Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

INSTILLAGEL GEL 10X6ML(STŘ.)

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21502

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: FARCO-PHARMA GMBH, KOLN
Kód výrobku: 21502
Kód EAN: 4025252335829
Kód SÚKL: 62392
Držitel rozhodnutí: FARCO-PHARMA GMBH, KOLN

Příbalový leták

sp. zn. sukls4060/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Instillagel Gel  

 

lidocaini hydrochloridum monohydricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v 
případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny v této příbalové informaci. Viz 
bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Instillagel a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Instillagel používat 

3. 

Jak se přípravek Instillagel používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Instillagel uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Instillagel a k čemu se používá 

 
Instillagel je sterilní sterilně zabalený kluzný prostředek ve stříkačce z umělé hmoty na jedno použití (6 a 
11 ml) s lokálně anestetickým, dezinfekčním a antibakteriálním účinkem. Zajistí hladké zavedení katétrů a 
nástrojů. 
 
Lidokain má lokálně znecitlivující účinek, chlorhexidin v kombinaci s hydroxybenzoáty působí usmrcení 
bakterií, čili brání zavlečení infekce a likviduje přítomné bakterie. 
 
Kluzný prostředek, dezinficiens a lokální anestetikum např. ke katetrizacím, sondážím, rovněž při 
operacích, při všech formách endoskopií, výměně píštělových katétrů, intubacích, také při zavádění 
umělého dýchání; k předcházení iatrogenních poranění na konečníku a tračníku. 
Vhodné rovněž v pediatrii. 
 
Sterilní jednoúčelová stříkačka s 6 ml Instillagelu může být nasazena v pediatrii, u žen a v dalších 
indikacích, například při výměně píštělových katetrů. 
 
11 ml dávka by měla být nasazena při sondáži, katetrizaci a endoskopii mužské močové trubice, protože 
toto množství kluzného prostředku odpovídá objemu mužské močové trubice. 
 
Instillagel je určen k použití u dospělých a dětí od 2 let věku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Instillagel používat 

 
Nepoužívejte přípravek Instillagel 
 

Jestliže jste alergický(á)  na léčivou látku  (anestetika amidového typu, chlorhexidin a alkylbenzoáty) 
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo nečistoty. 

Jestliže máte silně krvácející léze. 

Instillagel se nesmí používat u dětí do 2 let věku. 

 
Upozornění a opatření 
 
Přípravky obsahující lokální anestetika by se měly používat opatrně u pacientů se srdeční slabostí, jaterní 
insuficiencí a epileptiků. 
 
Požití Instillagelu může způsobit potíže při polykání kvůli znecitlivění. Znecitlivění jazyka a tváře může 
zvýšit možnost poranění kousnutím. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Instillagel 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Lidokain by se měl používat opatrně u pacientů užívajících antiarytmika (léky užívané při poruchách 
srdečního rytmu). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,  poraďte  se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V prvním trimestru těhotenství (první 3 měsíce) by se Lidokain měl používat pouze v nutném případě. 
Dosud není známo, jestli se lidokain vylučuje do mateřského mléka, a proto by se cca 12 hodin po jeho 
použití nemělo kojit. 
 
Dosud se v literatuře nevyskytly žádné zmínky o negativním vlivu lidokainu na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Instillagel může mít mírný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek obsahuje parabeny a propylenglykol 
Methylparaben a propylparaben mohou způsobit alergické reakce (možná zpožděné). 
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Instillagel používá 

 
Vždy  používejte tento přípravek  přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže lékař nepředepíše jinak: 
 
a) Katetrizace a sondáž močové  trubice: Po obvyklém očištění ústí močové trubice pomalu instilovat 6 
nebo 11 ml Instillagelu, u mužů žalud krátkodobě komprimovat, než nastoupí lokálně anestetický účinek. 
 
b) Cystoskopie: K bezbolestnému a sterilnímu zavedení instrumentů musí být celá močová trubice včetně 
vnějšího svěrače potažena kluzným filmem a znecitlivěna. K tomu je zapotřebí instilovat 11 ml, v případě 
potřeby dodatečně 6-11 ml. 
V oblasti sulcus coronarius je založena na penis svorka. 
 
c) V ostatních oblastech instilovat 6, popř. 11 ml přípravku. Plný lokálně anestetický a antibakteriální 
účinek nastoupí za 5-10 minut. 
 

U žen, dětí (2-12 let) a dospívajících (mladších než 18 let) není účinek přípravku Instillagel dostatečně 
prokázán, a proto musí být nutnost použití zhodnocena lékařem. Specifická doporučení pro dávkování není 
možné pro tyto skupiny pacientů poskytnout, ale obecně platí, že množství aplikovaného gelu se upravuje 
dle individuálních anatomických podmínek v močové trubici.  

Vstřebávání lidokainu se může zvýšit u dětí a je třeba dbát odpovídající opatrnosti. Obecně platí, že by se u 
dětí ve věku od 2 do 12 let neměla překračovat maximální dávka 2,9 mg/kg lidokain-hydrochloridu. 
Instillagel se nesmí používat u dětí mladších než 2 roky. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Instillagel než jste měl(a) 
 
Protože Vám přípravek bude podávat zdravotnický pracovník, je nepravděpodobné, že by Vám podal více 
přípravku. V případě nadměrného vstřebání lidokainu do krevního oběhu se mohou objevit příznaky 
podráždění centrální nervové soustavy projevující se jako křeče, bezvědomí a problémy s dýcháním, problémy 
se srdcem a krevním oběhem projevující se poklesem krevního tlaku, oslabení srdeční činnosti, pomalou 
srdeční činností a možnou srdeční zástavou. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  Protože  se  jedná  o  nežádoucí  účinky  hlášené  po  uvedení  přípravku  na  trh,  frekvence  jejich 
výskytu není známa (z dostupných údajů ji nelze určit). 
 
Poruchy imunitního systému 
Alergické reakce projevující se potížemi s dýcháním a polykáním, otokem obličeje, rtů jazyka nebo krku 
nebo silným svěděním kůže s červenou vyrážkou. 
Poranění, otravy, procedurální komplikace 
Celkové nežádoucí účinky, jako jsou  život ohrožující alergická reakce (anafylaxe), pokles krevního tlaku, 
zpomalená srdeční činnost nebo křeče, se mohou vyskytnout po vážném poranění močové trubice 
v důsledku vstřebání většího množství přípravku. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Instillagel uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Přípravek je určen k jednorázovému použití. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Instillagel obsahuje 

 

Léčivými látkami jsou: 
100 ml gelu obsahuje: 
Lidocaini hydrochloridum monohydricum 2,090 g 
Chlorhexidini digluconatis solutio 0,052 g 

Pomocnými látkami jsou: 
Methylparaben 
Propylparaben 
Hyetelosa 
Propylenglykol 
Roztok hydroxidu sodného 200 g/l 
Čištěná voda 

 
Jak přípravek Instillagel vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Instillagel je téměř bezbarvý, čirý, viskózní gel v jednorázové PP injekční stříkačce s pryžovým uzávěrem o 
objemu 6 ml nebo 11 ml. Injekční stříkačky jsou baleny v PP/papír blistrech. 
 
Velikosti balení: 

10 x 6 ml 

 

 

 

10 x 11 ml 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci  
 
Farco-Pharma GmbH 
Gereonsmühlengasse 1-11 
D-50670 Köln 
Německo 
 
Výrobce 
 
Almed GmbH 
Motzener Straße 41 
D-12277 Berlin 
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.1.2016 

Recenze

Recenze produktu INSTILLAGEL GEL 10X6ML(STŘ.)

Diskuze

Diskuze k produktu INSTILLAGEL GEL 10X6ML(STŘ.)

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám