Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na minerály

KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11993

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 11993
Kód EAN: 8594739031159
Kód SÚKL: 2486
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Prevence a léčba hypokalémie, zvláště je-li spojená s hypochloremickou alkalózou; ztráty draslíku způsobené zvracením, na podkladě nefrotického syndromu, při podávání diuretik s kaliuretickým účinkem, zvláště při kombinaci s digitálisovými glykosidy, při dlouhodbé léčbě vysokými dávkami kortikosteroidů, při ileu, hyperaldosteronizmu, traumatech a po těžkých operacích. Přípravek lze použít u dospělých i dětí.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls158388/2012 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 
 

Kalium chloratum Léčiva 7,5% 

Injekční roztok 

Kalii chloridum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Kalium chloratum Léčiva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kalium chloratum Léčiva používat 

3. 

Jak se přípravek Kalium chloratum Léčiva používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Kalium chloratum Léčiva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Kalium chloratum Léčiva a k čemu se používá 

 
Kalium (draslík) je základní kation nitrobuněčné tekutiny, má rozhodující roli při mnoha 
fyziologických pochodech, např. při přenosu nervového impulzu, při svalovém stahu, při udržování 
normální funkce ledvin, pomáhá při regulaci osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy. Kalium 
chloratum Léčiva je využíván hlavně k náhradě nedostatku draslíku, ať už vznikl metabolicky, 
podáním saluretik (močopudné léky) či jinak. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Kalium chloratum Léčiva 
používat
 

 

Nepoužívejte přípravek Kalium chloratum Léčiva 

Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku. 

Při poklesu ledvinných funkcí. 

Při nadměrném poškození tkání (úrazy, popáleniny). 

Při akutní dehydrataci (nedostatku tekutin). 

Při metabolické acidóze (překyselení vnitřního prostředí organismu). 

Při nedostatečné funkci nadledvinek. 

Při současné léčbě kalium šetřícími diuretiky. 

 
Upozornění a opatření 
-  V průběhu delšího a opakovaného podávání draslíku infuzí je třeba sledovat ledvinné funkce a pH 

séra. Zvláště starší pacienti jsou více ohroženi vysokou hladinou draslíku v krvi, protože 
schopnost ledvin vylučovat draslík ve stáří se snižuje. 

 

-  Při nedostatečně kontrolované cukrovce, při některých poruchách srdečního rytmu 

(tzv. síňokomorové blokádě II. – III. stupně), genetickém onemocnění svalů (myotonia congenita 
či familiární periodická paralýza) je třeba zvážit poměr možného rizika a prospěchu. 

-  Kalium chloratum se nesmí přidávat do mannitolu, ke krvi a krevním přípravkům, ani k roztokům 

s obsahem aminokyselin a lipidů. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Kalium chloratum Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Kalium chloratum Léčiva je nutno podávat velmi opatrně při současné terapii léky, které zvyšují 
hladinu draslíku, jako nesteroidní protizánětlivé látky (indomethacin), beta-blokátory (léky na léčbu 
některých srdečních onemocnění nebo vysokého krevního tlaku), heparin (látka snižující srážení krve), 
digoxin, ACE inhibitory, blokátory angiotenzinu II, inhibitory reninu (vše léky na léčbu vysokého 
krevního tlaku), blokátory účinku aldosteronu (léky na léčbu vysokého krevního tlaku), kalium šetřící 
diuretika. 
 
Přípravek Kalium chloratum Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem 
Při používání tohoto přípravku můžete jíst a pít normálně. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Chlorid draselný je přirozená součást lidských tkání a tekutin. Protože vysoké nebo nízké hladiny 
draslíku mohou negativně ovlivnit srdeční funkce matky nebo plodu, je třeba při substituční terapii 
draslíkem pečlivě sledovat jeho sérové hladiny. 
Jestliže sérové hladiny u matky jsou udržovány ve fyziologických hranicích, substituční terapie 
draslíkem nepředstavuje žádné riziko pro kojené dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje pozornost. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Kalium chloratum Léčiva používá 

 
Dávkování je individuální podle hladiny draslíku v séru. 
Přípravek Kalium chloratum Léčiva podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál do žíly. 
Injekce přípravku Kalium chloratum Léčiva si neaplikujte sami. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Kalium chloratum Léčiva, než jste měl(a) 
Může se stát, že budete mít vysokou hladinu draslíku v krvi, což se může projevovat následovně: 
zpomalený srdeční tep, který může vést až k srdeční zástavě, svalová slabost až ochrnutí, únava, 
brnění končetin. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Kalium chloratum Léčiva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte přípravek Kalium chloratum Léčiva, pokud si všimnete viditelných známek snížené 
jakosti (změna zabarvení, viditelné částice v roztoku). 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Kalium chloratum Léčiva obsahuje 
Léčivou látkou je kalii chloridum (chlorid draselný). Jeden ml injekčního roztoku obsahuje kalii 
chloridum 75 mg (1 mmol K

+

a 1 mmol Cl

-

). 

Pomocnou látkou je voda na injekci. 
 
Jak přípravek Kalium chloratum Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: čirý bezbarvý roztok bez viditelných částic. 
Velikost balení: 5 ampulí po 10 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16.9.2015. 
 

Recenze

Recenze produktu KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu KALIUM CHLORATUM LÉČIVA 7.5% 5X10ML 7.5% Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám