Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Léky na předpis na močové cesty, ledviny, prostatu

KARON INJ 0.2ML/100RG+SOL

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19596

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 19596
Kód EAN: 8594739031166
Kód SÚKL: 70426
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k diagnóze a léčbě poruch erekce (erektilní dysfunkce) u dospělých mužů.

Příbalový leták

sp.zn. sukls226118/2009 
a sp.zn. sukls79859/2013, sukls19155/2017 
 

Příbalová informace: Informace pro pacienta 

 

Karon 

injekční roztok 

alprostadilum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Karon a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karon používat 

3. 

Jak se přípravek Karon používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Karon uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.   Co je přípravek Karon a k čemu se používá 
 
Léčivou látkou přípravku Karon je alprostadil, obdoba tělu vlastní látky zvané prostaglandin E

1

Alprostadil způsobuje rozšíření cév, takže po podání injekce přímo do topořivé tkáně penisu, dochází 
během 5 až 15 minut k erekci. 
 
Přípravek se používá k léčbě poruch erekce (tzv. erektilní dysfunkce) různého původu u dospělých 
mužů. 
Přípravek se také používá jako pomocný přípravek k diagnostickým testům při léčbě poruch erekce. 
 
 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Karon používat 
 
Nepoužívejte přípravek Karon 
-  jestliže jste alergický na účinnou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6); 

-  jestliže trpíte anatomickou deformací penisu;  
-  jestliže jste náchylný k priapismu (dlouhotrvající bolestivé erekci vznikající při některých 

onemocněních, jako např. při srpkovité anémii, mnohočetném myelomu, leukémii); 

-  jestliže máte penilní implantát (umělou náhradu); 
-  u pacientů s onemocněním srdce, kdy pro závažný zdravotní stav je sexuální aktivita nežádoucí.  
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Karon se poraďte se svým lékařem: 
-  jestliže trpíte onemocněním plic, 
-  jestliže máte nebo jste měl psychické onemocnění nebo závislost,  

 

-  jestliže máte jeden nebo více rizikových faktorů týkajících se srdce a cév (ty mohou zahrnovat 

vysoký krevní tlak, kouření, zvýšenou hladinu glukózy v krvi, zvýšený cholesterol v krvi, nadváhu 
a obezitu). 

-  jestliže máte jeden nebo více rizikových faktorů mozkové mrtvice (ty mohou zahrnovat vysoký 

krevní tlak, zvýšený cholesterol v krvi, onemocnění věnčitých tepen, poruchy srdečního rytmu, 
cukrovku). 

 
Při používaní přípravku Karon může dojít k priapismu (erekci trvající déle než 6 hodin, při které může 
dojít k poškození tkáně penisu). Další informace týkající se priapismu viz bod 3. 
 
Zejména na počátku léčby jsou vhodné pravidelné kontroly včetně pečlivého vyšetření penisu. 
Přerušte léčbu v případě, že se objeví změny na penisu. 
 
Užíváte-li léky ovlivňující krevní srážlivost, může dojít k přechodnému krvácení po injekci. 
Místo vpichu po injekci je možným místem vstupu infekce, včetně pohlavních chorob. Je proto třeba 
dbát pravidel bezpečného pohlavního styku (používání ochranných prostředků), ale i důsledně 
dodržovat osobní hygienu při pohlavním styku. Podávání přípravku Karon nechrání před sexuálně 
přenášenými chorobami! 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Karon 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval 
nebo které možná budete užívat.  
Informujte svého lékaře především o případném užívání léků na snížení krevního tlaku, léků 
ovlivňujících krevní srážlivost nebo léků rozšiřujících cévy. 
 
Souběžné podávání dalších látek používaných k navození erekce může vést k dlouhotrvající erekci. 
Proto tato léčiva nesmějí být užívána současně s Karonem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Výjimečně může tento přípravek vyvolat pokles krevního tlaku s následným snížením reaktivity. 
Může tak dojít k nepříznivému ovlivnění činností vyžadujících zvýšenou pozornost, koordinaci 
pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů), pokud by tyto 
činnosti byly vykonávány bezprostředně po aplikaci přípravku. 
 
 
3.   Jak se přípravek Karon používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvykle se podává počáteční dávka 1,25-2,5 µg alprostadilu a podle intenzity a trvání účinku se dávka 
dále zvyšuje na vhodné množství, které si pacient sám podává. Erekce nastává obvykle za 5 – 15 
minut po injekci. Dávkování se u jednotlivých pacientů liší, ale obvykle se pohybuje v rozmezí 10-20 
µg na jednu dávku. V jedné injekci nesmí být překročena dávka 60 µg. Přípravek používejte 
maximálně 1x denně a ne častěji než 3x týdně.  
 
Způsob použití 
Aplikaci injekcí nejprve provádí odborný lékař, který současně určuje potřebnou optimální dávku k 
vyvolání ztopoření, které by mělo v ideálním případě trvat 20 až 60 minut. Teprve po stanovení 
vhodného dávkování je možno pod přímým dohledem lékaře začít s nacvičováním techniky tzv. „auto-
injekcí“, tj. podávání injekce sám sobě. Bezpečné používání přípravku Karon v rámci auto-injekcí 
předpokládá: 
- dodržování všech zásad zabránění vniknutí choroboplodných zárodků při aplikaci, 
- zvládnutí techniky auto-injekcí z hlediska konkrétně doporučeného místa vpichu, 
- dodržování lékařem stanoveného dávkování. 

 

V  případě,  že  erekce  trvá  déle  než  4  hodiny,  vyhledejte  nejbližší  urologické  nebo  chirurgické 
pracoviště.  Při  déle  přetrvávající  erekci  by  mohlo  dojít  k  trvalému  poškození  tkání  pohlavního  údu. 
Přípravek si neaplikujte z tohoto důvodu ani v případech, kdy nemáte možnost nejpozději do 5 hodin 
od  podání  injekce  dosáhnout  některého  z  výše  uvedených  pracovišť  v  případě  potřeby  (např. 
o dovolené,  při  pobytu  v  cizině  apod.).  Auto-injekce  se  aplikuje  maximálně  3x  týdně,  aby  tkáně  v 
místě vpichu měly dostatek času na zhojení. 
V  případě  neúspěšné  aplikace  (tj.  bez  vyvolání  dostatečné  erekce)  podání  v  tentýž  den  nikdy 
neopakujte! 
 
Postup při aplikaci 
Karon se aplikuje z lahvičky s propichovacím uzávěrem, ve které byl přípravek naředěn a připraven v 
lékárně. 

1.  Gumový uzávěr lahvičky s přípravkem Karon dezinfikujte doporučeným dezinfekčním 

prostředkem, Asi po 1 minutě odeberte čerstvě vybalenou jednorázovou injekční stříkačkou s 
nasazenou jehlou stanovené množství roztoku a jehlu opět zakryjte nasazením ochranného 
krytu. 

2.  Nikdy nevstřikujte již nabrané přebytečné množství roztoku zpět! 
3.  Pomocí tamponu dezinfikujte doporučeným antiseptickým prostředkem místo vpichu, asi po 1 

minutě sejměte ochranný kryt injekční jehly a přípravek aplikujte. 

4.  Při aplikacích střídejte stranu a místo vpichu při jednotlivých podáních, aby byla maximálně 

šetřena tkáň topořivých těles penisu. 

5.  Používejte lékařem doporučenou a pod jeho dohledem procvičenou techniku. Jehla musí být 

zavedena dostatečně hluboko do topořivého tělesa a vlastní aplikace látky nesmí být 
prováděna proti odporu ani vyvolávat palčivou bolest. Pokud se vyskytne  odpor či palčivost, 
je nutno zavedenou jehlu o 1-2 mm povytáhnout nebo naopak zavést hlouběji. Po vytažení 
jehly vždy pevně přitlačte sterilní tampon s antiseptickým roztokem na místo vpichu na dobu 
1-3 minuty. V případě pokračujícího krvácení je nutno místo vpichu stlačit na 5-10 minut 
a soulož odložit. 

 
Jestliže jste použil více přípravku Karon, než jste měl 
Předávkování se projeví tuhou erekcí trvající déle než 4 hodiny. V takovém případě ihned kontaktujte 
lékaře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.   Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Velni časté (postihují více než 1 pacienta z 10): 

bolest penisu 

 
Časté (postihují až 1 pacienta z 10): 

závrať,  

modřina v místě vpichu, krvácení do kůže penisu, fibróza penisu (zmnožení vaziva), 

prodloužená erekce. Ve většině případů dochází k samovolnému ochabnutí penisu. Přesto 
však, pokud se u Vás objeví erekce trvající déle než 4 hodiny, kontaktujte okamžitě svého 
ošetřujícího lékaře.  

  deformace penisu. Pokud se u Vás objeví změny na penisu, kontaktujte svého lékaře. 

 
Méně časté (postihují až 1 pacienta ze 100): 

 

rozšíření zornic; poruchy čití; slabost; poruchy srdečního rytmu; pokles krevního tlaku; periferní 

cévní poruchy; rozšíření cév; žilní krvácení; nevolnost; sucho v ústech; křeče dolních končetin; 
zvýšený sérový kreatinin; 

kvasinková infekce; nachlazení; vyrážka, svědění, pocení, krvácení z močové trubice, krev 

v moči a potíže s močením (obtížné a bolestivé močení, zvýšená četnost, časté nucení na 
močení),  

balanitida (zánět sliznice žaludu); zúžení předkožky (fimóza); bolestivá erekce; poruchy 

ejakulace; červené zbarvení šourku; bolest šourku nebo varlat; otok šourku nebo varlat; bolesti 
v oblasti pánve; priapismus (tj. bolestivá erekce trvající déle než 6 hodin); cysta 
s nahromaděným spermatem, která vzniká v důsledku zánětlivých změn či poškození 
(spermatokéla) 

otok, zduření a zánět v místě vpichu; podráždění a krvácení z místa vpichu; necitlivost nebo 

pocity tepla v penisu.  

 
Nežádoucí účinky, jejichž frekvenci nelze z dostupných údajů určit: 

zvýšená srdeční frekvence; návaly horka; rozšíření cév s projevy zarudnutí, pocení, slabostí až 

závratí;  

potíže v oblasti varlat (pocit tepla, otoku, napnutí), ztvrdnutí tkáně penisu, způsobené 

zmnožením vaziva; svědění a začervenání v místě vpichu; žilní prosakování, 

poranění močové trubice nebo nervů a cév v zadní části (při nesprávném postupu aplikace, 
v tomto případě se erekce nedostaví) 

nedostatečný průtok krve k srdečnímu svalu přes věnčité tepny (tepny vyživující srdce), 

mozková mrtvice. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státního ústav pro kontrolu léčiv,  
Šrobárova 48,  
100 41 Praha 10, 
webové stránky:  

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
 
5.   Jak přípravek Karon uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Lahvičku s roztokem uchovávejte v suchu při teplotě 1-5 °C. 
Chraňte před světlem a mrazem. 
Po naředění přípravek uchovávejte maximálně 4 týdny při teplotě 1-5°C. (nesmí se dávat na výparník 
chladničky nebo do mrazicího boxu, roztok nesmí zmrznout, po zmrznutí a opětovném rozmrazení 
nelze roztok použít). 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.   Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Karon obsahuje 
Léčivou látkou je alprostadilum 0,1 mg. Jedna ampule obsahuje alprostadilum 0,1 mg  

 

Pomocnou látkou je bezvodý ethanol. 
Rozpouštědlo: chlorid sodný, voda na injekci.  
 
Jak přípravek Karon vypadá a co obsahuje toto balení 
1 ampule s 0,2 ml  0,05% roztoku alprostadilu v bezvodém ethanolu. 
1 lahvička rozpouštědla s 9,8 ml fyziologického roztoku. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 4. 2017 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Příprava naředěného roztoku v lékárně 
Za aseptických podmínek přidejte obsah ampulky k roztoku v lahvičce a protřepejte. Označte na 
lahvičce a na skládačce datum použitelnosti naředěného roztoku (4 týdny). 

 

Recenze

Recenze produktu KARON INJ 0.2ML/100RG+SOL

Diskuze (2)

Diskuze k produktu KARON INJ 0.2ML/100RG+SOL

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Dobrý den

(1) 29/03/2009

Nenajde se někdo kdo má zkušenosti s vpichy Karonu do penisu?Já jsem absolvoval pouze jeden vpich od lékaře a mohu říct že to bylo pro mne tak bolestivé že nemám odvahu si to aplikovat sám.Nemáte někdo nějaký fígl třeba na nejmnenší citlivé místo na penisu?Jestli se někdo najde kdo mi v tom poradí tak opravdu moc děkuji.Petr.

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám