Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

JODID 100 100 Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19702

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 19702
Kód EAN: 4022536645575
Kód SÚKL: 61158
Co je Jodid 100 a k čemu se používá Jodid 100 se užívá při prevenci zvětšení (strumy) a poruchy činnosti štítné žlázy z nedostatku jodu ve všech věkových skupinách a zejména pak v těhotenství, během kojení, u uměle živených kojenců (neobsahuje-li mléčná nebo další výživa dostatečný jodový přídavek) a během dospívání. Dále se užívá při léčbě již přítomné strumy z nedostatku jodu u všech věkových skupin.

Příbalový leták

1/4 

sp.zn. sukls154900/2012 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Jodid 100 mikrogramů 

tablety 

iodidum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-      Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo    

    lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
    v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Jodid a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid užívat  

3. 

Jak se přípravek Jodid užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Jodid uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Jodid a k čemu se používá 

 
Přípravek Jodid se užívá v rámci ochranných opatření při předcházení vzniku strumy (zvětšení štítné 
žlázy) a poruch činnosti štítné žlázy, které vznikají při nedostatku jodu v potravě. Přípravek Jodid se 
používá ve všech věkových skupinách a zejména pak v těhotenství, v období kojení, u uměle živených 
kojenců  (neobsahuje-li  mléčná  nebo  další  výživa  dostatečný  jodový  přídavek)  a  během  dospívání. 
Dále se používá k léčbě již přítomné strumy z nedostatku jodu ve všech věkových skupinách. Používá 
se také v rámci ochranných opatření po skončení léčby nebo po částečném chirurgickém odstranění 
strumy. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jodid užívat  

 
Neužívejte přípravek Jodid  
-  jestliže jste alergický(á) na iodidum nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v bodě 

6) 

-  jestliže máte zvýšenou činnost štítné žlázy 
-  jestliže máte subklinickou hypertyreózu (zvýšená činnost štítné žlázy bez příznaků onemocnění) 

s dávkami jodu nad 150 mikrogramů/den 

-  jestliže  máte  nezhoubný  nádor  (autonomní  adenom)  štítné  žlázy  či  trpíte  funkčními  poruchami 

štítné žlázy  

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Jodid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek se nemá užívat, jestliže máte dostatečný přívod jodu v potravě (nad 150 mikrogramů jodu 
denně). 
Neužívejte přípravek Jodid dva měsíce před plánovanou léčbou radiojodem. 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Jodid  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které budete užívat a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Bez porady s lékařem neužívejte současně jiné přípravky s obsahem jodu (např. některé 
multivitaminové přípravky s minerály). Nadbytek jodu omezuje účinek léčby zvýšené funkce 
štítné žlázy (např. karbimazolem, propycilem). Vychytávání jodu štítnou žlázou je blokováno 
perchlorátem a thiokyanátem (při koncentraci přes 5 mg/dl v krvi je zastaveno). 
 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V  průběhu těhotenství  a  v období  kojení  je  potřeba  jodu  zvýšená.  Dostatečný  přísun  jodu  (200 
mikrogramů/den)  je  tedy  obzvláště  důležitý.  Jod  je  vylučován  do  mateřského  mléka.  V průběhu 
těhotenství  a  v období  kojení  nemají  být  podávány  velmi  vysoké  dávky  jodu  v důsledku  vysoké 
citlivosti štítné žlázy plodu a novorozence na jod. Výjimkou je podávání vysoké dávky jodu v případě 
radiační nehody nebo havárie. O dávkování a délce podávání přípravku vždy rozhodne lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Jodid nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Jodid 
Přípravek obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se 
svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Jodid užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávku přípravku vždy určí předepisující lékař podle věkové skupiny a dalších okolností. 
 
Profylaxe strumy při nedostatku jodu 
Doporučená  dávka  u  kojenců  a  dětí  je  50  –  100  mikrogramů  jodu/den  (1/2  až  1  tableta  přípravku 
Jodid). Dospívající a dospělí užívají 100 – 200 mikrogramů jodu/den (1 až 2 tablety přípravku Jodid). 
V průběhu těhotenství a v období kojení je doporučená dávka 100 – 200 mikrogramů jodu/den (1 až 2 
tablety přípravku Jodid) 
 
Profylaxe recidivy (návratu onemocnění) strumy po skončení léčby či chirurgickém zákroku 
Doporučená dávka je 100 – 200 mikrogramů jodu/den (jedna až dvě tablety přípravku Jodid). 
 
Léčba strumy 
Doporučená dávka pro novorozence a děti je 100 – 200 mikrogramů /den (1 – 2 tablety 
přípravku Jodid). U dospívajících a dospělých je doporučená dávka 200 mikrogramů /den 
(2 tablety přípravku Jodid). 
 
Tablety je vhodné zapít tekutinou. Novorozencům a kojencům se tablety podávají rozdrcené 
nebo rozpuštěné v malém množství čaje. Tablety přípravku Jodid se z preventivních i léčebných 
důvodů užívají obvykle po dobu několika měsíců až jednoho roku. 
V určitých případech se užívají celoživotně. Vždy je však nutné, aby užívání tablet přípravku Jodid 
bylo doporučeno a sledováno lékařem.  
 
 


Jestliže jste užil(a) více přípravku Jodid, než jste měl(a). 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Jodid, než jste měl(a), informujte o tom ihned svého lékaře. Váš 
 lékař se rozhodne, jaká opatření budou nutná. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Jodid 
 
 
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Užijte  svou  obvyklou 
dávku další den ráno. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Jodid  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Jodid  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nežádoucí účinky se při dodržování doporučeného dávkování neočekávají. Pouze při výskytu větších 
autonomních  ložisek  ve  štítné  žláze  nelze  vyloučit  při  denních  dávkách  150  mikrogramů  a  vyšších 
vznik hypertyreózy (zvýšené funkce štítné žlázy). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Jodid uchovávat  

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Přípravek Jodid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“ 
a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Jodid obsahuje 
 

-  Léčivou látkou je  iodidum. Jedna tableta obsahuje iodidum100 mikrogramů (což odpovídá kalii 

iodidum 130,8 mikrogramů). 
 

-  Pomocnými  látkami  jsou  magnesium-stearát,  mikrokrystalická  celulóza,  koloidní  bezvodý  oxid 

křemičitý, kukuřičný škrob, celulózový prášek, monohydrát laktózy. 
 

Jak přípravek Jodid vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Tablety přípravku Jodid jsou téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenou hranou, půlicí rýhou 
na obou stranách a označením EM 33 na jedné straně. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky 
Velikost balení: 100 tablet v průhledném bezbarvém blistru a krabičce.

 

 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Merck KGaA, Frankfurterstrasse 250, Darmstadt, Německo 
 
Výrobce: 
Merck KGaA,  
Frankfurterstrasse 250, 
Darmstadt,  
Německo 
 
Merck KGaA & Co. Werk Spittal,  
Hösslgasse  20, 
Spittal /Drau,  
Rakousko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 16.11.2016 
 
 

Recenze

Recenze produktu JODID 100 100 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu JODID 100 100 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám