Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 17801
Kód EAN: 3838989548148
Kód SÚKL: 64797
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek se užívá k léčbě mírné až středně závažné hypertenze (vysokého krevního tlaku), buď samostatně nebo v kombinaci s jinými léky proti vysokému krevnímu tlaku a ke zmírnění příznaků zbytnění předstojné žlázy (benigní hyperplázie prostaty). Přípravek je určený pro dospělé.

Příbalový letákStránka 1 z 4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls149386/2010, sukls149387/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

KAMIREN 2
KAMIREN 4
tablety
(Doxazosinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Kamiren a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kamiren používat
3. Jak se přípravek Kamiren užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Kamiren uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK KAMIREN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek se užívá k léčbě mírné až středně závažné hypertenze (vysokého krevního tlaku), buď
samostatně nebo v kombinaci s jinými léky proti vysokému krevnímu tlaku a ke zmírnění příznaků
zbytnění předstojné žlázy (benigní hyperplázie prostaty).
Přípravek je určený pro dospělé.

Kamiren snižuje krevní tlak zabráněním stažení hladkých svalů obvodových cév, což vede k tomu, že
krev může protékat mnohem volněji. Kamiren též snižuje hladinu tuků v krvi.
Dále Kamiren zabraňuje stažení hladkých svalů horní části močové trubice a svalů prostaty, které
obklopují a stlačují močovou trubici. Toto svalové uvolnění vede ke zlepšení močení, což značně
zmírňuje nepříjemné příznaky při zbytnění prostaty. Účinek je pozorován již po prvních dvou týdnech
léčby a k dalšímu zlepšení dochází během následujících týdnů léčby.
Kamiren je účinný při užívání 1krát denně po dobu 24 hodin.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK KAMIREN
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Kamiren
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na na doxazosin a jiné deriváty chinazolinu (prazosin,
terazosin) nebo na kteroukoli další složku přípravku Kamiren.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Kamiren je zapotřebí
Informujte svého lékaře, pokud trpíte dlouhodobě nějakým onemocněním, pokud jste přecitlivělí na
jakýkoli lék nebo pokud užíváte další léky.
První dávka a každé zvýšení dávky Kamirenu může způsobit významné snížení krevního tlaku. Může
se vyskytnout závrať nebo mdloba. Abyste předešli těmto nežádoucím účinkům, užívejte první dávku
a každou zvýšenou dávku léku večer na lůžku a pokud možno už nevstávejte (nebo v případě nutnosti


Stránka 2 z 4
vstávejte velmi opatrně). Toto je zvláště důležité u starších pacientů a u pacientů současně léčených
jinými léky proti vysokému krevnímu tlaku nebo léky podporujícími močení.
Lék se nedoporučuje, trpíte-li nízkým krevním tlakem.
Pokud podstupujete operaci katarakty (šedého zákalu), informujte před touto operací svého očního
lékaře o tom, že jste užíval/la nebo stále užíváte přípravek Kamiren. Přípravek Kamiren totiž může
způsobovat komplikace během výkonu, které mohou být úspěšně zvládnuty, pokud je o nich operující
lékař předem informován.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Kamiren a účinky jiných současně užívaných léků, a to na lékařský předpis i bez
něj, se mohou navzájem ovlivňovat. Než začnete užívat jakýkoli lék, informujte o tom ošetřujícího
lékaře.
Někteří pacienti, kteří užívají alfablokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo zvětšení prostaty,
mohou prodělat závrať nebo pocit lehké (točící se) hlavy, což může být způsobeno nízkým krevním
tlakem při rychlém sedání si nebo vstávání. Někteří pacienti prodělali tyto symptomy, když užívali
léky na erektilní dysfunkci (impotence) s alfablokátory. Aby se snížila pravděpodobnost, že se tyto
symptomy obejví, měl/a byste pravidelně užívat svou denní dávku alfablokátoru, než začnete užívat
léky na erektilní dysfunkci.
Kamiren může být kombinován s dalšími léky ke snížení krevního tlaku.

Užívání přípravku Kamiren s jídlem a pitím
Kamiren můžete užívat před jídlem, během jídla i po jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zejména na počátku léčby doxazosinem a při změně dávky můžete při výrazném poklesu krevního
tlaku trpět závratí. Doporučuje se proto, abyste v takových případech neřídili motorová vozidla a
nevykonávali činnosti vyžadující zvýšenou pozornost.

Důležité informace o některých složkách přípravku Kamiren
Přípravek Kamiren obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK KAMIREN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Kamiren přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby určí lékař. Neměňte dávku, nepřerušujte léčbu bez předchozí porady
s ošetřujícím lékařem. Správným užíváním léku můžete snížit četnost a závažnost nežádoucích účinků
a umožníte lékaři, aby snadněji určil vhodnou dávku.
První dávku léku a každou zvýšenou dávku léku užívejte večer na lůžku vzhledem k nebezpečí vzniku
závrati.

Hypertenze:
Počáteční dávka je tablety Kamirenu 2 jedenkrát denně. První dávka by měla být užita večer před
spaním. V závislosti na Vaší odpovědi na léčbu může lékař dávku postupně zvyšovat v jedno- až
dvoutýdenních intervalech na 2 mg, 4 mg a 8 mg jedenkrát denně. Nejvyšší denní dávka je 16 mg (tj. 4
tablety Kamirenu 4).

Benigní hyperplazie prostaty u pacientů bez hypertenze: Počáteční dávka je tablety Kamirenu 2
jedenkrát denně. První dávka by měla být užita večer před spaním. V závislosti na Vaší odpovědi na
léčbu může lékař dávku postupně zvyšovat v jedno- až dvoutýdenních intervalech na 2 mg, 4 mg a


Stránka 3 z 4
8 mg jedenkrát denně. Obvyklé denní dávky se pohybují v rozmezí od 2 do 8 mg (1tableta Kamirenu 2
až 2 tablety Kamirenu 4). Nejvyšší denní dávka je 8 mg (2 tablety Kamirenu 4).
Benigní hyperplazie prostaty u pacientů s hypertenzí: Dávka je stejná jako u hypertenze bez benigní
hyperplázie prostaty (viz dávkování u hypertenze).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Kamiren, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kamiren
Pokud si zapomenete vzít lék v obvyklém čase, měl/a byste si ho vzít hned, jakmile si své opomenutí
uvědomíte. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Důležité je užívat
lék pravidelně.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kamiren
Pokud si několik dní nevezmete lék, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem.

Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Kamiren nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Na počátku léčby a při zvýšení dávky Kamirenu se může vyskytnout snížení krevního tlaku při
vstávání z polohy vleže nebo vsedě s následnou závratí, točením hlavy a výjimečně mdlobou. Tyto
nežádoucí účinky obvykle samy vymizí. Při užití první dávky nebo zvýšené dávky je třeba opatrnosti
(viz Upozornění). Pokud jsou nežádoucí účinky vážné nebo pokud dlouhodobě přetrvávají, poraďte se
s lékařem, který může dávku snížit nebo lék vysadit. Dále se může vyskytnout únava a ospalost,
bolesti hlavy, svalová slabost, otoky kotníku a bérce, nevolnost, ucpání nosu, bolesti břicha. Velmi
vzácně se může vyskytnout zrychlený tep, bušení srdce, příznaky anginy pectoris (bolest na hrudi) a
neschopnost udržet moč.
Ojediněle se může objevit bolestivá déletrvající erekce nebo impotence, podráždění, třes, kožní
vyrážka.
V případě výskytu nežádoucích účinků se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK KAMIREN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
Stránka 4 z 4
6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Kamiren obsahuje
- Léčivou látkou je doxazosini mesilas. 1 tableta obsahuje doxazosini mesilas 2,43 mg nebo 4,86 mg
(což odpovídá doxazosinum 2 mg nebo 4 mg).
- Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-
stearát, natrium-lauryl-sulfát, monohydrát laktosy.

Jak přípravek Kamiren vypadá a co obsahuje toto balení
Popis tablety:
KAMIREN 2: bílé kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně.
KAMIREN 4: bílé kulaté tablety s půlící rýhou na jedné straně.

Velikost balení:
20 a 30 tablet á 2 mg
20 a 30 tablet á 4 mg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Krka, d.d., Novo mesto, Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz


Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.8.2012
Recenze

Recenze produktu KAMIREN 4 TBL 30X4MG

Diskuze

Diskuze k produktu KAMIREN 4 TBL 30X4MG

Přidat nový příspěvek do diskuze