na sérový draslík může být potencován jinými léčivými 
přípravky, které způsobují ztráty draslíku a hypokalémii (např. ostatní kaliuretická diuretika, laxancia, 
amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G). Zkušenosti s jinými léčivými přípravky, které 
tlumí renin-angiotensinový systém, naopak ukazují, že souběžné podávání kalium šetřících diuretik, 
draslíkových doplňků, náhrad soli obsahujících draslík a jiných léčivých přípravků, které mohou 
zvyšovat sérové hladiny draslíku (např. sodná sůl heparinu), může vést ke vzestupu sérového draslíku. 
U rizikových pacientů se doporučuje přiměřeně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky jejichž účinek je ovlivněn změnami sérové hladiny draslíku: pokud je Karvezide 
podáván současně s léčivými přípravky, jejichž účinky mohou změny sérové hladiny draslíku ovlivnit 
(např. digitalisové glykosidy, antiarytmika), doporučuje se pravidelně hladinu sérového draslíku 
monitorovat. 
 
Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky: jsou-li antagonisté angiotensinu II podáváni současně 
s nesteroidními antiflogistiky (např. selektivními inhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou 
(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), může se objevit oslabení antihypertenzního účinku. 
Jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID může vést 
ke zvýšenému riziku zhoršování renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin a zvýšení 
draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující sníženou funkcí ledvin. Tato kombinace by měla 
být podávána s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienty je třeba náležitě hydratovat a je třeba 
věnovat pozornost monitorování renálních funkcí po zahájení i v průběhu konkomitantní léčby. 
 
Další informace o interakcích irbesartanu: v klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 
hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 
glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 
interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 
CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 
vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 
 
Další informace o interakcích hydrochlorothiazidu: k interakcím může dojít při souběžném 
podávání thiazidových diuretik s následujícími léčivými přípravky: 
 
Alkohol: může se vyskytnout zesílení ortostatické hypotenze; 
 
Antidiabetika (perorální a inzulíny): může být nutná úprava dávkování antidiabetika (viz bod 4.4); 
 
Cholestyraminové a colestipolové pryskyřice: v přítomnosti pryskyřičných iontoměničů se zhoršuje 
absorpce hydrochlorothiazidu. Karvezide by se měl užívat nejméně jednu hodinu před nebo čtyři 
hodiny po užití těchto léčivých přípravků; 
 
Kortikoidy, ACTH: může se zvýšit deplece elektrolytů, zvláště hypokalémie; 
 
Digitalisové glykosidy: thiazidy způsobená hypokalémie nebo hypomagnezémie může vyvolat nástup 
digitalisem indukované srdeční arytmie (viz bod 4.4); 
 
Nesteroidní antirevmatika: podání nesteroidního antirevmatika může u některých pacientů snížit 
diuretický, natriuretický a antihypertenzní účinek thiazidového diuretika; 
 
Vasopresorické aminy (např. noradrenalin): účinek vasopresorických aminů může být snížen, ale ne 
natolik, aby bránil jejich použití; 
 
Nedepolarizující myorelaxancia (např. tubokurarin): účinek nedepolarizujících myorelaxancií může 
být hydrochlorothiazidem potencován; 
 

 

 

7

Léčivé přípravky podávané při léčbě dny: vzhledem k tomu, že hydrochlorothiazid může zvyšovat 
hladinu kyseliny močové, může být nutné upravit dávkování těchto léčivých přípravků. Může být 
nutné zvýšit dávky probenecidu nebo sulfinpyrazonů. Při souběžném podávání s thiazidovými 
diuretiky se může zvýšit incidence reakcí z přecitlivělosti na allopurinol; 
 
Soli vápníku: thiazidová diuretika mohou zvýšit hladinu vápníku v séru vzhledem ke snížení exkrece. 
Pokud musí být předepsány vápníkové doplňky nebo vápník šetřící léčivé přípravky (např. terapie 
vitaminem D), hladiny vápníku v séru musí být monitorovány a podle toho je nutno upravit dávkování 
vápníku; 
 
Karbamazepin: současné užívání karbamazepinu a hydrochlorothiazidu bylo spojeno s rizikem 
symptomatické hyponatremie. Při současném podávání těchto látek je nutno monitorovat elektrolyty. 
Pokud je to možné, měla by se použít jiná třída diuretik; 
 
Jiné interakce: hyperglykemický účinek beta-blokátorů a diazoxidu může být zesílen thiazidy. 
Anticholinergní látky (např. atropin, beperiden) mohou zvyšovat biologickou dostupnost thiazidových 
diuretik snížením gastrointestinální motility a zpomalením vyprazdňování žaludku. Thiazidy mohou 
zvýšit riziko nežádoucích účinků amantadinu. Thiazidy mohou snížit renální vylučování cytotoxických 
léčivých přípravků (např. cyklofosfamidu, metotrexátu) a potencovat tak jejich myelosupresivní 
účinek. 
 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Těhotenství: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 
bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru 
těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 
trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 
kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 
angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 
léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 
jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 
podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 
ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 
 
Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 
(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 
ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3). 
Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 
těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 
Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 
jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Je k dispozici pouze omezená zkušenost s užíváním hydrochlorothiazidu během těhotenství, zvláště 
během jeho prvního trimestru. Údaje ze studií na zvířatech jsou nedostatečné. Hydrochlorothiazid 
prochází placentou. Vzhledem k farmakologickému mechanismu účinku hydrochlorothiazidu  může 
mít jeho použití ve druhém a třetím trimestru těhotenství za následek zhoršení feto-placentární perfúze 
a způsobit u plodu nebo novorozence reakce jako ikterus, porušení elektrolytové rovnováhy a 
trombocytopenii. 

 

 

8

Hydrochlorothiazid se nemá užívat k léčbě gestačního edému, gestační hypertenze nebo preeklampsie 
vzhledem k riziku poklesu objemu plazmy a hypoperfúze placenty bez pozitivního účinku na průběh 
choroby. 
Hydrochlorothiazid se nemá používat k léčbě esenciální hypertenze u těhotných žen kromě vzácných 
případů, kdy nelze použít jinou léčbu. 
 
Vzhledem k tomu, že Karvezide obsahuje hydrochlorthiazid, není doporučen během prvního trimestru 
těhotenství. Před plánovaným těhotenstvím by měla být pacientka převedena na vhodnou alternativní 
léčbu. 
 
Kojení: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvezide během kojení, Karvezide 
se nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 
obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 
 
Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 
Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 
metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Hydrochlorothiazid se vylučuje v malém množství do mateřského mléka. Thiazidy mohou ve 
vysokých dávkách způsobujících intenzivní diurézu snižovat produkci mléka. Užívání Karvezide 
v období kojení se nedoporučuje. Pokud se Karvezide během kojení užívá, mají být dávky co nejnižší. 
 
Fertilita: 
 
Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 
které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Studie hodnotící účinky přípravku Karvezide na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly 
provedeny. Na základě farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by tuto 
schopnost ovlivňoval. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba brát v úvahu, že při 
terapii hypertenze se někdy mohou objevit závratě a únava. 
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
Kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid: 
V placebem kontrolovaných studiích se nežádoucí účinky vyskytly u 29,5% pacientů z 898 pacientů s 
hypertenzí, kteří byli léčeni různými dávkami irbesartanu/hydrochlorthiazidu (rozmezí  
37,5 mg/6,25 mg až 300 mg/25 mg). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly závratě (5,6%), 
únava (4,9%), nauzea/zvracení (1,8%) a abnormální močení (1,4%). Navíc byl ve studiích také často 
pozorován zvýšený obsah močovinového dusíku v krvi (BUN) (2,3%), kreatinkinázy (1,7%) a 
kreatininu (1,1%). 
 
Tabulka č.1 uvádí nežádoucí účinky zaznamenané ze spontánních hlášení a v placebem 
kontrolovaných studiích 
 
Frekvence nežádoucích účinků je definována následovně: 
Velmi časté: (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné 
(≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné: (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí 
účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

 

9

 
Tabulka č.1: Nežádoucí účinky v placebem kontrolovaných studiích a ze spontánních hlášení

 

Vícenásobná vyšetření:

 

Časté:

vzestup BUN, kreatininu a kreatinkinázy 

Méně časté:

pokles draslíku a sodíku v séru

 

Srdeční poruchy:

 

Méně časté:

synkopa, hypotenze, tachykardie, edém 

Poruchy nervového systému:

 

Časté:

závratě

Méně časté:

ortostatické závratě

Není známo: 

bolesti hlavy 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo: 

tinitus 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

kašel 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté:

nauzea/zvracení

Méně časté:

průjem

Není známo: 

dyspepsie, dysgeusie 

Poruchy ledvin a močových cest:  Časté:

abnormální močení

Není známo: 

porucha funkce ledvin včetně 
izolovaných případů renálního selhání u 
rizikových pacientů (viz bod 4.4) 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně:

 

Méně časté:

otoky končetin

Není známo: 

arthralgie, myalgie 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalémie 

Cévní poruchy: 

Méně časté:

návaly horka

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace:
 

Časté:

únava

Poruchy imunitního systému: 

Méně časté: 
Není známo: 

žloutenka 
případy hypersenzitivní reakce, jako je 
angioedém, vyrážka a kopřivka  

Poruchy jater a žlučových cest: 

Není známo: 

hepatitida, abnormální jaterní funkce 

Poruchy reprodukčního systému 
a prsu: 

Méně časté:

sexuální dysfunkce, změny libida

 

 
Další informace k jednotlivým složkám: k nežádoucím účinkům kombinovaného přípravku, které jsou 
uvedeny výše, navíc patří nežádoucí reakce již dříve hlášené u jednotlivých složek přípravku. Tyto 
nežádoucí účinky jsou i potenciálními nežádoucími reakcemi přípravku Karvezide. Tabulky č.2 a č.3 
viz níže, detailně udávají nežádoucí účinky zaznamenané pro jednotlivé složky přípravku Karvezide. 
 
Tabulka č.2: Nežádoucí účinky hlášené při užití samotného irbesartanu 
Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Není známo: 

   trombocytopenie 

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace: 

Méně časté: 

   bolest na hrudi 

 
Tabulka č.3: Nežádoucí účinky pozorované při podávání samotného hydrochlorthiazidu 
Vícenásobná vyšetření 

Není známo: 

elektrolytová dysbalance (včetně 
hypokalémie a hyponatrémie, viz 
bod 4.4), hyperurikémie, glykosurie, 
hyperglykémie, vzestup hladiny 
cholesterolu a triacylglycerolů 

Srdeční poruchy: 

Není známo: 

srdeční arytmie 

Poruchy krve a lymfatického 
systému:
 

Není známo: 

aplastická anémie, útlum kostní dřeně, 
neutropénie/agranulocytóza, 
hemolytická anémie, leukopénie, 
trombocytopénie 

Poruchy nervového systému: Není 

známo:  závratě, parestézie, pocit na omdlení, 

neklid 

 

 10

Poruchy oka: Není 

známo: 

přechodné poruchy vidění, žluté 
vidění, akutní myopie a akutní 
sekundární glaukom uzavřeného úhlu 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

dechová tíseň (včetně pneumonitidy a 
plicního edému) 

Gastrointestinální poruchy: Není 

známo: pankreatitida, anorexie, průjem, zácpa, 

podráždění žaludeční sliznice, 
sialoadenitida, ztráta chuti 

Poruchy ledvin a močových cest Není 

známo: 

intersticiální nefritida, renální 
dysfunkce

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Není známo: 

anafylaktické reakce, toxická 
epidermální nekrolýza, nekrotizující 
angiitida (vaskulitida, kožní 
vaskulitida), reakce podobné kožnímu 
lupus erytematodes, reaktivace 
kožního lupus erytematodes, 
fotosenzitivní reakce, vyrážka, 
kopřivka

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně: 

Není známo: 

slabost, svalový spasmus 

Cévní poruchy: 

Není známo: 

posturální hypotenze 

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace: 

Není známo: 

horečka 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Není známo: 

žloutenka (intrahepatální cholestatická 
žloutenka) 

Psychiatrické poruchy: 

Není známo: 

deprese, poruchy spánku 

 
Na dávce závislé nežádoucí účinky hydrochlorothiazidu (zejména poruchy elektrolytů) se mohou při 
titraci hydrochlorothiazidu zvyšovat. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
Není k dispozici žádná specifická informace o léčbě předávkování přípravkem Karvezide. Pacienta je 
třeba pečlivě monitorovat a léčba by měla být symptomatická a podpůrná. Postup závisí na době, která 
uběhla od požití a na závažnosti příznaků. Doporučená opatření zahrnují vyvolání zvracení a/nebo 
výplach žaludku. Při léčbě předávkování může být užitečné i podání aktivního uhlí. Opakovaně je 
nutno monitorovat sérové hladiny elektrolytů a kreatininu. Pokud dojde k hypotenzi, je třeba pacienta 
umístit do pozice naznak a rychle podat náhrady solí a tekutin. 
 
Jako nejpravděpodobnější příznaky předávkování irbesartanem lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 
může se ale objevit i bradykardie. 
 
Předávkování hydrochlorothiazidem je spojeno s deplecí elektrolytů (hypokalémie, hypochlorémie, 
hyponatrémie) a dehydratací v důsledku nadměrné diurézy. Nejčastější příznaky a známky 
předávkování jsou (nauzea) a somnolence. Hypokalémie může vyvolat svalové spasmy a/nebo zhoršit 
srdeční arytmie při současném podávání digitalisových glykosidů nebo některých antiarytmik. 
 
Irbesartan nelze odstranit hemodialýzou. Do jaké míry lze hemodialýzou odstranit hydrochlorothiazid, 
nebylo stanoveno. 
 
 

 

 11

5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, kombinace 
ATC kód: C09DA04. 
 
Karvezide je kombinací antagonisty receptoru pro angiotensin-II, irbesartanu a thiazidového diuretika 
hydrochlorothiazidu. Kombinace těchto látek má aditivní antihypertenzní účinek, snižuje krevní tlak 
ve větší míře než kterákoli z obou látek samostatně. 
 
Irbesartan je silně působící, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru pro angiotensin-II 
(subtyp AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II zprostředkované AT

receptorem, bez ohledu na zdroj nebo způsob syntézy angiotensinu-II. Selektivní antagonistické 
ovlivnění receptorů pro angiotensin-II (AT

1

) vede ke zvýšení hladin plazmatického reninu a 

angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Sérové hladiny draslíku nejsou u 
pacientů bez rizika elektrolytové dysbalance samotným irbesartanem v doporučených dávkách 
významně ovlivněny (viz body 4.4 a 4.5). Irbesartan neinhibuje ACE (kininázu-II), enzym vytvářející 
angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní metabolity. Irbesartan nevyžaduje 
metabolickou aktivaci, aby byl účinný. 
 
Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku thiazidových 
diuretik není zcela znám. Thiazidy působí na renální tubulární mechanismy reabsorpce elektrolytů a 
přímo zvyšují exkreci sodíku a chloridu v přibližně stejných množstvích. Diuretický účinek 
hydrochlorothiazidu snižuje objem plazmy, zvyšuje účinek plazmatického reninu, zvyšuje sekreci 
aldosteronu, v důsledku toho stoupají ztráty draslíku a bikarbonátů močí a dochází k poklesu hladiny 
draslíku v séru. Předpokládá se, že současné podávání irbesartanu brání blokádou renin-angiotensin-
aldosteronového systému ztrátám draslíku způsobeným thiazidovými diuretiky. U hydrochlorothiazidu 
se nástup diuretického účinku objeví za 2 hodiny, diuréza dosáhne svého maxima asi za 4 hodiny a 
účinek trvá přibližně 6-12 hodin. 
 
Kombinace hydrochlorothiazidu a irbesartanu způsobuje na dávce závislé aditivní snížení krevního 
tlaku v celém terapeutickém rozmezí obou látek. Přidání 12,5 mg hydrochlorothiazidu k dávce 300 mg 
irbesartanu jednou denně pacientům, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven samotným 
irbesartanem 300 mg, vedlo k dalšímu poklesu diastolického krevního tlaku o 6,1 mm Hg po odečtení 
poklesu krevního tlaku po placebu měřeno v nejnižším bodě účinku (24 hodin po podání). Kombinace 
300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu vedla k celkovému snížení systolického/ 
diastolického tlaku až o 13,6/11,5 mm Hg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Omezená klinická data (7 z 22 pacientů) ukazují, že pacienti nereagující na kombinaci 
300 mg/12,5 mg mohou dosáhnout klinické odpovědi po zvýšení dávky na 300 mg/25 mg. U těchto 
pacientů byl pozorován zvýšený hypotenzní účinek jak pro systolický krevní tlak (SBP) tak pro 
diastolický krevní tlak (DBP) (13,3 respektive 8,3 mm Hg). 
 
U pacientů s mírnou až střední hypertenzí vyvolala dávka 150 mg irbesartanu a 12,5 mg 
hydrochlorothiazidu podávaná jedenkrát denně průměrný pokles tlaku měřený v nejnižším bodě 
účinku (24 hodin po podání) o 12,9/6,9 mm Hg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
Maximální hodnoty byly naměřeny po 3-6 hodinách. Při ambulantním monitorování krevního tlaku 
bylo při kombinaci 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu užívané jednou denně dosaženo 
konzistentního poklesu krevního tlaku po dobu 24 hodin. Průměrné 24-hodinové snížení systolického 
a diastolického tlaku ve srovnání s placebem činilo 15,8/10,0 mm Hg. Při měřeních v rámci 
ambulantního sledování krevního tlaku byl rozdíl mezi minimálním a maximálním účinkem přípravku 
Karvezide 150 mg/12,5 mg 100%. Při měření manžetovým tonometrem během návštěv v ordinaci 
dosahoval u přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg minimální účinek 68% maximálního účinku a u 
přípravku Karvezide 300 mg/12,5 mg dosahoval minimální účinek 76% maximálního účinku .Tento 
24-hodinový účinek byl pozorován bez nadměrného poklesu tlaku v okamžiku maximálního účinku a 
odpovídá bezpečnému a efektivnímu snižování krevního tlaku při dávkování jednou denně. 

 

 12

 
U pacientů, u kterých nebyl TK dostatečně upraven dávkou 25 mg hydrochlorothiazidu, vyvolalo 
přidání irbesartanu další snížení systolického a diastolického tlaku v průměru o 11,1/7,2 mm Hg po 
odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Hypotenzní účinek irbesartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem se projeví po první dávce, značně 
se rozvine do 1-2 týdnů a maximální efekt se dostaví za 6-8 týdnů. V dlouhodobých studiích 
následného sledování přetrvával účinek kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid po dobu jednoho 
roku. Výskyt rebound hypertenze nebyl u irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu pozorován, i když 
specificky studován tento fenomén u přípravku Karvezide nebyl. 
 
Vliv kombinace irbesartanu a hydrochlorothiazidu na morbiditu a mortalitu nebyl studován. 
Epidemiologické studie prokázaly, že dlouhodobé podávání hydrochlorothiazidu snižuje 
kardiovaskulární mortalitu a morbiditu. 
 
Odpověď na Karvezide není ovlivněna věkem ani pohlavím. Podobně jako u jiných léčivých přípravků 
ovlivňujících systém renin-angiotenzin, pacienti černé pleti s hypertenzí mají zřetelně nižší odpověď 
na monoterapii irbesartanem. Pokud je irbesartan podáván současně s nízkou dávkou (např. 12,5 mg 
denně) hydrochlorothiazidu, antihypertenzní účinek u pacientů černé pleti se blíží účinku u pacientů 
ostatních ras. 
 
Účinnost a bezpečnost přípravku Karvezide jako počáteční terapie u těžké hypertenze (definovaná 
hodnotou diastolického tlaku v sedě (SeDBP) ≥ 110 mmHg) byla hodnocena v 8-týdenní, 
multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, léčivou látkou kontrolované studii s paralelními 
rameny. Celkem bylo randomizováno 697 pacientů v poměru 2:1 buď k léčbě kombinací 
irbesartan/hydrochlorothiazid 150 mg/12,5 mg nebo k léčbě irbesartanem 150 mg a po týdnu byly 
dávky systematicky zvýšeny (předtím byla vyhodnocena odpověď na nižší dávku) na 
irbesartan/hydrochlorothiazid 300 mg/25 mg anebo na 300 mg irbesartanu. 
 
Studie zahrnovala 58% mužů. Průměrný věk pacientů byl 52,5 let, 13% bylo ≥ 65 let a pouze 2% 
pacientů bylo ≥ 75 let. Dvanáct procent (12%) pacientů byli diabetici, 34% mělo hyperlipidémii a 
nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním byla stabilní angina pectoris u 3,5% účastníků. 
 
Primárním cílem studie bylo porovnat poměr pacientů, u nichž v Týdnu 5 léčby byl SeDBP stanoven 
(SeDBP < 90 mmHg). Čtyřicet sedm procent (47,2%) pacientů užívajících kombinaci dosáhlo SeDBP 
v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu) (trough) < 90 mmHg ve srovnání 
s 33,2%pacientů užívajících irbesartan (p= 0,0005). Střední výchozí hodnota krevního tlaku byla asi 
172/113 mmHg v každé léčené skupině a po pěti týdnech byl pokles SeSBP/SeDBP 30,8/24,0 mmHg 
ve skupině irbesartan/hydrochlorothiazid a 21,1/19,3 mmHg ve skupině irbesartan (p < 0,0001). 
 
Typy a frekvence incidence nežádoucích účinků hlášených u pacientů léčených kombinací byly 
podobné profilu nežádoucích účinků u pacientů na monoterapii. Během 8-týdenního léčebného období 
nebyl v žádné z léčebných skupin zaznamenán výskyt synkopy. Jako nežádoucí účinky byly hlášeny 
hypotenze u 0,6% pacientů na kombinaci a u 0% pacientů na monoterapii a závratě u 2,8% pacientů na 
kombinaci a u 3,1% pacientů na monoterapii. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  
Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 
Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 
Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 
receptorů pro angiotenzin II. 
Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 
cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 
cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 
diabetickou nefropatií. 
V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 
ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 

 

 13

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 
jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 
Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 
užívat současně. 
Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 
Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 
ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 
onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 
z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 
byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 
účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 
častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 
 
5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Farmakokinetika hydrochlorothiazidu ani irbesartanu není při jejich současném podávání neovlivněna. 
 
Irbesartan a hydrochlorothiazid jsou perorálně účinné látky, pro jejichž účinek není nutná 
biotransformace. Po perorálním podání přípravku Karvezide činí absolutní biologická dostupnost 
irbesartanu 60 - 80% a hydrochlorothiazidu 50 - 80%. Potrava nemá na biologickou dostupnost 
přípravku Karvezide vliv. Maximální plazmatické koncentrace se objevují 1,5 - 2 hodiny po podání u 
irbesartanu, resp. 1 - 2,5 hodin u hydrochlorothiazidu. 
 
Irbesartan se na plazmatické proteiny váže přibližně z 96%, jeho vazba na buněčné složky krve je 
zanedbatelná. Jeho distribuční objem je 53 - 93 litrů. Hydrochlorothiazid se na plazmatické proteiny 
váže z 68% a jeho distribuční objem činí 0,83 - 1,14 l/kg. 
 
Farmakokinetika irbesartanu vykazuje lineární závislost odpovídající velikosti dávky v rozmezí 10 až 
600 mg. Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg je zvýšení absorpce po perorálním podání již 
menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není znám. Celková clearence a renální 
clearence činí 157 - 176, resp. 3,0 - 3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas irbesartanu je 11 -
 15 hodin. Rovnovážných koncentrací je dosaženo do 3 dnů po zahájení terapie při dávkování jednou 
denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze pozorovat omezenou kumulaci irbesartanu 
v plazmě (< 20%). V jedné studii byly u hypertoniček zjištěny o něco vyšší plazmatické koncentrace 
irbesartanu než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu však nalezeny nebyly. 
Není třeba upravovat dávkování speciálně pro ženy. Hodnoty AUC a C

max

 byly o něco vyšší u starších 

osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18 - 40 let). Terminální eliminační poločas se však významně 
nelišil. U starších osob není nutná úprava dávkování. Průměrný plazmatický poločas 
hydrochlorothiazidu se udává v rozmezí 5 - 15 hodin. 
 
Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu připadá asi 80 - 85% radioaktivity 

cirkulující v plazmě na nezměněný irbesartan. Irbesartan se metabolizuje v játrech glukuronidací a 
oxidací. Hlavní cirkulující metabolit je irbesartan glukuronid (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, že 
irbesartan je primárně oxidován cytochromem P 450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 má 
zanedbatelný význam. Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po 
perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% readioaktivity nalézt v moči, 

zbytek ve stolici. Méně než 2% se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. Hydrochlorothiazid není 
metabolizován, ale je rychle vylučován ledvinami. Alespoň 61% perorální dávky se vyloučí 
v nezměněné formě během 24 hodin. Hydrochlorothiazid prochází placentární bariérou, ale neprochází 
hematoencefalickou bariérou a je vylučován do mléka. 
 
Porucha ledvin: u pacientů s poruchou ledvin nebo u hemodialyzovaných pacientů nejsou 
farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan nelze odstranit dialýzou. U 
pacientů s clearence kreatininu < 20 ml/min se uvádí vzestup eliminačního poločasu 
hydrochlorothiazidu na 21 hodin. 
 

 

 14

Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 
parametry irbesartanu významně změněny. U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 
 
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Irbesartan/hydrochlorothiazid: potenciální toxicita kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid po 
perorálním podání byla hodnocena na potkanech a makacích ve studiích trvajících až 6 měsíců. 
Nebyly pozorovány žádné toxikologické nálezy relevantní k terapeutickému použití u člověka. 
Následující změny, pozorované na potkanech a makacích, kterým byla podávána kombinace 
irbesartan/hydrochlorothiazid v dávkách 10/10 a 90/90 mg/kg/den, byly rovněž zaznamenány při 
podávání jednoho z léčivých přípravků samostatně a/nebo byly důsledkem poklesu krevního tlaku 
(žádné signifikantní toxikologické interakce nebyly pozorovány): 


změny na ledvinách, charakterizované mírným vzestupem sérové urey a kreatininu a 
hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárního aparátu, které jsou přímým důsledkem interakce 
irbesartanu s renin-angiotensin-aldosteronovým systémem 



mírný pokles v hodnotách erytrocytů (eyrtrocyty, hemoglobin, hematokrit) 



barevné změny žaludku, vředy a ložiskové nekrózy žaludeční sliznice byly pozorovány u 
několika potkanů v šestiměsíční toxikologické studii s irbesartanem v dávce 90 mg/kg/den, 
hydrochlorothiazidem v dávce 90 mg/kg/den a kombinací irbesartan/hydrochlorothiazid v dávce 
10/10 mg/kg/den. U makaků tyto změny pozorovány nebyly. 



pokles draslíku v séru způsobený hydrochlorothiazidem. Tomuto poklesu se částečně zabránilo 
podáváním v kombinaci s irbesartanem. 

Většina výše uvedených účinků je zjevně důsledkem farmakologické aktivity irbesartanu (blokáda 
angiotensinem-II-indukované inhibice uvolňování reninu se stimulací buněk produkujících renin) a 
vyskytuje se rovněž u inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu. Nezdá se, že by tyto nálezy byly 
relevantní pro terapeutické použití kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid u člověka. 
 
Při podávání kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid potkanům nebyly při dávkách toxických pro 
matku pozorovány žádné teratogenní účinky. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o 
negativním vlivu samostatně podávaného irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu na fertilitu zvířat nebo 
lidí, nebyly příslušné studie pro kombinaci na zvířatech prováděny. Nicméně je známo, že jiný 
antagonista angiotensinu-II ovlivňuje při podávání zvířatům v monoterapii parametry fertility. 
Obdobné výsledky byly nalezeny u této látky i při podávání v nižších dávkách v kombinaci 
s hydrochlorothiazidem. 
 
U kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid nebyla prokázána mutagenita ani klastogenita. 
Kancerogenní potenciál kombinace irbesartanu a hydrochlorthiazidu nebyl ve studiích na zvířatech 
hodnocen. 
 
Irbesartan: při použití klinicky relevantních dávek nebyly nalezeny známky abnormálního 
systémového toxického ovlivnění nebo ovlivnění cílových orgánů. V neklinických studiích 
bezpečnosti vyvolaly vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/den u potkanů a ≥ 100 mg/kg/den u 
makaků) snížení erytrocytárních parametrů (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit). Velmi vysoké dávky 
(≥ 500 mg/kg/den) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, distenzi 
tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů a makaků a 
tyto změny byly hodnoceny jako sekundární projevy hypotenzního účinku léčivého přípravku, který 
způsobil snížení renální perfúze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii juxtaglomerulárních 
buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg/den, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg/den). Všechny tyto 
změny se považují za kauzálně spojené s farmakologickým účinkem irbesartanu. Nezdá se, že by při 
terapeutickém dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárních buněk 
jakkoliv relevantní. 
Nebyla prokázána mutagenita, klastogenicita ani kancerogenita. 
Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 
perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 
úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 
oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 

 

 15

Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 
potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic  potkanů.  
Studie s irbesartanem u pokusných zvířat ukázaly přechodné toxické účinky (rozšíření ledvinných 
pánviček, hydroureter a podkožní edémy) u fétů potkanů, které se po porodu upravily. U králíků byly 
zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou maternální toxicitu včetně 
úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo králíků zjištěny nebyly. 
 
Hydrochlorothiazid: ačkoli byly v některých experimentálních modelech nalezeny nejednoznačné 
známky genotoxicity nebo kancerogenity, zkušenosti ze širokého použití u lidské populace nepotvrzují 
žádnou souvislost mezi používáním hydrochlorothiazidu a nárůstem počtu nádorů. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1 Seznam 

pomocných 

látek 

 
Mikrokrystalická celulosa 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Monohydrát laktosy  
Magnesium-stearát 
Koloidní hydratovaný oxid křemičitý 
Předbobtnalý kukuřičný škrob 
Červený a žlutý oxid železitý (E172) 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Krabičky obsahující 14 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 28 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 98 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 x 1 tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných jednodávkových 
blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 

 

 16

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/98/085/001-003 
EU/1/98/085/007 
EU/1/98/085/009 
 
 
9. DATUM 

PRVNÍ 

REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ 

REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 16. října 1998 
Datum posledního prodloužení: 16. října 2008 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 

 

 17

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 300 mg/12,5 mg tablety 
 
 
2. KVALITATIVNÍ 

KVANTITATIVNÍ 

SLOŽENÍ 

 
Jedna tableta obsahuje 300 mg irbesartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum. 
 
Pomocná látka se známým účinkem: 
Jedna tableta obsahuje 65,8 mg monohydrátu laktosy. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Tableta. 
Tableta broskvové barvy, bikonvexní, oválná, na jedné straně se znakem srdce a číslem 2776 na straně 
druhé. 
 
 
4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
Léčení esenciální hypertenze. 
Tato fixní dávková kombinace je určena pro dospělé pacienty, u nichž nelze adekvátní úpravy 
krevního tlaku dosáhnout irbesartanem nebo hydrochlorothiazidem podanými samostatně (viz 
bod 5.1). 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Dávkování 
 
Karvezide se užívá jednou denně, spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Dávku je možno titrovat pomocí jednotlivých složek (tj. irbesartanu a hydrochlorothiazidu). 
 
Tam, kde je to z klinického hlediska vhodné, lze zvážit i přímý přechod z monoterapie na fixní 
kombinaci: 


Karvezide 150 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním samotného hydrochlorothiazidu nebo irbesartanu v dávce 150 mg; 



Karvezide 300 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním 300 mg irbesartanu nebo přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg. 



Karvezide 300 mg/25 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním přípravku Karvezide 300 mg/12,5 mg. 

 
Vyšší dávky než 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu jednou denně se nedoporučují. 
Je-li to nutné, lze Karvezide podávat v kombinaci s dalším antihypertenzním léčivým přípravkem (viz 
body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha ledvin: vzhledem k obsahu hydrochlorothiazidu se Karvezide nedoporučuje u pacientů 
s těžkou renální dysfunkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min). U těchto pacientů se dává přednost 
kličkovým diuretikům před thiazidy. U pacientů s poruchou ledvin, u nichž je clearance kreatininu 
≥ 30 ml/min, není úprava dávkování nutná (viz body 4.3 a 4.4). 

 

 18

 
Porucha funkce jater: Karvezide není vhodný pro podávání pacientům s těžkou poruchou jater. Použití 
thiazidů u pacientů se zhoršenou funkcí jater vyžaduje zvláštní opatrnost. U pacientů s mírnou až 
středně těžkou poruchou jater není úprava dávkování přípravku Karvezide nutná (viz bod 4.3). 
 
Starší pacienti: u starších pacientů není nutná úprava dávkování přípravku Karvezide. 
 
Pediatrická populace: Karvezide není doporučen pro podávání dětem a mladistvým, jelikož 
bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny. Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Způsob podání 
 
Pro perorální podání. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
 

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo 
jiné látky odvozené od sulfonamidů (hydrochlorothiazid patří k sulfonamidovým látkám) 

 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6) 

 

Těžká porucha ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) 

 

Refrakterní (hypokalémie), hyperkalcémie 

 

Těžká porucha jater, biliární cirhóza a cholestáza  

 

Současné užívání přípravku Karvezide s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u 
pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz 

body 4.5 a 5.1). 

 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Hypotenze - Pacienti s hypovolémií: Karvezide vzácně způsobuje symptomatickou hypotenzi u 
hypertoniků bez jiných rizikových faktorů pro hypotenzi. Symptomatická hypotenze se může objevit u 
pacientů s hypovolémií a/nebo se sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě s 
omezením soli, po průjmech nebo zvracení. Tyto stavy je třeba upravit před zahájením terapie 
přípravkem Karvezide. 
 
Stenóza renální arterie - Renovaskulární hypertenze: u pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií 
nebo se stenózou arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a selhání ledvin, 
jestliže jsou léčeni inhibitory angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty receptoru pro 
angiontensin-II. Tento účinek není u přípravku Karvezide doložen, ale je třeba jeho možnost brát 
v úvahu. 
 
Porucha ledvin a transplantace ledvin: je-li Karvezide podáván pacientům s poruchou funkce ledvin, 
doporučuje se pravidelně monitorovat hladiny draslíku, kreatininu a kyseliny močové v séru. 
S podáváním přípravku Karvezide pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 
Karvezide nelze podávat pacientům s těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz 
bod 4.3). U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin se může objevit azotémie v důsledku podání 
thiazidového diuretika. U pacientů s clearance kreatininu ≥ 30 ml/min není úprava dávkování nutná. 
Nicméně, podávání této fixní kombinace pacientům s mírnou až středně těžkou poruchou ledvin 
(clearance kreatininu ≥ 30 ml/min, ale < 60 ml/min) vyžaduje zvláštní opatrnost. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 
Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 
aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 
ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 
pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 
Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 
specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  

 

 19

Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 
diabetickou nefropatií. 
 
Porucha funkce jater: vzhledem k tomu, že u pacientů s poruchou jater nebo progresivní jaterní 
chorobou mohou i malé změny ve vodní a elektrolytové rovnováze způsobit jaterní kóma, je nutné 
v takových případech podávat thiazidy se zvláštní opatrností. S podáváním přípravku Karvezide 
pacientům s poruchou jater nejsou žádné klinické zkušenosti. 
 
Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie: u pacientů se stenózou 
aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je, stejně jako při 
použití jiných vazodilatačních látek, nutná zvláštní opatrnost. 
 
Primární aldosteronismusobecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem nereagují na 
antihypertenzní léčivé přípravky působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání 
přípravku Karvezide se proto nedoporučuje. 
 
Metabolické a endokrinní účinky: thiazidová terapie může zhoršit glukózovou toleranci. U diabetiků 
může tedy být nutná změna dávkování inzulínu nebo perorálních antidiabetik. Během terapie thiazidy 
se může projevit latentní diabetes mellitus. 
S terapií thiazidovými diuretiky bývá spojen vzestup hladin cholesterolu a triglyceridů; nicméně u 
dávky 12,5 mg, která je obsažena v přípravku Karvezide, nebyly tyto účinky hlášeny žádné nebo 
pouze minimální. 
U některých pacientů může thiazidová terapie vyvolat vznik hyperurikémie, případně dny. 
 
Poruchy rovnováhy elektrolytů: stejně jako u všech pacientů s diuretickou terapií je vhodné v 
přiměřených intervalech pravidelně vyšetřovat hladiny elektrolytů v séru. 
Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou způsobit poruchy vodní nebo elektrolytové rovnováhy 
(hypokalémie, hyponatrémie a hypochloremická alkalóza). Mezi varovné příznaky těchto poruch patří 
sucho v ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, 
hypotenze, oligurie, tachykardie a gastrointestinální obtíže jako nauzea a zvracení. 
Při užívání thiazidových diuretik se sice hypokalémie může vyvinout, ale současné podávání 
irbesartanu může tuto hypokalémii naopak tlumit. Riziko hypokalémie je vyšší u pacientů s jaterní 
cirhózou, pacientů po intenzivní diuréze, u pacientů, kterým je podávána nepřiměřená perorální dávka 
elektrolytů a u pacientů, kteří jsou zároveň léčeni kortikoidy nebo ACTH. Irbesartanová složka 
přípravku Karvezide může naopak způsobit hyperkalémii, zvláště v přítomnosti renálního poškození 
a/nebo srdečního selhání a diabetu mellitu. U rizikových pacientů se doporučuje adekvátní 
monitorování kalémie. Proto je třeba při kombinacích přípravku Karvezide s kalium šetřícími 
diuretiky, draslíkovými doplňky a náhradami soli obsahujícími draslík postupovat opatrně (viz 
bod 4.5). 
Není prokázáno, že by irbesartan snižoval hyponatrémii způsobenou diuretiky nebo bránil jejímu 
vzniku. Deficit chloridů bývá obvykle mírný a obvykle nevyžaduje léčbu. 
Thiazidy mohou snížit vylučování vápníku močí a způsobit tak mírný přechodný vzestup hladiny 
vápníku v séru i v případě absence jakékoli poruchy vápníkového metabolismu. Výrazná 
hyperkalcémie může být dokladem skrytého hyperparathyreoidismu. Před vyšetřením funkce 
příštítných tělísek je třeba thiazidy vysadit. 
Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může mít za následek 
hypomagnezémii. 
 
Lithium: kombinace lithia a přípravku Karvezide se nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Antidopingové testy: hydrochlorothiazid obsažený v tomto léčivém přípravku může způsobit pozitivní 
výsledek antidopingového testu. 
 
Všeobecně: u pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí přednostně na aktivitě renin-
angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 
u pacientů s těžkým renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), byla léčba inhibitory 
angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty angiontensin-II receptoru spojena s akutní 

 

 20

hypotenzí, azotémií, oligurií anebo vzácně s akutním selháním ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po 
podání jiných antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou 
srdeční chorobou nebo ischemickým kardiovaskulárním onemocněním vyústit v infarkt myokardu 
nebo cévní mozkovou příhodu. 
Reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid se může vyskytnout u kteréhokoli pacienta, bez ohledu 
na výskyt alergie nebo bronchiálního astmatu v anamnéze, nicméně je pravděpodobnější u pacientů 
s těmito chorobami v anamnéze. 
V souvislosti s užíváním thiazidových diuretik byla popsána exacerbace nebo aktivace systémového 
lupus erythematodes. 
Při podávání thiazidových diuretik se vyskytly případy fotosenzitivních reakcí (viz bod 4.8). Jestliže se 
během léčby objeví fotosenzitivní reakce, doporučuje se ukončení léčby. Pokud je nutné diuretika 
podat znovu, doporučuje se chránit odkryté části těla před sluncem nebo před umělým UVA zářením. 
 
Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 
zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 
nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 
která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 
těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 
to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 
 
Laktosa: tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by tento 
přípravek neměli užívat. 
 
Akutní myopie a akutní sekundární glaukom uzavřeného úhlu: sulfonamidy nebo sulfonamidové 
deriváty mohou způsobit idiosynkratickou reakci vedoucí k přechodné myopii a akutnímu glaukomu 
uzavřeného úhlu. Hydrochlorothiazid je sulfonamid - při jeho užívání byly dosud hlášeny pouze 
jednotlivé případy akutního glaukomu uzavřeného úhlu. Příznaky zahrnují akutní nástup snížené 
zrakové ostrosti nebo bolest oka a obvykle se objevují během hodin až týdnů po zahájení léčby. 
Neléčený akutní glaukom uzavřeného úhlu vede k trvalé ztrátě zraku. Primární léčba spočívá v co 
nejrychlejším vysazení přípravku. Pokud se nitrooční tlak nepodaří dostat pod kontrolu, je třeba zvážit 
rychlou medikamentózní nebo chirurgickou léčbu. Mezi rizikové faktory vzniku akutního glaukomu 
uzavřeného úhlu může patřit alergie na sulfonamidy nebo peniciliny v anamnéze (viz bod 4.8). 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jiná antihypertenziva: antihypertenzní účinek přípravku Karvezide může být zvýšen při současné 
terapii jiným antihypertenzivem. Bezpečnost užívání irbesartanu a hydrochlorothiazidu (do výše dávek 
300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu) společně s jinými antihypertenzivy včetně blokátorů 
kalciového kanálu a beta-adrenergních blokátorů byla prokázána. Předchozí léčba vysokými dávkami 
diuretik může způsobit hypovolémii a riziko hypotenze, pokud léčba irbesartanem s thiazidem nebo 
bez něj byla zahájena bez předchozí úpravy hypovolémie (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 
blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 
ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 
účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 
ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 
 
Lithium: při souběžném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin byly popsány 
případy reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia. Podobné účinky byly zatím 
velmi vzácně hlášeny s irbesartanem. Renální clearance lithia se navíc užíváním thiazidů snižuje, lze 
tedy očekávat zvýšené riziko toxicity i při podávání přípravku Karvezide. Kombinace lithia a 
přípravku Karvezide není proto doporučena (viz bod 4.4). Pokud je prokázáno, že je kombinace 
nezbytná, je třeba pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru. 
 

 

 21

Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku: ztráty draslíku způsobené podáváním 
hydrochlorothiazidu jsou zeslabeny kalium šetřícím účinkem irbesartanu. Nicméně, je třeba brát 
v úvahu, že vliv hydrochlorothiazidu na sérový draslík může být potencován jinými léčivými 
přípravky, které způsobují ztráty draslíku a hypokalémii (např. ostatní kaliuretická diuretika, laxancia, 
amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G). Zkušenosti s jinými léčivými přípravky, které 
tlumí renin-angiotensinový systém, naopak ukazují, že souběžné podávání kalium šetřících diuretik, 
draslíkových doplňků, náhrad soli obsahujících draslík a jiných léčivých přípravků, které mohou 
zvyšovat sérové hladiny draslíku (např. sodná sůl heparinu), může vést ke vzestupu sérového draslíku. 
U rizikových pacientů se doporučuje přiměřeně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky jejichž účinek je ovlivněn změnami sérové hladiny draslíku: pokud je Karvezide 
podáván současně s léčivými přípravky, jejichž účinky mohou změny sérové hladiny draslíku ovlivnit 
(např. digitalisové glykosidy, antiarytmika), doporučuje se pravidelně hladinu sérového draslíku 
monitorovat. 
 
Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky: jsou-li antagonisté angiotensinu II podáváni současně 
s nesteroidními antiflogistiky (např. selektivními inhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou 
(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), může se objevit oslabení antihypertenzního účinku. 
Jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID může vést 
ke zvýšenému riziku zhoršování renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin a zvýšení 
draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující sníženou funkcí ledvin. Tato kombinace by měla 
být podávána s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienty je třeba náležitě hydratovat a je třeba 
věnovat pozornost monitorování renálních funkcí po zahájení i v průběhu konkomitantní léčby. 
 
Další informace o interakcích irbesartanu: v klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 
hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 
glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 
interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 
CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 
vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 
 
Další informace o interakcích hydrochlorothiazidu: k interakcím může dojít při souběžném 
podávání thiazidových diuretik s následujícími léčivými přípravky: 
 
Alkohol: může se vyskytnout zesílení ortostatické hypotenze; 
 
Antidiabetika (perorální a inzulíny): může být nutná úprava dávkování antidiabetika (viz bod 4.4); 
 
Cholestyraminové a colestipolové pryskyřice: v přítomnosti pryskyřičných iontoměničů se zhoršuje 
absorpce hydrochlorothiazidu. Karvezide by se měl užívat nejméně jednu hodinu před nebo čtyři 
hodiny po užití těchto léčivých přípravků; 
 
Kortikoidy, ACTH: může se zvýšit deplece elektrolytů, zvláště hypokalémie; 
 
Digitalisové glykosidy: thiazidy způsobená hypokalémie nebo hypomagnezémie může vyvolat nástup 
digitalisem indukované srdeční arytmie (viz bod 4.4); 
 
Nesteroidní antirevmatika: podání nesteroidního antirevmatika může u některých pacientů snížit 
diuretický, natriuretický a antihypertenzní účinek thiazidového diuretika; 
 
Vasopresorické aminy (např. noradrenalin): účinek vasopresorických aminů může být snížen, ale ne 
natolik, aby bránil jejich použití; 
 
Nedepolarizující myorelaxancia (např. tubokurarin): účinek nedepolarizujících myorelaxancií může 
být hydrochlorothiazidem potencován; 
 

 

 22

Léčivé přípravky podávané při léčbě dny: vzhledem k tomu, že hydrochlorothiazid může zvyšovat 
hladinu kyseliny močové, může být nutné upravit dávkování těchto léčivých přípravků. Může být 
nutné zvýšit dávky probenecidu nebo sulfinpyrazonů. Při souběžném podávání s thiazidovými 
diuretiky se může zvýšit incidence reakcí z přecitlivělosti na allopurinol; 
 
Soli vápníku: thiazidová diuretika mohou zvýšit hladinu vápníku v séru vzhledem ke snížení exkrece. 
Pokud musí být předepsány vápníkové doplňky nebo vápník šetřící léčivé přípravky (např. terapie 
vitaminem D), hladiny vápníku v séru musí být monitorovány a podle toho je nutno upravit dávkování 
vápníku; 
 
Karbamazepin: současné užívání karbamazepinu a hydrochlorothiazidu bylo spojeno s rizikem 
symptomatické hyponatremie. Při současném podávání těchto látek je nutno monitorovat elektrolyty. 
Pokud je to možné, měla by se použít jiná třída diuretik; 
 
Jiné interakce: hyperglykemický účinek beta-blokátorů a diazoxidu může být zesílen thiazidy. 
Anticholinergní látky (např. atropin, beperiden) mohou zvyšovat biologickou dostupnost thiazidových 
diuretik snížením gastrointestinální motility a zpomalením vyprazdňování žaludku. Thiazidy mohou 
zvýšit riziko nežádoucích účinků amantadinu. Thiazidy mohou snížit renální vylučování cytotoxických 
léčivých přípravků (např. cyklofosfamidu, metotrexátu) a potencovat tak jejich myelosupresivní 
účinek. 
 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Těhotenství: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 
bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhého a třetího trimestru 
těhotenství je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 
trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 
kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 
angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 
léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 
jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 
podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 
ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 
 
Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 
(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 
ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3). 
Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 
těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 
Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 
jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Je k dispozici pouze omezená zkušenost s užíváním hydrochlorothiazidu během těhotenství, zvláště 
během jeho prvního trimestru. Údaje ze studií na zvířatech jsou nedostatečné. Hydrochlorothiazid 
prochází placentou. Vzhledem k farmakologickému mechanismu účinku hydrochlorothiazidu  může 
mít jeho použití ve druhém a třetím trimestru těhotenství za následek zhoršení feto-placentární perfúze 
a způsobit u plodu nebo novorozence reakce jako ikterus, porušení elektrolytové rovnováhy a 
trombocytopenii. 

 

 23

Hydrochlorothiazid se nemá užívat k léčbě gestačního edému, gestační hypertenze nebo preeklampsie 
vzhledem k riziku poklesu objemu plazmy a hypoperfúze placenty bez pozitivního účinku na průběh 
choroby. 
Hydrochlorothiazid se nemá používat k léčbě esenciální hypertenze u těhotných žen kromě vzácných 
případů, kdy nelze použít jinou léčbu. 
 
Vzhledem k tomu, že Karvezide obsahuje hydrochlorthiazid, není doporučen během prvního trimestru 
těhotenství. Před plánovaným těhotenstvím by měla být pacientka převedena na vhodnou alternativní 
léčbu. 
 
Kojení: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvezide během kojení, Karvezide 
se nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 
obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 
 
Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 
Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 
metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Hydrochlorothiazid se vylučuje v malém množství do mateřského mléka. Thiazidy mohou ve 
vysokých dávkách způsobujících intenzivní diurézu snižovat produkci mléka. Užívání Karvezide 
v období kojení se nedoporučuje. Pokud se Karvezide během kojení užívá, mají být dávky co nejnižší. 
 
Fertilita: 
 
Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 
které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Studie hodnotící účinky přípravku Karvezide na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly 
provedeny. Na základě farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by tuto 
schopnost ovlivňoval. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba brát v úvahu, že při 
terapii hypertenze se někdy mohou objevit závratě a únava. 
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
Kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid: 
V placebem kontrolovaných studiích se nežádoucí účinky vyskytly u 29,5% pacientů z 898 pacientů s 
hypertenzí, kteří byli léčeni různými dávkami irbesartanu/hydrochlorthiazidu (rozmezí  
37,5 mg/6,25 mg až 300 mg/25 mg). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly závratě (5,6%), 
únava (4,9%), nauzea/zvracení (1,8%) a abnormální močení (1,4%). Navíc byl ve studiích také často 
pozorován zvýšený obsah močovinového dusíku v krvi (BUN) (2,3%), kreatinkinázy (1,7%) a 
kreatininu (1,1%). 
 
Tabulka č.1 uvádí nežádoucí účinky zaznamenané ze spontánních hlášení a v placebem 
kontrolovaných studiích 
 
Frekvence nežádoucích účinků je definována následovně: 
Velmi časté: (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné 
(≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné: (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí 
účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

 24

 
Tabulka č.1: Nežádoucí účinky v placebem kontrolovaných studiích a ze spontánních hlášení

 

Vícenásobná vyšetření:

 

Časté:

vzestup BUN, kreatininu a kreatinkinázy 

Méně časté:

pokles draslíku a sodíku v séru

 

Srdeční poruchy:

 

Méně časté:

synkopa, hypotenze, tachykardie, edém 

Poruchy nervového systému:

 

Časté:

závratě

Méně časté:

ortostatické závratě

Není známo: 

bolesti hlavy 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo: 

tinitus 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

kašel 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté:

nauzea/zvracení

Méně časté:

průjem

Není známo: 

dyspepsie, dysgeusie 

Poruchy ledvin a močových cest:  Časté:

abnormální močení

Není známo: 

porucha funkce ledvin včetně 
izolovaných případů renálního selhání u 
rizikových pacientů (viz bod 4.4) 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně:

 

Méně časté:

otoky končetin

Není známo: 

arthralgie, myalgie 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalémie 

Cévní poruchy: 

Méně časté:

návaly horka

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace:
 

Časté:

únava

Poruchy imunitního systému: 

Méně časté: 
Není známo: 

žloutenka 
případy hypersenzitivní reakce, jako je 
angioedém, vyrážka a kopřivka  

Poruchy jater a žlučových cest: 

Není známo: 

hepatitida, abnormální jaterní funkce 

Poruchy reprodukčního systému 
a prsu: 

Méně časté:

sexuální dysfunkce, změny libida

 

 
Další informace k jednotlivým složkám: k nežádoucím účinkům kombinovaného přípravku, které jsou 
uvedeny výše, navíc patří nežádoucí reakce již dříve hlášené u jednotlivých složek přípravku. Tyto 
nežádoucí účinky jsou i potenciálními nežádoucími reakcemi přípravku Karvezide. Tabulky č.2 a č.3 
viz níže, detailně udávají nežádoucí účinky zaznamenané pro jednotlivé složky přípravku Karvezide. 
 
Tabulka č.2: Nežádoucí účinky hlášené při užití samotného irbesartanu 
Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Není známo: 

   trombocytopenie 

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace: 

Méně časté: 

   bolest na hrudi 

 
Tabulka č.3: Nežádoucí účinky pozorované při podávání samotného hydrochlorthiazidu 
Vícenásobná vyšetření 

Není známo: 

elektrolytová dysbalance (včetně 
hypokalémie a hyponatrémie, viz 
bod 4.4), hyperurikémie, glykosurie, 
hyperglykémie, vzestup hladiny 
cholesterolu a triacylglycerolů 

Srdeční poruchy: 

Není známo: 

srdeční arytmie 

Poruchy krve a lymfatického 
systému:
 

Není známo: 

aplastická anémie, útlum kostní dřeně, 
neutropénie/agranulocytóza, 
hemolytická anémie, leukopénie, 
trombocytopénie 

Poruchy nervového systému: Není 

známo:  závratě, parestézie, pocit na omdlení, 

neklid 

 

 25

Poruchy oka: Není 

známo: 

přechodné poruchy vidění, žluté 
vidění, akutní myopie a akutní 
sekundární glaukom uzavřeného úhlu 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

dechová tíseň (včetně pneumonitidy a 
plicního edému) 

Gastrointestinální poruchy: Není 

známo: pankreatitida, anorexie, průjem, zácpa, 

podráždění žaludeční sliznice, 
sialoadenitida, ztráta chuti 

Poruchy ledvin a močových cest Není 

známo: 

intersticiální nefritida, renální 
dysfunkce

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Není známo: 

anafylaktické reakce, toxická 
epidermální nekrolýza, nekrotizující 
angiitida (vaskulitida, kožní 
vaskulitida), reakce podobné kožnímu 
lupus erytematodes, reaktivace 
kožního lupus erytematodes, 
fotosenzitivní reakce, vyrážka, 
kopřivka

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně: 

Není známo: 

slabost, svalový spasmus 

Cévní poruchy: 

Není známo: 

posturální hypotenze 

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace: 

Není známo: 

horečka 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Není známo: 

žloutenka (intrahepatální cholestatická 
žloutenka) 

Psychiatrické poruchy: 

Není známo: 

deprese, poruchy spánku 

 
Na dávce závislé nežádoucí účinky hydrochlorothiazidu (zejména poruchy elektrolytů) se mohou při 
titraci hydrochlorothiazidu zvyšovat. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
Není k dispozici žádná specifická informace o léčbě předávkování přípravkem Karvezide. Pacienta je 
třeba pečlivě monitorovat a léčba by měla být symptomatická a podpůrná. Postup závisí na době, která 
uběhla od požití a na závažnosti příznaků. Doporučená opatření zahrnují vyvolání zvracení a/nebo 
výplach žaludku. Při léčbě předávkování může být užitečné i podání aktivního uhlí. Opakovaně je 
nutno monitorovat sérové hladiny elektrolytů a kreatininu. Pokud dojde k hypotenzi, je třeba pacienta 
umístit do pozice naznak a rychle podat náhrady solí a tekutin. 
 
Jako nejpravděpodobnější příznaky předávkování irbesartanem lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 
může se ale objevit i bradykardie. 
 
Předávkování hydrochlorothiazidem je spojeno s deplecí elektrolytů (hypokalémie, hypochlorémie, 
hyponatrémie) a dehydratací v důsledku nadměrné diurézy. Nejčastější příznaky a známky 
předávkování jsou (nauzea) a somnolence. Hypokalémie může vyvolat svalové spasmy a/nebo zhoršit 
srdeční arytmie při současném podávání digitalisových glykosidů nebo některých antiarytmik. 
 
Irbesartan nelze odstranit hemodialýzou. Do jaké míry lze hemodialýzou odstranit hydrochlorothiazid, 
nebylo stanoveno. 
 
 

 

 26

5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, kombinace 
ATC kód: C09DA04. 
 
Karvezide je kombinací antagonisty receptoru pro angiotensin-II, irbesartanu a thiazidového diuretika 
hydrochlorothiazidu. Kombinace těchto látek má aditivní antihypertenzní účinek, snižuje krevní tlak 
ve větší míře než kterákoli z obou látek samostatně. 
 
Irbesartan je silně působící, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru pro angiotensin-II 
(subtyp AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II zprostředkované AT

receptorem, bez ohledu na zdroj nebo způsob syntézy angiotensinu-II. Selektivní antagonistické 
ovlivnění receptorů pro angiotensin-II (AT

1

) vede ke zvýšení hladin plazmatického reninu a 

angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Sérové hladiny draslíku nejsou u 
pacientů bez rizika elektrolytové dysbalance samotným irbesartanem v doporučených dávkách 
významně ovlivněny (viz body 4.4 a 4.5). Irbesartan neinhibuje ACE (kininázu-II), enzym vytvářející 
angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní metabolity. Irbesartan nevyžaduje 
metabolickou aktivaci, aby byl účinný. 
 
Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku thiazidových 
diuretik není zcela znám. Thiazidy působí na renální tubulární mechanismy reabsorpce elektrolytů a 
přímo zvyšují exkreci sodíku a chloridu v přibližně stejných množstvích. Diuretický účinek 
hydrochlorothiazidu snižuje objem plazmy, zvyšuje účinek plazmatického reninu, zvyšuje sekreci 
aldosteronu, v důsledku toho stoupají ztráty draslíku a bikarbonátů močí a dochází k poklesu hladiny 
draslíku v séru. Předpokládá se, že současné podávání irbesartanu brání blokádou renin-angiotensin-
aldosteronového systému ztrátám draslíku způsobeným thiazidovými diuretiky. U hydrochlorothiazidu 
se nástup diuretického účinku objeví za 2 hodiny, diuréza dosáhne svého maxima asi za 4 hodiny a 
účinek trvá přibližně 6-12 hodin. 
 
Kombinace hydrochlorothiazidu a irbesartanu způsobuje na dávce závislé aditivní snížení krevního 
tlaku v celém terapeutickém rozmezí obou látek. Přidání 12,5 mg hydrochlorothiazidu k dávce 300 mg 
irbesartanu jednou denně pacientům, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven samotným 
irbesartanem 300 mg, vedlo k dalšímu poklesu diastolického krevního tlaku o 6,1 mm Hg po odečtení 
poklesu krevního tlaku po placebu měřeno v nejnižším bodě účinku (24 hodin po podání). Kombinace 
300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu vedla k celkovému snížení systolického/ 
diastolického tlaku až o 13,6/11,5 mm Hg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Omezená klinická data (7 z 22 pacientů) ukazují, že pacienti nereagující na kombinaci 
300 mg/12,5 mg mohou dosáhnout klinické odpovědi po zvýšení dávky na 300 mg/25 mg. U těchto 
pacientů byl pozorován zvýšený hypotenzní účinek jak pro systolický krevní tlak (SBP) tak pro 
diastolický krevní tlak (DBP) (13,3 respektive 8,3 mm Hg). 
 
U pacientů s mírnou až střední hypertenzí vyvolala dávka 150 mg irbesartanu a 12,5 mg 
hydrochlorothiazidu podávaná jedenkrát denně průměrný pokles tlaku měřený v nejnižším bodě 
účinku (24 hodin po podání) o 12,9/6,9 mm Hg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
Maximální hodnoty byly naměřeny po 3-6 hodinách. Při ambulantním monitorování krevního tlaku 
bylo při kombinaci 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu užívané jednou denně dosaženo 
konzistentního poklesu krevního tlaku po dobu 24 hodin. Průměrné 24-hodinové snížení systolického 
a diastolického tlaku ve srovnání s placebem činilo 15,8/10,0 mm Hg. Při měřeních v rámci 
ambulantního sledování krevního tlaku byl rozdíl mezi minimálním a maximálním účinkem přípravku 
Karvezide 150 mg/12,5 mg 100%. Při měření manžetovým tonometrem během návštěv v ordinaci 
dosahoval u přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg minimální účinek 68% maximálního účinku a u 
přípravku Karvezide 300 mg/12,5 mg dosahoval minimální účinek 76% maximálního účinku .Tento 
24-hodinový účinek byl pozorován bez nadměrného poklesu tlaku v okamžiku maximálního účinku a 
odpovídá bezpečnému a efektivnímu snižování krevního tlaku při dávkování jednou denně. 

 

 27

 
U pacientů, u kterých nebyl TK dostatečně upraven dávkou 25 mg hydrochlorothiazidu, vyvolalo 
přidání irbesartanu další snížení systolického a diastolického tlaku v průměru o 11,1/7,2 mm Hg po 
odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Hypotenzní účinek irbesartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem se projeví po první dávce, značně 
se rozvine do 1-2 týdnů a maximální efekt se dostaví za 6-8 týdnů. V dlouhodobých studiích 
následného sledování přetrvával účinek kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid po dobu jednoho 
roku. Výskyt rebound hypertenze nebyl u irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu pozorován, i když 
specificky studován tento fenomén u přípravku Karvezide nebyl. 
 
Vliv kombinace irbesartanu a hydrochlorothiazidu na morbiditu a mortalitu nebyl studován. 
Epidemiologické studie prokázaly, že dlouhodobé podávání hydrochlorothiazidu snižuje 
kardiovaskulární mortalitu a morbiditu. 
 
Odpověď na Karvezide není ovlivněna věkem ani pohlavím. Podobně jako u jiných léčivých přípravků 
ovlivňujících systém renin-angiotenzin, pacienti černé pleti s hypertenzí mají zřetelně nižší odpověď 
na monoterapii irbesartanem. Pokud je irbesartan podáván současně s nízkou dávkou (např. 12,5 mg 
denně) hydrochlorothiazidu, antihypertenzní účinek u pacientů černé pleti se blíží účinku u pacientů 
ostatních ras. 
 
Účinnost a bezpečnost přípravku Karvezide jako počáteční terapie u těžké hypertenze (definovaná 
hodnotou diastolického tlaku v sedě (SeDBP) ≥ 110 mmHg) byla hodnocena v 8-týdenní, 
multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, léčivou látkou kontrolované studii s paralelními 
rameny. Celkem bylo randomizováno 697 pacientů v poměru 2:1 buď k léčbě kombinací 
irbesartan/hydrochlorothiazid 150 mg/12,5 mg nebo k léčbě irbesartanem 150 mg a po týdnu byly 
dávky systematicky zvýšeny (předtím byla vyhodnocena odpověď na nižší dávku) na 
irbesartan/hydrochlorothiazid 300 mg/25 mg anebo na 300 mg irbesartanu. 
 
Studie zahrnovala 58% mužů. Průměrný věk pacientů byl 52,5 let, 13% bylo ≥ 65 let a pouze 2% 
pacientů bylo ≥ 75 let. Dvanáct procent (12%) pacientů byli diabetici, 34% mělo hyperlipidémii a 
nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním byla stabilní angina pectoris u 3,5% účastníků. 
 
Primárním cílem studie bylo porovnat poměr pacientů, u nichž v Týdnu 5 léčby byl SeDBP stanoven 
(SeDBP < 90 mmHg). Čtyřicet sedm procent (47,2%) pacientů užívajících kombinaci dosáhlo SeDBP 
v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu) (trough) < 90 mmHg ve srovnání 
s 33,2%pacientů užívajících irbesartan (p= 0,0005). Střední výchozí hodnota krevního tlaku byla asi 
172/113 mmHg v každé léčené skupině a po pěti týdnech byl pokles SeSBP/SeDBP 30,8/24,0 mmHg 
ve skupině irbesartan/hydrochlorothiazid a 21,1/19,3 mmHg ve skupině irbesartan (p < 0,0001). 
 
Typy a frekvence incidence nežádoucích účinků hlášených u pacientů léčených kombinací byly 
podobné profilu nežádoucích účinků u pacientů na monoterapii. Během 8-týdenního léčebného období 
nebyl v žádné z léčebných skupin zaznamenán výskyt synkopy. Jako nežádoucí účinky byly hlášeny 
hypotenze u 0,6% pacientů na kombinaci a u 0% pacientů na monoterapii a závratě u 2,8% pacientů na 
kombinaci a u 3,1% pacientů na monoterapii. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  
Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 
Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 
Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 
receptorů pro angiotenzin II. 
Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 
cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 
cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 
diabetickou nefropatií. 
V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 
ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 

 

 28

akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 
jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 
Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 
užívat současně. 
Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 
Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 
ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 
onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 
z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 
byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 
účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 
častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 
 
5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Farmakokinetika hydrochlorothiazidu ani irbesartanu není při jejich současném podávání neovlivněna. 
 
Irbesartan a hydrochlorothiazid jsou perorálně účinné látky, pro jejichž účinek není nutná 
biotransformace. Po perorálním podání přípravku Karvezide činí absolutní biologická dostupnost 
irbesartanu 60 - 80% a hydrochlorothiazidu 50 - 80%. Potrava nemá na biologickou dostupnost 
přípravku Karvezide vliv. Maximální plazmatické koncentrace se objevují 1,5 - 2 hodiny po podání u 
irbesartanu, resp. 1 - 2,5 hodin u hydrochlorothiazidu. 
 
Irbesartan se na plazmatické proteiny váže přibližně z 96%, jeho vazba na buněčné složky krve je 
zanedbatelná. Jeho distribuční objem je 53 - 93 litrů. Hydrochlorothiazid se na plazmatické proteiny 
váže z 68% a jeho distribuční objem činí 0,83 - 1,14 l/kg. 
 
Farmakokinetika irbesartanu vykazuje lineární závislost odpovídající velikosti dávky v rozmezí 10 až 
600 mg. Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg je zvýšení absorpce po perorálním podání již 
menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není znám. Celková clearence a renální 
clearence činí 157 - 176, resp. 3,0 - 3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas irbesartanu je 11 -
 15 hodin. Rovnovážných koncentrací je dosaženo do 3 dnů po zahájení terapie při dávkování jednou 
denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze pozorovat omezenou kumulaci irbesartanu 
v plazmě (< 20%). V jedné studii byly u hypertoniček zjištěny o něco vyšší plazmatické koncentrace 
irbesartanu než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu však nalezeny nebyly. 
Není třeba upravovat dávkování speciálně pro ženy. Hodnoty AUC a C

max

 byly o něco vyšší u starších 

osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18 - 40 let). Terminální eliminační poločas se však významně 
nelišil. U starších osob není nutná úprava dávkování. Průměrný plazmatický poločas 
hydrochlorothiazidu se udává v rozmezí 5 - 15 hodin. 
 
Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu připadá asi 80 - 85% radioaktivity 

cirkulující v plazmě na nezměněný irbesartan. Irbesartan se metabolizuje v játrech glukuronidací a 
oxidací. Hlavní cirkulující metabolit je irbesartan glukuronid (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, že 
irbesartan je primárně oxidován cytochromem P 450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 má 
zanedbatelný význam. Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po 
perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% readioaktivity nalézt v moči, 

zbytek ve stolici. Méně než 2% se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. Hydrochlorothiazid není 
metabolizován, ale je rychle vylučován ledvinami. Alespoň 61% perorální dávky se vyloučí 
v nezměněné formě během 24 hodin. Hydrochlorothiazid prochází placentární bariérou, ale neprochází 
hematoencefalickou bariérou a je vylučován do mléka. 
 
Porucha ledvin: u pacientů s poruchou ledvin nebo u hemodialyzovaných pacientů nejsou 
farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan nelze odstranit dialýzou. U 
pacientů s clearence kreatininu < 20 ml/min se uvádí vzestup eliminačního poločasu 
hydrochlorothiazidu na 21 hodin. 
 

 

 29

Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 
parametry irbesartanu významně změněny. U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 
 
5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Irbesartan/hydrochlorothiazid: potenciální toxicita kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid po 
perorálním podání byla hodnocena na potkanech a makacích ve studiích trvajících až 6 měsíců. 
Nebyly pozorovány žádné toxikologické nálezy relevantní k terapeutickému použití u člověka. 
Následující změny, pozorované na potkanech a makacích, kterým byla podávána kombinace 
irbesartan/hydrochlorothiazid v dávkách 10/10 a 90/90 mg/kg/den, byly rovněž zaznamenány při 
podávání jednoho z léčivých přípravků samostatně a/nebo byly důsledkem poklesu krevního tlaku 
(žádné signifikantní toxikologické interakce nebyly pozorovány): 


změny na ledvinách, charakterizované mírným vzestupem sérové urey a kreatininu a 
hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárního aparátu, které jsou přímým důsledkem interakce 
irbesartanu s renin-angiotensin-aldosteronovým systémem 



mírný pokles v hodnotách erytrocytů (eyrtrocyty, hemoglobin, hematokrit) 



barevné změny žaludku, vředy a ložiskové nekrózy žaludeční sliznice byly pozorovány u 
několika potkanů v šestiměsíční toxikologické studii s irbesartanem v dávce 90 mg/kg/den, 
hydrochlorothiazidem v dávce 90 mg/kg/den a kombinací irbesartan/hydrochlorothiazid v dávce 
10/10 mg/kg/den. U makaků tyto změny pozorovány nebyly. 



pokles draslíku v séru způsobený hydrochlorothiazidem. Tomuto poklesu se částečně zabránilo 
podáváním v kombinaci s irbesartanem. 

Většina výše uvedených účinků je zjevně důsledkem farmakologické aktivity irbesartanu (blokáda 
angiotensinem-II-indukované inhibice uvolňování reninu se stimulací buněk produkujících renin) a 
vyskytuje se rovněž u inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu. Nezdá se, že by tyto nálezy byly 
relevantní pro terapeutické použití kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid u člověka. 
 
Při podávání kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid potkanům nebyly při dávkách toxických pro 
matku pozorovány žádné teratogenní účinky. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o 
negativním vlivu samostatně podávaného irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu na fertilitu zvířat nebo 
lidí, nebyly příslušné studie pro kombinaci na zvířatech prováděny. Nicméně je známo, že jiný 
antagonista angiotensinu-II ovlivňuje při podávání zvířatům v monoterapii parametry fertility. 
Obdobné výsledky byly nalezeny u této látky i při podávání v nižších dávkách v kombinaci 
s hydrochlorothiazidem. 
 
U kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid nebyla prokázána mutagenita ani klastogenita. 
Kancerogenní potenciál kombinace irbesartanu a hydrochlorthiazidu nebyl ve studiích na zvířatech 
hodnocen. 
 
Irbesartan: při použití klinicky relevantních dávek nebyly nalezeny známky abnormálního 
systémového toxického ovlivnění nebo ovlivnění cílových orgánů. V neklinických studiích 
bezpečnosti vyvolaly vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/den u potkanů a ≥ 100 mg/kg/den u 
makaků) snížení erytrocytárních parametrů (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit). Velmi vysoké dávky 
(≥ 500 mg/kg/den) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, distenzi 
tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů a makaků a 
tyto změny byly hodnoceny jako sekundární projevy hypotenzního účinku léčivého přípravku, který 
způsobil snížení renální perfúze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii juxtaglomerulárních 
buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg/den, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg/den). Všechny tyto 
změny se považují za kauzálně spojené s farmakologickým účinkem irbesartanu. Nezdá se, že by při 
terapeutickém dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárních buněk 
jakkoliv relevantní. 
Nebyla prokázána mutagenita, klastogenicita ani kancerogenita. 
Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 
perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 
úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 
oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 

 

 30

Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 
potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic  potkanů.  
Studie s irbesartanem u pokusných zvířat ukázaly přechodné toxické účinky (rozšíření ledvinných 
pánviček, hydroureter a podkožní edémy) u fétů potkanů, které se po porodu upravily. U králíků byly 
zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou maternální toxicitu včetně 
úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo králíků zjištěny nebyly. 
 
Hydrochlorothiazid: ačkoli byly v některých experimentálních modelech nalezeny nejednoznačné 
známky genotoxicity nebo kancerogenity, zkušenosti ze širokého použití u lidské populace nepotvrzují 
žádnou souvislost mezi používáním hydrochlorothiazidu a nárůstem počtu nádorů. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1 Seznam 

pomocných 

látek 

 
Mikrokrystalická celulosa 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Monohydrát laktosy  
Magnesium-stearát 
Koloidní hydratovaný oxid křemičitý 
Předbobtnalý kukuřičný škrob 
Červený a žlutý oxid železitý (E172) 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Krabičky obsahující 14 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 28 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 98 tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 x 1 tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných jednodávkových 
blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
6.6 Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 

 

 31

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A) 
 
EU/1/98/085/004-006 
EU/1/98/085/008 
EU/1/98/085/010 
 
 
9. DATUM 

PRVNÍ 

REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ 

REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 16. října 1998 
Datum posledního prodloužení: 16. října 2008 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 

 

 32

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 150 mg/12,5 mg potahované tablety 
 
 
2. KVALITATIVNÍ 

KVANTITATIVNÍ 

SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 150 mg irbesartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum. 
 
Pomocná látka se známým účinkem: 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 38,5 mg monohydrátu laktosy. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
Broskvová, bikonvexní, oválná tableta, na jedné straně se znakem srdce a číslem 2875 na straně druhé. 
 
 
4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
Léčení esenciální hypertenze. 
Tato fixní dávková kombinace je určena pro dospělé pacienty, u nichž nelze adekvátní úpravy 
krevního tlaku dosáhnout irbesartanem nebo hydrochlorothiazidem podanými samostatně (viz 
bod 5.1). 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Dávkování 
 
Karvezide se užívá jednou denně, spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Dávku je možno titrovat pomocí jednotlivých složek (tj. irbesartanu a hydrochlorothiazidu). 
 
Tam, kde je to z klinického hlediska vhodné, lze zvážit i přímý přechod z monoterapie na fixní 
kombinaci: 


Karvezide 150 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo  podáváním samotného hydrochlorothiazidu nebo irbesartanu v dávce 150 mg; 



Karvezide 300 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním 300 mg irbesartanu nebo přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg. 



Karvezide 300 mg/25 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním Karvezide 300 mg/12,5 mg. 

 
Vyšší dávky než 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu jednou denně se nedoporučují. 
Je-li to nutné, lze Karvezide podávat v kombinaci s dalším antihypertenzním léčivým přípravkem (viz 
body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha ledvin: vzhledem k obsahu hydrochlorothiazidu se Karvezide nedoporučuje u pacientů 
s těžkou renální dysfunkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min). U těchto pacientů se dává přednost 
kličkovým diuretikům před thiazidy. U pacientů s poruchou ledvin, u nichž je clearance kreatininu 
≥ 30 ml/min, není úprava dávkování nutná (viz body 4.3 a 4.4). 
 

 

 33

Porucha funkce jater: Karvezide není vhodný pro podávání pacientům s těžkou poruchou jater. Použití 
thiazidů u pacientů se zhoršenou funkcí jater vyžaduje zvláštní opatrnost. U pacientů s mírnou až 
středně těžkou poruchou jater není úprava dávkování přípravku Karvezide nutná (viz bod 4.3). 
 
Starší pacienti: u starších pacientů není nutná úprava dávkování přípravku Karvezide. 
 
Pediatrická populace: Karvezide není doporučen pro podávání dětem a mladistvým, jelikož 
bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny. Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Způsob podání 
 
Pro perorální podání. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
 

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo 
jiné látky odvozené od sulfonamidů (hydrochlorothiazid patří k sulfonamidovým látkám) 

 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6) 

 

Těžká porucha ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) 

 

Refrakterní (hypokalémie), hyperkalcémie 

 

Těžká porucha jater, biliární cirhóza a cholestáza 

 

Současné užívání přípravku Karvezide s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u 
pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz 

body 4.5 a 5.1). 

 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Hypotenze - Pacienti s hypovolémií: Karvezide vzácně způsobuje symptomatickou hypotenzi u 
hypertoniků bez jiných rizikových faktorů pro hypotenzi. Symptomatická hypotenze se může objevit u 
pacientů s hypovolémií a/nebo se sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě 
s omezením soli, po průjmech nebo zvracení. Tyto stavy je třeba upravit před zahájením terapie 
přípravkem Karvezide. 
 
Stenóza renální arterie - Renovaskulární hypertenze: u pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií 
nebo se stenózou arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a selhání ledvin, 
jestliže jsou léčeni inhibitory angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty receptoru pro 
angiontensin-II. Tento účinek není u přípravku Karvezide doložen, ale je třeba jeho možnost brát 
v úvahu. 
 
Porucha ledvin a transplantace ledvin: je-li Karvezide podáván pacientům s poruchou funkce ledvin, 
doporučuje se pravidelně monitorovat hladiny draslíku, kreatininu a kyseliny močové v séru. 
S podáváním přípravku Karvezide pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 
Karvezide nelze podávat pacientům s těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz 
bod 4.3). U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin se může objevit azotémie v důsledku podání 
thiazidového diuretika. U pacientů s clearance kreatininu ≥ 30 ml/min není úprava dávkování nutná. 
Nicméně, podávání této fixní kombinace pacientům s mírnou až středně těžkou poruchou ledvin 
(clearance kreatininu ≥ 30 ml/min, ale < 60 ml/min) vyžaduje zvláštní opatrnost. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 
Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 
aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 
ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 
pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 
Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 
specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  
Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 
diabetickou nefropatií. 

 

 34

 
Porucha funkce jater: vzhledem k tomu, že u pacientů s poruchou jater nebo progresivní jaterní 
chorobou mohou i malé změny ve vodní a elektrolytové rovnováze způsobit jaterní kóma, je nutné 
v takových případech podávat thiazidy se zvláštní opatrností. S podáváním přípravku Karvezide 
pacientům s poruchou jater nejsou žádné klinické zkušenosti. 
 
Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie: u pacientů se stenózou 
aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je stejně jako při 
použití jiných vazodilatačních látek nutná zvláštní opatrnost. 
 
Primární aldosteronismus: obecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem  nereagují na 
antihypertenzní léčivé přípravky působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání 
přípravku Karvezide se proto nedoporučuje. 
 
Metabolické a endokrinní účinky: thiazidová terapie může zhoršit glukózovou toleranci. U diabetiků 
může tedy být nutná změna dávkování inzulínu nebo perorálních antidiabetik. Během terapie thiazidy 
se může projevit latentní diabetes mellitus. 
S terapií thiazidovými diuretiky bývá spojen vzestup hladin cholesterolu a triglyceridů; nicméně 
u dávky 12,5 mg, která je obsažena v přípravku Karvezide, nebyly tyto účinky hlášeny žádné nebo 
pouze minimální. 
U některých pacientů může thiazidová terapie vyvolat vznik hyperurikémie, případně dny. 
 
Poruchy rovnováhy elektrolytů: stejně jako u všech pacientů s diuretickou terapií je vhodné v 
přiměřených intervalech pravidelně vyšetřovat hladiny elektrolytů v séru . 
Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou způsobit poruchy vodní nebo elektrolytové rovnováhy 
(hypokalémie, hyponatrémie a hypochloremická alkalóza). Mezi varovné příznaky těchto poruch patří 
sucho v ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, 
hypotenze, oligurie, tachykardie a gastrointestinální obtíže jako nauzea a zvracení. 
Při užívání thiazidových diuretik se sice hypokalémie může vyvinout, ale současné podávání 
irbesartanu může tuto hypokalémii naopak tlumit. Riziko hypokalémie je vyšší u pacientů s jaterní 
cirhózou, pacientů po intenzivní diuréze, u pacientů, kterým je podávána  nepřiměřená perorální dávka 
elektrolytů a u pacientů, kteří jsou zároveň léčeni kortikoidy nebo ACTH. Irbesartanová složka 
přípravku Karvezide může naopak způsobit hyperkalémii, zvláště v přítomnosti renálního poškození 
a/nebo srdečního selhání a diabetu mellitu. U rizikových pacientů se doporučuje adekvátní 
monitorování kalémie. Proto je třeba při kombinacích přípravku Karvezide s kalium šetřícími 
diuretiky, draslíkovými doplňky a náhradami soli obsahujícími  draslík postupovat opatrně (viz 
bod 4.5). 
Není prokázáno, že by irbesartan snižoval  hyponatrémii způsobenou diuretiky. Deficit chloridů bývá   
mírný a obvykle nevyžaduje léčbu. 
Thiazidy mohou snížit vylučování vápníku močí a způsobit tak mírný přechodný vzestup hladiny 
vápníku v séru i v případě absence jakékoli poruchy vápníkového metabolismu. Výrazná 
hyperkalcémie může být dokladem skrytého hyperparathyreoidismu. Před vyšetřením funkce 
příštítných tělísek je třeba thiazidy vysadit. 
Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může mít za následek 
hypomagnezémii. 
 
Lithium: kombinace lithia a přípravku Karvezide se nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Antidopingové testy: hydrochlorothiazid obsažený v tomto léčivém přípravku může způsobit pozitivní 
výsledek antidopingového testu. 
 
Všeobecně: u pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí přednostně na aktivitě renin-
angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 
u pacientů s těžkým renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), byla léčba inhibitory 
angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty angiontensin-II receptoru spojena s akutní 
hypotenzí, azotémií, oligurií anebo vzácně s akutním selháním ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po 
podání jiných antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou 

 

 35

srdeční chorobou nebo ischemickým kardiovaskulárním onemocněním vyústit v infarkt myokardu 
nebo cévní mozkovou příhodu. 
Reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid se může vyskytnout u kteréhokoli pacienta, bez ohledu 
na výskyt alergie nebo bronchiálního astmatu v anamnéze, nicméně je pravděpodobnější u pacientů 
s těmito chorobami v anamnéze. 
V souvislosti s užíváním thiazidových diuretik byla popsána exacerbace nebo aktivace systémového 
lupus erythematodes. 
Při podávání thiazidových diuretik se vyskytly případy fotosenzitivních reakcí (viz bod 4.8). Jestliže se 
během léčby objeví fotosenzitivní reakce, doporučuje se ukončení léčby. Pokud je nutné diuretika 
podat znovu, doporučuje se chránit odkryté části těla před sluncem nebo před umělým UVA zářením. 
 
Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 
zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 
nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 
která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 
těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 
to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 
 
Laktosa: tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by tento 
přípravek neměli užívat. 
 
Akutní myopie a akutní sekundární glaukom uzavřeného úhlu: sulfonamidy nebo sulfonamidové 
deriváty mohou způsobit idiosynkratickou reakci vedoucí k přechodné myopii a akutnímu glaukomu 
uzavřeného úhlu. Hydrochlorothiazid je sulfonamid - při jeho užívání byly dosud hlášeny pouze 
jednotlivé případy akutního glaukomu uzavřeného úhlu. Příznaky zahrnují akutní nástup snížené 
zrakové ostrosti nebo bolest oka a obvykle se objevují během hodin až týdnů po zahájení léčby. 
Neléčený akutní glaukom uzavřeného úhlu vede k trvalé ztrátě zraku. Primární léčba spočívá v co 
nejrychlejším vysazení přípravku. Pokud se nitrooční tlak nepodaří dostat pod kontrolu, je třeba zvážit 
rychlou medikamentózní nebo chirurgickou léčbu. Mezi rizikové faktory vzniku akutního glaukomu 
uzavřeného úhlu může patřit alergie na sulfonamidy nebo peniciliny v anamnéze (viz bod 4.8). 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jiná antihypertenziva: antihypertenzní účinek přípravku Karvezide může být zvýšen při současné 
terapii jiným antihypertenzivem. Bezpečnost užívání irbesartanu a hydrochlorothiazidu (do výše dávek 
300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu) společně s jinými antihypertenzivy včetně blokátorů 
kalciového kanálu a beta-adrenergních blokátorů byla prokázána. Předchozí léčba vysokými dávkami 
diuretik může způsobit hypovolémii a riziko hypotenze, pokud léčba irbesartanem s thiazidem nebo 
bez něj byla zahájena bez předchozí úpravy hypovolémie (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 
blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 
ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 
účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 
ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 
 
Lithium: při souběžném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin byly popsány 
případy reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia. Podobné účinky byly zatím 
velmi vzácně hlášeny s irbesartanem. Renální clearance lithia se navíc užíváním thiazidů snižuje, lze 
tedy očekávat zvýšené riziko toxicity i při podávání přípravku Karvezide. Kombinace lithia a 
přípravku Karvezide není proto doporučena (viz bod 4.4). Pokud je prokázáno, že je kombinace 
nezbytná, je třeba pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru. 
 
Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku: ztráty draslíku způsobené podáváním 
hydrochlorothiazidu jsou zeslabeny kalium šetřícím účinkem irbesartanu. Nicméně, je třeba brát 
v úvahu, že vliv hydrochlorothiazidu na sérový draslík může být potencován jinými léčivými 

 

 36

přípravky, které způsobují ztráty draslíku a hypokalémii (např. ostatní kaliuretická diuretika, laxancia, 
amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G). Zkušenosti s jinými léčivými přípravky, které 
tlumí renin-angiotensinový systém, naopak ukazují, že souběžné podávání kalium šetřících diuretik, 
draslíkových doplňků, náhrad soli obsahujících  draslík a jiných léčivých přípravků, které mohou 
zvyšovat sérové hladiny draslíku (např. sodná sůl heparinu), může vést ke vzestupu sérového draslíku. 
U rizikových pacientů se doporučuje přiměřeně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky, jejichž účinek je ovlivněn změnami sérové hladiny draslíku: pokud je Karvezide 
podáván současně s léčivými přípravky, jejichž účinky mohou změny sérové hladiny draslíku ovlivnit 
(např. digitalisové glykosidy, antiarytmika), doporučuje se pravidelně hladinu  sérového draslíku 
monitorovat. 
 
Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky: jsou-li antagonisté angiotensinu II podáváni současně 
s nesteroidními antiflogistiky (např. selektivními inhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou 
(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), může se objevit oslabení antihypertenzního účinku. 
Jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID může vést 
ke zvýšenému riziku zhoršování renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin a zvýšení 
draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující sníženou funkcí ledvin. Tato kombinace by měla 
být podávána s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienty je třeba náležitě hydratovat a je třeba 
věnovat pozornost monitorování renálních funkcí po zahájení i v průběhu konkomitantní léčby. 
 
Další informace o interakcích irbesartanu: v klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 
hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 
glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 
interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 
CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 
vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 
 
Další informace o interakcích hydrochlorothiazidu: k interakcím může dojít při souběžném 
podávání thiazidových diuretik s následujícími léčivými přípravky: 
 
Alkohol: může dojít k zesílení ortostatické hypotenze; 
 
Antidiabetika (perorální a inzulíny): může být nutná úprava dávkování antidiabetika (viz bod 4.4); 
 
Kolestyraminové a colestipolové pryskyřice: v přítomnosti pryskyřičných iontoměničů se zhoršuje 
absorpce hydrochlorothiazidu. Karvezide by se měl užívat nejméně jednu hodinu před nebo čtyři 
hodiny po užití těchto léčivých přípravků; 
 
Kortikoidy, ACTH: může se zvýšit deplece elektrolytů, zvláště hypokalémie; 
 
Digitalisové glykosidy: thiazidy způsobená hypokalémie nebo hypomagnezémie může vyvolat nástup 
digitalisem indukované srdeční arytmie (viz bod 4.4); 
 
Nesteroidní antirevmatika: podání nesteroidního antirevmatika může u některých pacientů snížit 
diuretický, natriuretický a antihypertenzní účinek thiazidového diuretika; 
 
Vasopresorické aminy (např. noradrenalin): účinek vasopresorických aminů může být snížen, ale ne 
natolik, aby bránil jejich použití; 
 
Nedepolarizující myorelaxancia (např. tubokurarin): účinek nedepolarizujících myorelaxancií může 
být hydrochlorothiazidem potencován; 
 
Léčivé přípravky podávané při léčbě dny: vzhledem k tomu, že hydrochlorothiazid může zvyšovat 
hladinu kyseliny močové, je někdy nutné upravit dávkování těchto léčivých přípravků. Může být nutné 
zvýšit dávky probenecidu nebo sulfinpyrazonů. Při souběžném podávání s thiazidovými diuretiky se 
může zvýšit incidence reakcí z přecitlivělosti na allopurinol; 

 

 37

 
Soli vápníku: thiazidová diuretika mohou zvýšit hladinu vápníku v séru vzhledem ke snížení exkrece. 
Pokud musí být předepsány vápníkové doplňky nebo vápník šetřící léčivé přípravky (např. terapie 
vitaminem D), hladiny vápníku v séru musí být monitorovány a následně upravit dávkování vápníku; 
 
Karbamazepin: současné užívání karbamazepinu a hydrochlorothiazidu bylo spojeno s rizikem 
symptomatické hyponatremie. Při současném podávání těchto látek je nutno monitorovat elektrolyty. 
Pokud je to možné, měla by se použít jiná třída diuretik; 
 
Jiné interakce:
 hyperglykemický účinek beta-blokátorů a diazoxidu může být zesílen thiazidy. 
Anticholinergní látky (např. atropin, beperiden) mohou zvyšovat biologickou dostupnost thiazidových 
diuretik snížením gastrointestinální motility a zpomalením vyprazdňování žaludku. Thiazidy mohou 
zvýšit riziko nežádoucích účinků amantadinu. Thiazidy mohou snížit renální vylučování cytotoxických 
léčivých přípravků (např. cyklofosfamidu, metotrexátu) a potencovat tak jejich myelosupresivní 
účinek. 
 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Těhotenství: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 
bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhých a třetích trimestrů těhotenství 
je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 
trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 
kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 
angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 
léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 
jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 
podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 
ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 
 
Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 
(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 
ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3). 
Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 
těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 
Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 
jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Je k dispozici pouze omezená zkušenost s užíváním hydrochlorothiazidu během těhotenství, zvláště 
během jeho prvního trimestru. Údaje ze studií na zvířatech jsou nedostatečné. Hydrochlorothiazid 
prochází placentou. Vzhledem k farmakologickému mechanismu účinku hydrochlorothiazidu  může 
mít jeho použití ve druhém a třetím trimestru těhotenství za následek zhoršení feto-placentární perfúze 
a způsobit u plodu nebo novorozence reakce jako ikterus, porušení elektrolytové rovnováhy a 
trombocytopenii. 
Hydrochlorothiazid se nemá užívat k léčbě gestačního edému, gestační hypertenze nebo preeklampsie 
vzhledem k riziku poklesu objemu plazmy a hypoperfúze placenty bez pozitivního účinku na průběh 
choroby. 
Hydrochlorothiazid se nemá používat k léčbě esenciální hypertenze u těhotných žen kromě vzácných 
případů, kdy nelze použít jinou léčbu. 
 

 

 38

Vzhledem k tomu, že Karvezide obsahuje hydrochlorthiazid, není doporučen během prvního trimestru 
těhotenství. Před plánovaným těhotenstvím by měla být pacientka převedena na vhodnou alternativní 
léčbu. 
 
Kojení: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvezide během kojení, Karvezide 
se nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 
obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 
 
Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 
Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 
metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Hydrochlorothiazid se vylučuje v malém množství do mateřského mléka. Thiazidy mohou ve 
vysokých dávkách způsobujících intenzivní diurézu snižovat produkci mléka. Užívání Karvezide 
v období kojení se nedoporučuje. Pokud se Karvezide během kojení užívá, mají být dávky co nejnižší. 
 
Fertilita: 
 
Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 
které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Studie hodnotící účinky přípravku Karvezide na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly 
provedeny. Na základě farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by tuto 
schopnost ovlivňoval. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba brát v úvahu, že při 
terapii hypertenze se někdy mohou objevit závratě a únava. 
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
Kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid: 
V placebem kontrolovaných studiích se nežádoucí účinky vyskytly u 29,5% pacientů z 898 pacientů s 
hypertenzí, kteří byli léčeni různými dávkami irbesartanu/hydrochlorthiazidu (rozmezí  
37,5 mg/6,25 mg až 300 mg/25 mg). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly závratě (5,6%), 
únava (4,9%), nauzea/zvracení (1,8%) a abnormální močení (1,4%). Navíc byl ve studiích také často 
pozorován zvýšený obsah močovinového dusíku v krvi (BUN) (2,3%), kreatinkinázy (1,7%) a 
kreatininu (1,1%). 
 
Tabulka č.1 uvádí nežádoucí účinky zaznamenané ze spontánních hlášení a v placebem 
kontrolovaných studiích. 
 
Frekvence nežádoucích účinků je definována následovně: 
Velmi časté: (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné 
(≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné: (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí 
účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 
Tabulka č.1: Nežádoucí účinky v placebem kontrolovaných studiích a ze spontánních hlášení

 

Vícenásobná vyšetření:

 

Časté:

vzestup BUN, kreatininu a kreatinkinázy 

Méně časté:

pokles draslíku a sodíku v séru

 

Srdeční poruchy:

 

Méně časté:

synkopa, hypotenze, tachykardie, edém 

Poruchy nervového systému:

 

Časté:

závratě

 

 39

Méně časté:

ortostatické závratě

Není známo: 

bolesti hlavy 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo:

tinitus

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

kašel 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté:

nauzea/zvracení

Méně časté:

průjem

Není známo: 

dyspepsie, dysgeusie 

Poruchy ledvin a močových cest:  Časté:

abnormální močení

Není známo: 

porucha funkce ledvin včetně 
izolovaných případů renálního selhání u 
rizikových pacientů (viz bod 4.4) 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně:

 

Méně časté:

otoky končetin

Není známo: 

arthralgie, myalgie 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalémie 

Cévní poruchy: 

Méně časté:

návaly horka

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace:
 

Časté:

únava

Poruchy imunitního systému: 

Není známo: 

případy hypersenzitivní reakce, jako je 
angioedém, vyrážka a kopřivka  

Poruchy jater a žlučových cest: 

Méně časté: 
Není známo: 

žloutenka 
hepatitida, abnormální jaterní funkce 

Poruchy reprodukčního systému 
a prsu: 

Méně časté:

sexuální dysfunkce, změny libida

 

 
Další informace k jednotlivým složkám: k nežádoucím účinkům kombinovaného přípravku, které jsou 
uvedeny výše, navíc patří nežádoucí reakce již dříve hlášené u jednotlivých složek přípravku. Tyto 
nežádoucí účinky jsou i potenciálními nežádoucími reakcemi přípravku Karvezide. Tabulky č.2 a č.3 
viz níže, detailně udávají nežádoucí účinky zaznamenané pro jednotlivé složky přípravku Karvezide. 
 
Tabulka č.2: Nežádoucí účinky hlášené při užití samotného irbesartanu 
Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Není známo: 

 trombocytopenie 

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace: 

Méně časté: 

 bolest na hrudi 

 
Tabulka č.3: Nežádoucí účinky pozorované při podávání samotného hydrochlorthiazidu 
Vícenásobná vyšetření 

Není známo: 

elektrolytová dysbalance (včetně 
hypokalémie a hyponatrémie, viz 
bod 4.4), hyperurikémie, glykosurie, 
hyperglykémie, vzestup hladiny 
cholesterolu a triacylglycerolů 

Srdeční poruchy: 

Není známo:

srdeční arytmie

Poruchy krve a lymfatického 
systému:
 

Není známo: 

aplastická anémie, útlum kostní dřeně, 
neutropénie/agranulocytóza, 
hemolytická anémie, leukopénie, 
trombocytopénie 

Poruchy nervového systému: Není 

známo: 

závratě, parestézie, pocit na omdlení, 
neklid 

Poruchy oka: Není 

známo: 

přechodné poruchy vidění, žluté vidění, 
akutní myopie a akutní sekundární 
glaukom uzavřeného úhlu 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

dechová tíseň (včetně pneumonitidy a 
plicního edému) 

Gastrointestinální poruchy: 

Není známo: 

pankreatitida, anorexie, průjem, zácpa, 
podráždění žaludeční sliznice, 

 

 40

sialoadenitida, ztráta chuti 

Poruchy ledvin a močových cest 

Není známo: 

intersticiální nefritida, renální dysfunkce 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Není známo: 

anafylaktické reakce, toxická 
epidermální nekrolýza, nekrotizující 
angiitida (vaskulitida, kožní vaskulitida), 
reakce podobné kožnímu lupus 
erytematodes, reaktivace kožního lupus 
erytematodes, fotosenzitivní reakce, 
vyrážka, kopřivka 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně: 

Není známo: 

slabost, svalový spasmus 

Cévní poruchy: 

Není známo: 

posturální hypotenze 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace: 

Není známo: 

horečka 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Není známo: 

žloutenka (intrahepatální cholestatická 
žloutenka) 

Psychiatrické poruchy: 

Není známo: 

deprese, poruchy spánku 

 
Na dávce závislé nežádoucí účinky hydrochlorothiazidu (zejména poruchy elektrolytů) se mohou při 
titraci hydrochlorothiazidu zvyšovat. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
Není k dispozici žádná specifická informace o léčbě předávkování přípravkem Karvezide. Pacienta je 
třeba pečlivě monitorovat a léčba by měla být symptomatická a podpůrná. Postup závisí na době, která 
uběhla od požití a na závažnosti příznaků. Doporučená opatření zahrnují vyvolání zvracení a/nebo 
výplach žaludku. Při léčbě předávkování může být užitečné i podání aktivního uhlí. Opakovaně je 
nutno monitorovat sérové hladiny elektrolytů a kreatininu. Pokud dojde k hypotenzi, je třeba pacienta 
umístit do pozice naznak a rychle podat náhrady solí a tekutin. 
 
Jako nejpravděpodobnější příznaky předávkování irbesartanem lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 
může se ale objevit i bradykardie. 
 
Předávkování hydrochlorothiazidem je spojeno s deplecí elektrolytů (hypokalémie, hypochlorémie, 
hyponatrémie) a dehydratací v důsledku nadměrné diurézy. Nejčastější příznaky a známky 
předávkování jsou (nauzea) a somnolence. Hypokalémie může vyvolat svalové (spasmy) a/nebo 
zhoršit srdeční arytmie při současném podávání digitalisových glykosidů nebo některých antiarytmik. 
 
Irbesartan nelze odstranit hemodialýzou. Do jaké míry lze hemodialýzou odstranit hydrochlorothiazid, 
nebylo stanoveno. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, kombinace 
ATC kód: C09DA04. 
 

 

 41

Karvezide je kombinací antagonisty receptoru pro angiotensin-II, irbesartanu a thiazidového diuretika 
hydrochlorothiazidu. Kombinace těchto látek má aditivní antihypertenzní účinek, snižuje krevní tlak 
ve větší míře než kterákoli z obou látek samostatně. 
 
Irbesartan je silně působící, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru pro angiotensin-II 
(subtyp AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II zprostředkované AT

receptorem, bez ohledu na zdroj nebo způsob syntézy angiotensinu-II. Selektivní antagonistické 
ovlivnění receptorů pro angiotensin-II (AT

1

) vede ke zvýšení hladin plazmatického reninu 

a angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Sérové hladiny draslíku nejsou u 
pacientů bez rizika elektrolytové dysbalance samotným irbesartanem v doporučených dávkách 
významně ovlivněny (viz body 4.4 a 4.5). Irbesartan neinhibuje ACE (kininázu-II), enzym vytvářející 
angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní metabolity. Irbesartan nevyžaduje 
metabolickou aktivaci, aby byl účinný. 
 
Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku thiazidových 
diuretik není zcela znám. Thiazidy působí na renální tubulární mechanismy reabsorpce elektrolytů 
a přímo zvyšují exkreci sodíku a chloridu v přibližně stejných množstvích. Diuretický účinek 
hydrochlorothiazidu snižuje objem plazmy, zvyšuje účinek plazmatického reninu, zvyšuje sekreci 
aldosteronu, v důsledku toho stoupají ztráty draslíku a bikarbonátů močí a dochází k poklesu hladiny 
draslíku v séru. Předpokládá se, že současné podávání irbesartanu brání blokádou renin-angiotensin-
aldosteronového systému ztrátám draslíku způsobeným thiazidovými diuretiky. U hydrochlorothiazidu 
se nástup diuretického účinku objeví za 2 hodiny, diuréza dosáhne svého maxima asi za 4 hodiny a 
účinek trvá přibližně 6-12 hodin. 
 
Kombinace hydrochlorothiazidu a irbesartanu způsobuje na dávce závislé aditivní snížení krevního 
tlaku v celém terapeutickém rozmezí obou látek. Přidání 12,5 mg hydrochlorothiazidu k dávce 300 mg 
irbesartanu jednou denně pacientům, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven samotným 
irbesartanem 300 mg, vedlo k dalšímu poklesu diastolického krevního tlaku o 6,1 mmHg po odečtení 
poklesu krevního tlaku po placebu měřeno v nejnižším bodě účinku (24 hodin po podání). Kombinace 
300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu vedla k celkovému snížení systolického/ 
diastolického tlaku až o 13,6/11,5 mmHg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Omezená klinická data (7 z 22 pacientů) ukazují, že pacienti nereagující na kombinaci 
300 mg/12,5 mg mohou dosáhnout klinické odpovědi po zvýšení dávky na 300 mg/25 mg. U těchto 
pacientů byl pozorován zvýšený hypotenzní účinek jak pro systolický krevní tlak (SBP) tak pro 
diastolický krevní tlak (DBP) (13,3 respektive 8,3 mmHg). 
 
U pacientů s mírnou až střední hypertenzí vyvolala dávka 150 mg irbesartanu a 12,5 mg 
hydrochlorothiazidu podávaná jedenkrát denně průměrný pokles tlaku měřený v nejnižším bodě 
účinku (24 hodin po podání) o 12,9/6,9 mmHg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
Maximální hodnoty byly naměřeny po 3-6 hodinách. Při ambulantním monitorování krevního tlaku 
bylo při kombinaci 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu užívané jednou denně dosaženo 
konzistentního poklesu krevního tlaku po dobu 24 hodin. Průměrné 24-hodinové snížení systolického 
a diastolického tlaku ve srovnání s placebem činilo 15,8/10,0 mmHg. Při měřeních v rámci 
ambulantního sledování krevního tlaku byl rozdíl mezi minimálním a maximálním účinkem přípravku 
Karvezide 150 mg/12,5 mg 100%. Při měření manžetovým tonometrem během návštěvy v ordinaci 
dosahoval u přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg minimální účinek 68%  maximálního účinku a u  
přípravku Karvezide 300 mg/12,5 mg dosahoval minimální účinek 76% maximálního účinku. Tento 
24-hodinový účinek byl pozorován bez nadměrného poklesu tlaku v okamžiku maximálního účinku a 
odpovídá bezpečnému a efektivnímu snižování krevního tlaku při dávkování jednou denně. 
 
U pacientů, u kterých nebyl TK dostatečně upraven dávkou 25 mg hydrochlorothiazidu, vyvolalo 
přidání irbesartanu další snížení systolického a diastolického tlaku v průměru o 11,1/7,2 mmHg po 
odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Hypotenzní účinek irbesartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem se projeví po první dávce, značně 
se rozvine do 1-2 týdnů a maximální efekt se dostaví za 6-8 týdnů. V dlouhodobých studiích 

 

 42

následného sledování přetrvával účinek kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid  po dobu jednoho 
roku. Výskyt rebound hypertenze nebyl u irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu pozorován, i když 
specificky studován tento fenomén u přípravku Karvezide nebyl. 
 
Vliv kombinace irbesartanu a hydrochlorothiazidu na morbiditu a mortalitu nebyl studován. 
Epidemiologické studie prokázaly, že dlouhodobé podávání hydrochlorothiazidu snižuje 
kardiovaskulární mortalitu a morbiditu. 
 
Odpověď na Karvezide není ovlivněna věkem ani pohlavím. Podobně jako u jiných léčivých přípravků 
ovlivňujících systém renin-angiotenzin, pacienti černé pleti s hypertenzí mají zřetelně nižší odpověď 
na monoterapii irbesartanem. Pokud je irbesartan podáván současně s nízkou dávkou (např. 12,5 mg 
denně) hydrochlorothiazidu, antihypertenzní účinek u pacientů černé pleti se blíží účinku u pacientů 
ostatních ras. 
 
Účinnost a bezpečnost přípravku Karvezide jako počáteční terapie u těžké hypertenze (definovaná 
hodnotou diastolického tlaku v sedě (SeDBP) ≥ 110 mmHg) byla hodnocena v 8-týdenní, 
multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, léčivou látkou kontrolované studii s paralelními 
rameny. Celkem bylo randomizováno 697 pacientů v poměru 2:1 buď k léčbě kombinací 
irbesartan/hydrochlorothiazid 150 mg/12,5 mg nebo k léčbě irbesartanem 150 mg a po týdnu byly 
dávky systematicky zvýšeny (předtím byla vyhodnocena odpověď na nižší dávku) na 
irbesartan/hydrochlorothiazid 300 mg/25 mg anebo na 300 mg irbesartanu. 
 
Studie zahrnovala 58% mužů. Průměrný věk pacientů byl 52,5 let, 13% bylo ≥ 65 let a pouze 2% 
pacientů bylo ≥ 75 let. Dvanáct procent (12%) pacientů byli diabetici, 34% mělo hyperlipidémii a 
nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním byla stabilní angina pectoris u 3,5% účastníků. 
 
Primárním cílem této studie bylo porovnat poměr pacientů, u nichž v Týdnu 5 léčby byl SeDBP 
upraven (SeDBP < 90 mmHg). Čtyřicet sedm procent (47,2%) pacientů užívajících kombinaci dosáhlo 
SeDBP v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu) (trough) < 90 mmHg ve srovnání 
s 33,2%pacientů užívajících irbesartan (p = 0,0005). Střední výchozí hodnota krevního tlaku byla asi 
176/113 mmHg v každé léčebné skupině a po pěti týdnech byl pokles SeSBP/SeDBP 30,8/24,0 mmHg 
ve skupině irbesartan/hydrochlorothiazid a 21,1/19,3 mmHg ve skupině irbesartan (p < 0,0001). 
 
Typy a incidence nežádoucích účinků hlášených u pacientů léčených kombinací byly podobné profilu 
nežádoucích účinků u pacientů na monoterapii. Během 8-týdenního léčebného období nebyl v žádné 
z léčebných skupin zaznamenán výskyt synkopy. Jako nežádoucí účinky byly hlášeny hypotenze u 
0,6% pacientů na kombinaci a u 0% pacientů na monoterapii a závratě u 2,8% pacientů na kombinaci a 
u 3,1% pacientů na monoterapii. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  
Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 
Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 
Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 
receptorů pro angiotenzin II. 
Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 
cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 
cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 
diabetickou nefropatií. 
V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 
ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 
akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 
jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 
Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 
užívat současně. 
Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 
Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 
ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 

 

 43

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 
z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 
byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 
účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 
častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 
 
5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Farmakokinetika hydrochlorothiazidu ani irbesartanu není  při jejich současném podávání  
neovlivněna. 
 
Irbesartan a hydrochlorothiazid jsou perorálně účinné látky, pro jejichž účinek není nutná 
biotransformace. Po perorálním podání přípravku Karvezide činí absolutní biologická dostupnost 
irbesartanu 60 - 80% a hydrochlorothiazidu 50 - 80%. Potrava nemá na biologickou dostupnost 
přípravku Karvezide vliv. Maximální plazmatické koncentrace se objevují 1,5 - 2 hodiny po podání u 
irbesartanu, resp. 1 - 2,5 hodin u hydrochlorothiazidu. 
 
Irbesartan se na plazmatické proteiny váže přibližně z 96%, jeho vazba na buněčné složky krve je 
zanedbatelná. Jeho distribuční objem je 53 - 93 litrů. Hydrochlorothiazid se na plazmatické proteiny 
váže z 68% a jeho distribuční objem činí 0,83 - 1,14 l/kg. 
 
Farmakokinetika irbesartanu vykazuje lineární závislost odpovídající velikosti dávky v rozmezí 10 až 
600 mg. Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg je zvýšení absorpce po perorálním podání již 
menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není znám. Celková clearence a renální 
clearence činí 157 - 176, resp. 3,0 - 3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas irbesartanu je 11 -
 15 hodin. Rovnovážných koncentrací je dosaženo do 3 dnů po zahájení terapie při dávkování jednou 
denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze pozorovat omezenou kumulaci irbesartanu 
v plazmě (< 20%). V jedné studii byly u hypertoniček zjištěny o něco vyšší plazmatické koncentrace 
irbesartanu než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu však nalezeny nebyly. 
Není třeba upravovat dávkování speciálně pro ženy. Hodnoty AUC a C

max

 byly o něco vyšší u starších 

osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18 - 40 let). Terminální eliminační poločas se však významně 
nelišil. U starších osob není nutná úprava dávkování. Průměrný plazmatický poločas 
hydrochlorothiazidu se udává v rozmezí 5 - 15 hodin. 
 
Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu připadá asi 80 - 85% radioaktivity 

cirkulující v plazmě na nezměněný irbesartan. Irbesartan se metabolizuje v játrech glukuronidací 
a oxidací. Hlavní cirkulující metabolit je irbesartan glukuronid (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, 
že irbesartan je primárně oxidován cytochromem P 450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 
má zanedbatelný význam. Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po 
perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% readioaktivity nalézt v moči, 

zbytek ve stolici. Méně než 2% se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. Hydrochlorothiazid není 
metabolizován, ale je rychle vylučován ledvinami. Alespoň 61% perorální dávky se vyloučí 
v nezměněné formě během 24 hodin. Hydrochlorothiazid prochází placentární bariérou, ale neprochází 
hematoencefalickou bariérou a je vylučován do mléka. 
 
Porucha ledvin: u pacientů s poruchou ledvin nebo u hemodialyzovaných pacientů nejsou 
farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan nelze odstranit dialýzou. 
U pacientů s clearence kreatininu < 20 ml/min se uvádí vzestup eliminačního poločasu 
hydrochlorothiazidu na 21 hodin. 
 
Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 
parametry irbesartanu významně změněny. U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 
 

 

 44

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Irbesartan/hydrochlorothiazid: potenciální toxicita kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid po 
perorálním podání byla hodnocena na potkanech a makacích ve studiích trvajících až 6 měsíců. 
Nebyly pozorovány žádné toxikologické nálezy relevantní k terapeutickému použití u člověka.  
Následující změny, pozorované na potkanech a makacích, kterým byla podávána kombinace 
irbesartan/hydrochlorothiazid v dávkách 10/10 a 90/90 mg/kg/den, byly rovněž zaznamenány při 
podávání jednoho z léčivých přípravků samostatně a/nebo byly důsledkem poklesu krevního tlaku 
(žádné signifikantní toxikologické interakce nebyly pozorovány): 


změny na ledvinách, charakterizované mírným vzestupem sérové urey a kreatininu a 
hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárního aparátu, které jsou přímým důsledkem interakce 
irbesartanu s renin-angiotensin-aldosteronovým systémem 



mírný pokles v hodnotách erytrocytů (eyrtrocyty, hemoglobin, hematokrit) 



barevné změny žaludku, vředy a ložiskové nekrózy žaludeční sliznice byly pozorovány u 
několika potkanů v šestiměsíční toxikologické studii s irbesartanem v dávce 90 mg/kg/den, 
hydrochlorothiazidem v dávce 90 mg/kg/den a kombinací irbesartan/hydrochlorothiazid v dávce 
10/10 mg/kg/den. U makaků tyto změny pozorovány nebyly. 



pokles draslíku v séru způsobený hydrochlorothiazidem. Tomuto poklesu se částečně zabránilo 
podáváním v kombinaci s irbesartanem. 

Většina výše uvedených účinků je zjevně důsledkem farmakologické aktivity irbesartanu (blokáda 
angiotensinem-II-indukované inhibice uvolňování reninu se stimulací buněk produkujících renin) a 
vyskytuje se rovněž u inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu. Nezdá se, že by tyto nálezy byly 
relevantní pro terapeutické použití kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid u člověka. 
 
Při podávání kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid potkanům nebyly při dávkách toxických pro 
matku pozorovány žádné teratogenní účinky. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o 
negativním vlivu samostatně podávaného irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu na fertilitu zvířat nebo 
lidí, nebyly příslušné studie pro kombinaci na zvířatech prováděny. Nicméně je známo, že jiný 
antagonista angiotensinu-II ovlivňuje při podávání zvířatům v monoterapii parametry fertility. 
Obdobné výsledky byly nalezeny u této látky i při podávání v nižších dávkách v kombinaci 
s hydrochlorothiazidem. 
 
U kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid nebyla prokázána mutagenita ani klastogenita. 
Kancerogenní potenciál kombinace irbesartanu a hydrochlorthiazidu  nebyl ve studiích na zvířatech 
hodnocen. 
 
Irbesartan: při použití klinicky relevantních dávek nebyly nalezeny známky abnormálního 
systémového toxického ovlivnění nebo ovlivnění cílových orgánů. V neklinických studiích 
bezpečnosti vyvolaly vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/den u potkanů a ≥ 100 mg/kg/den u 
makaků) snížení erytrocytárních parametrů (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit). Velmi vysoké dávky 
(≥ 500 mg/kg/den) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, distenzi 
tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů a makaků a 
tyto změny byly hodnoceny jako sekundární projevy hypotenzního účinku léčivého přípravku, který 
způsobil snížení renální perfúze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii juxtaglomerulárních 
buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg/den, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg/den). Všechny tyto 
změny se považují za kauzálně spojené s farmakologickým účinkem irbesartanu. Nezdá se, že by při 
terapeutickém dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárních buněk 
jakkoliv relevantní. 
Nebyla prokázána mutagenita, klastogenicita ani kancerogenita. 
Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 
perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 
úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 
oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 
Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 
potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic  potkanů.  
Studie s irbesartanem u pokusných zvířat ukázaly přechodné toxické účinky (rozšíření ledvinných 
pánviček, hydroureter a podkožní edémy) u fétů potkanů, které se po porodu upravily. U králíků byly 

 

 45

zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou maternální toxicitu včetně 
úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo králíků zjištěny nebyly. 
 
Hydrochlorothiazid: ačkoli byly v některých experimentálních modelech nalezeny nejednoznačné 
známky genotoxicity nebo kancerogenity, zkušenosti ze širokého použití u lidské populace nepotvrzují 
žádnou souvislost mezi používáním hydrochlorothiazidu a nárůstem počtu nádorů. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1 Seznam 

pomocných 

látek 

 
Jádro tablety:  
Monohydrát laktosy 
Mikrokrystalická celulosa 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Hypromelosa 
Oxid křemičitý 
Magnesium-stearát 
 
Potahová vrstva:  
Monohydrát laktosy 
Hypromelosa  
Oxid titaničitý  
Makrogol 3000 
Červený a žlutý oxid železitý 
Karnaubský vosk 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Krabičky obsahující 14 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 28 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 30 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 84 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 90 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 98 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 x 1 potahovanou tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných 
jednodávkových blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

 46

6.6 Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A) 
 
EU/1/98/085/011-015 
EU/1/98/085/021 
EU/1/98/085/029 
EU/1/98/085/032 
 
 
9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 16. října 1998 
Datum posledního prodloužení: 16. října 2008 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 

 

 47

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 300 mg/12,5 mg potahované tablety 
 
 
2. KVALITATIVNÍ 

KVANTITATIVNÍ 

SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg irbesartanum a 12,5 mg hydrochlorothiazidum. 
 
Pomocná látka se známým účinkem: 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 89,5 mg monohydrátu laktosy. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
Broskvová, bikonvexní, oválná tableta, na jedné straně se znakem srdce a číslem 2876 na straně druhé. 
 
 
4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
Léčení esenciální hypertenze. 
Tato fixní dávková kombinace je určena pro dospělé pacienty, u nichž nelze adekvátní úpravy 
krevního tlaku dosáhnout irbesartanem nebo hydrochlorothiazidem podanými samostatně (viz 
bod 5.1). 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Dávkování 
 
Karvezide se užívá jednou denně, spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Dávku je možno titrovat pomocí jednotlivých složek (tj. irbesartanu a hydrochlorothiazidu). 
 
Tam, kde je to z klinického hlediska vhodné, lze zvážit i přímý přechod z monoterapie na fixní 
kombinaci: 


Karvezide 150 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo  podáváním samotného hydrochlorothiazidu nebo irbesartanu v dávce 150 mg; 



Karvezide 300 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním 300 mg irbesartanu nebo přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg. 



Karvezide 300 mg/25 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním Karvezide 300 mg/12,5 mg. 

 
Vyšší dávky než 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu jednou denně se nedoporučují. 
Je-li to nutné, lze Karvezide podávat v kombinaci s dalším antihypertenzním léčivým přípravkem (viz 
body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha ledvin: vzhledem k obsahu hydrochlorothiazidu se Karvezide nedoporučuje u pacientů 
s těžkou renální dysfunkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min). U těchto pacientů se dává přednost 
kličkovým diuretikům před thiazidy. U pacientů s poruchou ledvin, u nichž je clearance kreatininu 
≥ 30 ml/min, není úprava dávkování nutná (viz body 4.3 a 4.4). 
 

 

 48

Porucha funkce jater: Karvezide není vhodný pro podávání pacientům s těžkou poruchou jater. Použití 
thiazidů u pacientů se zhoršenou funkcí jater vyžaduje zvláštní opatrnost. U pacientů s mírnou až 
středně těžkou poruchou jater není úprava dávkování přípravku Karvezide nutná (viz bod 4.3). 
 
Starší pacienti: u starších pacientů není nutná úprava dávkování přípravku Karvezide. 
 
Pediatrická populace: Karvezide není doporučen pro podávání dětem a mladistvým, jelikož 
bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny. Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Způsob podání 
 
Pro perorální podání. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
 

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo 
jiné látky odvozené od sulfonamidů (hydrochlorothiazid patří k sulfonamidovým látkám) 

 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6) 

 

Těžká porucha ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) 

 

Refrakterní (hypokalémie), hyperkalcémie 

 

Těžká porucha jater, biliární cirhóza a cholestáza  

 

Současné užívání přípravku Karvezide s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u 
pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz 

body 4.5 a 5.1). 

 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Hypotenze - Pacienti s hypovolémií: Karvezide vzácně způsobuje symptomatickou hypotenzi u 
hypertoniků bez jiných rizikových faktorů pro hypotenzi. Symptomatická hypotenze se může objevit u 
pacientů s hypovolémií a/nebo se sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě 
s omezením soli, po průjmech nebo zvracení. Tyto stavy je třeba upravit před zahájením terapie 
přípravkem Karvezide. 
 
Stenóza renální arterie - Renovaskulární hypertenze: u pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií 
nebo se stenózou arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a selhání ledvin, 
jestliže jsou léčeni inhibitory angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty receptoru pro 
angiontensin-II. Tento účinek není u přípravku Karvezide doložen, ale je třeba jeho možnost brát 
v úvahu. 
 
Porucha ledvin a transplantace ledvin: je-li Karvezide podáván pacientům s poruchou funkce ledvin, 
doporučuje se pravidelně monitorovat hladiny draslíku, kreatininu a kyseliny močové v séru. 
S podáváním přípravku Karvezide pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 
Karvezide nelze podávat pacientům s těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz 
bod 4.3). U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin se může objevit azotémie v důsledku podání 
thiazidového diuretika. U pacientů s clearance kreatininu ≥ 30 ml/min není úprava dávkování nutná. 
Nicméně, podávání této fixní kombinace pacientům s mírnou až středně těžkou poruchou ledvin 
(clearance kreatininu ≥ 30 ml/min, ale < 60 ml/min) vyžaduje zvláštní opatrnost. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 
Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 
aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 
ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 
pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 
Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 
specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  
Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 
diabetickou nefropatií.. 

 

 49

 
Porucha funkce jater: vzhledem k tomu, že u pacientů s poruchou jater nebo progresivní jaterní 
chorobou mohou i malé změny ve vodní a elektrolytové rovnováze způsobit jaterní kóma, je nutné 
v takových případech podávat thiazidy se zvláštní opatrností. S podáváním přípravku Karvezide 
pacientům s poruchou jater nejsou žádné klinické zkušenosti. 
 
Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie: u pacientů se stenózou 
aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je stejně jako při 
použití jiných vazodilatačních látek nutná zvláštní opatrnost. 
 
Primární aldosteronismus: obecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem  nereagují na 
antihypertenzní léčivé přípravky působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání 
přípravku Karvezide se proto nedoporučuje. 
 
Metabolické a endokrinní účinky: thiazidová terapie může zhoršit glukózovou toleranci. U diabetiků 
může tedy být nutná změna dávkování inzulínu nebo perorálních antidiabetik. Během terapie thiazidy 
se může projevit latentní diabetes mellitus. 
S terapií thiazidovými diuretiky bývá spojen vzestup hladin cholesterolu a triglyceridů; nicméně 
u dávky 12,5 mg, která je obsažena v přípravku Karvezide, nebyly tyto účinky hlášeny žádné nebo 
pouze minimální. 
U některých pacientů může thiazidová terapie vyvolat vznik hyperurikémie, případně dny. 
 
Poruchy rovnováhy elektrolytů: stejně jako u všech pacientů s diuretickou terapií je vhodné v 
přiměřených intervalech pravidelně vyšetřovat hladiny elektrolytů v séru . 
Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou způsobit poruchy vodní nebo elektrolytové rovnováhy 
(hypokalémie, hyponatrémie a hypochloremická alkalóza). Mezi varovné příznaky těchto poruch patří 
sucho v ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, 
hypotenze, oligurie, tachykardie a gastrointestinální obtíže jako nauzea a zvracení. 
Při užívání thiazidových diuretik se sice hypokalémie může vyvinout, ale současné podávání 
irbesartanu může tuto hypokalémii naopak tlumit. Riziko hypokalémie je vyšší u pacientů s jaterní 
cirhózou, pacientů po intenzivní diuréze, u pacientů, kterým je podávána  nepřiměřená perorální dávka 
elektrolytů a u pacientů, kteří jsou zároveň léčeni kortikoidy nebo ACTH. Irbesartanová složka 
přípravku Karvezide může naopak způsobit hyperkalémii, zvláště v přítomnosti renálního poškození 
a/nebo srdečního selhání a diabetu mellitu. U rizikových pacientů se doporučuje adekvátní 
monitorování kalémie. Proto je třeba při kombinacích přípravku Karvezide s kalium šetřícími 
diuretiky, draslíkovými doplňky a náhradami soli obsahujícími  draslík postupovat opatrně (viz 
bod 4.5). 
Není prokázáno, že by irbesartan snižoval  hyponatrémii způsobenou diuretiky. Deficit chloridů bývá   
mírný a obvykle nevyžaduje léčbu. 
Thiazidy mohou snížit vylučování vápníku močí a způsobit tak mírný přechodný vzestup hladiny 
vápníku v séru i v případě absence jakékoli poruchy vápníkového metabolismu. Výrazná 
hyperkalcémie může být dokladem skrytého hyperparathyreoidismu. Před vyšetřením funkce 
příštítných tělísek je třeba thiazidy vysadit. 
Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může mít za následek 
hypomagnezémii. 
 
Lithium: kombinace lithia a přípravku Karvezide se nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Antidopingové testy: hydrochlorothiazid obsažený v tomto léčivém přípravku může způsobit pozitivní 
výsledek antidopingového testu. 
 
Všeobecně: u pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí přednostně na aktivitě renin-
angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 
u pacientů s těžkým renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), byla léčba inhibitory 
angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty angiontensin-II receptoru spojena s akutní 
hypotenzí, azotémií, oligurií anebo vzácně s akutním selháním ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po 
podání jiných antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou 

 

 50

srdeční chorobou nebo ischemickým kardiovaskulárním onemocněním vyústit v infarkt myokardu 
nebo cévní mozkovou příhodu. 
Reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid se může vyskytnout u kteréhokoli pacienta, bez ohledu 
na výskyt alergie nebo bronchiálního astmatu v anamnéze, nicméně je pravděpodobnější u pacientů 
s těmito chorobami v anamnéze. 
V souvislosti s užíváním thiazidových diuretik byla popsána exacerbace nebo aktivace systémového 
lupus erythematodes. 
Při podávání thiazidových diuretik se vyskytly případy fotosenzitivních reakcí (viz bod 4.8). Jestliže se 
během léčby objeví fotosenzitivní reakce, doporučuje se ukončení léčby. Pokud je nutné diuretika 
podat znovu, doporučuje se chránit odkryté části těla před sluncem nebo před umělým UVA zářením. 
 
Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 
zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 
nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 
která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 
těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 
to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 
 
Laktosa: tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by tento 
přípravek neměli užívat. 
 
Akutní myopie a akutní sekundární glaukom uzavřeného úhlu: sulfonamidy nebo sulfonamidové 
deriváty mohou způsobit idiosynkratickou reakci vedoucí k přechodné myopii a akutnímu glaukomu 
uzavřeného úhlu. Hydrochlorothiazid je sulfonamid - při jeho užívání byly dosud hlášeny pouze 
jednotlivé případy akutního glaukomu uzavřeného úhlu. Příznaky zahrnují akutní nástup snížené 
zrakové ostrosti nebo bolest oka a obvykle se objevují během hodin až týdnů po zahájení léčby. 
Neléčený akutní glaukom uzavřeného úhlu vede k trvalé ztrátě zraku. Primární léčba spočívá v co 
nejrychlejším vysazení přípravku. Pokud se nitrooční tlak nepodaří dostat pod kontrolu, je třeba zvážit 
rychlou medikamentózní nebo chirurgickou léčbu. Mezi rizikové faktory vzniku akutního glaukomu 
uzavřeného úhlu může patřit alergie na sulfonamidy nebo peniciliny v anamnéze (viz bod 4.8). 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jiná antihypertenziva: antihypertenzní účinek přípravku Karvezide může být zvýšen při současné 
terapii jiným antihypertenzivem. Bezpečnost užívání irbesartanu a hydrochlorothiazidu (do výše dávek 
300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu) společně s jinými antihypertenzivy včetně blokátorů 
kalciového kanálu a beta-adrenergních blokátorů byla prokázána. Předchozí léčba vysokými dávkami 
diuretik může způsobit hypovolémii a riziko hypotenze, pokud léčba irbesartanem s thiazidem nebo 
bez něj byla zahájena bez předchozí úpravy hypovolémie (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 
blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 
ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 
účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 
ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1). 
 
Lithium: při souběžném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin byly popsány 
případy reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia. Podobné účinky byly zatím 
velmi vzácně hlášeny s irbesartanem. Renální clearance lithia se navíc užíváním thiazidů snižuje, lze 
tedy očekávat zvýšené riziko toxicity i při podávání přípravku Karvezide. Kombinace lithia a 
přípravku Karvezide není proto doporučena (viz bod 4.4). Pokud je prokázáno, že je kombinace 
nezbytná, je třeba pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru. 
 
Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku: ztráty draslíku způsobené podáváním 
hydrochlorothiazidu jsou zeslabeny kalium šetřícím účinkem irbesartanu. Nicméně, je třeba brát 
v úvahu, že vliv hydrochlorothiazidu na sérový draslík může být potencován jinými léčivými 

 

 51

přípravky, které způsobují ztráty draslíku a hypokalémii (např. ostatní kaliuretická diuretika, laxancia, 
amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G). Zkušenosti s jinými léčivými přípravky, které 
tlumí renin-angiotensinový systém, naopak ukazují, že souběžné podávání kalium šetřících diuretik, 
draslíkových doplňků, náhrad soli obsahujících  draslík a jiných léčivých přípravků, které mohou 
zvyšovat sérové hladiny draslíku (např. sodná sůl heparinu), může vést ke vzestupu sérového draslíku. 
U rizikových pacientů se doporučuje přiměřeně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky, jejichž účinek je ovlivněn změnami sérové hladiny draslíku: pokud je Karvezide 
podáván současně s léčivými přípravky, jejichž účinky mohou změny sérové hladiny draslíku ovlivnit 
(např. digitalisové glykosidy, antiarytmika), doporučuje se pravidelně hladinu  sérového draslíku 
monitorovat. 
 
Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky: jsou-li antagonisté angiotensinu II podáváni současně 
s nesteroidními antiflogistiky (např. selektivními inhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou 
(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), může se objevit oslabení antihypertenzního účinku. 
Jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID může vést 
ke zvýšenému riziku zhoršování renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin a zvýšení 
draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující sníženou funkcí ledvin. Tato kombinace by měla 
být podávána s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienty je třeba náležitě hydratovat a je třeba 
věnovat pozornost monitorování renálních funkcí po zahájení i v průběhu konkomitantní léčby. 
 
Další informace o interakcích irbesartanu: v klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 
hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 
glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 
interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 
CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 
vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 
 
Další informace o interakcích hydrochlorothiazidu: k interakcím může dojít při souběžném 
podávání thiazidových diuretik s následujícími léčivými přípravky: 
 
Alkohol: může dojít k zesílení ortostatické hypotenze; 
 
Antidiabetika (perorální a inzulíny): může být nutná úprava dávkování antidiabetika (viz bod 4.4); 
 
Kolestyraminové a colestipolové pryskyřice: v přítomnosti pryskyřičných iontoměničů se zhoršuje 
absorpce hydrochlorothiazidu. Karvezide by se měl užívat nejméně jednu hodinu před nebo čtyři 
hodiny po užití těchto léčivých přípravků; 
 
Kortikoidy, ACTH: může se zvýšit deplece elektrolytů, zvláště hypokalémie; 
 
Digitalisové glykosidy: thiazidy způsobená hypokalémie nebo hypomagnezémie může vyvolat nástup 
digitalisem indukované srdeční arytmie (viz bod 4.4); 
 
Nesteroidní antirevmatika: podání nesteroidního antirevmatika může u některých pacientů snížit 
diuretický, natriuretický a antihypertenzní účinek thiazidového diuretika; 
 
Vasopresorické aminy (např. noradrenalin): účinek vasopresorických aminů může být snížen, ale ne 
natolik, aby bránil jejich použití; 
 
Nedepolarizující myorelaxancia (např. tubokurarin): účinek nedepolarizujících myorelaxancií může 
být hydrochlorothiazidem potencován; 
 
Léčivé přípravky podávané při léčbě dny: vzhledem k tomu, že hydrochlorothiazid může zvyšovat 
hladinu kyseliny močové, je někdy nutné upravit dávkování těchto léčivých přípravků. Může být nutné 
zvýšit dávky probenecidu nebo sulfinpyrazonů. Při souběžném podávání s thiazidovými diuretiky se 
může zvýšit incidence reakcí z přecitlivělosti na allopurinol; 

 

 52

 
Soli vápníku: thiazidová diuretika mohou zvýšit hladinu vápníku v séru vzhledem ke snížení exkrece. 
Pokud musí být předepsány vápníkové doplňky nebo vápník šetřící léčivé přípravky (např. terapie 
vitaminem D), hladiny vápníku v séru musí být monitorovány a následně upravit dávkování vápníku; 
 
Karbamazepin: současné užívání karbamazepinu a hydrochlorothiazidu bylo spojeno s rizikem 
symptomatické hyponatremie. Při současném podávání těchto látek je nutno monitorovat elektrolyty. 
Pokud je to možné, měla by se použít jiná třída diuretik; 
 
Jiné interakce:
 hyperglykemický účinek beta-blokátorů a diazoxidu může být zesílen thiazidy. 
Anticholinergní látky (např. atropin, beperiden) mohou zvyšovat biologickou dostupnost thiazidových 
diuretik snížením gastrointestinální motility a zpomalením vyprazdňování žaludku. Thiazidy mohou 
zvýšit riziko nežádoucích účinků amantadinu. Thiazidy mohou snížit renální vylučování cytotoxických 
léčivých přípravků (např. cyklofosfamidu, metotrexátu) a potencovat tak jejich myelosupresivní 
účinek. 
 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Těhotenství: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 
bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhých a třetích trimestrů těhotenství 
je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 
trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 
kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 
angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 
léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 
jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 
podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 
ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 
 
Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 
(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 
ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3). 
Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 
těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 
Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 
jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Je k dispozici pouze omezená zkušenost s užíváním hydrochlorothiazidu během těhotenství, zvláště 
během jeho prvního trimestru. Údaje ze studií na zvířatech jsou nedostatečné. Hydrochlorothiazid 
prochází placentou. Vzhledem k farmakologickému mechanismu účinku hydrochlorothiazidu  může 
mít jeho použití ve druhém a třetím trimestru těhotenství za následek zhoršení feto-placentární perfúze 
a způsobit u plodu nebo novorozence reakce jako ikterus, porušení elektrolytové rovnováhy a 
trombocytopenii. 
Hydrochlorothiazid se nemá užívat k léčbě gestačního edému, gestační hypertenze nebo preeklampsie 
vzhledem k riziku poklesu objemu plazmy a hypoperfúze placenty bez pozitivního účinku na průběh 
choroby. 
Hydrochlorothiazid se nemá používat k léčbě esenciální hypertenze u těhotných žen kromě vzácných 
případů, kdy nelze použít jinou léčbu. 
 

 

 53

Vzhledem k tomu, že Karvezide obsahuje hydrochlorthiazid, není doporučen během prvního trimestru 
těhotenství. Před plánovaným těhotenstvím by měla být pacientka převedena na vhodnou alternativní 
léčbu. 
 
Kojení: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvezide během kojení, Karvezide 
se nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 
obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 
 
Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 
Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 
metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Hydrochlorothiazid se vylučuje v malém množství do mateřského mléka. Thiazidy mohou ve 
vysokých dávkách způsobujících intenzivní diurézu snižovat produkci mléka. Užívání Karvezide 
v období kojení se nedoporučuje. Pokud se Karvezide během kojení užívá, mají být dávky co nejnižší. 
 
Fertilita: 
 
Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 
které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Studie hodnotící účinky přípravku Karvezide na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly 
provedeny. Na základě farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by tuto 
schopnost ovlivňoval. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba brát v úvahu, že při 
terapii hypertenze se někdy mohou objevit závratě a únava. 
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
Kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid: 
V placebem kontrolovaných studiích se nežádoucí účinky vyskytly u 29,5% pacientů z 898 pacientů s 
hypertenzí, kteří byli léčeni různými dávkami irbesartanu/hydrochlorthiazidu (rozmezí  
37,5 mg/6,25 mg až 300 mg/25 mg). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly závratě (5,6%), 
únava (4,9%), nauzea/zvracení (1,8%) a abnormální močení (1,4%). Navíc byl ve studiích také často 
pozorován zvýšený obsah močovinového dusíku v krvi (BUN) (2,3%), kreatinkinázy (1,7%) a 
kreatininu (1,1%). 
 
Tabulka č.1 uvádí nežádoucí účinky zaznamenané ze spontánních hlášení a v placebem 
kontrolovaných studiích. 
 
Frekvence nežádoucích účinků je definována následovně: 
Velmi časté: (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné 
(≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné: (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí 
účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 
Tabulka č.1: Nežádoucí účinky v placebem kontrolovaných studiích a ze spontánních hlášení

 

Vícenásobná vyšetření:

 

Časté:

vzestup BUN, kreatininu a kreatinkinázy 

Méně časté:

pokles draslíku a sodíku v séru

 

Srdeční poruchy:

 

Méně časté:

synkopa, hypotenze, tachykardie, edém 

Poruchy nervového systému:

 

Časté:

závratě

 

 54

Méně časté:

ortostatické závratě

Není známo: 

bolesti hlavy 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo:

tinitus

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

kašel 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté:

nauzea/zvracení

Méně časté:

průjem

Není známo: 

dyspepsie, dysgeusie 

Poruchy ledvin a močových cest:  Časté:

abnormální močení

Není známo: 

porucha funkce ledvin včetně 
izolovaných případů renálního selhání u 
rizikových pacientů (viz bod 4.4) 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně:

 

Méně časté:

otoky končetin

Není známo: 

arthralgie, myalgie 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalémie 

Cévní poruchy: 

Méně časté:

návaly horka

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace:
 

Časté:

únava

Poruchy imunitního systému: 

Není známo: 

případy hypersenzitivní reakce, jako je 
angioedém, vyrážka a kopřivka  

Poruchy jater a žlučových cest: 

Méně časté: 
Není známo: 

žloutenka 
hepatitida, abnormální jaterní funkce 

Poruchy reprodukčního systému 
a prsu: 

Méně časté:

sexuální dysfunkce, změny libida

 

 
Další informace k jednotlivým složkám: k nežádoucím účinkům kombinovaného přípravku, které jsou 
uvedeny výše, navíc patří nežádoucí reakce již dříve hlášené u jednotlivých složek přípravku. Tyto 
nežádoucí účinky jsou i potenciálními nežádoucími reakcemi přípravku Karvezide. Tabulky č.2 a č.3 
viz níže, detailně udávají nežádoucí účinky zaznamenané pro jednotlivé složky přípravku Karvezide. 
 
Tabulka č.2: Nežádoucí účinky hlášené při užití samotného irbesartanu 
Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Není známo: 

 trombocytopenie 

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace: 

Méně časté: 

 bolest na hrudi 

 
Tabulka č.3: Nežádoucí účinky pozorované při podávání samotného hydrochlorthiazidu 
Vícenásobná vyšetření 

Není známo: 

elektrolytová dysbalance (včetně 
hypokalémie a hyponatrémie, viz 
bod 4.4), hyperurikémie, glykosurie, 
hyperglykémie, vzestup hladiny 
cholesterolu a triacylglycerolů 

Srdeční poruchy: 

Není známo:

srdeční arytmie

Poruchy krve a lymfatického 
systému:
 

Není známo: 

aplastická anémie, útlum kostní dřeně, 
neutropénie/agranulocytóza, 
hemolytická anémie, leukopénie, 
trombocytopénie 

Poruchy nervového systému: Není 

známo: 

závratě, parestézie, pocit na omdlení, 
neklid 

Poruchy oka: Není 

známo: 

přechodné poruchy vidění, žluté vidění, 
akutní myopie a akutní sekundární 
glaukom uzavřeného úhlu 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

dechová tíseň (včetně pneumonitidy a 
plicního edému) 

Gastrointestinální poruchy: 

Není známo: 

pankreatitida, anorexie, průjem, zácpa, 
podráždění žaludeční sliznice, 

 

 55

sialoadenitida, ztráta chuti 

Poruchy ledvin a močových cest 

Není známo: 

intersticiální nefritida, renální dysfunkce 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Není známo: 

anafylaktické reakce, toxická 
epidermální nekrolýza, nekrotizující 
angiitida (vaskulitida, kožní vaskulitida), 
reakce podobné kožnímu lupus 
erytematodes, reaktivace kožního lupus 
erytematodes, fotosenzitivní reakce, 
vyrážka, kopřivka 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně: 

Není známo: 

slabost, svalový spasmus 

Cévní poruchy: 

Není známo: 

posturální hypotenze 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace: 

Není známo: 

horečka 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Není známo: 

žloutenka (intrahepatální cholestatická 
žloutenka) 

Psychiatrické poruchy: 

Není známo: 

deprese, poruchy spánku 

 
Na dávce závislé nežádoucí účinky hydrochlorothiazidu (zejména poruchy elektrolytů) se mohou při 
titraci hydrochlorothiazidu zvyšovat. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
Není k dispozici žádná specifická informace o léčbě předávkování přípravkem Karvezide. Pacienta je 
třeba pečlivě monitorovat a léčba by měla být symptomatická a podpůrná. Postup závisí na době, která 
uběhla od požití a na závažnosti příznaků. Doporučená opatření zahrnují vyvolání zvracení a/nebo 
výplach žaludku. Při léčbě předávkování může být užitečné i podání aktivního uhlí. Opakovaně je 
nutno monitorovat sérové hladiny elektrolytů a kreatininu. Pokud dojde k hypotenzi, je třeba pacienta 
umístit do pozice naznak a rychle podat náhrady solí a tekutin. 
 
Jako nejpravděpodobnější příznaky předávkování irbesartanem lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 
může se ale objevit i bradykardie. 
 
Předávkování hydrochlorothiazidem je spojeno s deplecí elektrolytů (hypokalémie, hypochlorémie, 
hyponatrémie) a dehydratací v důsledku nadměrné diurézy. Nejčastější příznaky a známky 
předávkování jsou (nauzea) a somnolence. Hypokalémie může vyvolat svalové (spasmy) a/nebo 
zhoršit srdeční arytmie při současném podávání digitalisových glykosidů nebo některých antiarytmik. 
 
Irbesartan nelze odstranit hemodialýzou. Do jaké míry lze hemodialýzou odstranit hydrochlorothiazid, 
nebylo stanoveno. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, kombinace 
ATC kód: C09DA04. 
 

 

 56

Karvezide je kombinací antagonisty receptoru pro angiotensin-II, irbesartanu a thiazidového diuretika 
hydrochlorothiazidu. Kombinace těchto látek má aditivní antihypertenzní účinek, snižuje krevní tlak 
ve větší míře než kterákoli z obou látek samostatně. 
 
Irbesartan je silně působící, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru pro angiotensin-II 
(subtyp AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II zprostředkované AT

receptorem, bez ohledu na zdroj nebo způsob syntézy angiotensinu-II. Selektivní antagonistické 
ovlivnění receptorů pro angiotensin-II (AT

1

) vede ke zvýšení hladin plazmatického reninu 

a angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Sérové hladiny draslíku nejsou u 
pacientů bez rizika elektrolytové dysbalance samotným irbesartanem v doporučených dávkách 
významně ovlivněny (viz body 4.4 a 4.5). Irbesartan neinhibuje ACE (kininázu-II), enzym vytvářející 
angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní metabolity. Irbesartan nevyžaduje 
metabolickou aktivaci, aby byl účinný. 
 
Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku thiazidových 
diuretik není zcela znám. Thiazidy působí na renální tubulární mechanismy reabsorpce elektrolytů 
a přímo zvyšují exkreci sodíku a chloridu v přibližně stejných množstvích. Diuretický účinek 
hydrochlorothiazidu snižuje objem plazmy, zvyšuje účinek plazmatického reninu, zvyšuje sekreci 
aldosteronu, v důsledku toho stoupají ztráty draslíku a bikarbonátů močí a dochází k poklesu hladiny 
draslíku v séru. Předpokládá se, že současné podávání irbesartanu brání blokádou renin-angiotensin-
aldosteronového systému ztrátám draslíku způsobeným thiazidovými diuretiky. U hydrochlorothiazidu 
se nástup diuretického účinku objeví za 2 hodiny, diuréza dosáhne svého maxima asi za 4 hodiny a 
účinek trvá přibližně 6-12 hodin. 
 
Kombinace hydrochlorothiazidu a irbesartanu způsobuje na dávce závislé aditivní snížení krevního 
tlaku v celém terapeutickém rozmezí obou látek. Přidání 12,5 mg hydrochlorothiazidu k dávce 300 mg 
irbesartanu jednou denně pacientům, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven samotným 
irbesartanem 300 mg, vedlo k dalšímu poklesu diastolického krevního tlaku o 6,1 mmHg po odečtení 
poklesu krevního tlaku po placebu měřeno v nejnižším bodě účinku (24 hodin po podání). Kombinace 
300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu vedla k celkovému snížení systolického/ 
diastolického tlaku až o 13,6/11,5 mmHg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Omezená klinická data (7 z 22 pacientů) ukazují, že pacienti nereagující na kombinaci 
300 mg/12,5 mg mohou dosáhnout klinické odpovědi po zvýšení dávky na 300 mg/25 mg. U těchto 
pacientů byl pozorován zvýšený hypotenzní účinek jak pro systolický krevní tlak (SBP) tak pro 
diastolický krevní tlak (DBP) (13,3 respektive 8,3 mmHg). 
 
U pacientů s mírnou až střední hypertenzí vyvolala dávka 150 mg irbesartanu a 12,5 mg 
hydrochlorothiazidu podávaná jedenkrát denně průměrný pokles tlaku měřený v nejnižším bodě 
účinku (24 hodin po podání) o 12,9/6,9 mmHg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
Maximální hodnoty byly naměřeny po 3-6 hodinách. Při ambulantním monitorování krevního tlaku 
bylo při kombinaci 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu užívané jednou denně dosaženo 
konzistentního poklesu krevního tlaku po dobu 24 hodin. Průměrné 24-hodinové snížení systolického 
a diastolického tlaku ve srovnání s placebem činilo 15,8/10,0 mmHg. Při měřeních v rámci 
ambulantního sledování krevního tlaku byl rozdíl mezi minimálním a maximálním účinkem přípravku 
Karvezide 150 mg/12,5 mg 100%. Při měření manžetovým tonometrem během návštěvy v ordinaci 
dosahoval u přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg minimální účinek 68%  maximálního účinku a u  
přípravku Karvezide 300 mg/12,5 mg dosahoval minimální účinek 76% maximálního účinku. Tento 
24-hodinový účinek byl pozorován bez nadměrného poklesu tlaku v okamžiku maximálního účinku a 
odpovídá bezpečnému a efektivnímu snižování krevního tlaku při dávkování jednou denně. 
 
U pacientů, u kterých nebyl TK dostatečně upraven dávkou 25 mg hydrochlorothiazidu, vyvolalo 
přidání irbesartanu další snížení systolického a diastolického tlaku v průměru o 11,1/7,2 mmHg po 
odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Hypotenzní účinek irbesartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem se projeví po první dávce, značně 
se rozvine do 1-2 týdnů a maximální efekt se dostaví za 6-8 týdnů. V dlouhodobých studiích 

 

 57

následného sledování přetrvával účinek kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid  po dobu jednoho 
roku. Výskyt rebound hypertenze nebyl u irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu pozorován, i když 
specificky studován tento fenomén u přípravku Karvezide nebyl. 
 
Vliv kombinace irbesartanu a hydrochlorothiazidu na morbiditu a mortalitu nebyl studován. 
Epidemiologické studie prokázaly, že dlouhodobé podávání hydrochlorothiazidu snižuje 
kardiovaskulární mortalitu a morbiditu. 
 
Odpověď na Karvezide není ovlivněna věkem ani pohlavím. Podobně jako u jiných léčivých přípravků 
ovlivňujících systém renin-angiotenzin, pacienti černé pleti s hypertenzí mají zřetelně nižší odpověď 
na monoterapii irbesartanem. Pokud je irbesartan podáván současně s nízkou dávkou (např. 12,5 mg 
denně) hydrochlorothiazidu, antihypertenzní účinek u pacientů černé pleti se blíží účinku u pacientů 
ostatních ras. 
 
Účinnost a bezpečnost přípravku Karvezide jako počáteční terapie u těžké hypertenze (definovaná 
hodnotou diastolického tlaku v sedě (SeDBP) ≥ 110 mmHg) byla hodnocena v 8-týdenní, 
multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, léčivou látkou kontrolované studii s paralelními 
rameny. Celkem bylo randomizováno 697 pacientů v poměru 2:1 buď k léčbě kombinací 
irbesartan/hydrochlorothiazid 150 mg/12,5 mg nebo k léčbě irbesartanem 150 mg a po týdnu byly 
dávky systematicky zvýšeny (předtím byla vyhodnocena odpověď na nižší dávku) na 
irbesartan/hydrochlorothiazid 300 mg/25 mg anebo na 300 mg irbesartanu. 
 
Studie zahrnovala 58% mužů. Průměrný věk pacientů byl 52,5 let, 13% bylo ≥ 65 let a pouze 2% 
pacientů bylo ≥ 75 let. Dvanáct procent (12%) pacientů byli diabetici, 34% mělo hyperlipidémii a 
nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním byla stabilní angina pectoris u 3,5% účastníků. 
 
Primárním cílem této studie bylo porovnat poměr pacientů, u nichž v Týdnu 5 léčby byl SeDBP 
upraven (SeDBP < 90 mmHg). Čtyřicet sedm procent (47,2%) pacientů užívajících kombinaci dosáhlo 
SeDBP v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu) (trough) < 90 mmHg ve srovnání 
s 33,2%pacientů užívajících irbesartan (p = 0,0005). Střední výchozí hodnota krevního tlaku byla asi 
176/113 mmHg v každé léčebné skupině a po pěti týdnech byl pokles SeSBP/SeDBP 30,8/24,0 mmHg 
ve skupině irbesartan/hydrochlorothiazid a 21,1/19,3 mmHg ve skupině irbesartan (p < 0,0001). 
 
Typy a incidence nežádoucích účinků hlášených u pacientů léčených kombinací byly podobné profilu 
nežádoucích účinků u pacientů na monoterapii. Během 8-týdenního léčebného období nebyl v žádné 
z léčebných skupin zaznamenán výskyt synkopy. Jako nežádoucí účinky byly hlášeny hypotenze u 
0,6% pacientů na kombinaci a u 0% pacientů na monoterapii a závratě u 2,8% pacientů na kombinaci a 
u 3,1% pacientů na monoterapii. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  
Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 
Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 
Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 
receptorů pro angiotenzin II. 
Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 
cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 
cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 
diabetickou nefropatií. 
V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 
ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 
akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 
jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 
Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 
užívat současně. 
Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 
Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 
ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 

 

 58

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 
z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 
byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 
účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 
častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 
 
5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Farmakokinetika hydrochlorothiazidu ani irbesartanu není  při jejich současném podávání  
neovlivněna. 
 
Irbesartan a hydrochlorothiazid jsou perorálně účinné látky, pro jejichž účinek není nutná 
biotransformace. Po perorálním podání přípravku Karvezide činí absolutní biologická dostupnost 
irbesartanu 60 - 80% a hydrochlorothiazidu 50 - 80%. Potrava nemá na biologickou dostupnost 
přípravku Karvezide vliv. Maximální plazmatické koncentrace se objevují 1,5 - 2 hodiny po podání u 
irbesartanu, resp. 1 - 2,5 hodin u hydrochlorothiazidu. 
 
Irbesartan se na plazmatické proteiny váže přibližně z 96%, jeho vazba na buněčné složky krve je 
zanedbatelná. Jeho distribuční objem je 53 - 93 litrů. Hydrochlorothiazid se na plazmatické proteiny 
váže z 68% a jeho distribuční objem činí 0,83 - 1,14 l/kg. 
 
Farmakokinetika irbesartanu vykazuje lineární závislost odpovídající velikosti dávky v rozmezí 10 až 
600 mg. Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg je zvýšení absorpce po perorálním podání již 
menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není znám. Celková clearence a renální 
clearence činí 157 - 176, resp. 3,0 - 3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas irbesartanu je 11 -
 15 hodin. Rovnovážných koncentrací je dosaženo do 3 dnů po zahájení terapie při dávkování jednou 
denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze pozorovat omezenou kumulaci irbesartanu 
v plazmě (< 20%). V jedné studii byly u hypertoniček zjištěny o něco vyšší plazmatické koncentrace 
irbesartanu než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu však nalezeny nebyly. 
Není třeba upravovat dávkování speciálně pro ženy. Hodnoty AUC a C

max

 byly o něco vyšší u starších 

osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18 - 40 let). Terminální eliminační poločas se však významně 
nelišil. U starších osob není nutná úprava dávkování. Průměrný plazmatický poločas 
hydrochlorothiazidu se udává v rozmezí 5 - 15 hodin. 
 
Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu připadá asi 80 - 85% radioaktivity 

cirkulující v plazmě na nezměněný irbesartan. Irbesartan se metabolizuje v játrech glukuronidací 
a oxidací. Hlavní cirkulující metabolit je irbesartan glukuronid (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, 
že irbesartan je primárně oxidován cytochromem P 450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 
má zanedbatelný význam. Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po 
perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% readioaktivity nalézt v moči, 

zbytek ve stolici. Méně než 2% se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. Hydrochlorothiazid není 
metabolizován, ale je rychle vylučován ledvinami. Alespoň 61% perorální dávky se vyloučí 
v nezměněné formě během 24 hodin. Hydrochlorothiazid prochází placentární bariérou, ale neprochází 
hematoencefalickou bariérou a je vylučován do mléka. 
 
Porucha ledvin: u pacientů s poruchou ledvin nebo u hemodialyzovaných pacientů nejsou 
farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan nelze odstranit dialýzou. 
U pacientů s clearence kreatininu < 20 ml/min se uvádí vzestup eliminačního poločasu 
hydrochlorothiazidu na 21 hodin. 
 
Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 
parametry irbesartanu významně změněny. U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 
 

 

 59

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Irbesartan/hydrochlorothiazid: potenciální toxicita kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid po 
perorálním podání byla hodnocena na potkanech a makacích ve studiích trvajících až 6 měsíců. 
Nebyly pozorovány žádné toxikologické nálezy relevantní k terapeutickému použití u člověka.  
Následující změny, pozorované na potkanech a makacích, kterým byla podávána kombinace 
irbesartan/hydrochlorothiazid v dávkách 10/10 a 90/90 mg/kg/den, byly rovněž zaznamenány při 
podávání jednoho z léčivých přípravků samostatně a/nebo byly důsledkem poklesu krevního tlaku 
(žádné signifikantní toxikologické interakce nebyly pozorovány): 


změny na ledvinách, charakterizované mírným vzestupem sérové urey a kreatininu a 
hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárního aparátu, které jsou přímým důsledkem interakce 
irbesartanu s renin-angiotensin-aldosteronovým systémem 



mírný pokles v hodnotách erytrocytů (eyrtrocyty, hemoglobin, hematokrit) 



barevné změny žaludku, vředy a ložiskové nekrózy žaludeční sliznice byly pozorovány u 
několika potkanů v šestiměsíční toxikologické studii s irbesartanem v dávce 90 mg/kg/den, 
hydrochlorothiazidem v dávce 90 mg/kg/den a kombinací irbesartan/hydrochlorothiazid v dávce 
10/10 mg/kg/den. U makaků tyto změny pozorovány nebyly. 



pokles draslíku v séru způsobený hydrochlorothiazidem. Tomuto poklesu se částečně zabránilo 
podáváním v kombinaci s irbesartanem. 

Většina výše uvedených účinků je zjevně důsledkem farmakologické aktivity irbesartanu (blokáda 
angiotensinem-II-indukované inhibice uvolňování reninu se stimulací buněk produkujících renin) a 
vyskytuje se rovněž u inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu. Nezdá se, že by tyto nálezy byly 
relevantní pro terapeutické použití kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid u člověka. 
 
Při podávání kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid potkanům nebyly při dávkách toxických pro 
matku pozorovány žádné teratogenní účinky. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o 
negativním vlivu samostatně podávaného irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu na fertilitu zvířat nebo 
lidí, nebyly příslušné studie pro kombinaci na zvířatech prováděny. Nicméně je známo, že jiný 
antagonista angiotensinu-II ovlivňuje při podávání zvířatům v monoterapii parametry fertility. 
Obdobné výsledky byly nalezeny u této látky i při podávání v nižších dávkách v kombinaci 
s hydrochlorothiazidem. 
 
U kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid nebyla prokázána mutagenita ani klastogenita. 
Kancerogenní potenciál kombinace irbesartanu a hydrochlorthiazidu  nebyl ve studiích na zvířatech 
hodnocen. 
 
Irbesartan: při použití klinicky relevantních dávek nebyly nalezeny známky abnormálního 
systémového toxického ovlivnění nebo ovlivnění cílových orgánů. V neklinických studiích 
bezpečnosti vyvolaly vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/den u potkanů a ≥ 100 mg/kg/den u 
makaků) snížení erytrocytárních parametrů (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit). Velmi vysoké dávky 
(≥ 500 mg/kg/den) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, distenzi 
tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů a makaků a 
tyto změny byly hodnoceny jako sekundární projevy hypotenzního účinku léčivého přípravku, který 
způsobil snížení renální perfúze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii juxtaglomerulárních 
buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg/den, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg/den). Všechny tyto 
změny se považují za kauzálně spojené s farmakologickým účinkem irbesartanu. Nezdá se, že by při 
terapeutickém dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárních buněk 
jakkoliv relevantní. 
Nebyla prokázána mutagenita, klastogenicita ani kancerogenita. 
Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 
perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 
úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 
oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 
Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 
potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic  potkanů.  
Studie s irbesartanem u pokusných zvířat ukázaly přechodné toxické účinky (rozšíření ledvinných 
pánviček, hydroureter a podkožní edémy) u fétů potkanů, které se po porodu upravily. U králíků byly 

 

 60

zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou maternální toxicitu včetně 
úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo králíků zjištěny nebyly. 
 
Hydrochlorothiazid: ačkoli byly v některých experimentálních modelech nalezeny nejednoznačné 
známky genotoxicity nebo kancerogenity, zkušenosti ze širokého použití u lidské populace nepotvrzují 
žádnou souvislost mezi používáním hydrochlorothiazidu a nárůstem počtu nádorů. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1 Seznam 

pomocných 

látek 

 
Jádro tablety:  
Monohydrát laktosy 
Mikrokrystalická celulosa 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Hypromelosa 
Oxid křemičitý 
Magnesium-stearát 
 
Potahová vrstva:  
Monohydrát laktosy 
Hypromelosa  
Oxid titaničitý  
Makrogol 3000 
Červený a žlutý oxid železitý 
Karnaubský vosk 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Krabičky obsahující 14 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 28 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 30 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 84 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 90 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 98 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 x 1 potahovanou tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných 
jednodávkových blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

 61

6.6 Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A) 
 
EU/1/98/085/016-020 
EU/1/98/085/022 
EU/1/98/085/030 
EU/1/98/085/033 
 
 
9. DATUM 

PRVNÍ 

REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ 

REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 16. října 1998 
Datum posledního prodloužení: 16. října 2008 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 

 

 62

1. NÁZEV 

PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 300 mg/25 mg potahované tablety 
 
 
2. KVALITATIVNÍ 

KVANTITATIVNÍ 

SLOŽENÍ 

 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 300 mg irbesartanum a 25 mg hydrochlorothiazidum. 
 
Pomocná látka se známým účinkem: 
Jedna potahovaná tableta obsahuje 53,3 mg monohydrátu laktosy. 
 
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. 
 
 
3. LÉKOVÁ 

FORMA 

 
Potahovaná tableta. 
Růžová, bikonvexní, oválná tableta, na jedné straně se znakem srdce a číslem 2788 na straně druhé. 
 
 
4. KLINICKÉ 

ÚDAJE 

 
4.1 Terapeutické 

indikace 

 
Léčení esenciální hypertenze. 
Tato fixní dávková kombinace je určena pro dospělé pacienty, u nichž nelze adekvátní úpravy 
krevního tlaku dosáhnout irbesartanem nebo hydrochlorothiazidem podanými samostatně (viz 
bod 5.1). 
 
4.2  Dávkování a způsob podání 
 
Dávkování 
 
Karvezide se užívá jednou denně, spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Dávku je možno titrovat pomocí jednotlivých složek (tj .irbesartanu a hydrochlorothiazidu). 
 
Tam, kde je to z klinického hlediska vhodné, lze zvážit i přímý přechod z monoterapie na fixní 
kombinaci: 


Karvezide 150 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo  podáváním samotného hydrochlorothiazidu nebo irbesartanu v dávce 150 mg; 



Karvezide 300 mg/12,5 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním 300 mg irbesartanu nebo přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg. 



Karvezide 300 mg/25 mg lze podávat pacientům, u nichž se adekvátní úpravy krevního tlaku 
nedosáhlo podáváním Karvezide 300 mg/12,5 mg. 

 
Vyšší dávky než 300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu jednou denně se nedoporučují. 
Je-li to nutné, lze Karvezide podávat v kombinaci s dalším antihypertenzním léčivým přípravkem (viz 
body 4.3, 4.4, 4.5 a 5.1). 
 
Zvláštní populace 
 
Porucha ledvin: vzhledem k obsahu hydrochlorothiazidu se Karvezide nedoporučuje u pacientů 
s těžkou renální dysfunkcí (clearance kreatininu < 30 ml/min). U těchto pacientů se dává přednost 
kličkovým diuretikům před thiazidy. U pacientů s poruchou ledvin, u nichž je clearance kreatininu 
≥ 30 ml/min, není úprava dávkování nutná (viz body 4.3 a 4.4). 
 

 

 63

Porucha funkce jater: Karvezide není vhodný pro podávání pacientům s těžkou poruchou jater. Použití 
thiazidů u pacientů se zhoršenou funkcí jater vyžaduje zvláštní opatrnost. U pacientů s mírnou až 
středně těžkou poruchou jater není úprava dávkování přípravku Karvezide nutná (viz bod 4.3). 
 
Starší pacienti: u starších pacientů není nutná úprava dávkování přípravku Karvezide. 
 
Pediatrická populace: Karvezide není doporučen pro podávání dětem a mladistvým, jelikož 
bezpečnost a účinnost nebyly stanoveny. Nejsou k dispozici žádné údaje. 
 
Způsob podání 
 
Pro perorální podání. 
 
4.3 Kontraindikace 
 
 

Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo 
jiné látky odvozené od sulfonamidů (hydrochlorothiazid patří k sulfonamidovým látkám) 

 

Druhý a třetí trimestr těhotenství (viz body 4.4 a 4.6) 

 

Těžká porucha ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) 

 

Refrakterní (hypokalémie), hyperkalcémie 

 

Těžká porucha jater, biliární cirhóza a cholestáza 

 

Současné užívání přípravku Karvezide s přípravky obsahujícími aliskiren je kontraindikováno u 
pacientů s diabetes mellitus nebo s poruchou funkce ledvin (GFR < 60 ml/min/1,73 m

2

) (viz 

body 4.5 a 5.1). 

 
4.4 Zvláštní 

upozornění a opatření pro použití 

 
Hypotenze - Pacienti s hypovolémií: Karvezide vzácně způsobuje symptomatickou hypotenzi u 
hypertoniků bez jiných rizikových faktorů pro hypotenzi. Symptomatická hypotenze se může objevit u 
pacientů s hypovolémií a/nebo se sodíkovou deplecí po energické terapii diuretiky, po dietě 
s omezením soli, po průjmech nebo zvracení. Tyto stavy je třeba upravit před zahájením terapie 
přípravkem Karvezide. 
 
Stenóza renální arterie - Renovaskulární hypertenze: u pacientů s bilaterální stenózou renálních arterií 
nebo se stenózou arterie u jediné funkční ledviny, je zvýšené riziko těžké hypotenze a selhání ledvin, 
jestliže jsou léčeni inhibitory angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty receptoru pro 
angiontensin-II. Tento účinek není u přípravku Karvezide doložen, ale je třeba jeho možnost brát 
v úvahu. 
 
Porucha ledvin a transplantace ledvin: je-li Karvezide podáván pacientům s poruchou funkce ledvin, 
doporučuje se pravidelně monitorovat hladiny draslíku, kreatininu a kyseliny močové v séru. 
S podáváním přípravku Karvezide pacientům krátce po transplantaci ledvin nejsou zkušenosti. 
Karvezide nelze podávat pacientům s těžkou poruchou ledvin (clearance kreatininu < 30 ml/min) (viz 
bod 4.3). U pacientů se zhoršenou funkcí ledvin se může objevit azotémie v důsledku podání 
thiazidového diuretika. U pacientů s clearance kreatininu ≥ 30 ml/min není úprava dávkování nutná. 
Nicméně, podávání této fixní kombinace pacientům s mírnou až středně těžkou poruchou ledvin 
(clearance kreatininu ≥ 30 ml/min, ale < 60 ml/min) vyžaduje zvláštní opatrnost. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS): 
Bylo prokázáno, že současné užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo 
aliskirenu zvyšuje riziko hypotenze, hyperkalemie a snížení funkce ledvin (včetně akutního selhání 
ledvin). Duální blokáda RAAS pomocí kombinovaného užívání inhibitorů ACE, blokátorů receptorů 
pro angiotenzin II nebo aliskirenu se proto nedoporučuje (viz body 4.5 a 5.1). 
Pokud je duální blokáda považována za naprosto nezbytnou, má k ní docházet pouze pod dohledem 
specializovaného lékaře a za častého pečlivého sledování funkce ledvin, elektrolytů a krevního tlaku.  
Inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II nemají být používány současně u pacientů s 
diabetickou nefropatií. 

 

 64

 
Porucha funkce jater: vzhledem k tomu, že u pacientů s poruchou jater nebo progresivní jaterní 
chorobou mohou i malé změny ve vodní a elektrolytové rovnováze způsobit jaterní kóma, je nutné 
v takových případech podávat thiazidy se zvláštní opatrností. S podáváním přípravku Karvezide 
pacientům s poruchou jater nejsou žádné klinické zkušenosti. 
 
Stenóza aortální a mitrální chlopně, obstrukční hypertrofická kardiomyopatie: u pacientů se stenózou 
aortální chlopně, dvojcípé chlopně anebo obstrukční hypertrofickou kardiomyopatií je stejně jako při 
použití jiných vazodilatačních látek nutná zvláštní opatrnost. 
 
Primární aldosteronismus: obecně vzato, pacienti s primárním aldosteronismem  nereagují na 
antihypertenzní léčivé přípravky působící inhibicí renin-angiotensinového systému. Podávání 
přípravku Karvezide se proto nedoporučuje. 
 
Metabolické a endokrinní účinky: thiazidová terapie může zhoršit glukózovou toleranci. U diabetiků 
může tedy být nutná změna dávkování inzulínu nebo perorálních antidiabetik. Během terapie thiazidy 
se může projevit latentní diabetes mellitus. 
S terapií thiazidovými diuretiky bývá spojen vzestup hladin cholesterolu a triglyceridů; nicméně 
u dávky 12,5 mg, která je obsažena v přípravku Karvezide, nebyly tyto účinky hlášeny žádné nebo 
pouze minimální. 
U některých pacientů může thiazidová terapie vyvolat vznik hyperurikémie, případně dny. 
 
Poruchy rovnováhy elektrolytů: stejně jako u všech pacientů s diuretickou terapií je vhodné v 
přiměřených intervalech pravidelně vyšetřovat hladiny elektrolytů v séru . 
Thiazidy včetně hydrochlorothiazidu mohou způsobit poruchy vodní nebo elektrolytové rovnováhy 
(hypokalémie, hyponatrémie a hypochloremická alkalóza). Mezi varovné příznaky těchto poruch patří 
sucho v ústech, žízeň, slabost, letargie, ospalost, neklid, svalové bolesti nebo křeče, svalová únava, 
hypotenze, oligurie, tachykardie a gastrointestinální obtíže jako nauzea a zvracení. 
Při užívání thiazidových diuretik se sice hypokalémie může vyvinout, ale současné podávání 
irbesartanu může tuto hypokalémii naopak tlumit. Riziko hypokalémie je vyšší u pacientů s jaterní 
cirhózou, pacientů po intenzivní diuréze, u pacientů, kterým je podávána  nepřiměřená perorální dávka 
elektrolytů a u pacientů, kteří jsou zároveň léčeni kortikoidy nebo ACTH. Irbesartanová složka 
přípravku Karvezide může naopak způsobit hyperkalémii, zvláště v přítomnosti renálního poškození 
a/nebo srdečního selhání a diabetu mellitu. U rizikových pacientů se doporučuje adekvátní 
monitorování kalémie. Proto je třeba při kombinacích přípravku Karvezide s kalium šetřícími 
diuretiky, draslíkovými doplňky a náhradami soli obsahujícími  draslík postupovat opatrně (viz 
bod 4.5). 
Není prokázáno, že by irbesartan snižoval  hyponatrémii způsobenou diuretiky. Deficit chloridů bývá   
mírný a obvykle nevyžaduje léčbu. 
Thiazidy mohou snížit vylučování vápníku močí a způsobit tak mírný přechodný vzestup hladiny 
vápníku v séru i v případě absence jakékoli poruchy vápníkového metabolismu. Výrazná 
hyperkalcémie může být dokladem skrytého hyperparathyreoidismu. Před vyšetřením funkce 
příštítných tělísek je třeba thiazidy vysadit. 
Bylo prokázáno, že thiazidy zvyšují vylučování hořčíku močí, což může mít za následek 
hypomagnezémii. 
 
Lithium: kombinace lithia a přípravku Karvezide se nedoporučuje (viz bod 4.5). 
 
Antidopingové testy: hydrochlorothiazid obsažený v tomto léčivém přípravku může způsobit pozitivní 
výsledek antidopingového testu. 
 
Všeobecně: u pacientů, jejichž cévní tonus a renální funkce závisí přednostně na aktivitě renin-
angiotensin-aldosteronového systému (např. u pacientů s těžkým městnavým srdečním selháním nebo 
u pacientů s těžkým renálním onemocněním včetně stenózy renální arterie), byla léčba inhibitory 
angiontensin konvertujícího enzymu nebo antagonisty angiontensin-II receptoru spojena s akutní 
hypotenzí, azotémií, oligurií anebo vzácně s akutním selháním ledvin (viz bod 4.5). Tak jako po 
podání jiných antihypertenziv, by mohlo nadměrné snížení krevního tlaku u pacientů s ischemickou 

 

 65

srdeční chorobou nebo ischemickým kardiovaskulárním onemocněním vyústit v infarkt myokardu 
nebo cévní mozkovou příhodu. 
Reakce z přecitlivělosti na hydrochlorothiazid se může vyskytnout u kteréhokoli pacienta, bez ohledu 
na výskyt alergie nebo bronchiálního astmatu v anamnéze, nicméně je pravděpodobnější u pacientů 
s těmito chorobami v anamnéze. 
V souvislosti s užíváním thiazidových diuretik byla popsána exacerbace nebo aktivace systémového 
lupus erythematodes. 
Při podávání thiazidových diuretik se vyskytly případy fotosenzitivních reakcí (viz bod 4.8). Jestliže se 
během léčby objeví fotosenzitivní reakce, doporučuje se ukončení léčby. Pokud je nutné diuretika 
podat znovu, doporučuje se chránit odkryté části těla před sluncem nebo před umělým UVA zářením. 
 
Těhotenství: léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II nesmí být během těhotenství 
zahájena. Pokud není pokračování v léčbě antagonisty receptoru angiotenzinu II považováno za 
nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na jinou léčbu hypertenze, a to takovou, 
která má ověřený bezpečnostní profil, pokud jde o podávání v těhotenství. Jestliže je zjištěno 
těhotenství, léčba pomocí antagonistů receptoru angiotenzinu II musí být ihned ukončena, a pokud je 
to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby (viz body 4.3 a 4.6). 
 
Laktosa: tento léčivý přípravek obsahuje laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy 
s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktasy nebo glukoso-galaktosové malabsorpce by tento 
přípravek neměli užívat. 
 
Akutní myopie a akutní sekundární glaukom uzavřeného úhlu: sulfonamidy nebo sulfonamidové 
deriváty mohou způsobit idiosynkratickou reakci vedoucí k přechodné myopii a akutnímu glaukomu 
uzavřeného úhlu. Hydrochlorothiazid je sulfonamid - při jeho užívání byly dosud hlášeny pouze 
jednotlivé případy akutního glaukomu uzavřeného úhlu. Příznaky zahrnují akutní nástup snížené 
zrakové ostrosti nebo bolest oka a obvykle se objevují během hodin až týdnů po zahájení léčby. 
Neléčený akutní glaukom uzavřeného úhlu vede k trvalé ztrátě zraku. Primární léčba spočívá v co 
nejrychlejším vysazení přípravku. Pokud se nitrooční tlak nepodaří dostat pod kontrolu, je třeba zvážit 
rychlou medikamentózní nebo chirurgickou léčbu. Mezi rizikové faktory vzniku akutního glaukomu 
uzavřeného úhlu může patřit alergie na sulfonamidy nebo peniciliny v anamnéze (viz bod 4.8). 
 
4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 
 
Jiná antihypertenziva: antihypertenzní účinek přípravku Karvezide může být zvýšen při současné 
terapii jiným antihypertenzivem. Bezpečnost užívání irbesartanu a hydrochlorothiazidu (do výše dávek 
300 mg irbesartanu/25 mg hydrochlorothiazidu) společně s jinými antihypertenzivy včetně blokátorů 
kalciového kanálu a beta-adrenergních blokátorů byla prokázána. Předchozí léčba vysokými dávkami 
diuretik může způsobit hypovolémii a riziko hypotenze, pokud léčba irbesartanem s thiazidem nebo 
bez něj byla zahájena bez předchozí úpravy hypovolémie (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky s aliskirenem nebo inhibitory ACE: Data z klinických studií ukázala, že duální 
blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) pomocí kombinovaného užívání inhibitorů 
ACE, blokátorů receptorů pro angiotenzin II nebo aliskirenu je spojena s vyšší frekvencí nežádoucích 
účinků, jako je hypotenze, hyperkalemie a snížená funkce ledvin (včetně akutního renálního selhání) 
ve srovnání s použitím jedné látky ovlivňující RAAS (viz body 4.3, 4.4 a 5.1).  
 
Lithium: při souběžném podávání lithia a inhibitorů enzymu konvertujícího angiotensin byly popsány 
případy reverzibilního zvýšení koncentrací lithia v séru i toxicity lithia. Podobné účinky byly zatím 
velmi vzácně hlášeny s irbesartanem. Renální clearance lithia se navíc užíváním thiazidů snižuje, lze 
tedy očekávat zvýšené riziko toxicity i při podávání přípravku Karvezide. Kombinace lithia a 
přípravku Karvezide není proto doporučena (viz bod 4.4). Pokud je prokázáno, že je kombinace 
nezbytná, je třeba pečlivě monitorovat hladiny lithia v séru. 
 
Léčivé přípravky ovlivňující hladinu draslíku: ztráty draslíku způsobené podáváním 
hydrochlorothiazidu jsou zeslabeny kalium šetřícím účinkem irbesartanu. Nicméně, je třeba brát 
v úvahu, že vliv hydrochlorothiazidu na sérový draslík může být potencován jinými léčivými 

 

 66

přípravky, které způsobují ztráty draslíku a hypokalémii (např. ostatní kaliuretická diuretika, laxancia, 
amfotericin, karbenoxolon, sodná sůl penicilinu G). Zkušenosti s jinými léčivými přípravky, které 
tlumí renin-angiotensinový systém, naopak ukazují, že souběžné podávání kalium šetřících diuretik, 
draslíkových doplňků, náhrad soli obsahujících  draslík a jiných léčivých přípravků, které mohou 
zvyšovat sérové hladiny draslíku (např. sodná sůl heparinu), může vést ke vzestupu sérového draslíku. 
U rizikových pacientů se doporučuje přiměřeně sledovat hladinu draslíku v séru (viz bod 4.4). 
 
Léčivé přípravky, jejichž účinek je ovlivněn změnami sérové hladiny draslíku: pokud je Karvezide 
podáván současně s léčivými přípravky, jejichž účinky mohou změny sérové hladiny draslíku ovlivnit 
(např. digitalisové glykosidy, antiarytmika), doporučuje se pravidelně hladinu  sérového draslíku 
monitorovat. 
 
Nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky: jsou-li antagonisté angiotensinu II podáváni současně 
s nesteroidními antiflogistiky (např. selektivními inhibitory COX-2, kyselinou acetylsalicylovou 
(> 3 g/den) a neselektivními NSAID), může se objevit oslabení antihypertenzního účinku. 
Jako u ACE inhibitorů, současné podávání antagonistů angiotensinu II a NSAID může vést 
ke zvýšenému riziku zhoršování renálních funkcí, včetně možného akutního selhání ledvin a zvýšení 
draslíku v séru, zvláště u pacientů s již preexistující sníženou funkcí ledvin. Tato kombinace by měla 
být podávána s opatrností, zvláště u starších pacientů. Pacienty je třeba náležitě hydratovat a je třeba 
věnovat pozornost monitorování renálních funkcí po zahájení i v průběhu konkomitantní léčby. 
 
Další informace o interakcích irbesartanu: v klinických studiích farmakokinetika irbesartanu není 
hydrochlorothiazidem ovlivněna. Irbesartan je převážně metabolizován CYP2C9 a v menším rozsahu 
glukuronidací. Nebyly pozorovány žádné významné farmakokinetické nebo farmakodynamické 
interakce byl-li irbesartan podáván současně s warfarinem, léčivým přípravkem metabolizovaným 
CYP2C9. Účinky induktorů CYP2C9, jako je rifampicin, na farmakokinetiku irbesartanu nebyly 
vyhodnoceny. Farmakokinetika digoxinu nebyla současným podáváním irbesartanu změněna. 
 
Další informace o interakcích hydrochlorothiazidu: k interakcím může dojít při souběžném 
podávání thiazidových diuretik s následujícími léčivými přípravky: 
 
Alkohol: může dojít k zesílení ortostatické hypotenze; 
 
Antidiabetika (perorální a inzulíny): může být nutná úprava dávkování antidiabetika (viz bod 4.4); 
 
Kolestyraminové a colestipolové pryskyřice: v přítomnosti pryskyřičných iontoměničů se zhoršuje 
absorpce hydrochlorothiazidu. Karvezide by se měl užívat nejméně jednu hodinu před nebo čtyři 
hodiny po užití těchto léčivých přípravků; 
 
Kortikoidy, ACTH: může se zvýšit deplece elektrolytů, zvláště hypokalémie; 
 
Digitalisové glykosidy: thiazidy způsobená hypokalémie nebo hypomagnezémie může vyvolat nástup 
digitalisem indukované srdeční arytmie (viz bod 4.4); 
 
Nesteroidní antirevmatika: podání nesteroidního antirevmatika může u některých pacientů snížit 
diuretický, natriuretický a antihypertenzní účinek thiazidového diuretika; 
 
Vasopresorické aminy (např. noradrenalin): účinek vasopresorických aminů může být snížen, ale ne 
natolik, aby bránil jejich použití; 
 
Nedepolarizující myorelaxancia (např. tubokurarin): účinek nedepolarizujících myorelaxancií může 
být hydrochlorothiazidem potencován; 
 
Léčivé přípravky podávané při léčbě dny: vzhledem k tomu, že hydrochlorothiazid může zvyšovat 
hladinu kyseliny močové, je někdy nutné upravit dávkování těchto léčivých přípravků. Může být nutné 
zvýšit dávky probenecidu nebo sulfinpyrazonů. Při souběžném podávání s thiazidovými diuretiky se 
může zvýšit incidence reakcí z přecitlivělosti na allopurinol; 

 

 67

 
Soli vápníku: thiazidová diuretika mohou zvýšit hladinu vápníku v séru vzhledem ke snížení exkrece. 
Pokud musí být předepsány vápníkové doplňky nebo vápník šetřící léčivé přípravky (např. terapie 
vitaminem D), hladiny vápníku v séru musí být monitorovány a následně upravit dávkování vápníku; 
 
Karbamazepin: současné užívání karbamazepinu a hydrochlorothiazidu bylo spojeno s rizikem 
symptomatické hyponatremie. Při současném podávání těchto látek je nutno monitorovat elektrolyty. 
Pokud je to možné, měla by se použít jiná třída diuretik; 
 
Jiné interakce:
 hyperglykemický účinek beta-blokátorů a diazoxidu může být zesílen thiazidy. 
Anticholinergní látky (např. atropin, beperiden) mohou zvyšovat biologickou dostupnost thiazidových 
diuretik snížením gastrointestinální motility a zpomalením vyprazdňování žaludku. Thiazidy mohou 
zvýšit riziko nežádoucích účinků amantadinu. Thiazidy mohou snížit renální vylučování cytotoxických 
léčivých přípravků (např. cyklofosfamidu, metotrexátu) a potencovat tak jejich myelosupresivní 
účinek. 
 
4.6 Fertilita, 

těhotenství a kojení 

 
Těhotenství: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II se v prvním trimestru těhotenství nedoporučuje (viz 
bod 4.4). Podávání antagonistů receptoru angiotenzinu II během druhých a třetích trimestrů těhotenství 
je kontraindikováno (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Epidemiologické důkazy týkající se rizika teratogenity při podávání ACE inhibitorů během prvního 
trimestru těhotenství nebyly nezvratné; malý nárůst rizika však nelze vyloučit. I když neexistují žádné 
kontrolované epidemiologické údaje, pokud jde o riziko při podávání antagonistů receptoru 
angiotenzinu II (AIIRAs), pro tuto třídu léčiv může existovat riziko podobné. Pokud pokračování v 
léčbě AIIRAs není považováno za nezbytné, pacientky plánující těhotenství musí být převedeny na 
jinou léčbu vysokého krevního tlaku, a to takovou, která má ověřený bezpečností profil, pokud jde o 
podávání v těhotenství. Jestliže je diagnóza těhotenství stanovena, léčba pomocí AIIRAs musí být 
ihned ukončena, a pokud je to vhodné, je nutné zahájit jiný způsob léčby. 
 
Je známo, že expozice vůči AIIRAs během druhého a třetího trimestru vede u lidí k fetotoxicitě 
(pokles funkce ledvin, oligohydramnion, zpoždění osifikace lebky) a k novorozenecké toxicitě (selhání 
ledvin, hypotenze, hyperkalémie) (viz bod 5.3). 
Pokud by došlo k expozici vůči antagonistům receptoru angiotenzinu II od druhého trimestru 
těhotenství, doporučuje se sonografická kontrola funkce ledvin a lebky. 
Děti, jejichž matky užívaly antagonisty receptoru angiotenzinu II, musí být pečlivě sledovány, pokud 
jde o hypotenzi (viz body 4.3 a 4.4). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Je k dispozici pouze omezená zkušenost s užíváním hydrochlorothiazidu během těhotenství, zvláště 
během jeho prvního trimestru. Údaje ze studií na zvířatech jsou nedostatečné. Hydrochlorothiazid 
prochází placentou. Vzhledem k farmakologickému mechanismu účinku hydrochlorothiazidu  může 
mít jeho použití ve druhém a třetím trimestru těhotenství za následek zhoršení feto-placentární perfúze 
a způsobit u plodu nebo novorozence reakce jako ikterus, porušení elektrolytové rovnováhy a 
trombocytopenii. 
Hydrochlorothiazid se nemá užívat k léčbě gestačního edému, gestační hypertenze nebo preeklampsie 
vzhledem k riziku poklesu objemu plazmy a hypoperfúze placenty bez pozitivního účinku na průběh 
choroby. 
Hydrochlorothiazid se nemá používat k léčbě esenciální hypertenze u těhotných žen kromě vzácných 
případů, kdy nelze použít jinou léčbu. 
 

 

 68

Vzhledem k tomu, že Karvezide obsahuje hydrochlorthiazid, není doporučen během prvního trimestru 
těhotenství. Před plánovaným těhotenstvím by měla být pacientka převedena na vhodnou alternativní 
léčbu. 
 
Kojení: 
 
Antagonisté angiotenzinu II (AIIRA): 
 
Protože nejsou k dispozici žádné údaje ohledně užívání přípravku Karvezide během kojení, Karvezide 
se nedoporučuje, je vhodnější zvolit jinou léčbu s lepším bezpečnostním profilem během kojení, 
obzvláště během kojení novorozence nebo předčasně narozeného dítěte. 
 
Není známo, zda se irbesartan nebo jeho metabolity u lidí vylučují do mateřského mléka. 
Dostupná farmakodynamická/toxikologická data u potkanů prokázala sekreci irbesartanu nebo jeho 
metabolitů do mléka (podrobnější informace viz bod 5.3). 
 
Hydrochlorothiazid: 
 
Hydrochlorothiazid se vylučuje v malém množství do mateřského mléka. Thiazidy mohou ve 
vysokých dávkách způsobujících intenzivní diurézu snižovat produkci mléka. Užívání Karvezide 
v období kojení se nedoporučuje. Pokud se Karvezide během kojení užívá, mají být dávky co nejnižší. 
 
Fertilita: 
 
Irbesartan neměl žádný vliv na fertilitu léčených potkanů a jejich potomky až do takových dávek, 
které vyvolávaly první příznaky parentální toxicity (viz bod 5.3). 
 
4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 
 
Studie hodnotící účinky přípravku Karvezide na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly 
provedeny. Na základě farmakodynamických vlastností látky však není pravděpodobné, že by tuto 
schopnost ovlivňoval. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je třeba brát v úvahu, že při 
terapii hypertenze se někdy mohou objevit závratě a únava. 
 
4.8 Nežádoucí 

účinky 

 
Kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid: 
V placebem kontrolovaných studiích se nežádoucí účinky vyskytly u 29,5% pacientů z 898 pacientů s 
hypertenzí, kteří byli léčeni různými dávkami irbesartanu/hydrochlorthiazidu (rozmezí  
37,5 mg/6,25 mg až 300 mg/25 mg). Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly závratě (5,6%), 
únava (4,9%), nauzea/zvracení (1,8%) a abnormální močení (1,4%). Navíc byl ve studiích také často 
pozorován zvýšený obsah močovinového dusíku v krvi (BUN) (2,3%), kreatinkinázy (1,7%) a 
kreatininu (1,1%). 
 
Tabulka č.1 uvádí nežádoucí účinky zaznamenané ze spontánních hlášení a v placebem 
kontrolovaných studiích. 
 
Frekvence nežádoucích účinků je definována následovně: 
Velmi časté: (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné 
(≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné: (< 1/10 000). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí 
účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 
Tabulka č.1: Nežádoucí účinky v placebem kontrolovaných studiích a ze spontánních hlášení

 

Vícenásobná vyšetření:

 

Časté:

vzestup BUN, kreatininu a kreatinkinázy 

Méně časté:

pokles draslíku a sodíku v séru

 

Srdeční poruchy:

 

Méně časté:

synkopa, hypotenze, tachykardie, edém 

Poruchy nervového systému:

 

Časté:

závratě

 

 69

Méně časté:

ortostatické závratě

Není známo: 

bolesti hlavy 

Poruchy ucha a labyrintu: 

Není známo:

tinitus

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

kašel 

Gastrointestinální poruchy: 

Časté:

nauzea/zvracení

Méně časté:

průjem

Není známo: 

dyspepsie, dysgeusie 

Poruchy ledvin a močových cest:  Časté:

abnormální močení

Není známo: 

porucha funkce ledvin včetně 
izolovaných případů renálního selhání u 
rizikových pacientů (viz bod 4.4) 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně:

 

Méně časté:

otoky končetin

Není známo: 

arthralgie, myalgie 

Poruchy metabolismu a výživy: 

Není známo: 

hyperkalémie 

Cévní poruchy: 

Méně časté:

návaly horka

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace:
 

Časté:

únava

Poruchy imunitního systému: 

Není známo: 

případy hypersenzitivní reakce, jako je 
angioedém, vyrážka a kopřivka  

Poruchy jater a žlučových cest: 

Méně časté: 
Není známo: 

žloutenka 
hepatitida, abnormální jaterní funkce 

Poruchy reprodukčního systému 
a prsu: 

Méně časté:

sexuální dysfunkce, změny libida

 

 
Další informace k jednotlivým složkám: k nežádoucím účinkům kombinovaného přípravku, které jsou 
uvedeny výše, navíc patří nežádoucí reakce již dříve hlášené u jednotlivých složek přípravku. Tyto 
nežádoucí účinky jsou i potenciálními nežádoucími reakcemi přípravku Karvezide. Tabulky č.2 a č.3 
viz níže, detailně udávají nežádoucí účinky zaznamenané pro jednotlivé složky přípravku Karvezide. 
 
Tabulka č.2: Nežádoucí účinky hlášené při užití samotného irbesartanu 
Poruchy krve a lymfatického 
systému 

Není známo: 

 trombocytopenie 

Celkové poruchy a reakce v 
místě aplikace: 

Méně časté: 

 bolest na hrudi 

 
Tabulka č.3: Nežádoucí účinky pozorované při podávání samotného hydrochlorthiazidu 
Vícenásobná vyšetření 

Není známo: 

elektrolytová dysbalance (včetně 
hypokalémie a hyponatrémie, viz 
bod 4.4), hyperurikémie, glykosurie, 
hyperglykémie, vzestup hladiny 
cholesterolu a triacylglycerolů 

Srdeční poruchy: 

Není známo:

srdeční arytmie

Poruchy krve a lymfatického 
systému:
 

Není známo: 

aplastická anémie, útlum kostní dřeně, 
neutropénie/agranulocytóza, 
hemolytická anémie, leukopénie, 
trombocytopénie 

Poruchy nervového systému: Není 

známo: 

závratě, parestézie, pocit na omdlení, 
neklid 

Poruchy oka: Není 

známo: 

přechodné poruchy vidění, žluté vidění, 
akutní myopie a akutní sekundární 
glaukom uzavřeného úhlu 

Respirační, hrudní a 
mediastinální poruchy: 

Není známo: 

dechová tíseň (včetně pneumonitidy a 
plicního edému) 

Gastrointestinální poruchy: 

Není známo: 

pankreatitida, anorexie, průjem, zácpa, 
podráždění žaludeční sliznice, 

 

 70

sialoadenitida, ztráta chuti 

Poruchy ledvin a močových cest 

Není známo: 

intersticiální nefritida, renální dysfunkce 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Není známo: 

anafylaktické reakce, toxická 
epidermální nekrolýza, nekrotizující 
angiitida (vaskulitida, kožní vaskulitida), 
reakce podobné kožnímu lupus 
erytematodes, reaktivace kožního lupus 
erytematodes, fotosenzitivní reakce, 
vyrážka, kopřivka 

Poruchy svalové a kosterní 
soustavy a pojivové tkáně: 

Není známo: 

slabost, svalový spasmus 

Cévní poruchy: 

Není známo: 

posturální hypotenze 

Celkové poruchy a reakce v místě 
aplikace: 

Není známo: 

horečka 

Poruchy jater a žlučových cest: 

Není známo: 

žloutenka (intrahepatální cholestatická 
žloutenka) 

Psychiatrické poruchy: 

Není známo: 

deprese, poruchy spánku 

 
Na dávce závislé nežádoucí účinky hydrochlorothiazidu (zejména poruchy elektrolytů) se mohou při 
titraci hydrochlorothiazidu zvyšovat. 
 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 
účinků uvedeného v 

Dodatku V

 
4.9 Předávkování 
 
Není k dispozici žádná specifická informace o léčbě předávkování přípravkem Karvezide. Pacienta je 
třeba pečlivě monitorovat a léčba by měla být symptomatická a podpůrná. Postup závisí na době, která 
uběhla od požití a na závažnosti příznaků. Doporučená opatření zahrnují vyvolání zvracení a/nebo 
výplach žaludku. Při léčbě předávkování může být užitečné i podání aktivního uhlí. Opakovaně je 
nutno monitorovat sérové hladiny elektrolytů a kreatininu. Pokud dojde k hypotenzi, je třeba pacienta 
umístit do pozice naznak a rychle podat náhrady solí a tekutin. 
 
Jako nejpravděpodobnější příznaky předávkování irbesartanem lze očekávat hypotenzi a tachykardii; 
může se ale objevit i bradykardie. 
 
Předávkování hydrochlorothiazidem je spojeno s deplecí elektrolytů (hypokalémie, hypochlorémie, 
hyponatrémie) a dehydratací v důsledku nadměrné diurézy. Nejčastější příznaky a známky 
předávkování jsou (nauzea) a somnolence. Hypokalémie může vyvolat svalové (spasmy) a/nebo 
zhoršit srdeční arytmie při současném podávání digitalisových glykosidů nebo některých antiarytmik. 
 
Irbesartan nelze odstranit hemodialýzou. Do jaké míry lze hemodialýzou odstranit hydrochlorothiazid, 
nebylo stanoveno. 
 
 
5. FARMAKOLOGICKÉ 

VLASTNOSTI 

 
5.1 Farmakodynamické 

vlastnosti 

 
Farmakoterapeutická skupina: antagonisté angiotensinu-II, kombinace 
ATC kód: C09DA04. 
 

 

 71

Karvezide je kombinací antagonisty receptoru pro angiotensin-II, irbesartanu a thiazidového diuretika 
hydrochlorothiazidu. Kombinace těchto látek má aditivní antihypertenzní účinek, snižuje krevní tlak 
ve větší míře než kterákoli z obou látek samostatně. 
 
Irbesartan je silně působící, perorálně účinný, selektivní antagonista receptoru pro angiotensin-II 
(subtyp AT

1

). Předpokládá se, že blokuje veškeré účinky angiotensinu-II zprostředkované AT

receptorem, bez ohledu na zdroj nebo způsob syntézy angiotensinu-II. Selektivní antagonistické 
ovlivnění receptorů pro angiotensin-II (AT

1

) vede ke zvýšení hladin plazmatického reninu 

a angiotensinu-II a ke snížení koncentrace aldosteronu v plazmě. Sérové hladiny draslíku nejsou u 
pacientů bez rizika elektrolytové dysbalance samotným irbesartanem v doporučených dávkách 
významně ovlivněny (viz body 4.4 a 4.5). Irbesartan neinhibuje ACE (kininázu-II), enzym vytvářející 
angiotensin-II a také degradující bradykinin na neaktivní metabolity. Irbesartan nevyžaduje 
metabolickou aktivaci, aby byl účinný. 
 
Hydrochlorothiazid je thiazidové diuretikum. Mechanismus antihypertenzního účinku thiazidových 
diuretik není zcela znám. Thiazidy působí na renální tubulární mechanismy reabsorpce elektrolytů 
a přímo zvyšují exkreci sodíku a chloridu v přibližně stejných množstvích. Diuretický účinek 
hydrochlorothiazidu snižuje objem plazmy, zvyšuje účinek plazmatického reninu, zvyšuje sekreci 
aldosteronu, v důsledku toho stoupají ztráty draslíku a bikarbonátů močí a dochází k poklesu hladiny 
draslíku v séru. Předpokládá se, že současné podávání irbesartanu brání blokádou renin-angiotensin-
aldosteronového systému ztrátám draslíku způsobeným thiazidovými diuretiky. U hydrochlorothiazidu 
se nástup diuretického účinku objeví za 2 hodiny, diuréza dosáhne svého maxima asi za 4 hodiny a 
účinek trvá přibližně 6-12 hodin. 
 
Kombinace hydrochlorothiazidu a irbesartanu způsobuje na dávce závislé aditivní snížení krevního 
tlaku v celém terapeutickém rozmezí obou látek. Přidání 12,5 mg hydrochlorothiazidu k dávce 300 mg 
irbesartanu jednou denně pacientům, jejichž krevní tlak nebyl dostatečně upraven samotným 
irbesartanem 300 mg, vedlo k dalšímu poklesu diastolického krevního tlaku o 6,1 mmHg po odečtení 
poklesu krevního tlaku po placebu měřeno v nejnižším bodě účinku (24 hodin po podání). Kombinace 
300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu vedla k celkovému snížení systolického/ 
diastolického tlaku až o 13,6/11,5 mmHg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Omezená klinická data (7 z 22 pacientů) ukazují, že pacienti nereagující na kombinaci 
300 mg/12,5 mg mohou dosáhnout klinické odpovědi po zvýšení dávky na 300 mg/25 mg. U těchto 
pacientů byl pozorován zvýšený hypotenzní účinek jak pro systolický krevní tlak (SBP) tak pro 
diastolický krevní tlak (DBP) (13,3 respektive 8,3 mmHg). 
 
U pacientů s mírnou až střední hypertenzí vyvolala dávka 150 mg irbesartanu a 12,5 mg 
hydrochlorothiazidu podávaná jedenkrát denně průměrný pokles tlaku měřený v nejnižším bodě 
účinku (24 hodin po podání) o 12,9/6,9 mmHg po odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
Maximální hodnoty byly naměřeny po 3-6 hodinách. Při ambulantním monitorování krevního tlaku 
bylo při kombinaci 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu užívané jednou denně dosaženo 
konzistentního poklesu krevního tlaku po dobu 24 hodin. Průměrné 24-hodinové snížení systolického 
a diastolického tlaku ve srovnání s placebem činilo 15,8/10,0 mmHg. Při měřeních v rámci 
ambulantního sledování krevního tlaku byl rozdíl mezi minimálním a maximálním účinkem přípravku 
Karvezide 150 mg/12,5 mg 100%. Při měření manžetovým tonometrem během návštěvy v ordinaci 
dosahoval u přípravku Karvezide 150 mg/12,5 mg minimální účinek 68%  maximálního účinku a u  
přípravku Karvezide 300 mg/12,5 mg dosahoval minimální účinek 76% maximálního účinku. Tento 
24-hodinový účinek byl pozorován bez nadměrného poklesu tlaku v okamžiku maximálního účinku a 
odpovídá bezpečnému a efektivnímu snižování krevního tlaku při dávkování jednou denně. 
 
U pacientů, u kterých nebyl TK dostatečně upraven dávkou 25 mg hydrochlorothiazidu, vyvolalo 
přidání irbesartanu další snížení systolického a diastolického tlaku v průměru o 11,1/7,2 mmHg po 
odečtení poklesu krevního tlaku po placebu. 
 
Hypotenzní účinek irbesartanu v kombinaci s hydrochlorothiazidem se projeví po první dávce, značně 
se rozvine do 1-2 týdnů a maximální efekt se dostaví za 6-8 týdnů. V dlouhodobých studiích 

 

 72

následného sledování přetrvával účinek kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid  po dobu jednoho 
roku. Výskyt rebound hypertenze nebyl u irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu pozorován, i když 
specificky studován tento fenomén u přípravku Karvezide nebyl. 
 
Vliv kombinace irbesartanu a hydrochlorothiazidu na morbiditu a mortalitu nebyl studován. 
Epidemiologické studie prokázaly, že dlouhodobé podávání hydrochlorothiazidu snižuje 
kardiovaskulární mortalitu a morbiditu. 
 
Odpověď na Karvezide není ovlivněna věkem ani pohlavím. Podobně jako u jiných léčivých přípravků 
ovlivňujících systém renin-angiotenzin, pacienti černé pleti s hypertenzí mají zřetelně nižší odpověď 
na monoterapii irbesartanem. Pokud je irbesartan podáván současně s nízkou dávkou (např. 12,5 mg 
denně) hydrochlorothiazidu, antihypertenzní účinek u pacientů černé pleti se blíží účinku u pacientů 
ostatních ras. 
 
Účinnost a bezpečnost přípravku Karvezide jako počáteční terapie u těžké hypertenze (definovaná 
hodnotou diastolického tlaku v sedě (SeDBP) ≥ 110 mmHg) byla hodnocena v 8-týdenní, 
multicentrické, randomizované, dvojitě zaslepené, léčivou látkou kontrolované studii s paralelními 
rameny. Celkem bylo randomizováno 697 pacientů v poměru 2:1 buď k léčbě kombinací 
irbesartan/hydrochlorothiazid 150 mg/12,5 mg nebo k léčbě irbesartanem 150 mg a po týdnu byly 
dávky systematicky zvýšeny (předtím byla vyhodnocena odpověď na nižší dávku) na 
irbesartan/hydrochlorothiazid 300 mg/25 mg anebo na 300 mg irbesartanu. 
 
Studie zahrnovala 58% mužů. Průměrný věk pacientů byl 52,5 let, 13% bylo ≥ 65 let a pouze 2% 
pacientů bylo ≥ 75 let. Dvanáct procent (12%) pacientů byli diabetici, 34% mělo hyperlipidémii a 
nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním byla stabilní angina pectoris u 3,5% účastníků. 
 
Primárním cílem této studie bylo porovnat poměr pacientů, u nichž v Týdnu 5 léčby byl SeDBP 
upraven (SeDBP < 90 mmHg). Čtyřicet sedm procent (47,2%) pacientů užívajících kombinaci dosáhlo 
SeDBP v nejnižším bodě účinku (na konci dávkovacího intervalu) (trough) < 90 mmHg ve srovnání 
s 33,2%pacientů užívajících irbesartan (p = 0,0005). Střední výchozí hodnota krevního tlaku byla asi 
176/113 mmHg v každé léčebné skupině a po pěti týdnech byl pokles SeSBP/SeDBP 30,8/24,0 mmHg 
ve skupině irbesartan/hydrochlorothiazid a 21,1/19,3 mmHg ve skupině irbesartan (p < 0,0001). 
 
Typy a incidence nežádoucích účinků hlášených u pacientů léčených kombinací byly podobné profilu 
nežádoucích účinků u pacientů na monoterapii. Během 8-týdenního léčebného období nebyl v žádné 
z léčebných skupin zaznamenán výskyt synkopy. Jako nežádoucí účinky byly hlášeny hypotenze u 
0,6% pacientů na kombinaci a u 0% pacientů na monoterapii a závratě u 2,8% pacientů na kombinaci a 
u 3,1% pacientů na monoterapii. 
 
Duální blokáda systému renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS)  
Ve dvou velkých randomizovaných, kontrolovaných studiích (ONTARGET (ONgoing Telmisartan 
Alone and in combination with Ramipril Global Endpoint Trial) a VA NEPHRON-D (The Veterans 
Affairs Nephropathy in Diabetes)) bylo hodnoceno podávání kombinace inhibitoru ACE s blokátorem 
receptorů pro angiotenzin II. 
Studie ONTARGET byla vedena u pacientů s anamnézou kardiovaskulárního nebo 
cerebrovaskulárního onemocnění nebo u pacientů s diabetes mellitus 2. typu se známkami poškození 
cílových orgánů. Studie VA NEPHRON-D byla vedena u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a 
diabetickou nefropatií. 
V těchto studiích nebyl prokázán žádný významně příznivý účinek na renální a/nebo kardiovaskulární 
ukazatele a na mortalitu, ale v porovnání s monoterapií bylo pozorováno zvýšené riziko hyperkalemie, 
akutního poškození ledvin a/nebo hypotenze. Vzhledem k podobnosti farmakodynamických vlastností 
jsou tyto výsledky relevantní rovněž pro další inhibitory ACE a blokátory receptorů pro angiotenzin II. 
Inhibitory ACE ia blokátory receptorů pro angiotensin II. proto nesmí pacienti s diabetickou nefropatií 
užívat současně. 
Studie ALTITUDE (Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease 
Endpoints) byla navržena tak, aby zhodnotila přínos přidání aliskirenu k standardní terapii inhibitorem 
ACE nebo blokátorem receptorů pro angiotenzin II u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a chronickým 

 

 73

onemocněním ledvin, kardiovaskulárním onemocněním, nebo obojím. Studie byla předčasně ukončena 
z důvodu zvýšení rizika nežádoucích komplikací. Kardiovaskulární úmrtí a cévní mozková příhoda 
byly numericky častější ve skupině s aliskirenem než ve skupině s placebem a zároveň nežádoucí 
účinky a sledované závažné nežádoucí účinky (hyperkalemie, hypotenze a renální dysfunkce) byly 
častěji hlášeny ve skupině s aliskirenem oproti placebové skupině. 
 
5.2 Farmakokinetické 

vlastnosti 

 
Farmakokinetika hydrochlorothiazidu ani irbesartanu není  při jejich současném podávání  
neovlivněna. 
 
Irbesartan a hydrochlorothiazid jsou perorálně účinné látky, pro jejichž účinek není nutná 
biotransformace. Po perorálním podání přípravku Karvezide činí absolutní biologická dostupnost 
irbesartanu 60 - 80% a hydrochlorothiazidu 50 - 80%. Potrava nemá na biologickou dostupnost 
přípravku Karvezide vliv. Maximální plazmatické koncentrace se objevují 1,5 - 2 hodiny po podání u 
irbesartanu, resp. 1 - 2,5 hodin u hydrochlorothiazidu. 
 
Irbesartan se na plazmatické proteiny váže přibližně z 96%, jeho vazba na buněčné složky krve je 
zanedbatelná. Jeho distribuční objem je 53 - 93 litrů. Hydrochlorothiazid se na plazmatické proteiny 
váže z 68% a jeho distribuční objem činí 0,83 - 1,14 l/kg. 
 
Farmakokinetika irbesartanu vykazuje lineární závislost odpovídající velikosti dávky v rozmezí 10 až 
600 mg. Ukázalo se, že po dávkách vyšších než 600 mg je zvýšení absorpce po perorálním podání již 
menší, než by bylo úměrné dávce; mechanismus tohoto jevu není znám. Celková clearence a renální 
clearence činí 157 - 176, resp. 3,0 - 3,5 ml/min. Terminální eliminační poločas irbesartanu je 11 -
 15 hodin. Rovnovážných koncentrací je dosaženo do 3 dnů po zahájení terapie při dávkování jednou 
denně. Při opakovaném podávání jednou denně lze pozorovat omezenou kumulaci irbesartanu 
v plazmě (< 20%). V jedné studii byly u hypertoniček zjištěny o něco vyšší plazmatické koncentrace 
irbesartanu než u hypertoniků. Rozdíly v poločase nebo kumulaci irbesartanu však nalezeny nebyly. 
Není třeba upravovat dávkování speciálně pro ženy. Hodnoty AUC a C

max

 byly o něco vyšší u starších 

osob (≥ 65 let) než u osob mladších (18 - 40 let). Terminální eliminační poločas se však významně 
nelišil. U starších osob není nutná úprava dávkování. Průměrný plazmatický poločas 
hydrochlorothiazidu se udává v rozmezí 5 - 15 hodin. 
 
Po perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu připadá asi 80 - 85% radioaktivity 

cirkulující v plazmě na nezměněný irbesartan. Irbesartan se metabolizuje v játrech glukuronidací 
a oxidací. Hlavní cirkulující metabolit je irbesartan glukuronid (přibližně 6%). Studie in vitro ukazují, 
že irbesartan je primárně oxidován cytochromem P 450, a to enzymem CYP2C9; izoenzym CYP3A4 
má zanedbatelný význam. Irbesartan a jeho metabolity se eliminují jednak žlučí, jednak ledvinami. Po 
perorálním nebo intravenózním podání 

14

C irbesartanu lze asi 20% readioaktivity nalézt v moči, 

zbytek ve stolici. Méně než 2% se vyloučí močí jako nezměněný irbesartan. Hydrochlorothiazid není 
metabolizován, ale je rychle vylučován ledvinami. Alespoň 61% perorální dávky se vyloučí 
v nezměněné formě během 24 hodin. Hydrochlorothiazid prochází placentární bariérou, ale neprochází 
hematoencefalickou bariérou a je vylučován do mléka. 
 
Porucha ledvin: u pacientů s poruchou ledvin nebo u hemodialyzovaných pacientů nejsou 
farmakokinetické parametry irbesartanu významně změněny. Irbesartan nelze odstranit dialýzou. 
U pacientů s clearence kreatininu < 20 ml/min se uvádí vzestup eliminačního poločasu 
hydrochlorothiazidu na 21 hodin. 
 
Porucha jater: u pacientů s mírnou až středně těžkou jaterní cirhózou nejsou farmakokinetické 
parametry irbesartanu významně změněny. U pacientů s těžkou poruchou jater se studie neprováděly. 
 

 

 74

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 
 
Irbesartan/hydrochlorothiazid: potenciální toxicita kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid po 
perorálním podání byla hodnocena na potkanech a makacích ve studiích trvajících až 6 měsíců. 
Nebyly pozorovány žádné toxikologické nálezy relevantní k terapeutickému použití u člověka.  
Následující změny, pozorované na potkanech a makacích, kterým byla podávána kombinace 
irbesartan/hydrochlorothiazid v dávkách 10/10 a 90/90 mg/kg/den, byly rovněž zaznamenány při 
podávání jednoho z léčivých přípravků samostatně a/nebo byly důsledkem poklesu krevního tlaku 
(žádné signifikantní toxikologické interakce nebyly pozorovány): 


změny na ledvinách, charakterizované mírným vzestupem sérové urey a kreatininu a 
hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárního aparátu, které jsou přímým důsledkem interakce 
irbesartanu s renin-angiotensin-aldosteronovým systémem 



mírný pokles v hodnotách erytrocytů (eyrtrocyty, hemoglobin, hematokrit) 



barevné změny žaludku, vředy a ložiskové nekrózy žaludeční sliznice byly pozorovány u 
několika potkanů v šestiměsíční toxikologické studii s irbesartanem v dávce 90 mg/kg/den, 
hydrochlorothiazidem v dávce 90 mg/kg/den a kombinací irbesartan/hydrochlorothiazid v dávce 
10/10 mg/kg/den. U makaků tyto změny pozorovány nebyly. 



pokles draslíku v séru způsobený hydrochlorothiazidem. Tomuto poklesu se částečně zabránilo 
podáváním v kombinaci s irbesartanem. 

Většina výše uvedených účinků je zjevně důsledkem farmakologické aktivity irbesartanu (blokáda 
angiotensinem-II-indukované inhibice uvolňování reninu se stimulací buněk produkujících renin) a 
vyskytuje se rovněž u inhibitorů angiotensin konvertujícího enzymu. Nezdá se, že by tyto nálezy byly 
relevantní pro terapeutické použití kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid u člověka. 
 
Při podávání kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid potkanům nebyly při dávkách toxických pro 
matku pozorovány žádné teratogenní účinky. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné důkazy o 
negativním vlivu samostatně podávaného irbesartanu nebo hydrochlorothiazidu na fertilitu zvířat nebo 
lidí, nebyly příslušné studie pro kombinaci na zvířatech prováděny. Nicméně je známo, že jiný 
antagonista angiotensinu-II ovlivňuje při podávání zvířatům v monoterapii parametry fertility. 
Obdobné výsledky byly nalezeny u této látky i při podávání v nižších dávkách v kombinaci 
s hydrochlorothiazidem. 
 
U kombinace irbesartan/hydrochlorothiazid nebyla prokázána mutagenita ani klastogenita. 
Kancerogenní potenciál kombinace irbesartanu a hydrochlorthiazidu  nebyl ve studiích na zvířatech 
hodnocen. 
 
Irbesartan: při použití klinicky relevantních dávek nebyly nalezeny známky abnormálního 
systémového toxického ovlivnění nebo ovlivnění cílových orgánů. V neklinických studiích 
bezpečnosti vyvolaly vysoké dávky irbesartanu (≥ 250 mg/kg/den u potkanů a ≥ 100 mg/kg/den u 
makaků) snížení erytrocytárních parametrů (erytrocyty, hemoglobin, hematokrit). Velmi vysoké dávky 
(≥ 500 mg/kg/den) vyvolaly degenerativní změny v ledvinách (např. intersticiální nefritidu, distenzi 
tubulů, bazofilii tubulů, zvýšení koncentrace močoviny a kreatininu v plazmě) u potkanů a makaků a 
tyto změny byly hodnoceny jako sekundární projevy hypotenzního účinku léčivého přípravku, který 
způsobil snížení renální perfúze. Irbesartan dále vyvolal hyperplazii/hypertrofii juxtaglomerulárních 
buněk (u potkanů v dávkách ≥ 90 mg/kg/den, u makaků v dávkách ≥ 10 mg/kg/den). Všechny tyto 
změny se považují za kauzálně spojené s farmakologickým účinkem irbesartanu. Nezdá se, že by při 
terapeutickém dávkování irbesartanu u lidí byla hyperplazie/hypertrofie juxtaglomerulárních buněk 
jakkoliv relevantní. 
Nebyla prokázána mutagenita, klastogenicita ani kancerogenita. 
Fertilita a reprodukční chování nebyly ve studiích se samci a samicemi potkanů ovlivněny ani po 
perorálních dávkách irbesartanu vyvolávajících parentální toxicitu (od 50 do 650 mg/kg/den), včetně 
úmrtí při nejvyšší dávce. Nebyly pozorovány žádné významné účinky na počet žlutých tělísek, usazení 
oplodněných vajíček nebo živé plody. Irbesartan neovlivňoval přežití, vývoj ani reprodukci potomků. 
Studie na pokusných zvířatech ukázaly, že radioaktivně značený irbesartan je detekován v plodech 
potkanů a králíků. Irbesartan je vylučován do mateřského mléka kojících samic  potkanů.  
Studie s irbesartanem u pokusných zvířat ukázaly přechodné toxické účinky (rozšíření ledvinných 
pánviček, hydroureter a podkožní edémy) u fétů potkanů, které se po porodu upravily. U králíků byly 

 

 75

zjištěny aborty anebo časné resorpce po dávkách vyvolávajících zřetelnou maternální toxicitu včetně 
úmrtí. Teratogenní účinky u potkanů nebo králíků zjištěny nebyly. 
 
Hydrochlorothiazid: ačkoli byly v některých experimentálních modelech nalezeny nejednoznačné 
známky genotoxicity nebo kancerogenity, zkušenosti ze širokého použití u lidské populace nepotvrzují 
žádnou souvislost mezi používáním hydrochlorothiazidu a nárůstem počtu nádorů. 
 
 
6. FARMACEUTICKÉ 

ÚDAJE 

 
6.1 Seznam 

pomocných 

látek 

 
Jádro tablety:  
Monohydrát laktosy 
Mikrokrystalická celulosa 
Sodná sůl kroskarmelosy 
Předbobtnalý škrob 
Oxid křemičitý 
Magnesium-stearát 
Červený a žlutý oxid železitý 
 
Potahová vrstva:  
Monohydrát laktosy 
Hypromelosa  
Oxid titaničitý  
Makrogol 3350 
Červený a černý oxid železitý 
Karnaubský vosk 
 
6.2 Inkompatibility 
 
Neuplatňuje se. 
 
6.3 Doba 

použitelnosti 

 
3 roky. 
 
6.4 Zvláštní 

opatření pro uchovávání 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
6.5  Druh obalu a obsah balení 
 
Krabičky obsahující 14 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 28 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 30 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 84 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 90 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 98 potahovaných tablet v PVC/PVDC/Aluminiových blistrech. 
Krabičky obsahující 56 x 1 potahovanou tabletu v PVC/PVDC/Aluminiových perforovaných 
jednodávkových blistrech. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 

 

 76

6.6 Zvláštní 

opatření pro likvidaci přípravku 

 
Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 
požadavky. 
 
 
7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A) 
 
EU/1/98/085/023-028 
EU/1/98/085/031 
EU/1/98/085/034 
 
 
9. DATUM 

PRVNÍ 

REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ 

REGISTRACE 

 
Datum první registrace: 16. října 1998 
Datum posledního prodloužení: 16. října 2008 
 
 
10. DATUM 

REVIZE 

TEXTU 

 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 
 

 

 77

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA II 

 

A. VÝROBCI 

ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
B. 

PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ 
POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
 

 

 78

A. VÝROBCI 

ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 
Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 
 
Sanofi Winthrop Industrie 
1 rue de la Vierge 
Ambarès & Lagrave 
F-33565 Carbon Blanc Cedex 
Francie 
 
Chinoin Private Co. Ltd. 
Lévai u.5. 
2112 Veresegyhaz 
Mad'arsko 
 
Sanofi Winthrop Industrie 
30-36, avenue Gustave Eiffel 
37100 Tours 
Francie 
 
Sanofi-Aventis, S.A. 
Ctra. C-35 (La Batlloria-Hostalric), km. 63.09 
17404 Riells i Viabrea (Girona) 
Španělsko 
 
V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za 
propouštění dané šarže. 
 
 
B. 

PODMÍNKY REGISTRACE NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 
 
 
C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 
 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 
Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro 
tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie 
(seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na 
evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. 
 
 
D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 
TOHOTO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
 

Plán řízení rizik (RMP) 

 
Neuplatňuje se. 
 

 

 79

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 

 80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

 81

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 150 mg/12,5 mg tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje: irbesartan 150 mg a hydrochlorothiazid 12,5 mg 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
14 tablet 
28 tablet 
56 tablet 
56 x 1 tableta 
98 tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. ZVLÁŠTNÍ 

PODMÍNKY 

PRO 

UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 

 

 82

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA 
 
EU/1/98/085/007 - 14 tablet 
EU/1/98/085/001 - 28 tablet 
EU/1/98/085/002 - 56 tablet 
EU/1/98/085/009 - 56 x 1 tableta 
EU/1/98/085/003 - 98 tablet 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14. KLASIFIKACE 

PRO 

VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Karvezide 150 mg/12,5 mg 

 

 83

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 150 mg/12,5 mg tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
5. JINÉ 
 
14-28-56-98 tablet: 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
 
56 x 1 tableta: 

 

 84

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 300 mg/12,5 mg tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje: irbesartan 300 mg a hydrochlorothiazid 12,5 mg 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
14 tablet 
28 tablet 
56 tablet 
56 x 1 tableta 
98 tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. ZVLÁŠTNÍ 

PODMÍNKY 

PRO 

UCHOVÁVÁNÍ 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 

 

 85

 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA 
 
EU/1/98/085/008 - 14 tablet 
EU/1/98/085/004 - 28 tablet 
EU/1/98/085/005 - 56 tablet 
EU/1/98/085/010 - 56 x 1 tableta 
EU/1/98/085/006 - 98 tablet 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14. KLASIFIKACE 

PRO 

VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Karvezide 300 mg/12,5 mg 

 

 86

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 300 mg/12,5 mg tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
5. JINÉ 
 
14-28-56-98 tablet: 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
 
56 x 1 tableta: 

 

 87

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 150 mg/12,5 mg potahované tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje: irbesartan 150 mg a hydrochlorothiazid 12,5 mg 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
14 tablet 
28 tablet 
30 tablet 
56 tablet 
56 x 1 tableta 
84 tablet 
90 tablet 
98 tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. ZVLÁŠTNÍ 

PODMÍNKY 

PRO 

UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

 88

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA 
 
EU/1/98/085/011 - 14 tablet 
EU/1/98/085/012 - 28 tablet 
EU/1/98/085/029 - 30 tablet 
EU/1/98/085/013 - 56 tablet 
EU/1/98/085/014 - 56 x 1 tableta 
EU/1/98/085/021 - 84 tablet 
EU/1/98/085/032 - 90 tablet 
EU/1/98/085/015 - 98 tablet 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14. KLASIFIKACE 

PRO 

VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Karvezide 150 mg/12,5 mg 

 

 89

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 150 mg/12,5 mg tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
5. JINÉ 
 
14-28-56-84-98 tablet: 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
 
30 - 56 x 1 - 90 tablet: 

 

 90

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 300 mg/12,5 mg potahované tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje: irbesartan 300 mg a hydrochlorothiazid 12,5 mg 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
14 tablet 
28 tablet 
30 tablet 
56 tablet 
56 x 1 tableta 
84 tablet 
90 tablet 
98 tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. ZVLÁŠTNÍ 

PODMÍNKY 

PRO 

UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

 91

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA 
 
EU/1/98/085/016 - 14 tablet 
EU/1/98/085/017 - 28 tablet 
EU/1/98/085/030 - 30 tablet 
EU/1/98/085/018 - 56 tablet 
EU/1/98/085/019 - 56 x 1 tableta 
EU/1/98/085/022 - 84 tablet 
EU/1/98/085/033 - 90 tablet 
EU/1/98/085/020 - 98 tablet 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14. KLASIFIKACE 

PRO 

VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Karvezide 300 mg/12,5 mg 

 

 92

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 300 mg/12,5 mg tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
5. JINÉ 
 
14-28-56-84-98 tablet: 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
 
30 - 56 x 1 - 90 tablet: 

 

 93

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 
 
VNĚJŠÍ OBAL 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 300 mg/25 mg potahované tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. OBSAH 

LÉČIVÝCH LÁTEK 

 
Jedna tableta obsahuje: irbesartan 300 mg a hydrochlorothiazid 25 mg 
 
 
3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 
Pomocné látky: obsahuje také monohydrát laktosy. 
 
 
4. 

LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ 

 
14 tablet 
28 tablet 
30 tablet 
56 tablet 
56 x 1 tableta 
84 tablet 
90 tablet 
98 tablet 
 
 
5. ZPŮSOB A CESTA / CESTY PODÁNÍ 
 
Perorální podání. 
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 
 
 
6. ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
 
7. DALŠÍ 

ZVLÁŠTNÍ 

UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 
 
8. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
9. ZVLÁŠTNÍ 

PODMÍNKY 

PRO 

UCHOVÁVÁNÍ 

 

 

 94

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
 
10. ZVLÁŠTNÍ 

OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 
 
11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 
 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
 
12. REGISTRAČNÍ ČÍSLA 
 
EU/1/98/085/023 - 14 tablet 
EU/1/98/085/024 - 28 tablet 
EU/1/98/085/031 - 30 tablet 
EU/1/98/085/025 - 56 tablet 
EU/1/98/085/028 - 56 x 1 tableta 
EU/1/98/085/026 - 84 tablet 
EU/1/98/085/034 - 90 tablet 
EU/1/98/085/027 - 98 tablet 
 
 
13.  ČÍSLO ŠARŽE 
 
č.š.: 
 
 
14. KLASIFIKACE 

PRO 

VÝDEJ 

 
Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 
 
 
15. NÁVOD 

POUŽITÍ 

 
 
16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 
 
Karvezide 300 mg/25 mg 

 

 95

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH 
 
 
1. NÁZEV 

LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 
Karvezide 300 mg/25 mg tablety 
irbesartanum/hydrochlorothiazidum 
 
 
2. 

NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 
sanofi-aventis groupe 
 
 
3. POUŽITELNOST 
 
EXP 
 
 
4. 

ČÍSLO ŠARŽE 

 
č.š.: 
 
 
5. JINÉ 
 
14-28-56-84-98 tablet: 
Po 
Út 
St 
Čt 
Pá 
So 
Ne 
 
30 - 56 x 1 - 90 tablet: 
 

 

 96

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 97

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Karvezide 150 mg/12,5 mg tablety 

irbesartanum/hydrochlorothiazidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 


Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 



Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi Stejně postupujte,  pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci: 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat 

3. 

Jak se Karvezide užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

 
Karvezide je kombinací dvou léčivých látek, irbesartanu a hydrochlorothiazidu. 
Irbesartan patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II 
je látka vytvářená v lidském těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolává zúžení 
těchto cév. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Irbesartan brání navázání angiotensinu-II na tyto 
receptory a tím způsobí, že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak se sníží. 
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků (zvaných thiazidová diuretika), která způsobují zvýšený 
výdej moči a tím i snížení krevního tlaku. 
Obě léčivé látky v přípravku Karvezide působí společně snížení krevního tlaku ve větší míře, než 
kterákoli z nich samostatně. 
 
Karvezide se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku tehdy, kdy léčba samotným irbesartanem nebo 
hydrochlorothiazidem nedokáže udržet krevní tlak ve správné výši. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat  

 
Neužívejte Karvezide 


jestliže jste alergický/á  na irbesartan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

  jestliže jste alergický/á  na hydrochlorothiazid nebo na jiné sulfonamidové léky  


jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání Karvezide v časném 
těhotenství – viz bod Těhotenství) 



jestliže máte závažné problémy s játry nebo ledvinami  



jestliže máte potíže s močením 

 

jestliže Váš lékař zjistí, že máte trvale vysokou hladinu vápníku nebo trvale nízkou hladinu 
draslíku v krvi 

 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Upozornění a opatření 
Poraďte se se svým lékařem, než užijete přípravek Karvezide, pokud se Vás týká některé 
z následujících upozornění:
 

 

 98



jestliže silně zvracíte nebo máte průjem 



jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte transplantované ledviny 



jestliže máte problémy se srdcem 



jestliže máte problémy s játry 



jestliže máte cukrovku 



jestliže máte lupus erythematosus (známý také jako lupus nebo SLE) 

 

jestliže máte primární aldosteronismus (stav spojený s vysokou tvorbou hormonu aldosteronu, 
který způsobuje zadržování sodíku a následně zvýšení krevního tlaku) 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  
 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 
problémy s ledvinami související s diabetem.  

 

aliskiren. 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvezide“. 
 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 
Karvezide se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 
těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 
kojení). 
 
Rovněž byste měl(a) říct svému lékaři: 
  jestliže máte dietu s nízkým obsahem soli 
  jestliže máte příznaky jako nepřiměřená žízeň, sucho v ústech, celková slabost, ospalost, 

svalové bolesti nebo křeče, nevolnost, zvracení nebo nezvykle rychlá tepová frekvence, které 
mohou ukazovat na nadměrný účinek hydrochlorothiazidu (obsažený v přípravku Karvezide) 

  jestliže máte zvýšeně citlivou kůži na slunce s příznaky spálení (jako je zčervenání, svědění, 

otoky, puchýře) vyskytující se častěji, než je běžné 

  jestliže máte podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 
  pokud pociťujete změny vidění nebo bolest v jednom nebo obou očích během užívání 

Karvezide. Může jít o příznak vyvíjejícího se glaukomu (zelený zákal), zvýšeného tlaku v očích.  
Musíte přerušit léčbu přípravkem Karvezide a vyhledat lékařskou péči. 

 
Hydrochlorothiazid obsažený v tomto přípravku může způsobit pozitivní výsledek antidopingového 
testu. 
 
Děti a dospívající 
Karvezid by neměli užívat děti a mladiství (mladší 18 let). 
 
Další léčivé přípravky a Karvezide  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech  lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Močopudné látky jako hydrochlorothiazid, obsažený v přípravku Karvezide, mohou  ovlivňovat jiné 
léky. Přípravky obsahující lithium byste neměl(a) užívat současně s přípravkem Karvezide bez 
přímého dohledu svého lékaře.  
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 
Karvezide“ a „Upozornění a opatření“).  
 
Můžete potřebovat vyšetření krve, pokud užíváte:  
  přípravky doplňující draslík 
  náhrady soli obsahující draslík 
  draslík šetřící léky nebo jiná diuretika (močopudná léčiva) 

 

 99

  některá projímadla 
  léky používané v léčbě dny 
  přípravky doplňující vitamin D 
  léky používané ke kontrole srdečního rytmu 
  léky používané při cukrovce (perorální přípravky nebo inzulin) 
  karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie) 
 
Je rovněž důležité říct svému lékaři, že užíváte ještě jiné léky na snížení krevního tlaku, steroidy, léky 
pro léčbu rakoviny, léky proti bolesti, léky používané při zánětu kloubů nebo kolestiraminové a 
kolestipolové pryskyřice ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. 
 
Karvezide s jídlem a pitím 
Karvezide se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Pokud pijete alkohol, zatímco jste léčen(a) tímto lékem, můžete mít kvůli obsahu hydrochlorothiazidu 
v přípravku Karvezide zvýšené pocity závratě při postavení se, zejména z polohy vsedě. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotenství 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 
obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvezide dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že 
jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvezide. Podávání přípravku 
Karvezide se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, 
protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 
 
Kojení 
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvezide se nedoporučuje pro 
kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 
Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není 
pravděpodobné, že by Karvezide ovlivnil schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
V průběhu léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto 
projevy pociťujete, řekněte to svému lékaři, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Karvezide obsahuje laktosu. Řekl-li Vám lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (např. 
laktosy), obraťte se na svého lékaře, než začnete  tento lék užívat. 
 
 
3. 

Jak se Karvezide užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku Karvezide je jedna nebo dvě tablety denně. Karvezide se obvykle 
předepisuje v případech, kdy dosavadní léčba u Vás dostatečně nesnížila krevní tlak. Lékař Vás poučí, 
jak přejít z dosavadní léčby na Karvezide. 
 
Způsob podání 
Karvezide je určen k perorálnímu podání. Tablety polykejte spolu s dostatečným množstvím 
tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvezide můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Snažte se svou dávku užívat každý den v přibližně stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 
přípravku Karvezide pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 
 
Maximálního účinku na snížení krevního tlaku se dosáhne za 6-8 týdnů po zahájení léčby. 

 

 100

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvezide, než jste měl(a) 
Jestliže omylem užijete příliš mnoho tablet, neprodleně informujte svého lékaře. 
 
Děti by neměly užívat  Karvezide 
Karvezide by neměly užívat děti mladší 18 let. Jestliže tablety spolkne dítě, neprodleně informujte 
svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Karvezide 
Jestliže omylem vynecháte jednu denní dávku, užijte další dávku zcela normálně. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Některé účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařské ošetření. 
 
U pacientů léčených irbesartanem byly hlášeny vzácné případy alergické kožní reakce (vyrážka, 
kopřivka) stejně jako lokalizovaný otok v obličeji, rtů a/nebo jazyka. 
Pokud se kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví nebo pokud se objeví potíže s dýcháním
přestaňte užívat  Karvezide a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 
Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  
Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 
 
Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů léčených přípravkem Karvezide byly: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů) 

  nevolnost/zvracení 
  abnormální močení 
  únava 
  závratě (včetně závratí při změně polohy z lehu nebo ze sedu) 
  krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který stanovuje funkci svalů a srdce 

(kreatinkináza) nebo zvýšené hodnoty látek, které stanovují funkci ledvin (močovinový dusík v 
krvi, kreatinin). 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

  průjem 
  nízký krevní tlak 
  mdloby 
  zrychlení srdeční akce 
  návaly horka 
  otok 
  sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností) 
  krevní testy mohou ukázat snížené hodnoty draslíku a sodíku ve Vaší krvi. 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku Karvezide na trh 
Některé nežádoucí účinky byly hlášeny od doby, co je přípravek Karvezide na trhu. Nežádoucí účinky, 
u nichž je četnost výskytu neznámá, jsou: bolest hlavy, zvonění v uších, kašel, poruchy chuti, špatné 

 

 101

trávení, bolest kloubů a svalů, poruchy jaterních funkcí a zhoršení funkce ledvin, zvýšená hladina 
draslíku v krvi a alergické reakce jako je vyrážka, kopřivka, otok v obličeji, rtů, úst, jazyka nebo krku. 
Byly také hlášeny méně časté případy žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 
 
Jako u všech kombinací dvou léčivých látek nelze vyloučit nežádoucí účinky spojené s jednotlivými 
složkami přípravku. 
Nežádoucí účinky spojené se samotným irbesartanem 
Navíc k výše uvedeným nežádoucím účinkům byly hlášeny také bolest na hrudi a pokles počtu 
krevních destiček (krvinky nezbytné ke srážení krve). 
Nežádoucí účinky spojené se samotným hydrochlorothiazidem 
Ztráta chuti k jídlu; podráždění žaludku; žaludeční křeče; zácpa; žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo 
bělma očí); zánět slinivky břišní charakterizovaný prudkými bolestmi v horní části břicha, často 
s nutkáním ke zvracení a zvracením; poruchy spánku; deprese; rozmazané vidění; nedostatek bílých 
krvinek, co může vést k častým infekcím, horečka; snížený počet krevních destiček (krevní buňky 
nevyhnutné pro srážení krve), snížený počet červených krvinek (anémie) charakterizovaný únavou, 
bolestí hlavy, stíženým dýcháním při cvičení, závratěmi a bledostí; onemocnění ledvin; problémy 
s plícemi včetně zánětu plic nebo tvorbou tekutiny v plicích; zvýšená citlivost kůže vůči slunci; zánět 
krevních cév; nemoc kůže charakterizována olupováním kůže po celém těle; kožní lupus 
erythematodes, rozpoznán podle vyrážky, která se může objevit v obličeji, na krku a kůži na temeni 
hlavy; alergické reakce; svalová slabost a křeče; změněná tepová frekvence; snížení krevního tlaku po 
změně polohy těla; otoky slinných žláz; vysoká hladina krevního cukru; cukr v moči; zvýšení 
některých typů tuků v krvi; vysoké hodnoty kyseliny močové v krvi, které mohou vyvolat dnu. 
 
Je známo, že vyšší dávky hydrochlorothiazidu mohou zvyšovat nežádoucí účinky spojené s jeho 
užíváním. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.
 Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na blistru za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazuje žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 

 102

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Karvezide obsahuje 


Léčivými látkami jsou irbesartan a hydrochlorothiazid. Jedna tableta přípravku Karvezide 
150 mg/12,5 mg obsahuje 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu. 



Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát 
laktosy, magnesium-stearát, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, předbobtnalý kukuřičný 
škrob, červený a žlutý oxid železitý (E172). 

 
Jak přípravek Karvezide vypadá a co obsahuje toto balení 
Karvezide 150 mg/12,5 mg tablety jsou broskvové barvy, bikonvexní, oválné, na jedné straně se 
znakem srdce a číslem 2775 na straně druhé. 
 
Karvezide 150 mg/12,5 mg tablety se dodávají v blistrovém balení po 14, 28, 56 a 98 tabletách. 
K dispozici je také balení v jednodávkových blistrech po 56 x 1 tableta pro dodávky do nemocnic. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
Výrobce 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
1, rue de la Vierge 
Ambarès & Lagrave 
F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 
 
CHINOIN PRIVATE CO. LTD. 
Lévai u.5. 
2112 Veresegyház - Mad'arsko 
 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
30-36 Avenue Gustave Eiffel 
37100 Tours - Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
UAB sanofi-aventis Lietuva 
Tel: +370 5 2755224 
 

България 
sanofi-aventis Bulgaria EOOD 
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
sanofi-aventis zrt., Magyarország 
Tel.: +36 1 505 0050 
 

Danmark 
sanofi-aventis Denmark A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi Malta Ltd. 
Tel: +356 21493022 
 

 

 103

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel: +49 (0)180 2 222010 
 

Nederland 
sanofi-aventis Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0)182 557 755 
 

Eesti 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Tel: +372 627 34 88 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

Ελλάδα 
sanofi-aventis AEBE 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A. 
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis France 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska 
sanofi-aventis Croatia d.o.o. 
Tel: +385 1 600 34 00 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
sanofi-aventis d.o.o. 
Tel: +386 1 560 48 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 33 100 100 
 

Italia 
Sanofi S.p.A. 
Tel: +39.800.536389 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 
 

Κύπρος 
sanofi-aventis Cyprus Ltd. 
Τηλ: +357 22 871600 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
sanofi-aventis Latvia SIA 
Tel: +371 67 33 24 51 
 

United Kingdom 
Sanofi 
Tel: +44 (0) 845 372 7101 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 

 

 104

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Karvezide 300 mg/12,5 mg tablety 

irbesartanum/hydrochlorothiazidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 


Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 



Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi Stejně postupujte,  pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této  příbalové informaci: 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat 

3. 

Jak se Karvezide užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

 
Karvezide je kombinací dvou léčivých látek, irbesartanu a hydrochlorothiazidu. 
Irbesartan patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II 
je látka vytvářená v lidském těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolává zúžení 
těchto cév. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Irbesartan brání navázání angiotensinu-II na tyto 
receptory a tím způsobí, že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak se sníží. 
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků (zvaných thiazidová diuretika), která způsobují zvýšený 
výdej moči a tím i snížení krevního tlaku. 
Obě léčivé látky v přípravku Karvezide působí společně snížení krevního tlaku ve větší míře, než 
kterákoli z nich samostatně. 
 
Karvezide se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku tehdy, kdy léčba samotným irbesartanem nebo 
hydrochlorothiazidem nedokáže udržet krevní tlak ve správné výši. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat  

 
Neužívejte Karvezide 


jestliže jste alergický/á  na irbesartan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

  jestliže jste alergický/á  na hydrochlorothiazid nebo na jiné sulfonamidové léky  


jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání Karvezide v časném 
těhotenství – viz bod Těhotenství) 



jestliže máte závažné problémy s játry nebo ledvinami  



jestliže máte potíže s močením 

 

jestliže Váš lékař zjistí, že máte trvale vysokou hladinu vápníku nebo trvale nízkou hladinu 
draslíku v krvi 

 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Upozornění a opatření 
Poraďte se se svým lékařem, než užijete přípravek Karvezide, pokud se Vás týká některé 
z následujících upozornění:
 

 

 105



jestliže silně zvracíte nebo máte průjem 



jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte transplantované ledviny 



jestliže máte problémy se srdcem 



jestliže máte problémy s játry 



jestliže máte cukrovku 



jestliže máte lupus erythematosus (známý také jako lupus nebo SLE) 

 

jestliže máte primární aldosteronismus (stav spojený s vysokou tvorbou hormonu aldosteronu, 
který způsobuje zadržování sodíku a následně zvýšení krevního tlaku) 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  
 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 
problémy s ledvinami související s diabetem.  

 

aliskiren. 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvezide“. 
 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 
Karvezide se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 
těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 
kojení). 
 
Rovněž byste měl(a) říct svému lékaři: 
  jestliže máte dietu s nízkým obsahem soli 
  jestliže máte příznaky jako nepřiměřená žízeň, sucho v ústech, celková slabost, ospalost, 

svalové bolesti nebo křeče, nevolnost, zvracení nebo nezvykle rychlá tepová frekvence, které 
mohou ukazovat na nadměrný účinek hydrochlorothiazidu (obsažený v přípravku Karvezide) 

  jestliže máte zvýšeně citlivou kůži na slunce s příznaky spálení (jako je zčervenání, svědění, 

otoky, puchýře) vyskytující se častěji, než je běžné 

  jestliže máte podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 
  pokud pociťujete změny vidění nebo bolest v jednom nebo obou očích během užívání 

Karvezide. Může jít o příznak vyvíjejícího se glaukomu (zelený zákal), zvýšeného tlaku v očích.  
Musíte přerušit léčbu přípravkem Karvezide a vyhledat lékařskou péči. 

 
Hydrochlorothiazid obsažený v tomto přípravku může způsobit pozitivní výsledek antidopingového 
testu. 
 
Děti a dospívající 
Karvezid by neměli užívat děti a mladiství (mladší 18 let). 
 
Další léčivé přípravky a Karvezide  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech  lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Močopudné látky jako hydrochlorothiazid, obsažený v přípravku Karvezide, mohou  ovlivňovat jiné 
léky. Přípravky obsahující lithium byste neměl(a) užívat současně s přípravkem Karvezide bez 
přímého dohledu svého lékaře.  
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 
Karvezide“ a „Upozornění a opatření“). 
 
Můžete potřebovat vyšetření krve, pokud užíváte:  
  přípravky doplňující draslík 
  náhrady soli obsahující draslík 
  draslík šetřící léky nebo jiná diuretika (močopudná léčiva) 

 

 106

  některá projímadla 
  léky používané v léčbě dny 
  přípravky doplňující vitamin D 
  léky používané ke kontrole srdečního rytmu 
  léky používané při cukrovce (perorální přípravky nebo inzulin) 
  karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie) 
 
Je rovněž důležité říct svému lékaři, že užíváte ještě jiné léky na snížení krevního tlaku, steroidy, léky 
pro léčbu rakoviny, léky proti bolesti, léky používané při zánětu kloubů nebo kolestiraminové a 
kolestipolové pryskyřice ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. 
 
Karvezide s jídlem a pitím 
Karvezide se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Pokud pijete alkohol, zatímco jste léčen(a) tímto lékem, můžete mít kvůli obsahu hydrochlorothiazidu 
v přípravku Karvezide zvýšené pocity závratě při postavení se, zejména z polohy vsedě. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotenství 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 
obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvezide dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že 
jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvezide. Podávání přípravku 
Karvezide se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, 
protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 
 
Kojení 
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvezide se nedoporučuje pro 
kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 
Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není 
pravděpodobné, že by Karvezide ovlivnil schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
V průběhu léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto 
projevy pociťujete, řekněte to svému lékaři, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Karvezide obsahuje laktosu. Řekl-li Vám lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (např. 
laktosy), obraťte se na svého lékaře, než začnete  tento lék užívat. 
 
 
3. 

Jak se Karvezide užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku Karvezide je jedna tableta denně. Karvezide se obvykle předepisuje 
v případech, kdy dosavadní léčba u Vás dostatečně nesnížila krevní tlak. Lékař Vás poučí, jak přejít 
z dosavadní léčby na Karvezide. 
 
Způsob podání 
Karvezide je určen k perorálnímu podání. Tablety polykejte spolu s dostatečným množstvím 
tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvezide můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Snažte se svou dávku užívat každý den v přibližně stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 
přípravku Karvezide pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 
 
Maximálního účinku na snížení krevního tlaku se dosáhne za 6-8 týdnů po zahájení léčby. 

 

 107

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvezide, než jste měl(a) 
Jestliže omylem užijete příliš mnoho tablet, neprodleně informujte svého lékaře. 
 
Děti by neměly užívat  Karvezide 
Karvezide by neměly užívat děti mladší 18 let. Jestliže tablety spolkne dítě, neprodleně informujte 
svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Karvezide 
Jestliže omylem vynecháte jednu denní dávku, užijte další dávku zcela normálně. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Některé účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařské ošetření. 
 
U pacientů léčených irbesartanem byly hlášeny vzácné případy alergické kožní reakce (vyrážka, 
kopřivka) stejně jako lokalizovaný otok v obličeji, rtů a/nebo jazyka. 
Pokud se kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví nebo pokud se objeví potíže s dýcháním
přestaňte užívat  Karvezide a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 
Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  
Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 
 
Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů léčených přípravkem Karvezide byly: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů) 

  nevolnost/zvracení 
  abnormální močení 
  únava 
  závratě (včetně závratí při změně polohy z lehu nebo ze sedu) 
  krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který stanovuje funkci svalů a srdce 

(kreatinkináza) nebo zvýšené hodnoty látek, které stanovují funkci ledvin (močovinový dusík v 
krvi, kreatinin). 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

  průjem 
  nízký krevní tlak 
  mdloby 
  zrychlení srdeční akce 
  návaly horka 
  otok 
  sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností) 
  krevní testy mohou ukázat snížené hodnoty draslíku a sodíku ve Vaší krvi. 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku Karvezide na trh 
Některé nežádoucí účinky byly hlášeny od doby, co je přípravek Karvezide na trhu. Nežádoucí účinky, 
u nichž je četnost výskytu neznámá, jsou: bolest hlavy, zvonění v uších, kašel, poruchy chuti, špatné 

 

 108

trávení, bolest kloubů a svalů, poruchy jaterních funkcí a zhoršení funkce ledvin, zvýšená hladina 
draslíku v krvi a alergické reakce jako je vyrážka, kopřivka, otok v obličeji, rtů, úst, jazyka nebo krku. 
Byly také hlášeny méně časté případy žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 
 
Jako u všech kombinací dvou léčivých látek nelze vyloučit nežádoucí účinky spojené s jednotlivými 
složkami přípravku. 
Nežádoucí účinky spojené se samotným irbesartanem 
Navíc k výše uvedeným nežádoucím účinkům byly hlášeny také bolest na hrudi a pokles počtu 
krevních destiček (krvinky nezbytné ke srážení krve). 
Nežádoucí účinky spojené se samotným hydrochlorothiazidem 
Ztráta chuti k jídlu; podráždění žaludku; žaludeční křeče; zácpa; žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo 
bělma očí); zánět slinivky břišní charakterizovaný prudkými bolestmi v horní části břicha, často 
s nutkáním ke zvracení a zvracením; poruchy spánku; deprese; rozmazané vidění; nedostatek bílých 
krvinek, co může vést k častým infekcím, horečka; snížený počet krevních destiček (krevní buňky 
nevyhnutné pro srážení krve), snížený počet červených krvinek (anémie) charakterizovaný únavou, 
bolestí hlavy, stíženým dýcháním při cvičení, závratěmi a bledostí; onemocnění ledvin; problémy 
s plícemi včetně zánětu plic nebo tvorbou tekutiny v plicích; zvýšená citlivost kůže vůči slunci; zánět 
krevních cév; nemoc kůže charakterizována olupováním kůže po celém těle; kožní lupus 
erythematodes, rozpoznán podle vyrážky, která se může objevit v obličeji, na krku a kůži na temeni 
hlavy; alergické reakce; svalová slabost a křeče; změněná tepová frekvence; snížení krevního tlaku po 
změně polohy těla; otoky slinných žláz; vysoká hladina krevního cukru; cukr v moči; zvýšení 
některých typů tuků v krvi; vysoké hodnoty kyseliny močové v krvi, které mohou vyvolat dnu. 
 
Je známo, že vyšší dávky hydrochlorothiazidu mohou zvyšovat nežádoucí účinky spojené s jeho 
užíváním. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat 

 
Nepoužívejte tento přípravek  po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na blistru za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazuje žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Karvezide obsahuje 


Léčivými látkami jsou irbesartan a hydrochlorothiazid. Jedna tableta přípravku Karvezide 
300 mg/12,5 mg obsahuje 300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu. 



Pomocnými látkami jsou mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy, monohydrát 
laktosy, magnesium-stearát, koloidní hydratovaný oxid křemičitý, předbobtnalý kukuřičný 
škrob, červený a žlutý oxid železitý (E172). 

 

 

 109

Jak přípravek Karvezide vypadá a co obsahuje toto balení 
Karvezide 300 mg/12,5 mg tablety jsou broskvové barvy, bikonvexní, oválné, na jedné straně se 
znakem srdce a číslem 2776 na straně druhé. 
 
Karvezide 300 mg/12,5 mg tablety se dodávají v blistrovém balení po 14, 28, 56 a 98 tabletách. 
K dispozici je také balení v jednodávkových blistrech po 56 x 1 tableta pro dodávky do nemocnic. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
Výrobce 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
1, rue de la Vierge 
Ambarès & Lagrave 
F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 
 
CHINOIN PRIVATE CO. LTD. 
Lévai u.5. 
2112 Veresegyház - Mad'arsko 
 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
30-36 Avenue Gustave Eiffel 
37100 Tours - Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
UAB sanofi-aventis Lietuva 
Tel: +370 5 2755224 
 

България 
sanofi-aventis Bulgaria EOOD 
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
sanofi-aventis zrt., Magyarország 
Tel.: +36 1 505 0050 
 

Danmark 
sanofi-aventis Denmark A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi Malta Ltd. 
Tel: +356 21493022 
 

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel: +49 (0)180 2 222010 
 

Nederland 
sanofi-aventis Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0)182 557 755 
 

Eesti 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Tel: +372 627 34 88 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

 

 110

Ελλάδα 
sanofi-aventis AEBE 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A. 
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis France 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska 
sanofi-aventis Croatia d.o.o. 
Tel: +385 1 600 34 00 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 
 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
sanofi-aventis d.o.o. 
Tel: +386 1 560 48 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 33 100 100 

Italia 
Sanofi S.p.A. 
Tel: +39.800.536389 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 
 

Κύπρος 
sanofi-aventis Cyprus Ltd. 
Τηλ: +357 22 871600 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
sanofi-aventis Latvia SIA 
Tel: +371 67 33 24 51 
 

United Kingdom 
Sanofi 
Tel: +44 (0) 845 372 7101 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 

 

 111

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Karvezide 150 mg/12,5 mg potahované tablety 

irbesartanum/hydrochlorothiazidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 


Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 



Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte, pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat 

3. 

Jak se Karvezide užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

 
Karvezide je kombinací dvou léčivých látek, irbesartanu a hydrochlorothiazidu. 
Irbesartan patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II 
je látka vytvářená v lidském těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolává zúžení 
těchto cév. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Irbesartan brání navázání angiotensinu-II na tyto 
receptory a tím způsobí, že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak se sníží. 
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků (zvaných thiazidová diuretika), která způsobují zvýšený 
výdej moči a tím i snížení krevního tlaku. 
Obě léčivé látky v přípravku Karvezide působí společně snížení krevního tlaku ve větší míře, než 
kterákoli z nich samostatně. 
 
Karvezide se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku tehdy, kdy léčba samotným irbesartanem nebo 
hydrochlorothiazidem nedokáže udržet krevní tlak ve správné výši. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat  

 
Neužívejte Karvezide 


jestliže jste alergický/á  na irbesartan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

  jestliže jste alergický/á  na hydrochlorothiazid nebo na jiné sulfonamidové léky  


jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání Karvezide v časném 
těhotenství – viz bod Těhotenství) 



jestliže máte závažné problémy s játry nebo ledvinami  



jestliže máte potíže s močením 

 

jestliže Váš lékař zjistí, že máte trvale vysokou hladinu vápníku nebo trvale nízkou hladinu 
draslíku v krvi 

 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Upozornění a opatření 
Poraďte se se svým lékařem, než užijete přípravek Karvezide, pokud se Vás týká některé 
z následujících upozornění:
 

 

 112



jestliže silně zvracíte nebo máte průjem 



jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte transplantované ledviny 



jestliže máte problémy se srdcem 



jestliže máte problémy s játry 



jestliže máte cukrovku 



jestliže máte lupus erythematosus (známý také jako lupus nebo SLE) 

 

jestliže máte primární aldosteronismus (stav spojený s vysokou tvorbou hormonu aldosteronu, 
který způsobuje zadržování sodíku a následně zvýšení krevního tlaku) 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  
 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 
problémy s ledvinami související s diabetem.  

 

aliskiren. 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvezide“. 
 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 
Karvezide se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 
těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 
kojení). 
 
Rovněž byste měl(a) říct svému lékaři: 
  jestliže máte dietu s nízkým obsahem soli 
  jestliže máte příznaky jako nepřiměřená žízeň, sucho v ústech, celková slabost, ospalost, 

svalové bolesti nebo křeče, nevolnost, zvracení nebo nezvykle rychlá tepová frekvence, které 
mohou ukazovat na nadměrný účinek hydrochlorothiazidu (obsažený v přípravku Karvezide) 

  jestliže máte zvýšeně citlivou kůži na slunce s příznaky spálení (jako je zčervenání, svědění, 

otoky, puchýře) vyskytující se častěji, než je běžné 

  jestliže máte podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 
  pokud pociťujete změny vidění nebo bolest v jednom nebo obou očích během užívání Karvezide. 

Může jít o příznak vyvíjejícího se glaukomu (zelený zákal), zvýšeného tlaku v očích. Musíte 
přerušit léčbu přípravkem Karvezide a vyhledat lékařskou péči. 

 
Hydrochlorothiazid obsažený v tomto přípravku může způsobit pozitivní výsledek antidopingového 
testu. 
 
Děti a dospívající 
Karvezid by neměli užívat děti a mladiství (mladší 18 let). 
 
Další léčivé přípravky a Karvezide  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech  lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Močopudné látky jako hydrochlorothiazid, obsažený v přípravku Karvezide, mohou ovlivňovat jiné 
léky. Přípravky obsahující lithium byste neměl(a) užívat současně s přípravkem Karvezide bez 
přímého dohledu svého lékaře. 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 
Karvezide“ a „Upozornění a opatření“). 
 
Můžete potřebovat vyšetření krve, pokud užíváte: 
  přípravky doplňující draslík 
  náhrady soli obsahující draslík 
  draslík šetřící léky nebo jiná diuretika (močopudná léčiva) 

 

 113

  některá projímadla 
  léky používané v léčbě dny 
  přípravky doplňující vitamin D 
  léky používané ke kontrole srdečního rytmu 
  léky používané při cukrovce (perorální přípravky nebo inzulin) 
  karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie) 
 
Je rovněž důležité říct svému lékaři, že užíváte ještě jiné léky na snížení krevního tlaku, steroidy, léky 
pro léčbu rakoviny, léky proti bolesti, používané při zánětu kloubů nebo kolestiraminové a 
kolestipolové pryskyřice ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. 
 
Karvezide s jídlem a pitím 
Karvezide se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Pokud pijete alkohol, zatímco jste léčen(a) tímto lékem, můžete mít kvůli obsahu hydrochlorothiazidu 
v přípravku Karvezide zvýšené pocity závratě při postavení se, zejména z polohy vsedě. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotenství 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 
obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvezide dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že 
jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvezide. Podávání přípravku 
Karvezide se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, 
protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 
 
Kojení 
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvezide se nedoporučuje pro 
kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 
Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není 
pravděpodobné, že by Karvezide ovlivnil schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
V průběhu léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto 
projevy pociťujete, řekněte to svému lékaři, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Karvezide obsahuje laktosu. Řekl-li Vám lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (např. 
laktosy), obraťte se na svého lékaře, než začnete tento lék užívat. 
 
 
3. 

Jak se Karvezide užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku Karvezide je jedna nebo dvě tablety denně.Karvezide se obvykle 
předepisuje v případech, kdy dosavadní léčba u Vás dostatečně nesnížila krevní tlak. Lékař Vás poučí, 
jak přejít z dosavadní léčby na Karvezide. 
 
Způsob podání 
Karvezide je určen k perorálnímu podání. Tablety polykejte spolu s dostatečným množstvím 
tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvezide můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Snažte se svou dávku užívat každý den v přibližně stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 
přípravku Karvezide pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 
 
Maximálního účinku na snížení krevního tlaku se dosáhne za 6-8 týdnů po zahájení léčby.  

 

 114

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvezide, než jste měl(a) 
Jestliže omylem užijete příliš mnoho tablet, neprodleně informujte svého lékaře. 
 
Děti by neměly užívat Karvezide 
Karvezide by neměly užívat děti mladší 18 let. Jestliže tablety spolkne dítě, neprodleně informujte 
svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Karvezide 
Jestliže omylem vynecháte jednu denní dávku, užijte další dávku zcela normálně. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Některé účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařské ošetření. 
 
U pacientů léčených irbesartanem byly hlášeny vzácné případy alergické kožní reakce (vyrážka, 
kopřivka) stejně jako lokalizovaný otok v obličeji, rtů a/nebo jazyka. 
Pokud se kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví nebo pokud se objeví potíže s dýcháním, 
přestaňte užívat Karvezide a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 
Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  
Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 
 
Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů léčených přípravkem Karvezide byly: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů) 

  nevolnost/zvracení 
  abnormální močení 
  únava 
  závratě (včetně závratí při změně polohy z lehu nebo ze sedu) 
  krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který stanovuje funkci svalů a srdce 

(kreatinkináza) nebo zvýšené hodnoty látek, které stanovují funkci ledvin (močovinový dusík v 
krvi, kreatinin). 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

  průjem 
  nízký krevní tlak 
  mdloby 
  zrychlení srdeční akce 
  návaly horka 
  otok 
  sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností) 
  krevní testy mohou ukázat snížené hodnoty draslíku a sodíku ve Vaší krvi. 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku Karvezide na trh 
Některé nežádoucí účinky byly hlášeny od doby, co je přípravek Karvezide na trhu. Nežádoucí účinky, 
u nichž je četnost výskytu neznámá, jsou: bolest hlavy, zvonění v uších, kašel, poruchy chuti, špatné 

 

 115

trávení, bolest kloubů a svalů, poruchy jaterních funkcí a zhoršení funkce ledvin, zvýšená hladina 
draslíku v krvi a alergické reakce jako je vyrážka, kopřivka, otok v obličeji, rtů, úst, jazyka nebo krku. 
Byly také hlášeny méně časté případy žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 
 
Jako u všech kombinací dvou léčivých látek nelze vyloučit nežádoucí účinky spojené s jednotlivými 
složkami přípravku. 
Nežádoucí účinky spojené se samotným irbesartanem 
Navíc k výše uvedeným nežádoucím účinkům bylya hlášeny také bolest na hrudi a pokles počtu 
krevních destiček (krvinky nezbytné ke srážení krve). 
Nežádoucí účinky spojené se samotným hydrochlorothiazidem 
Ztráta chuti k jídlu; podráždění žaludku; žaludeční křeče; zácpa; žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo 
bělma očí); zánět slinivky břišní charakterizovaný prudkými bolestmi v horní části břicha, často 
s nutkáním ke zvracení a zvracením; poruchy spánku; deprese; rozmazané vidění; nedostatek bílých 
krvinek, co může vést k častým infekcím, horečka; snížený počet krevních destiček (krevní buňky 
nevyhnutné pro srážení krve), snížený počet červených krvinek (anémie) charakterizovaný únavou, 
bolestí hlavy, stíženým dýcháním při cvičení, závratěmi a bledostí; onemocnění ledvin; problémy 
s plícemi včetně zánětu plic nebo tvorbou tekutiny v plicích; zvýšená citlivost kůže vůči slunci; zánět 
krevních cév; nemoc kůže charakterizována olupováním kůže po celém těle; kožní lupus 
erythematodes, rozpoznán podle vyrážky, která se může objevit v obličeji, na krku a kůži na temeni 
hlavy; alergické reakce; svalová slabost a křeče; změněná tepová frekvence; snížení krevního tlaku po 
změně polohy těla; otoky slinných žláz; vysoká hladina krevního cukru; cukr v moči; zvýšení 
některých typů tuků v krvi; vysoké hodnoty kyseliny močové v krvi, které mohou vyvolat dnu. 
 
Je známo, že vyšší dávky hydrochlorothiazidu mohou zvyšovat nežádoucí účinky spojené s jeho 
užíváním. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.
 Stejně postupujte v případě, jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci.. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na blistru za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazuje žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte . Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 

 116

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Karvezide obsahuje 


Léčivými látkami jsou irbesartan a hydrochlorothiazid. Jedna potahovaná tableta přípravku 
Karvezide 150 mg/12,5 mg obsahuje 150 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu. 



Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
kroskarmelosy, hypromelosa, oxid křemičitýmagnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol 
3000, červený a žlutý oxid železitý, karnaubský vosk. 

 
Jak přípravek Karvezide vypadá a co obsahuje toto balení 
Karvezide 150 mg/12,5 mg potahované tablety jsou broskvové, bikonvexní, oválné, na jedné straně se 
znakem srdce a číslem 2875 na straně druhé. 
 
Karvezide 150 mg/12,5 mg potahované tablety se dodávají v blistrovém balení po 14, 28, 30, 56, 84, 
90 a 98 potahovaných tabletách. K dispozici je také balení v jednodávkových blistrech po 
56 x 1 tableta pro dodávky do nemocnic. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
Výrobce 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
1, rue de la Vierge 
Ambarès & Lagrave 
F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 
 
CHINOIN PRIVATE CO. LTD. 
Lévai u.5. 
2112 Veresegyház - Mad'arsko 
 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
30-36 Avenue Gustave Eiffel 
37100 Tours - Francie 
 
Sanofi-Aventis, S.A. 
Ctra. C-35 (La Batlloria-Hostalric), km. 63.09 
17404 Riells i Viabrea (Girona) 
Španělsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
UAB sanofi-aventis Lietuva 
Tel: +370 5 2755224 
 

България 
sanofi-aventis Bulgaria EOOD 
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
sanofi-aventis zrt., Magyarország 
Tel.: +36 1 505 0050 

 

 117

Danmark 
sanofi-aventis Denmark A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi Malta Ltd. 
Tel: +356 21493022 
 

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel: +49 (0)180 2 222010 
 

Nederland 
sanofi-aventis Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0)182 557 755 
 

Eesti 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Tel: +372 627 34 88 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

Ελλάδα 
sanofi-aventis AEBE 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A. 
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis France 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska 
sanofi-aventis Croatia d.o.o. 
Tel: +385 1 600 34 00 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 
 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
sanofi-aventis d.o.o. 
Tel: +386 1 560 48 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 33 100 100 
 

Italia 
Sanofi S.p.A. 
Tel: +39.800.536389 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 
 

Κύπρος 
sanofi-aventis Cyprus Ltd. 
Τηλ: +357 22 871600 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
sanofi-aventis Latvia SIA 
Tel: +371 67 33 24 51 
 

United Kingdom 
Sanofi 
Tel: +44 (0) 845 372 7101 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 

 

 118

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Karvezide 300 mg/12,5 mg potahované tablety 

irbesartanum/hydrochlorothiazidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 


Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 



Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte, pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat 

3. 

Jak se Karvezide užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

 
Karvezide je kombinací dvou léčivých látek, irbesartanu a hydrochlorothiazidu. 
Irbesartan patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II 
je látka vytvářená v lidském těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolává zúžení 
těchto cév. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Irbesartan brání navázání angiotensinu-II na tyto 
receptory a tím způsobí, že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak se sníží. 
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků (zvaných thiazidová diuretika), která způsobují zvýšený 
výdej moči a tím i snížení krevního tlaku. 
Obě léčivé látky v přípravku Karvezide působí společně snížení krevního tlaku ve větší míře, než 
kterákoli z nich samostatně. 
 
Karvezide se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku tehdy, kdy léčba samotným irbesartanem nebo 
hydrochlorothiazidem nedokáže udržet krevní tlak ve správné výši. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat  

 
Neužívejte Karvezide 


jestliže jste alergický/á  na irbesartan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

  jestliže jste alergický/á  na hydrochlorothiazid nebo na jiné sulfonamidové léky  


jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání Karvezide v časném 
těhotenství – viz bod Těhotenství) 



jestliže máte závažné problémy s játry nebo ledvinami  



jestliže máte potíže s močením 

 

jestliže Váš lékař zjistí, že máte trvale vysokou hladinu vápníku nebo trvale nízkou hladinu 
draslíku v krvi 

 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Upozornění a opatření 
Poraďte se se svým lékařem, než užijete přípravek Karvezide, pokud se Vás týká některé 
z následujících upozornění:
 

 

 119



jestliže silně zvracíte nebo máte průjem 



jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte transplantované ledviny 



jestliže máte problémy se srdcem 



jestliže máte problémy s játry 



jestliže máte cukrovku 



jestliže máte lupus erythematosus (známý také jako lupus nebo SLE) 

 

jestliže máte primární aldosteronismus (stav spojený s vysokou tvorbou hormonu aldosteronu, 
který způsobuje zadržování sodíku a následně zvýšení krevního tlaku) 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  
 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 
problémy s ledvinami související s diabetem. 

 

aliskiren. 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvezide“. 
 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 
Karvezide se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 
těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 
kojení). 
 
Rovněž byste měl(a) říct svému lékaři: 
  jestliže máte dietu s nízkým obsahem soli 
  jestliže máte příznaky jako nepřiměřená žízeň, sucho v ústech, celková slabost, ospalost, 

svalové bolesti nebo křeče, nevolnost, zvracení nebo nezvykle rychlá tepová frekvence, které 
mohou ukazovat na nadměrný účinek hydrochlorothiazidu (obsažený v přípravku Karvezide) 

  jestliže máte zvýšeně citlivou kůži na slunce s příznaky spálení (jako je zčervenání, svědění, 

otoky, puchýře) vyskytující se častěji, než je běžné 

  jestliže máte podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 
  pokud pociťujete změny vidění nebo bolest v jednom nebo obou očích během užívání Karvezide. 

Může jít o příznak vyvíjejícího se glaukomu (zelený zákal), zvýšeného tlaku v očích. Musíte 
přerušit léčbu přípravkem Karvezide a vyhledat lékařskou péči. 

 
Hydrochlorothiazid obsažený v tomto přípravku může způsobit pozitivní výsledek antidopingového 
testu. 
 
Děti a dospívající 
Karvezid by neměli užívat děti a mladiství (mladší 18 let). 
 
Další léčivé přípravky a Karvezide  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech  lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Močopudné látky jako hydrochlorothiazid, obsažený v přípravku Karvezide, mohou ovlivňovat jiné 
léky. Přípravky obsahující lithium byste neměl(a) užívat současně s přípravkem Karvezide bez 
přímého dohledu svého lékaře. 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 
Karvezide“ a „Upozornění a opatření“). 
 
Můžete potřebovat vyšetření krve, pokud užíváte: 
  přípravky doplňující draslík 
  náhrady soli obsahující draslík 
  draslík šetřící léky nebo jiná diuretika (močopudná léčiva) 

 

 120

  některá projímadla 
  léky používané v léčbě dny 
  přípravky doplňující vitamin D 
  léky používané ke kontrole srdečního rytmu 
  léky používané při cukrovce (perorální přípravky nebo inzulin) 
  karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie) 
 
Je rovněž důležité říct svému lékaři, že užíváte ještě jiné léky na snížení krevního tlaku, steroidy, léky 
pro léčbu rakoviny, léky proti bolesti, používané při zánětu kloubů nebo kolestiraminové a 
kolestipolové pryskyřice ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. 
 
Karvezide s jídlem a pitím 
Karvezide se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Pokud pijete alkohol, zatímco jste léčen(a) tímto lékem, můžete mít kvůli obsahu hydrochlorothiazidu 
v přípravku Karvezide zvýšené pocity závratě při postavení se, zejména z polohy vsedě. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotenství 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 
obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvezide dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že 
jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvezide. Podávání přípravku 
Karvezide se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, 
protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 
 
Kojení 
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvezide se nedoporučuje pro 
kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 
Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není 
pravděpodobné, že by Karvezide ovlivnil schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
V průběhu léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto 
projevy pociťujete, řekněte to svému lékaři, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Karvezide obsahuje laktosu. Řekl-li Vám lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (např. 
laktosy), obraťte se na svého lékaře, než začnete tento lék užívat. 
 
 
3. 

Jak se Karvezide užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku Karvezide je jedna tableta denně.Karvezide se obvykle předepisuje 
v případech, kdy dosavadní léčba u Vás dostatečně nesnížila krevní tlak. Lékař Vás poučí, jak přejít 
z dosavadní léčby na Karvezide. 
 
Způsob podání 
Karvezide je určen k perorálnímu podání. Tablety polykejte spolu s dostatečným množstvím 
tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvezide můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Snažte se svou dávku užívat každý den v přibližně stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 
přípravku Karvezide pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 
 
Maximálního účinku na snížení krevního tlaku se dosáhne za 6-8 týdnů po zahájení léčby.  

 

 121

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvezide, než jste měl(a) 
Jestliže omylem užijete příliš mnoho tablet, neprodleně informujte svého lékaře. 
 
Děti by neměly užívat Karvezide 
Karvezide by neměly užívat děti mladší 18 let. Jestliže tablety spolkne dítě, neprodleně informujte 
svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Karvezide 
Jestliže omylem vynecháte jednu denní dávku, užijte další dávku zcela normálně. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Některé účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařské ošetření. 
 
U pacientů léčených irbesartanem byly hlášeny vzácné případy alergické kožní reakce (vyrážka, 
kopřivka) stejně jako lokalizovaný otok v obličeji, rtů a/nebo jazyka. 
Pokud se kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví nebo pokud se objeví potíže s dýcháním, 
přestaňte užívat Karvezide a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 
Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  
Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 
 
Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů léčených přípravkem Karvezide byly: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů) 

  nevolnost/zvracení 
  abnormální močení 
  únava 
  závratě (včetně závratí při změně polohy z lehu nebo ze sedu) 
  krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který stanovuje funkci svalů a srdce 

(kreatinkináza) nebo zvýšené hodnoty látek, které stanovují funkci ledvin (močovinový dusík v 
krvi, kreatinin). 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

  průjem 
  nízký krevní tlak 
  mdloby 
  zrychlení srdeční akce 
  návaly horka 
  otok 
  sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností) 
  krevní testy mohou ukázat snížené hodnoty draslíku a sodíku ve Vaší krvi. 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku Karvezide na trh 
Některé nežádoucí účinky byly hlášeny od doby, co je přípravek Karvezide na trhu. Nežádoucí účinky, 
u nichž je četnost výskytu neznámá, jsou: bolest hlavy, zvonění v uších, kašel, poruchy chuti, špatné 

 

 122

trávení, bolest kloubů a svalů, poruchy jaterních funkcí a zhoršení funkce ledvin, zvýšená hladina 
draslíku v krvi a alergické reakce jako je vyrážka, kopřivka, otok v obličeji, rtů, úst, jazyka nebo krku. 
Byly také hlášeny méně časté případy žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 
 
Jako u všech kombinací dvou léčivých látek nelze vyloučit nežádoucí účinky spojené s jednotlivými 
složkami přípravku. 
Nežádoucí účinky spojené se samotným irbesartanem 
Navíc k výše uvedeným nežádoucím účinkům byly hlášeny také bolest na hrudi a pokles počtu 
krevních destiček (krvinky nezbytné ke srážení krve). 
Nežádoucí účinky spojené se samotným hydrochlorothiazidem 
Ztráta chuti k jídlu; podráždění žaludku; žaludeční křeče; zácpa; žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo 
bělma očí); zánět slinivky břišní charakterizovaný prudkými bolestmi v horní části břicha, často 
s nutkáním ke zvracení a zvracením; poruchy spánku; deprese; rozmazané vidění; nedostatek bílých 
krvinek, co může vést k častým infekcím, horečka; snížený počet krevních destiček (krevní buňky 
nevyhnutné pro srážení krve), snížený počet červených krvinek (anémie) charakterizovaný únavou, 
bolestí hlavy, stíženým dýcháním při cvičení, závratěmi a bledostí; onemocnění ledvin; problémy 
s plícemi včetně zánětu plic nebo tvorbou tekutiny v plicích; zvýšená citlivost kůže vůči slunci; zánět 
krevních cév; nemoc kůže charakterizována olupováním kůže po celém těle; kožní lupus 
erythematodes, rozpoznán podle vyrážky, která se může objevit v obličeji, na krku a kůži na temeni 
hlavy; alergické reakce; svalová slabost a křeče; změněná tepová frekvence; snížení krevního tlaku po 
změně polohy těla; otoky slinných žláz; vysoká hladina krevního cukru; cukr v moči; zvýšení 
některých typů tuků v krvi; vysoké hodnoty kyseliny močové v krvi, které mohou vyvolat dnu. 
 
Je známo, že vyšší dávky hydrochlorothiazidu mohou zvyšovat nežádoucí účinky spojené s jeho 
užíváním. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na blistru za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazuje žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte . Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Karvezide obsahuje 


Léčivými látkami jsou irbesartan a hydrochlorothiazid. Jedna potahovaná tableta přípravku 
Karvezide 300 mg/12,5 mg obsahuje 300 mg irbesartanu a 12,5 mg hydrochlorothiazidu. 

 

 123



Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
kroskarmelosy, hypromelosa, oxid křemičitýmagnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol 
3000, červený a žlutý oxid železitý, karnaubský vosk. 

 
Jak přípravek Karvezide vypadá a co obsahuje toto balení 
Karvezide 300 mg/12,5 mg potahované tablety jsou broskvové, bikonvexní, oválné, na jedné straně se 
znakem srdce a číslem 2876 na straně druhé. 
 
Karvezide 300 mg/12,5 mg potahované tablety se dodávají v blistrovém balení po 14, 28, 30, 56, 84, 
90 a 98 potahovaných tabletách. K dispozici je také balení v jednodávkových blistrech po 
56 x 1 tableta pro dodávky do nemocnic. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
Výrobce 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
1, rue de la Vierge 
Ambarès & Lagrave 
F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 
 
CHINOIN PRIVATE CO. LTD. 
Lévai u.5. 
2112 Veresegyház - Mad'arsko 
 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
30-36 Avenue Gustave Eiffel 
37100 Tours - Francie 
 
Sanofi-Aventis, S.A. 
Ctra. C-35 (La Batlloria-Hostalric), km. 63.09 
17404 Riells i Viabrea (Girona) 
Španělsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
UAB sanofi-aventis Lietuva 
Tel: +370 5 2755224 
 

България 
sanofi-aventis Bulgaria EOOD 
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
sanofi-aventis zrt., Magyarország 
Tel.: +36 1 505 0050 
 

Danmark 
sanofi-aventis Denmark A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi Malta Ltd. 
Tel: +356 21493022 
 

 

 124

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel: +49 (0)180 2 222010 
 

Nederland 
sanofi-aventis Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0)182 557 755 
 

Eesti 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Tel: +372 627 34 88 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

Ελλάδα 
sanofi-aventis AEBE 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A. 
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis France 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska 
sanofi-aventis Croatia d.o.o. 
Tel: +385 1 600 34 00 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
sanofi-aventis d.o.o. 
Tel: +386 1 560 48 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 33 100 100 
 

Italia 
Sanofi S.p.A. 
Tel: +39.800.536389 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 
 

Κύπρος 
sanofi-aventis Cyprus Ltd. 
Τηλ: +357 22 871600 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
sanofi-aventis Latvia SIA 
Tel: +371 67 33 24 51 
 

United Kingdom 
Sanofi 
Tel: +44 (0) 845 372 7101 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 

 

 125

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Karvezide 300 mg/25 mg potahované tablety 

irbesartanum/hydrochlorothiazidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 


Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 



Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 



Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 



Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte, pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat 

3. 

Jak se Karvezide užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Karvezide a k čemu se používá 

 
Karvezide je kombinací dvou léčivých látek, irbesartanu a hydrochlorothiazidu. 
Irbesartan patří do skupiny léků známých jako antagonisté receptoru pro angiotensin-II. Angiotensin-II 
je látka vytvářená v lidském těle, která se váže na receptory v krevních cévách a vyvolává zúžení 
těchto cév. To vede ke zvýšení krevního tlaku. Irbesartan brání navázání angiotensinu-II na tyto 
receptory a tím způsobí, že se krevní cévy rozšíří a krevní tlak se sníží. 
Hydrochlorothiazid patří do skupiny léků (zvaných thiazidová diuretika), která způsobují zvýšený 
výdej moči a tím i snížení krevního tlaku. 
Obě léčivé látky v přípravku Karvezide působí společně snížení krevního tlaku ve větší míře, než 
kterákoli z nich samostatně. 
 
Karvezide se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku tehdy, kdy léčba samotným irbesartanem nebo 
hydrochlorothiazidem nedokáže udržet krevní tlak ve správné výši. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Karvezide užívat  

 
Neužívejte Karvezide 


jestliže jste alergický/á  na irbesartan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

  jestliže jste alergický/á  na hydrochlorothiazid nebo na jiné sulfonamidové léky  


jestliže jste po 3. měsíci těhotenství (vyvarujte se raději také užívání Karvezide v časném 
těhotenství – viz bod Těhotenství) 



jestliže máte závažné problémy s játry nebo ledvinami  



jestliže máte potíže s močením 

 

jestliže Váš lékař zjistí, že máte trvale vysokou hladinu vápníku nebo trvale nízkou hladinu 
draslíku v krvi 

 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Upozornění a opatření 
Poraďte se se svým lékařem, než užijete přípravek Karvezide, pokud se Vás týká některé 
z následujících upozornění:
 

 

 126



jestliže silně zvracíte nebo máte průjem 



jestliže máte problémy s ledvinami nebo máte transplantované ledviny 



jestliže máte problémy se srdcem 



jestliže máte problémy s játry 



jestliže máte cukrovku 



jestliže máte lupus erythematosus (známý také jako lupus nebo SLE) 

 

jestliže máte primární aldosteronismus (stav spojený s vysokou tvorbou hormonu aldosteronu, 
který způsobuje zadržování sodíku a následně zvýšení krevního tlaku) 

 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  
 

inhibitor ACE (například enalapril, lisinopril, ramipril), a to zejména pokud máte 
problémy s ledvinami související s diabetem.  

 

aliskiren. 

 
Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Karvezide“. 
 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání přípravku 
Karvezide se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí být podáván, pokud jste po 3. měsíci 
těhotenství, protože v tomto stádiu může způsobit závažná poškození dítěte (viz bod Těhotenství a 
kojení). 
 
Rovněž byste měl(a) říct svému lékaři: 
  jestliže máte dietu s nízkým obsahem soli 
  jestliže máte příznaky jako nepřiměřená žízeň, sucho v ústech, celková slabost, ospalost, 

svalové bolesti nebo křeče, nevolnost, zvracení nebo nezvykle rychlá tepová frekvence, které 
mohou ukazovat na nadměrný účinek hydrochlorothiazidu (obsažený v přípravku Karvezide) 

  jestliže máte zvýšeně citlivou kůži na slunce s příznaky spálení (jako je zčervenání, svědění, 

otoky, puchýře) vyskytující se častěji, než je běžné 

  jestliže máte podstoupit jakoukoli operaci nebo máte-li dostat anestetika 
  pokud pociťujete změny vidění nebo bolest v jednom nebo obou očích během užívání Karvezide. 

Může jít o příznak vyvíjejícího se glaukomu (zelený zákal), zvýšeného tlaku v očích. Musíte 
přerušit léčbu přípravkem Karvezide a vyhledat lékařskou péči. 

 
Hydrochlorothiazid obsažený v tomto přípravku může způsobit pozitivní výsledek antidopingového 
testu. 
 
Děti a dospívající 
Karvezid by neměli užívat děti a mladiství (mladší 18 let). 
 
Další léčivé přípravky a Karvezide  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech  lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Močopudné látky jako hydrochlorothiazid, obsažený v přípravku Karvezide, mohou ovlivňovat jiné 
léky. Přípravky obsahující lithium byste neměl(a) užívat současně s přípravkem Karvezide bez 
přímého dohledu svého lékaře. 
 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek 
Karvezide“ a „Upozornění a opatření“). 
 
Můžete potřebovat vyšetření krve, pokud užíváte: 
  přípravky doplňující draslík 
  náhrady soli obsahující draslík 
  draslík šetřící léky nebo jiná diuretika (močopudná léčiva) 

 

 127

  některá projímadla 
  léky používané v léčbě dny 
  přípravky doplňující vitamin D 
  léky používané ke kontrole srdečního rytmu 
  léky používané při cukrovce (perorální přípravky nebo inzulin) 
  karbamazepin (lék používaný k léčbě epilepsie) 
 
Je rovněž důležité říct svému lékaři, že užíváte ještě jiné léky na snížení krevního tlaku, steroidy, léky 
pro léčbu rakoviny, léky proti bolesti, používané při zánětu kloubů nebo kolestiraminové a 
kolestipolové pryskyřice ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. 
 
Karvezide s jídlem a pitím 
Karvezide se může užívat s jídlem nebo bez jídla. 
 
Pokud pijete alkohol, zatímco jste léčen(a) tímto lékem, můžete mít kvůli obsahu hydrochlorothiazidu 
v přípravku Karvezide zvýšené pocity závratě při postavení se, zejména z polohy vsedě. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Těhotenství 
Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Lékař Vám 
obvykle poradí, abyste přestala užívat Karvezide dříve, než otěhotníte, nebo jakmile si budete jistá, že 
jste těhotná a poradí Vám užívání jiného léku místo přípravku Karvezide. Podávání přípravku 
Karvezide se v časném těhotenství nedoporučuje a nesmí být podáván po 3. měsíci těhotenství, 
protože pokud je užíván po 3. měsíci těhotenství, může způsobit závažné poškození dítěte. 
 
Kojení 
Sdělte svému lékaři, pokud kojíte nebo pokud se chystáte začít kojit. Karvezide se nedoporučuje pro 
kojící matky a lékař pro Vás může zvolit jiný způsob léčby, pokud si přejete kojit, obzvláště, jestliže 
Vaše dítě je novorozenec nebo se narodilo předčasně. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Není 
pravděpodobné, že by Karvezide ovlivnil schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje. 
V průběhu léčby vysokého krevního tlaku se někdy mohou objevit závratě nebo únava. Pokud tyto 
projevy pociťujete, řekněte to svému lékaři, než začnete řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Karvezide obsahuje laktosu. Řekl-li Vám lékař, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (např. 
laktosy), obraťte se na svého lékaře, než začnete tento lék užívat. 
 
 
3. 

Jak se Karvezide užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Doporučená dávka přípravku Karvezide je jedna tableta denně.Karvezide se obvykle předepisuje 
v případech, kdy dosavadní léčba u Vás dostatečně nesnížila krevní tlak. Lékař Vás poučí, jak přejít 
z dosavadní léčby na Karvezide. 
 
Způsob podání 
Karvezide je určen k perorálnímu podání. Tablety polykejte spolu s dostatečným množstvím 
tekutiny (např. sklenicí vody). Přípravek Karvezide můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Snažte se svou dávku užívat každý den v přibližně stejnou dobu. Je důležité, abyste v užívání 
přípravku Karvezide pokračoval(a), dokud Váš lékař neurčí jinak. 
 
Maximálního účinku na snížení krevního tlaku se dosáhne za 6-8 týdnů po zahájení léčby.  

 

 128

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Karvezide, než jste měl(a) 
Jestliže omylem užijete příliš mnoho tablet, neprodleně informujte svého lékaře. 
 
Děti by neměly užívat Karvezide 
Karvezide by neměly užívat děti mladší 18 let. Jestliže tablety spolkne dítě, neprodleně informujte 
svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Karvezide 
Jestliže omylem vynecháte jednu denní dávku, užijte další dávku zcela normálně. Nezdvojujte 
následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Některé účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat lékařské ošetření. 
 
U pacientů léčených irbesartanem byly hlášeny vzácné případy alergické kožní reakce (vyrážka, 
kopřivka) stejně jako lokalizovaný otok v obličeji, rtů a/nebo jazyka. 
Pokud se kterýkoli z výše uvedených příznaků objeví nebo pokud se objeví potíže s dýcháním, 
přestaňte užívat Karvezide a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Frekvence nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících kritérií: 
Časté: mohou postihovat až 1 z 10 pacientů  
Méně časté: mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů 
 
Nežádoucí účinky hlášené v klinických studiích u pacientů léčených přípravkem Karvezide byly: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů) 

  nevolnost/zvracení 
  abnormální močení 
  únava 
  závratě (včetně závratí při změně polohy z lehu nebo ze sedu) 
  krevní testy mohou ukázat zvýšené hladiny enzymu, který stanovuje funkci svalů a srdce 

(kreatinkináza) nebo zvýšené hodnoty látek, které stanovují funkci ledvin (močovinový dusík v 
krvi, kreatinin). 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů): 

  průjem 
  nízký krevní tlak 
  mdloby 
  zrychlení srdeční akce 
  návaly horka 
  otok 
  sexuální dysfunkce (problémy se sexuální výkonností) 
  krevní testy mohou ukázat snížené hodnoty draslíku a sodíku ve Vaší krvi. 

Pokud Vám kterýkoli z těchto nežádoucích účinků způsobí potíže, promluvte si se svým lékařem. 
 
Nežádoucí účinky hlášené po uvedení přípravku Karvezide na trh 
Některé nežádoucí účinky byly hlášeny od doby, co je přípravek Karvezide na trhu. Nežádoucí účinky, 
u nichž je četnost výskytu neznámá, jsou: bolest hlavy, zvonění v uších, kašel, poruchy chuti, špatné 

 

 129

trávení, bolest kloubů a svalů, poruchy jaterních funkcí a zhoršení funkce ledvin, zvýšená hladina 
draslíku v krvi a alergické reakce jako je vyrážka, kopřivka, otok v obličeji, rtů, úst, jazyka nebo krku. 
Byly také hlášeny méně časté případy žloutenky (zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí). 
 
Jako u všech kombinací dvou léčivých látek nelze vyloučit nežádoucí účinky spojené s jednotlivými 
složkami přípravku. 
Nežádoucí účinky spojené se samotným irbesartanem 
Navíc k výše uvedeným nežádoucím účinkům byly hlášeny také bolest na hrudi a pokles počtu 
krevních destiček (krvinky nezbytné ke srážení krve). 
Nežádoucí účinky spojené se samotným hydrochlorothiazidem 
Ztráta chuti k jídlu; podráždění žaludku; žaludeční křeče; zácpa; žloutenka (zežloutnutí kůže a/nebo 
bělma očí); zánět slinivky břišní charakterizovaný prudkými bolestmi v horní části břicha, často 
s nutkáním ke zvracení a zvracením; poruchy spánku; deprese; rozmazané vidění; nedostatek bílých 
krvinek, co může vést k častým infekcím, horečka; snížený počet krevních destiček (krevní buňky 
nevyhnutné pro srážení krve), snížený počet červených krvinek (anémie) charakterizovaný únavou, 
bolestí hlavy, stíženým dýcháním při cvičení, závratěmi a bledostí; onemocnění ledvin; problémy 
s plícemi včetně zánětu plic nebo tvorbou tekutiny v plicích; zvýšená citlivost kůže vůči slunci; zánět 
krevních cév; nemoc kůže charakterizována olupováním kůže po celém těle; kožní lupus 
erythematodes, rozpoznán podle vyrážky, která se může objevit v obličeji, na krku a kůži na temeni 
hlavy; alergické reakce; svalová slabost a křeče; změněná tepová frekvence; snížení krevního tlaku po 
změně polohy těla; otoky slinných žláz; vysoká hladina krevního cukru; cukr v moči; zvýšení 
některých typů tuků v krvi; vysoké hodnoty kyseliny močové v krvi, které mohou vyvolat dnu. 
 
Je známo, že vyšší dávky hydrochlorothiazidu mohou zvyšovat nežádoucí účinky spojené s jeho 
užíváním. 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.
 Stejně postupujte v případě, jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci.. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému 
hlášení nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak 

přípravek Karvezide uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a na blistru za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nevyhazuje žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte . Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

 

 130

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Karvezide obsahuje 


Léčivými látkami jsou irbesartan a hydrochlorothiazid. Jedna potahovaná tableta přípravku 
Karvezide 300 mg/25 mg obsahuje 300 mg irbesartanu a 25 mg hydrochlorothiazidu. 



Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl 
kroskarmelosy, hypromelosa, oxid křemičitýmagnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol 
3350, červený, žlutý a černý oxid železitý, předbobtnalý škrob, karnaubský vosk. 

 
Jak přípravek Karvezide vypadá a co obsahuje toto balení 
Karvezide 300 mg/25 mg potahované tablety jsou růžové, bikonvexní, oválné, na jedné straně se 
znakem srdce a číslem 2788 na straně druhé. 
 
Karvezide 300 mg/25 mg potahované tablety se dodávají v blistrovém balení po 14, 28, 30, 56, 84, 90 
a 98 potahovaných tabletách. K dispozici je také balení v jednodávkových blistrech po 56 x 1 tableta 
pro dodávky do nemocnic. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
F-75008 Paris - Francie 
 
Výrobce 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
1, rue de la Vierge 
Ambarès & Lagrave 
F-33565 Carbon Blanc Cedex - Francie 
 
CHINOIN PRIVATE CO. LTD. 
Lévai u.5. 
2112 Veresegyház - Mad'arsko 
 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE 
30-36 Avenue Gustave Eiffel 
37100 Tours - Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
 
België/Belgique/Belgien 
Sanofi Belgium 
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 
 

Lietuva 
UAB sanofi-aventis Lietuva 
Tel: +370 5 2755224 
 

България 
sanofi-aventis Bulgaria EOOD 
Тел.: +359 (0)2 970 53 00 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Sanofi Belgium  
Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien) 
 

Česká republika 
sanofi-aventis, s.r.o. 
Tel: +420 233 086 111 
 

Magyarország 
sanofi-aventis zrt., Magyarország 
Tel.: +36 1 505 0050 
 

Danmark 
sanofi-aventis Denmark A/S 
Tlf: +45 45 16 70 00 
 

Malta 
Sanofi Malta Ltd. 
Tel: +356 21493022 
 

 

 131

Deutschland 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Tel: +49 (0)180 2 222010 
 

Nederland 
sanofi-aventis Netherlands B.V. 
Tel: +31 (0)182 557 755 
 

Eesti 
sanofi-aventis Estonia OÜ 
Tel: +372 627 34 88 
 

Norge 
sanofi-aventis Norge AS 
Tlf: +47 67 10 71 00 
 

Ελλάδα 
sanofi-aventis AEBE 
Τηλ: +30 210 900 16 00 
 

Österreich 
sanofi-aventis GmbH 
Tel: +43 1 80 185 – 0 
 

España 
sanofi-aventis, S.A. 
Tel: +34 93 485 94 00 
 

Polska 
sanofi-aventis Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 280 00 00 
 

France 
sanofi-aventis France 
Tél: 0 800 222 555 
Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23 
 

Portugal 
Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda 
Tel: +351 21 35 89 400 
 

Hrvatska 
sanofi-aventis Croatia d.o.o. 
Tel: +385 1 600 34 00 

România 
Sanofi Romania SRL 
Tel: +40 (0) 21 317 31 36 

Ireland 
sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI 
Tel: +353 (0) 1 403 56 00 
 

Slovenija 
sanofi-aventis d.o.o. 
Tel: +386 1 560 48 00 
 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 33 100 100 
 

Italia 
Sanofi S.p.A. 
Tel: +39.800.53638991 
 

Suomi/Finland 
Sanofi Oy 
Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300 
 

Κύπρος 
sanofi-aventis Cyprus Ltd. 
Τηλ: +357 22 871600 
 

Sverige 
Sanofi AB 
Tel: +46 (0)8 634 50 00 
 

Latvija 
sanofi-aventis Latvia SIA 
Tel: +371 67 33 24 51 
 

United Kingdom 
Sanofi 
Tel: +44 (0) 845 372 7101 
 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro 
léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 132

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍLOHA IV 

 

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY V REGISTRACI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 133

Vědecké závěry

 

 
S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy / 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) hydrochlorothiazidu/irbesartanu dospěl výbor CHMP 
k těmto vědeckým závěrům:

 

 

V SmPC schválených v EU pro přípravky obsahující irbesartan+ hydrochlorothiazid je riziko 
thrombocytopenie uvedeno jako nežádoucí účinek spojený s užíváním samotného 
hydrochlorothiazidu. Nicméně v závěru doporučení výboru PRAC vydaném k poslední PSUSA 
proceduře pro irbesartan (EMEA/H/C/PSUSA/001782/201508) byla trombocytopenie  identifikována 
a zahrnuta jako nežádoucí účinek do EU SmPC pro irbesartan jako samostatnou monokomponentu. 
V souladu s tímto doporučením výboru PRAC musí MAH  u přípravků obsahujících kombinaci 
irbesartan + hydrochlorothiazid zahrnout trombocytopenii také do tabulky nežádoucích účinků týkající 
se užívání samotného irbesartanu.

 

Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry výboru PRAC. 

 
Zdůvodnění změny v registraci 
 
Na základě vědeckých závěrů týkajících se hydrochlorothiazidu/irbesartanu výbor CHMP zastává 
stanovisko, že poměr přínosů a rizik léčivého přípravku obsahujícího / léčivých přípravků 
obsahujících hydrochlorothiazid/irbesartan zůstává nezměněný, a to pod podmínkou, že v informacích 
o přípravku budou provedeny navrhované změny. 
 
Výbor CHMP doporučuje změnu v registraci. 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu KARVEZIDE 300 MG/12,5 MG 98 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu KARVEZIDE 300 MG/12,5 MG 98 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám