Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na minerály

KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11993

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok

sp.zn. sukls158388/2012

Příbalová informace: informace pro pacienta

Kalium chloratum Léčiva 7,5%

Injekční roztok Kalii chloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Kalium chloratum Léčiva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kalium chloratum Léčiva používat
 3. Jak se přípravek Kalium chloratum Léčiva používá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Kalium chloratum Léčiva uchovávat
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Kalium chloratum Léčiva a k čemu se používá

Kalium (draslík) je základní kation nitrobuněčné tekutiny, má rozhodující roli při mnoha fyziologických pochodech, např. při přenosu nervového impulzu, při svalovém stahu, při udržování normální funkce ledvin, pomáhá při regulaci osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy. Kalium chloratum Léčiva je využíván hlavně k náhradě nedostatku draslíku, ať už vznikl metabolicky, podáním saluretik (močopudné léky) či jinak.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kalium chloratum Léčiva

používat

Nepoužívejte přípravek

Kalium chloratum Léčiva - Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku.

 • Při poklesu ledvinných funkcí.
 • Při nadměrném poškození tkání (úrazy, popáleniny).
 • Při akutní dehydrataci (nedostatku tekutin).
 • Při metabolické acidóze (překyselení vnitřního prostředí organismu).
 • Při nedostatečné funkci nadledvinek.
 • Při současné léčbě kalium šetřícími diuretiky.

Upozornění a opatření

 • V průběhu delšího a opakovaného podávání draslíku infuzí je třeba sledovat ledvinné funkce a pH séra. Zvláště starší pacienti jsou více ohroženi vysokou hladinou draslíku v krvi, protože schopnost ledvin vylučovat draslík ve stáří se snižuje.
 • Při nedostatečně kontrolované cukrovce, při některých poruchách srdečního rytmu (tzv. síňokomorové blokádě II. - III. stupně), genetickém onemocnění svalů (myotonia congenita či familiární periodická paralýza) je třeba zvážit poměr možného rizika a prospěchu.
 • Kalium chloratum se nesmí přidávat do mannitolu, ke krvi a krevním přípravkům, ani k roztokům s obsahem aminokyselin a lipidů.

Další léčivé přípravky a přípravek Kalium chloratum Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Kalium chloratum Léčiva je nutno podávat velmi opatrně při současné terapii léky, které zvyšují hladinu draslíku, jako nesteroidní protizánětlivé látky (indomethacin), beta-blokátory (léky na léčbu některých srdečních onemocnění nebo vysokého krevního tlaku), heparin (látka snižující srážení krve), digoxin, ACE inhibitory, blokátory angiotenzinu II, inhibitory reninu (vše léky na léčbu vysokého krevního tlaku), blokátory účinku aldosteronu (léky na léčbu vysokého krevního tlaku), kalium šetřící diuretika.

Přípravek Kalium chloratum Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem

Při používání tohoto přípravku můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství, kojení a plodnost

Chlorid draselný je přirozená součást lidských tkání a tekutin. Protože vysoké nebo nízké hladiny draslíku mohou negativně ovlivnit srdeční funkce matky nebo plodu, je třeba při substituční terapii draslíkem pečlivě sledovat jeho sérové hladiny. Jestliže sérové hladiny u matky jsou udržovány ve fyziologických hranicích, substituční terapie draslíkem nepředstavuje žádné riziko pro kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

3. Jak se přípravek Kalium chloratum Léčiva používá

Dávkování je individuální podle hladiny draslíku v séru. Přípravek Kalium chloratum Léčiva podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál do žíly. Injekce přípravku Kalium chloratum Léčiva si neaplikujte sami.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Kalium chloratum Léčiva, než jste měl(a)

Může se stát, že budete mít vysokou hladinu draslíku v krvi, což se může projevovat následovně: zpomalený srdeční tep, který může vést až k srdeční zástavě, svalová slabost až ochrnutí, únava, brnění končetin.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Kalium chloratum Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek Kalium chloratum Léčiva, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (změna zabarvení, viditelné částice v roztoku).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Kalium chloratum Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je kalii chloridum (chlorid draselný). Jeden ml injekčního roztoku obsahuje kalii chloridum 75 mg (1 mmol K + a 1 mmol Cl

). Pomocnou látkou je voda na injekci.

Jak přípravek Kalium chloratum Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok bez viditelných částic. Velikost balení: 5 ampulí po 10 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.9.2015.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 11993
Kód EAN: 8594739031159
Kód SÚKL: 2486
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Prevence a léčba hypokalémie, zvláště je-li spojená s hypochloremickou alkalózou; ztráty draslíku způsobené zvracením, na podkladě nefrotického syndromu, při podávání diuretik s kaliuretickým účinkem, zvláště při kombinaci s digitálisovými glykosidy, při dlouhodbé léčbě vysokými dávkami kortikosteroidů, při ileu, hyperaldosteronizmu, traumatech a po těžkých operacích. Přípravek lze použít u dospělých i dětí.

Příbalový leták

KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám