Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

ISOPRINOSINE 50X500MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 80045

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A
Kód výrobku: 80045
Kód EAN: 8594054500019
Kód SÚKL: 107676
Držitel rozhodnutí: LUSOMEDICAMENTA-SOCIEDADE TECNICA FARMACEUTICA S.A
- Léčba stavů spojených se snížením imunity, zejména poruch buněčné imunity provázených vleklými (protrahovanými) nebo opakovanými virovými infekcemi; - opakované (recidivující) opary na rtech nebo genitáliích (herpes labialis a progenitalis); - pásový opar (herpes zoster), plané neštovice; - spalničky; - subakutní sklerotizující panencefalitida (zánět mozku); - virová onemocnění vyvolaná cytomegalovirem nebo virem Epstein-Barrové; - kondylomy virového původu na kůži kolem genitálu a řitě (condylomata acuminata), infekce vyvolané human papilloma virem (HPV) postihující vulvu, vaginu nebo děložní hrdlo. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti od 1 roku.

Příbalový leták

1/4

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls93024/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ISOPRINOSINE

tablety

(inosinum pranobexum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento  přípravek  byl  předepsán  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a  to  i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-

Pokud  se  kterýkoli  z nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 
svému lékaři nebo lékárníkovi.  

V příbalové informaci naleznete:
1.

Co je Isoprinosine a k čemu se používá

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Isoprinosine užívat

3.

Jak se Isoprinosine užívá

4.

Možné nežádoucí účinky

5.

Jak uchovávat Isoprinosine 

6.

Další informace

1.

CO JE ISOPRINOSINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Isoprinosine je přípravek zvyšující přirozenou  obranyschopnost organismu a posilující  jeho  imunitní 
odpověď vůči virovým infekcím. Působí zejména na složky buněčné imunity. Má rovněž protivirový 
účinek.

Indikace
-

léčba  stavů  spojených  se  snížením  imunity,  zejména  poruch  buněčné  imunity  provázených 
vleklými (protrahovanými) nebo opakovanými virovými infekcemi

-

opakované  (recidivující)  opary  na  rtech  nebo  zevních  pohlavních  orgánech  (herpes  labialis  a 
progenitalis)

-

pásový opar (herpes zoster), plané neštovice

-

spalničky

-

subakutní sklerotizující panencefalitida (zánět mozku)

-

virová onemocnění vyvolaná cytomegalovirem nebo virem Epstein-Barrové

-

výrůstky  podobné  bradavicím  virového  původu  na  kůži  kolem  genitálu  a  řitě  (condylomata 
acuminata),  infekce  vyvolané  human  papilloma  virem  (HPV)  postihující  zevní  rodidla,  pochvu
nebo děložní hrdlo

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti od 1 roku.

2.

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  ISOPRINOSINE  
UŽÍVAT

Neužívejte Isoprinosine 
-

jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  inosin  pranobex  nebo  na  jakoukoli  pomocnou  látku 
přípravku Isoprinosine (viz seznam pomocných látek v bodu 6)

-

pokud trpíte dnou nebo Vám bylo řečeno, že máte zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi

2/4

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Isoprinosine je zapotřebí
Isoprinosine  může  přechodně  zvyšovat  hladinu  kyseliny  močové  v  séru  a  její  vylučování  močí, 
zejména u mužů a starších osob obojího pohlaví. Hodnoty však obvykle nepřesahují meze normálních 
hodnot.  Jejich  zvýšení  je  výsledkem  odbourávání  jedné  ze  složek  přípravku,  nikoliv  zásahem  do 
enzymatického systému nebo do činnosti ledvin.
Přípravek je třeba užívat se zvýšenou opatrností při dně (při akutních příznacích dny se užívat nesmí!), 
zvýšených  hodnotách  močové  kyseliny  v krvi,  ledvinových  kamenech  a  závažných  onemocněních 
ledvin.  Ve  všech  těchto  případech  se  doporučuje  pravidelné  sledování  sérových  hladin  kyseliny 
močové.
Při dlouhodobém nepřerušovaném podávání (3 měsíce nebo déle) by měla být pravidelně kontrolována 
kyselina močová v krvi a moči, funkce ledvin, jaterní testy a krevní obraz.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

V případě léčby léky potlačujícími imunitní reakce může být podávání Isoprinosinu zahájeno až po 
jejím ukončení. Přípravek se nikdy nepodává současně s těmito léky, aby se předešlo vzájemnému 
působení a snížení požadovaného léčebného účinku.
Pravidelné sledování hladin kyseliny močové v krvi a moči je nutné při užívání v kombinaci s jinými 
léky, které mohou rovněž ovlivnit tento ukazatel, nebo s léky, které mohou mít negativní vliv na 
funkci ledvin. 
Opatrnosti je třeba při současné léčbě léky obsahujícími enzym xantinoxidázu a při současné léčbě 
močopudnými přípravky. 
Vhodnost současné jiné léčby musí vždy posoudit ošetřující lékař. Informujte jej proto o všech lécích, 
které užíváte nebo máte začít užívat, ať se jedná o lék na lékařský předpis nebo volně prodejný lék.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Léčba přípravkem v těhotenství nebo v období kojení je možná pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by Isoprinosine narušoval Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Isoprinosine 
Jednou  z pomocných  látek  v přípravku  je  pšeničný  škrob,  který  může  být  škodlivý  pro  pacienty 
s celiakií (zánětlivé onemocnění tenkého střeva vyvolané nesnášenlivostí lepku). Pacienti s alergií na 
pšeničný škrob by tento přípravek neměli užívat.

3.

JAK SE ISOPRINOSINE UŽÍVÁ

Přípravek  Isoprinosine  užívejte  vždy  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem.

Dávkování a způsob podání
Dávkování přípravku vždy určí lékař.
Pokud není určeno jinak, obvyklé dávkové schéma je následující:

Dospělí: 3–4 x denně (přes den) 2 tablety (50 mg/kg tělesné hmotnosti, nejvíce 4 g/den).

Děti  od  1  roku:  50  mg/kg  tělesné  hmotnosti  (1  tableta/10  kg  do  20  kg  tělesné  hmotnosti,  dále 
dávkování jako u dospělých pacientů).

Doba léčby
Akutní onemocnění:

3/4

Pro virová onemocnění s krátkodobým průběhem platí doporučení pokračovat ještě nejméně 1–2 dny 
po odeznění příznaků nebo déle podle doporučení lékaře.
Obvyklá doba léčby je 5–10 dní.

U virových infekcí vyžadujících dlouhodobější léčbu se v léčbě pokračuje ještě 1–2 týdny po vymizení 
příznaků, eventuálně déle podle doporučení lékaře.

Opakující se onemocnění:
Pro úvodní fázi léčby platí stejná doporučení jako pro léčbu akutních onemocnění. V udržovací léčbě 
lze  dávku  snížit  na  1–2  tablety  denně  (500–1 000  mg).  Projeví-li  se  první  známky  opakujícího  se 
onemocnění, je nutno se vrátit k dávkování užívanému u akutních stavů a pokračovat v něm nejméně 
1–2  dny  po  ústupu  klinických  příznaků.  Výše  uvedený  postup  je  možno  na  základě  posouzení 
klinického stavu ošetřujícím lékařem a jeho doporučení podle potřeby opakovat.

Zevní genitální kondylomy, infekce HPV:
Přípravek se podává v dávce 3x denně 2 tablety (3 g) po dobu 14–28 dnů buď samostatně, nebo spolu 
s jinými běžně užívanými léky nebo chirurgickým zákrokem.
U  pacientů  s vysokým  rizikem  recidiv  se  Isoprinosine  užívá  vždy  5  dní  v týdnu  ve  dvou  po  sobě 
následujících týdnech v měsíci po dobu tří měsíců, aby bylo dosaženo žádaného léčebného účinku.
Faktory „vysokého rizika“ recidiv kondylomů nebo změn na děložním hrdle zahrnují:
-

problém s genitálními HPV infekcemi trvající déle než 2 roky, neúspěch předchozí léčby

-

snížená  obranyschopnost  organismu  jako  důsledek  opakovaných  nebo  chronických  infekcí, 
pohlavně  přenosných  chorob,  chemoterapie  nádorového  onemocnění,  nadměrného  požívání 
alkoholu

-

nedostatečně léčená cukrovka

-

ekzémy

-

dlouhodobé užívání antikoncepčních léků

-

střídání více sexuálních partnerů nebo změna dlouhodobého partnera

-

častý sex

-

kouření

-

vyšší věk

-

snížení hodnot kyseliny listové v červených krvinkách.

Subakutní sklerotizující panencefalitida:
100  mg/kg  tělesné  hmotnosti/den  do  nejvyšší  dávky  3–4g/den,  bez  přerušování,  s pravidelným 
sledováním klinického stavu lékařem a jeho zhodnocením potřeby pokračovat v léčbě.

Při  potížích  s polykáním  je  možno  tablety  rozdrtit  a  rozpustit  v malém  množství  ochucené  tekutiny 
těsně před užitím.

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  Isoprinosine  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je přechodný vzestup hladin kyseliny močové v moči 
a v krvi, které se obvykle vracejí k výchozím hodnotám za několik dní po ukončení léčby. Zřídka se
mohou  vyskytnout  nevolnost,  zvracení,  nepříjemné  pocity  v nadbřišku,  zvýšení  hodnot  jaterních 
enzymů, zvýšení dusíku močoviny v krvi (BUN), svědění kůže, vyrážka, bolest hlavy, závratě, únava, 
vyčerpání, bolesti kloubů, ojediněle průjem, zácpa, nervozita, poruchy spánku, únava, častější močení.

Předávkování
Žádné příznaky předávkování nebyly dosud popsány.

4/4

Závažné  nežádoucí  účinky  s výjimkou  přechodného  zvýšení  kyseliny  močové  se  zdají 
nepravděpodobné vzhledem k výsledkům toxikologických studií u experimentálních zvířat. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi. 

5.

JAK UCHOVÁVAT ISOPRINOSINE 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C  v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 
životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co Isoprinosine obsahuje
Léčivá látka: inosinum pranobexum     500 mg v jedné tabletě
Pomocné látky: mannitol, pšeničný škrob, povidon, magnesium-stearát

Jak Isoprinosine vypadá a co obsahuje toto balení
Balení: 50 nebo 100 tablet (5 blistrů po 10 nebo 20 tabletách)

Držitel rozhodnutí o registraci
Ewopharma International, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Výrobce
Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmaceutica, S.A., Barcarena, Portugalsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 
17.5.2010

Překlad údajů uvedených na blistru
LOT: číslo šarže

EXP: použitelné do

Recenze

Recenze produktu ISOPRINOSINE 50X500MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ISOPRINOSINE 50X500MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám