Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Abbott Laboratories, s.r.o.
Kód výrobku: 18002
Kód EAN: 4032046000252
Kód SÚKL: 71950
Držitel rozhodnutí: Abbott Laboratories, s.r.o.
Přípravek se užívá k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného prokrvení srdečního svalu), dále k léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou srdeční činností a k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Přípravek se dále užívá k předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v minulosti. Přípravek je určen k léčbě dospělých.

Příbalový leták

1/6
sp.zn.: sukls263599/2011


Příbalová informace: informace pro pacienta

Isoptin SR 240 mg
tablety s prodlouženým uvolňováním
verapamili hydrochloridum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Isoptin SR 240 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isoptin SR 240 mg užívat
3. Jak se přípravek Isoptin SR 240 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Isoptin SR 240 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Isoptin SR 240 mg a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku - verapamil - omezuje vstup vápníku do buněk hladkého svalstva cév,
svalových buněk, ale i srdečního převodního systému. Tím vyvolává rozšíření cév, zejména cév
zásobujících srdeční sval a zpomaluje vedení vzruchu v srdci.
Již první den léčení nastává pokles krevního tlaku; působení léku zůstává i při dlouhodobé léčbě
zachováno.

Přípravek se používá k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku nedostatečného
prokrvení srdečního svalu), dále k léčbě některých poruch srdečního rytmu spojených s rychlou
srdeční činností a k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze). Přípravek se dále používá k
předcházení vzniku srdečního infarktu u pacientů, kteří měli srdeční infarkt v minulosti.

Přípravek je určen k léčbě dospělých a dospívajících s tělesnou hmotností vyšší než 50 kg.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isoptin SR 240 mg užívat

Neužívejte přípravek Isoptin SR 240 mg:
jestliže jste alergický(á) na verapamil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
při srdečně-oběhovém šoku,
po akutním srdečním infarktu s komplikacemi,
při městnavém srdečním selhání,
při těžkých poruchách vedení vzruchu (síňo-komorový blok II. a III. stupně, syndrom chorého
sinu), kromě pacientů s kardiostimulátorem,
2/6
při kmitání a míhání síní (flutter a fibrilace síní) při současně zrychleném převodu vzruchu ze
síní na komory, např. tzv. WPW-syndrom nebo Lown-Ganong-Levinův syndrom.

Upozornění a opatření
Pokud máte některé z níže uvedených onemocnění, Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem
Isoptin SR 240 mg pravidelně sledovat:
při síňo-komorovém bloku I. stupně,
při pomalé tepové frekvenci,
při nízkém krevním tlaku,
při těžké poruše funkce jater.
při onemocnění s poruchou nervosvalového přenosu (mystenia gravis, Lambert-Eatonův
syndrom, pokročilá Duchennova svalová dystrofie)
při poruše funkce ledvin

V době těhotenství a kojení může být přípravek užíván, jen pokud je to nezbytně nutné (viz níže).

Před užitím přípravku Isoptin SR 240 mg se poraďte se svým lékařem nebo, lékárníkem

Děti a dospívající
Vzhledem k vysokému obsahu léčivé látky je tento přírpavek určen pouze pro dospělé a dospívající
s tělesnou hmotností nad 50 kg

Další léčivé přípravky a přípravek Isoptin SR 240 mg
Účinky přípravku Isoptin SR 240 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat.

Před zahájením užívání přípravku Isoptin SR 240 mg se poraďte se svým lékařem, jestliže užíváte
některý z následujících léků:
beta-blokátory (léčiva užívaná k léčbě srdečních onemocnění)
antiarytmika (přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu)
- při užívání těchto léků společně s přípravkem Isoptin SR 240 mg může dojít ke
zhoršení vedenívzruchu v srdci a k výraznějšímu snížení tlaku krve
chinidin (k léčbě srdečního rytmu)- společné užívání s přípravkem Isoptin SR 240 mg může u
pacientů s kardiomyopatií zbytněním srdce-vést ke snížení tlaku krve a plicnímu otoku)
antihypertenziva, např. prazosin (k léčbě vysokého tlaku krve)
diuretika (močopudné léky)
vazodilatancia (léky rozšiřující cévy používané k léčbě vysokého tlaku krve)
digoxin (používaný k léčbě srdečního selhání)
lithium (k léčbě duševních onemocnění)
simvastatin, lovastatin, atorvastatin (ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)
cyklosporin (používaný k potlačení imunitní reakce po transplantacích)
theofylin (léčivo užívané k léčbě průduškového astmatu),
rifampicin (léčivo užívané k léčbě tuberkulózy)
karbamazepin, fenobarbital (k léčbě epilepsie)
midazolam (k léčbě úzkosti nebo nespavosti)
cimetidin nebo ranitidin (léčiva tlumící tvorbu žaludeční šťávy)
klarithromycin (k léčbě infekcí)
kyselina acetylsalicylová (používaná ke snížení horečky nebo k léčbě bolesti)
kolchicin (k léčbě dny)- současné užívání s přípravkem Isoptin SR 240 mg se nedoporučuje
přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum)

Upozorněte lékaře, že užíváte přípravek Isoptin SR 240 mg:
3/6
pokud máte podstoupit chirugický zákrok (Isoptin SR 240 mg může zesílit účinek
myorelaxancií- léků k uvolnění svalů, používaných při narkóze)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.


Přípravek Isoptin SR 240 mg s jídlem, pitím a alkoholem
Isoptin SR 240 mg zesiluje účinek alkoholu.Při užívání přípravku Isoptin SR 240 mg nepijte
alkoholické nápoje
Během léčby by neměly být užívány potraviny a nápoje obsahující grapefruit.

Těhotenství a kojení

Těhotenství
Nejsou k dispozici dostatečné údaje o podávání verapamilu těhotným ženám, z tohoto důvodu by
tento přípravek neměl být v těhotenství užíván, pokud to není nutné.
Kojení:
Jsou k dispozici pouze omezené údaje o podávání přípravku u kojících žen, které naznačují, že
poměrná dávka pro kojené dítě je nízká, podávání verapamilu při kojením je tedy možné. Nicméně,
z důvodu možného rizika nežádoucích účinků u kojených dětí, by verapamil neměl být při kojení
užíván, pokud to není nutné.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

V závislosti na individuální odpovědi pacienta na léčbu může přípravek ovlivnit schopnost
řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje nebo pracovat za zvýšených bezpečnostních
podmínek. To platí zejména na začátku léčby, při zvyšování dávky nebo při změně léčby a
rovněž při současné konzumaci alkoholu.
V těchto případech neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Isoptin SR 240 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


Dávkování
Dávkování verapamilu je individuální. Dávku určí lékař s přihlédnutím ke stavu pacienta.

Při dlouhodobé léčbě by neměla být překročena denní dávka 480 mg verapamil-hydrochloridu, tj. 2
tablety přípravku Isoptin SR 240 mg (krátkodobé překročení této dávky je možné).

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg:
Léčba anginy pectoris
Doporučená dávka přípravku Isoptin SR 240 mg je 240 - 480 mg verapamil- hydrochloridu denně ,
užitých ve 2 dílčích dávkách. (tj. 1/2 - 1 tableta přípravku Isoptin SR SR 240 mg dvakrát denně,
s časovým odstupem 12 hodin

Léčba vysokého tlaku krve
4/6
Doporučená úvodní dávka je 240 mg verapamil- hydrochloridu denně (1 tableta přípravku Isoptin SR
240 mg SR 240 mg), užitých ráno. U pacientů, u kterých je žádoucí obzvláště pomalý pokles krevního
tlaku, je možno léčbu zahájit dávkou 120 mg denně (tj. 1/2 tablety přípravku Isoptin SR 240 mg).
V případě nedostatečného účinku může lékař dávku zvýšit na 1 tabletu přípravku Isoptin SR 240 mg
dvakrát denně, s časovým odstupem 12 hodin.

Léčba poruch srdečního rytmu
Doporučená dávka je 240-480 mg verapamil- hydrochloridu denně užitých ve dvou dílčích dávkách
(tj. 1/2 - 1 tableta přípravku Isoptin SR 240 mg dvakrát denně, s časovým odstupem 12 hodin).

Pacienti s poruchou funkce jater
U pacientů s poruchou funkce jater může být, v závislosti na stupni postižení, zesíleno a prodlouženo
působení verapamilu z důvodu zpomaleného odbourávání léku. V těchto případech musí lékař
nastavit dávkování zvlášť pečlivě a léčbu začít nízkými dávkami verapamilu.

Způsob podání
Tablety se polykají celé, s dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody, nesmí se zapíjet
grapefruitovou šťávou!), nejlépe při jídle nebo krátce po něm. Tablety necucejte, nežvýkejte ani
nedrťte.
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Délka léčby
Doba užívání přípravku není časově omezena. Tento přípravek lze užívat dlouhodobě.

Ukončení léčby
Při vysazování přípravku, zejména pokud byl podáván dlouhodobě, je třeba postupovat s opatrností a
dávku snižovat postupně.


Jestliže jste užil(a) více přípravku Isoptin SR 240 mg, než jste měla(a)
Při předávkování může dojít k nadměrnému snížení tlaku krve, srdečnímu selhání a
poruchám srdečního rytmu.
Pokud jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc nebo
lékařskou pohotovost nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Isoptin SR 240 mg
Je důležité, abste užíval(al tento přípravek každý den, nejlépe ve stejnou dobu tak, jak určil lékař.
Pokud zapomenete tabletu užít, užijte ji jakmile si vzpomenete a dále pokračujte v užívání v obvyklou
dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste zapomněl(a) užít více tablet, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Isoptin SR 240 mg
Bez porady s lékařem přípravek nevysazujte. Léčbu, zejména po dlouhodobém podávání, je třeba
ukončovat postupným snižováním dávek. Poraďte se se svým lékařem.


Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo
lékárníka

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 10)
bolesti hlavy
5/6
závratě
zpomalení srečního tepu
návaly horka/zrudnutí v obličeji
snížení tlaku krve
zácpa
nevolnost
otoky končetin

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta ze 100)
bušení srdce
zrychlení srdečního tepu
bolest břicha
únava

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se objevit až u 1 pacienta z 1000)
pocity brnění
třes
spavost
zvonění v uších (tinitus)
zvracení
zvýšené pocení


Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit)
reakce přecitlivělosti ( kopřivka, svědění, otoky na kůži a sliznicích, až závažné reakce jako
vyrážka s tvorbou puchýřů, Stevens- Johnsonův syndrom, erythema multiforme, zúžení
průdušek- bronchospasmus).
Pokud se u Vás vyskytne reakce přecilivělosti (rozsáhlá vyrážka, otoky rtů, sliznic úst nebo
hrdla, dušnost) vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc nejbližší lékařské pohotovosti
poruchy koordinace
ochrnutí
záchvaty
závrať
síňo- komorový blok I.,II.,III. stupně (porucha převodu vzruchu v srdci)
srdeční selhání
srdeční zástava
nepravidelný rytmus (vynechání tepu)
nepříjemné pocity v břiše
změny na sliznici dásní v ústech
neprůchodnost střev
vypadávání vlasů
zčervenání kůže
bolesti kloubů a svalů
svalová slabost
poruchy erekce
vylučování mléka u nekojících žen (galaktorea), zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi
zvětšní prsů u mužů
zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi


6/6
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Isoptin SR 240 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Isoptin SR 240 mg obsahuje
Léčivou látkou je erapamili hydrochloridum. 1 tableta obsahuje 240 mg v 1 tabletě.
Dalšími složkami jsou: čištěná voda, zeleň laková (E 104/132), makrogol 400, makrogol 6000,
magnesium-stearát, hypromelosa 2910, mikrokrystalická celulosa, upravený montanní vosk, natrium-
alginát, povidon 30, mastek, oxid titaničitý (E171).

Jak přípravek Isoptin SR 240 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Pří pravek Isoptin SR 240 mg jsou světle zelené, podlouhlé, bikonvexní potahované tablety,
na jedné straně půlicí rýha a 2 loga, na druhé straně půlicí rýha.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Tablety jsou baleny v bezbarvých, průhledných PVC/PVDC-Al blistrech a krabičce.

Velikost balení:
30 nebo 100 tablet s prodlouženým uvolňováním

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci
Abbott GmbH Co. KG, Wiesbaden, Německo

Výrobce
AbbVie Deutschland GmbH Co. KG, Ludwigshafen, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
11.9.2013

Recenze

Recenze produktu ISOPTIN SR 240 MG 30X240MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu ISOPTIN SR 240 MG 30X240MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze