Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ARDEAPHARMA A.S., SEVETIN
Kód výrobku: 21577
Kód EAN: 8595145400928
Kód SÚKL: 69708
Držitel rozhodnutí: ARDEAPHARMA A.S., SEVETIN
Je vhodný pro všechny druhy lokální anestézie, jako antiarytmikum k profylaxi a k terapii komorových arytmií.

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Injectio trimecainii chlorati 0,5 % Ardeapharma
Injectio trimecainii chlorati 1 % Ardeapharma
(Trimecaini hydrochloridum)
Injekční roztok
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma používat
3. Jak se Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma uchovávat
6. Další informace
1. CO JE INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI ARDEAPHARMA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma je injekční roztok používaný k místnímu znecitlivění při bolestivých stavech, nitrožilně k úlevě od bolesti a při léčbě poruch srdečního rytmu.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI ARDEAPHARMA POUŽÍVAT
Nepoužívejte Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku trimekain a látky trimekainu příbuzné,
při zpomalení a zástavě srdeční činnosti,
při šoku způsobeném těžkou poruchou srdeční funkce,
při snížení celkového množství krve,
při nízkém krevním tlaku,
při poruše metabolizmu porfyrinů,
při výskytu zhoubného přehřívání organizmu v anamnéze.
Zvláštní opatrnosti při použití Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma je zapotřebí:
u citlivých osob, u kterých může při chybném podání do žíly nebo tepny vzniknout toxická reakce,
u pacientů s poruchami jaterních funkcí, poruchami srdeční činnosti a u pacientů ve vyšším věku se doporučuje snížení dávkování.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vyšší dávky přípravku mohou zvyšovat účinnost a toxicitu léků na poruchy srdečního rytmu, léků rozšiřujících cévy a léků snižujících vysoký krevní tlak.
Účinek přípravku zvyšují betablokátory, cimetidin a halotan, jeho účinek snižují barbituráty, fenytoin a rifampicin.
Místní znecitlivující účinek trimekain-hydrochloridu snižuje glukóza, vápník a léky rozšiřující cévy.
Používání přípravku Injectio procainii chlorati Ardeapharma s jídlem a pitím
Přípravek Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma lze používat nezávisle na jídle a pití.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, informujte o tom svého lékaře.
Vzhledem k tomu, že léčivá látka trimekain-hydrochlorid prochází placentou a je vylučována do mateřského mléka, je doporučováno zohlednit poměr rizika možných nežádoucích účinků a prospěchu z jeho užití. V případě podání se doporučuje dávku redukovat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Po podání přípravků obsahujících trimekain-hydrochlorid se nedoporučuje vykonávat činnost vyžadující zvýšenou pozornost.
3. JAK SE INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI ARDEAPHARMA POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma je nutno podávat injekčně. Injekci Vám podá lékař či sestra.
O tom, jaké množství roztoku potřebujete a jak často Vám bude podáván, rozhodne Váš lékař. Vše závisí na Vašem věku, tělesné hmotnosti, klinickém stavu, účelu léčby. Roztok Vám bude podán jako injekce nebo plastovou hadičkou do žíly. Váš lékař může rozhodnout o podání přípravku i jiným způsobem.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma, než jste měl(a)
Jelikož Vám bude přípravek podáván ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), za dozoru zdravotnického personálu, je předávkování vysoce nepravděpodobné.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Injectio procainii chlorati Ardeapharma
Jelikož budete tímto přípravkem léčen(a) ve zdravotnickém zařízení (např. nemocnice), je tato možnost nepravděpodobná.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Zřídka se objeví vzácné nežádoucí účinky (vyskytují se u méně než 1 z 1 000, ale u více než 1 z 10 000 léčených osob), které jsou:
chvění,
vzrušení, neklid, zmatenost,
pokles krevního tlaku až srdeční zástava,
hučení v uších,
třes a záškuby očí,
poruchy vidění,
nepravidelné dýchání,
Při vzniku celkové toxické reakce může dojít k oběhovému selhání, snížení tlaku, bezvědomí, někdy ke křečím s možností ochrnutí centrální nervové soustavy, snížení reflexů s nepravidelným dýcháním.
Alergické reakce jsou poměrně vzácné. Jejich nejčastějším projevem je vývoj anafylaktického šoku nebo kožní a slizniční projevy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.
5. JAK INJECTIO TRIMECAINII CHLORATI ARDEAPHARMA UCHOVÁVAT
Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma je třeba chránit před světlem a mrazem. Uchovávejte jej mimo dosah a dohled dětí.
Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky uvedené za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma, pokud si všimnete zakalení (roztok nebude čirý) a nebo viditelných částic v roztoku.
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma obsahuje
Léčivou látkou je trimecaini hydrochloridum (trimekain-hydrochlorid).
Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.
Každých 1000 ml vodného roztoku obsahuje:
Injectio trimecainii chlorati
0,5 %
1 %
Trimecaini hydrochloridum
5,00 g
10,00 g
Chlorid sodný
7,85 g
6,60 g
Jak Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma vypadá a co obsahuje balení
Injectio trimecainii chlorati Ardeapharma je čirá, bezbarvá tekutina.
Přípravek je dodáván ve skleněných infúzních lahvích v objemech 80 ml, 250 ml a 500 ml uzavřených pryžovou zátkou a kovovým uzávěrem.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ARDEAPHARMA a.s., Třeboňská 229, Ševětín, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 23.12.2009
NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JE URČENA POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY
Injectio trimecainii chlorati 0,5 % Ardeapharma
Injectio trimecainii chlorati 1 % Ardeapharma
Návod k zacházení s přípravkem
Přípravek nesmí být opakovaně aplikován, je určen k jednorázovému použití.
Manipulace
Nepoužívejte chemicky účinné přípravky nebo předměty, které by mohly narušit celistvost zátky a tím ohrozit sterilitu přípravku.
Roztok použijte pouze pokud je čirý, bez viditelných částic a je-li obal neporušen.
Dávkování a způsob použití
K infiltrační anestézii se používá 0,5% až 1% roztok. Ke svodné anestézii se používá 1%.
K povrchové anestézii se používá v ophtalmologii 1% roztok.
Maximální dávky pro infiltrační anestézii: 0,5% roztok 150 ml/ denně
1,0% roztok 50 ml/denně
Terapeutické dávky:
Jednotlivá: intravenózně: 0,05 g 0,1 g intramuskulárně: 0,2 g
Denní: intravenózně: 0,05 g 0,1 g intramuskulárně: 0,2 g
K prevenci a terapii komorových arytmií se podává 10 ml 1% roztoku a dále se pokračuje infúzí 10 20 ml l% roztoku přidaných do 500 ml nosného roztoku. Další dávkování dle odezvy pacienta, obvykle 30 g/kg/min t.j. cca 2 mg/kg/hod.
Nežádoucí účinky
Možná je místní reakce při aplikaci (pálení, erytém).
Při chybném intravazálním podání dávky určené k extravazální místní anestézii vzniká toxická reakce. Její intenzita úzce závisí na velikosti podané dávky. Dominují příznaky ze strany CNS, myokardu, hemodynamiky: vzrušení, neklid, logorhea, lehká zmatenost, poruchy vidění, hučení v uších, kovová pachuť v ústech, nystagmus,chvění a třes končetin. Při těžké reakci nastoupí spavost, hyporeflexie, kóma, poruchy dýchání až apnoe, často doprovázené křečemi. Může však zcela chybět fáze excitace a křečí. Rychlá ztráta vědomí a náhlá zástava oběhu nejsou výjimkou.
Mírné excitační stavy reagují příznivě na diazepam i.v. V závažných případech křečí je indikována navíc svalová relaxace s umělou plicní ventilací. Hypotenze reaguje příznivě na doplnění kolujícího objemu rychlou infúzí, na efedrin, popřípadě dihydroergotamin jednorázově nebo dopamin v infúzi. Při náhlé zástavě oběhu se zahájí kardiopulmocerebrální resuscitace.
Léčba alergických reakcí je stejná jako u anafylaktických příhod obecně: zvýšená poloha dolních končetin, doplnění objemu, vazopresory, glukokortikoidy, antihistaminikum, kalcium, inhalace kyslíku.
Inkompatibility
V indikacích, při kterých se používá přípravek Injectio trimecanii chlorati Ardeapharma, se jako příměsi používají pouze vasokonstrikční látky. Při jejich použití nejsou známy žádné fyzikálně-chemické inkompatibility.
Návod k uchovávání přípravku
Chraňte před světlem a mrazem.
Po otevření lahvičky
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8oC, pokud rekonstituce/ředění (atd.) neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.
Likvidace
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Recenze

Recenze produktu INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. INJ 1X250ML 1%

Diskuze

Diskuze k produktu INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD. INJ 1X250ML 1%

Přidat nový příspěvek do diskuze