Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

KAMIREN 4 TBL 30X4MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17801

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 17801
Kód EAN: 3838989548148
Kód SÚKL: 64797
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek se užívá k léčbě mírné až středně závažné hypertenze (vysokého krevního tlaku), buď samostatně nebo v kombinaci s jinými léky proti vysokému krevnímu tlaku a ke zmírnění příznaků zbytnění předstojné žlázy (benigní hyperplázie prostaty). Přípravek je určený pro dospělé.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls298186/2016 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

KAMIREN 2 
KAMIREN 4 

tablety 

doxazosinum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Kamiren a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kamiren užívat 

3. 

Jak se přípravek Kamiren užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Kamiren uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Kamiren a k čemu se používá 

 
Přípravek  se  užívá  k léčbě  mírné  až  středně  závažné  hypertenze  (vysokého  krevního  tlaku),  buď 
samostatně  nebo  v kombinaci  s jinými  léky  proti  vysokému  krevnímu  tlaku,  a ke  zmírnění  příznaků 
zbytnění předstojné žlázy (benigní hyperplazie prostaty). 
Přípravek je určený pro dospělé. 
 
Přípravek Kamiren snižuje krevní tlak zabráněním stažení hladkých svalů obvodových cév, což vede 
k tomu, že krev může protékat mnohem volněji. Přípravek Kamiren též snižuje hladinu tuků v krvi. 
 
Dále přípravek Kamiren zabraňuje stažení hladkých svalů horní části močové trubice a svalů prostaty, 
které obklopují a stlačují močovou trubici. Toto svalové uvolnění vede ke zlepšení močení, což značně 
zmírňuje nepříjemné příznaky při zbytnění prostaty. Účinek je pozorován již po prvních dvou týdnech 
léčby a k dalšímu zlepšení dochází během následujících týdnů léčby. 
Přípravek Kamiren je účinný při užívání 1krát denně po dobu 24 hodin. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kamiren užívat 

 
Neužívejte přípravek Kamiren: 

jestliže  jste  alergický(á)  na  doxazosin  nebo  na  jiné  deriváty  chinazolinu  (prazosin,  terazosin) 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). To se může projevit jako 
svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním. 

jestliže máte nízký krevní tlak. 

jestliže  jste  v  minulosti  prodělal(a)  stav  zvaný  ortostatická  hypotenze,  což  je  forma  nízkého 

 

 

 

krevního tlaku, která způsobuje, že pociťujete závratě nebo točení hlavy, když se ze sedu nebo 
z lehu postavíte. 

jestliže  máte  zvětšenou  prostatu  s  jedním  z  následujících  stavů:  jakýkoliv  typ  ucpání  nebo 
zablokování močových cest, dlouhodobá infekce močových cest nebo močové kameny. 

jestliže trpíte inkontinencí z přetékání močového měchýře (necítíte potřebu močit) nebo anurií 
(Vaše tělo neprodukuje žádnou moč) s nebo bez ledvinových problémů. 

jestliže kojíte (týká se pouze indikace hypertenze). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Kamiren se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 

jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. 

máte poruchu funkce jater. 

trpíte onemocněním srdce. 

užíváte léky na poruchy erekce (například sildenafil, tadalafil nebo vardenafil). 

 
Jestliže máte jít na operaci oka v důsledku katarakty (zakalení čočky), informujte prosím před operací 
svého očního lékaře, že užíváte nebo jste dříve užíval(a) přípravek Kamiren. Přípravek Kamiren totiž 
může v průběhu operace způsobovat komplikace, které může Váš oční lékař zvládnout, pokud na ně 
bude předem připraven. 
 
Jakmile začnete užívat přípravek Kamiren, můžou se u Vás začít objevovat při vstávání z lehu či sedu 
mdloby nebo závratě způsobené nízkým krevním tlakem. Pokud se u Vás tyto pocity na omdlení či 
závratě objeví, měl(a) byste zůstat sedět či ležet do doby, než se začnete cítit lépe, čímž se vyhnete 
situacím, které by  mohly  vést k pádu nebo ke zranění. Váš lékař Vám  možná bude chtít na začátku 
léčby pravidelně měřit krevní tlak, aby se snížila možnost výskytu těchto účinků. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek  Kamiren  se  nedoporučuje  podávat  u  dětí  a  dospívajících  do  18  let,  protože  bezpečnost 
a účinnost nebyla dosud stanovena. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Kamiren 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

Někteří  pacienti,  kteří  užívají  alfablokátory  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  nebo  zvětšení 
prostaty,  mohou  prodělat  závrať  nebo  pocit  lehké  (točící  se)  hlavy,  což  může  být  způsobeno 
nízkým  krevním  tlakem  při  rychlém  sedání  si  nebo  vstávání.  Někteří  pacienti  prodělali  tyto 
příznaky,  když užívali léky na erektilní dysfunkci (impotence) s alfablokátory. Aby se snížila 
pravděpodobnost,  že  se tyto  symptomy  objeví,  měl  byste  pravidelně  užívat  svou  denní  dávku 
alfablokátoru, než začnete užívat léky na erektilní dysfunkci. 

Doxazosin může Váš krevní tlak snížit ještě více, pokud již užíváte jiné léky k léčbě vysokého 
krevního tlaku, jako například terazosin a prazosin. 

 
Přípravek Kamiren s jídlem a pitím 
Přípravek Kamiren můžete užívat před jídlem, během jídla i po jídle. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Bezpečnost používání přípravku Kamiren v průběhu těhotenství nebyla prokázána. Pokud jste těhotná 
nebo  plánujete  otěhotnět,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  který  rozhodne,  zda  je  pro  Vás  přípravek 
Kamiren vhodný. 
Přípravek Kamiren nesmíte užívat, jestliže kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Buďte opatrní, pokud řídíte dopravní prostředky nebo obsluhujete stroje. Tablety mohou ovlivnit Vaši 
schopnost  řídit  nebo  obsluhovat  stroje  bezpečně,  a  to  zejména  na  začátku  léčby.  Mohou  způsobit 
ospalost,  pocit  slabosti  nebo  závratě.  Pokud  jste  jimi  ovlivněn(a),  neřiďte  ani  neobsluhujte  stroje 

 

 

 

a kontaktujte ihned svého lékaře. 
 
Přípravek Kamiren obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Kamiren užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování  a  délku  léčby  určí  lékař.  Neměňte  dávku,  nepřerušujte  léčbu  bez  předchozí  porady 
s ošetřujícím lékařem. 
 
Hypertenze: 
Počáteční dávka je ½ tablety přípravku Kamiren 2 jedenkrát denně. První dávka má  být užita večer 
před spaním. V závislosti na Vaší odpovědi na léčbu může lékař dávku postupně zvyšovat v jedno- až 
dvoutýdenních intervalech na 2 mg, 4 mg a 8 mg jedenkrát denně. Nejvyšší denní dávka je 16 mg (tj. 
4 tablety přípravku Kamiren 4). 
 
Benigní  hyperplazie  prostaty  u  pacientů  bez  hypertenze
:  Počáteční  dávka  je  ½  tablety  přípravku 
Kamiren  2  jedenkrát  denně.  První  dávka  má  být  užita  večer  před  spaním.  V  závislosti  na  Vaší 
odpovědi  na  léčbu  může  lékař  dávku  postupně  zvyšovat  v  jedno-  až  dvoutýdenních  intervalech  na 
2 mg,  4 mg  a  8 mg  jedenkrát  denně.  Obvyklé  denní  dávky  se  pohybují  v  rozmezí  od  2  do  8  mg 
(1 tableta  přípravku  Kamiren  2  až  2  tablety  přípravku  Kamiren  4).  Nejvyšší  denní  dávka  je  8  mg 
(2 tablety přípravku Kamiren 4). 
 
Benigní hyperplazie prostaty u pacientů s hypertenzí: Dávka je stejná jako u hypertenze bez benigní 
hyperplazie prostaty (viz dávkování u hypertenze). 
 
První dávku léku a každou zvýšenou dávku léku užívejte večer na lůžku vzhledem k nebezpečí vzniku 
závrati. Nejlepší je užívat tablety přibližně ve stejnou dobu každý den a zapít je vodou. 
 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Kamiren, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Kamiren 
Pokud  si  zapomenete  vzít  tabletu,  úplně  už  tuto  dávku  vynechejte.  Poté  pokračujte  jako  doposud. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Kamiren 
Bez předchozí porady s lékařem neměňte svou dávku ani nepřestávejte tablety užívat. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
 
Následující  účinky  byly  hlášeny  u  pacientů  léčených  doxazosinem.  Pokud  se  kterýkoli  z  těchto 

 

 

 

nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři. 
 
Časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob 

Závratě, pocit točení se nebo otáčení okolí (vertigo), bolest hlavy 

Nízký krevní tlak 

Zrychlený srdeční tep, pocit bušení srdce 

Otok nohou, kotníků nebo prstů 

Bronchitida, kašel, dušnost, infekce dýchacích cest (nosu, krku, plic) 

Ucpaný nos, kýchání a/nebo rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida) 

Bolesti žaludku/břicha, pocit na zvracení 

Infekce močových cest, inkontinence moči (neschopnost kontrolovat močení), zánět močového 
měchýře (cystitida) 

Ospalost, celková slabost, bolest na hrudníku 

Zažívací obtíže, sucho v ústech 

Svědění 

Bolest zad, bolest svalů 

Příznaky podobné chřipce 

 
Méně časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 osob 

Alergické reakce 

Zácpa, nadýmání, zánět žaludku a střev (gastroenteritida), průjem  

Bolest nebo nepříjemný pocit při močení, zvýšená frekvence močení, krev v moči 

Zánět kloubů (dna), bolest kloubů, celková bolest 

Nespavost, neklid, úzkost, deprese nebo nervozita 

Snížený nebo změněný hmat nebo cit v rukou a nohou 

Zvýšená chuť k jídlu nebo ztráta chuti k jídlu, přibývání na váze 

Krvácení z nosu 

Kožní vyrážka 

Zvonění nebo šum v uších, třes 

Bolest na hrudi, srdeční infarkt 

Selhání/neschopnost dosáhnout erekci 

Otok obličeje 

Zvýšení hodnot jaterních enzymů, které může mít vliv na některá lékařská vyšetření 

mozkový infarkt 

Krátkodobá ztráta vědomí 

 
Vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 1 000 osob 

Zvýšená četnost močení 

Svalové křeče, svalová slabost 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 000 osob 

Mdloba nebo závratě způsobené nízkým krevním tlakem při vstávání ze sedu nebo lehu 

Hepatitida (zánět jater) nebo porucha žlučových cest 

Zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) 

Kopřivka, vypadávání vlasů, červené nebo fialové skvrny na kůži, krvácení pod kůži 

Brnění nebo necitlivost rukou a nohou 

Únava, malátnost 

Rozmazané vidění 

Návaly horka 

Poruchy při močení, nucení na močení v noci, zvýšený objem vyloučené moči 

Nepříjemný pocit nebo zvětšení prsů u mužů 

Nízký  počet  bílých  krvinek  nebo  krevních  destiček,  který  může  vést  ke  vzniku  modřin  nebo 
snadnému krvácení 

Poruchy srdečního rytmu, zpomalený srdeční tep 

Zúžení průdušek 

 

 

 

Přetrvávající bolestivá erekce penisu. Vyhledejte akutní lékařské ošetření. 

 
Není známo, četnost nelze z dostupných údajů určit 

Malé množství spermatu nebo žádné sperma ejakulované při sexuálním vyvrcholení, zakalená 
moč po sexuálním vyvrcholení 

Mohou  se  objevit  oční  problémy  během  operace  katarakty  (zákalu  oční  čočky).  Viz  bod 
„Upozornění a opatření“. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Kamiren uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Kamiren obsahuje 

Léčivou  látkou  je  doxazosinum.  Jedna  tableta  obsahuje  doxazosinum  2  mg  nebo  4  mg  (jako 
doxazosini mesilas 2,43 mg nebo 4,86 mg). 

Dalšími  složkami  (pomocnými  látkami)  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu, magnesium-stearát, natrium-lauryl-sulfát, monohydrát laktosy. 

 
Jak přípravek Kamiren vypadá a co obsahuje toto balení 
KAMIREN  2:  bílé,  kulaté  ploché  tablety  se  zkosenými  hranami  a  s  půlicí  rýhou  na  jedné  straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
KAMIREN  4:  bílé,  kulaté  ploché  tablety  se  zkosenými  hranami  a  s  půlicí  rýhou  na  jedné  straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
20 a 30 tablet á 2 mg 
20 a 30 tablet á 4 mg 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 

 

 

 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 2. 2017. 

Recenze

Recenze produktu KAMIREN 4 TBL 30X4MG

Diskuze

Diskuze k produktu KAMIREN 4 TBL 30X4MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám