Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

INHIBACE PLUS 28 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 25321

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ROCHE S.R.O.
Kód výrobku: 25321
Kód EAN: 8594040191733
Kód SÚKL: 14933
Držitel rozhodnutí: ROCHE S.R.O.
Přípravek Inhibace Plus se užívá u dospělých při léčbě hypertenze (vysoký krevní tlak). Přípravek Inhibace Plus není určen pro léčbu dětí.

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls19603/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Inhibace Plus 

potahované tablety 

Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek Inhibace Plus a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace Plus užívat  
3.  Jak se přípravek Inhibace Plus užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5. 

   Jak přípravek Inhibace Plus uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Inhibace Plus a k čemu se používá 

 
Přípravek Inhibace Plus obsahuje kombinaci dvou léčivých látek: cilazapril a hydrochlorothiazid. 
 
Přípravek  Inhibace  Plus  se  užívá  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku.  Jeho  dvě  léčivé  látky  účinkují 
společně  na  snížení  Vašeho  krevního  tlaku.  Užívají  se  společně  tehdy,  když  je  léčba  pouze  jednou 
z těchto látek nedostatečná. 
 
Cilazapril náleží do skupiny léků nazývaných „ACE inhibitory“ (Inhibitory angiotenzin konvertujícího 
enzymu).  Cilazapril  účinkuje  tak,  že  způsobí  uvolnění  a  rozšíření  krevních  cév.  To  napomáhá  ke 
snížení krevního tlaku a rovněž usnadňuje srdci pumpovat krev v těle. 
 
Hydrochlorothiazid náleží do skupiny léků nazývaných „thiazidová diuretika“ nebo „močopudné léky“. 
Účinkuje tak, že zvyšuje množství vyloučené moči, což snižuje Váš krevní tlak. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inhibace Plus užívat  

 
Neužívejte přípravek Inhibace Plus 

pokud jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na cilazapril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

pokud jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léky podobné přípravku Inhibace Plus, jako jsou 
další ACE inhibitory, další thiazidová diuretika nebo sulfonamidy. 

pokud se u Vás po užívání jiných ACE inhibitorů objevil závažný nežádoucí účinek nazývaný 
angioedém (angioneurotický edém), jestliže máte hereditární (vrozený) angioedém nebo 
angioedém neznámé příčiny. Příznaky jsou otok obličeje, rtů, úst nebo jazyka. Pokud užíváte 
některé perorální léčivé přípravky k léčbě diabetu (cukrovky) nebo léčivé přípravky k potlačení 
imunitního systému, je zde zvýšené riziko vzniku angioedému. 

pokud máte těžké onemocnění ledvin (clearance kreatininu nižší než 30 ml/min) nebo anurii 
(neschopnost vylučovat moč). 

 

pokud jste těhotná déle jak 3 měsíce. (Je rovněž vhodné vyvarovat se užívání přípravku Inhibace 
Plus v průběhu časného těhotenství - viz bod „Těhotenství“ a „Kojení“.) 

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, přípravek Inhibace Plus neužívejte. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace Plus 
užívat. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Inhibace Plus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

pokud  máte  problémy  se  srdcem.  Přípravek  Inhibace  Plus  není  vhodný  pro  osoby  s určitými 
typy srdečních onemocnění. 

pokud  jste  prodělal(a)  cévní  mozkovou  příhodu  (mrtvici)  nebo  máte  problémy  s cévním 
zásobením (prokrvením) mozku. 

pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: 

-  blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  –  například 
valsartan, 
  telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s ledvinami  související  s 
diabetem. 
- aliskiren. 
 Váš  lékař  Vám  může  v pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a 
množství  elektrolytů  (např.  draslíku)  v krvi.  Viz  také  informace  v bodě  „Neužívejte 
přípravek Inhibace Plus“. 

pokud užíváte léčivé přípravky k potlačení imunitního systému. 

pokud máte závažné problémy s játry nebo se u Vás objeví žloutenka. 

pokud  máte  problémy  s ledvinami  nebo  máte  problém  s prokrvením  ledvin,  který  se  nazývá 
stenóza (zúžení) renální artérie. 

pokud podstupujete dialýzu. 

pokud jste v nedávné době zvracel(a) nebo měl(a) průjem. 

pokud držíte dietu se sníženým příjmem soli (sodíku). 

pokud  máte  podstoupit  plánovanou  léčbu  ke  snížení  alergie  na  včelí  nebo  vosí  bodnutí 
(desenzibilizační léčba). 

pokud  máte  podstoupit  plánovanou  operaci  (včetně  zubních  zákroků).  To  je  proto,  že  některá 
anestetika mohou snižovat krevní tlak a ten by pak mohl být příliš nízký. 

pokud se Vám hromadí tekutina v dutině břišní (ascites). 

pokud máte cukrovku (diabetes) a užíváte léčivé přípravky k léčbě cukrovky. 

pokud máte kolagenní cévní onemocnění. 

pokud podstupujete LDL aferézu s dextran-sulfátem. 

pokud máte dnu. 

pokud máte porfyrii. 

 
Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká, nebo pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem  
nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Inhibace Plus užívat. 
 
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete otěhotnět), musíte informovat svého lékaře. Přípravek  
Inhibace Plus není doporučen v časném těhotenství a nesmí se užívat v případě, že jste těhotná déle  
než 3 měsíce, protože, pokud je užíván v tomto stupni těhotenství, mohl by vážně poškodit dítě (viz  
bod „Těhotenství“ a „Kojení“). 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Inhibace Plus není určen k podávání dětem a dospívajícím mladším než 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Inhibace Plus 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

 

To je proto, že přípravek Inhibace Plus může ovlivnit způsob, jakým některé léky účinkují. Stejně tak 
některé léky mohou ovlivnit způsob, jakým účinkuje přípravek Inhibace Plus. 
 
Možná  bude  nutné,  aby  Váš  lékař  změnil  Vaši  dávku  a/nebo  udělal  jiná  opatření:  Pokud  užíváte 
blokátor  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  nebo  aliskiren  (viz  také  informace  v  bodě  „Neužívejte 
přípravek Inhibace Plus“ a „Upozornění a opatření“). 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka,  pokud  užíváte,  jste  v nedávné  době  užíval(a)  nebo  možná 
budete užívat jakékoli z následujících léků: 

jakékoli léky k léčbě vysokého krevního tlaku. 

léky  nazývané  „nesteroidní  antiflogistika“  (NSAID).  Tyto  léky  zahrnují  např.  acylpyrin, 
indometacin a ibuprofen. 

inzulin nebo jiné léky k léčbě cukrovky (diabetu). 

lithium (užívané k léčbě deprese). 

steroidní léky (jako je např. hydrokortizon, prednizolon a dexamethazon) nebo další léky, které 
potlačují činnost imunitního systému. 

potravinové  doplňky  obsahující  draslík  (včetně  náhražek  soli)  nebo  močopudné  léky  šetřící 
draslík. 

antagonisty aldosteronu. 

sympatomimetika. 

anestetika, narkotika. 

tricyklická antidepresiva, antipsychotika. 

sloučeniny zlata (užívané k léčbě revmatoidní artritidy). 

léky k léčbě srdečního selhání nebo poruch srdečního rytmu. 

potravinové doplňky obsahující vápník a vitamin D. 

cholestyramin/kolestipol (užívané ke snížení množství tuku ve Vaší krvi). 

anticholinergika. 

cytotoxické léky (např. metotrexát, cyklofosfamid). 

cyklosporin (užívaný k léčbě rejekce (odmítnutí) orgánů po transplantaci). 

kontrastní látky obsahující jód (podané pacientům před určitými typy rentgenového vyšetření). 

 
Přípravek Inhibace Plus s jídlem a pitím 
Přípravek Inhibace Plus lze užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Pokud užíváte potravinové doplňky, které obsahují draslík, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Těhotenství  
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  Lékař  Vám  obvykle  doporučí  ukončit  užívání 
přípravku  Inhibace  Plus  dříve,  než  otěhotníte,  nebo  co  nejdříve  poté,  kdy  zjistíte,  že  jste  těhotná. 
Rovněž Vám místo přípravku Inhibace Plus doporučí jiný lék. Přípravek Inhibace Plus není doporučen 
v časném těhotenství a nesmí se užívat, pokud jste těhotná déle než 3 měsíce, protože, pokud se užívá 
po třetím měsíci těhotenství, může vážně poškodit dítě. 
 
Kojení 
Pokud kojíte, nebo se chystáte s kojením začít, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento 
přípravek užívat. Přípravek  Inhibace Plus není doporučen kojícím  matkám. Lékař Vám může vybrat 
jiný lék, pokud si přejete kojit, zvláště pokud je Vaše dítě novorozenec nebo předčasně narozené. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Při užívání přípravku Inhibace Plus můžete pociťovat závratě. Ty jsou více pravděpodobné při prvním 
zahájení léčby. Pokud pociťujete závrať, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Inhibace Plus obsahuje laktosu 
Přípravek  Inhibace  Plus  obsahuje  laktosu,  což  je  určitý  typ  cukru.  Pokud  máte  intoleranci 
(nesnášenlivost) některých cukrů nebo je nemůžete strávit (např. pokud máte nesnášenlivost galaktózy, 

 

vrozený  deficit  laktázy  nebo  máte  problémy  se  vstřebáváním  glukózy-galaktózy),  sdělte  to  svému 
lékaři dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Inhibace Plus užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka je jedna tableta každý den. 
 
Užívání tohoto léčivého přípravku 

Tabletu spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím vody. 

Není  důležité,  ve  kterou  denní  dobu  přípravek  Inhibace  Plus  užíváte,  vždy  jej  ale  užívejte 
přibližně ve stejnou dobu každý den. 

Přípravek Inhibace Plus můžete užívat před nebo po jídle. 

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Tablety nedrťte ani nežvýkejte. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace Plus, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Inhibace Plus, než jste měl(a), nebo pokud někdo další užil tablety 
přípravku Inhibace Plus, okamžitě to sdělte svému lékaři nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Balení 
léku vezměte s sebou. Mohou se objevit následující účinky: pocit závrati nebo opilosti, mělké dýchání, 
chladná vlhká kůže, neschopnost pohybu nebo řeči a zpomalená nebo nepravidelná srdeční frekvence. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Inhibace Plus 

Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  dávku,  zapomenutou  dávku  vynechejte.  Poté  si  vezměte 
následující dávku jako obvykle. 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku  (dvě  dávky  ve  stejnou  dobu),  abyste  nahradil(a) 
vynechanou dávku. 

 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a mohou vyžadovat okamžitou lékařskou pomoc: 
 
Pokud se u Vás projeví závažná reakce nazývaná angioedém (angioneurotický edém) nebo alergická 
reakce, ukončete užívání přípravku Inhibace Plus a okamžitě vyhledejte lékaře.  
Příznaky mohou být následující: 

náhlý otok obličeje, hrdla, rtů nebo úst. To může vést k obtížím s dýcháním nebo polykáním. 

 
Pokud se u Vás objeví následující poruchy krve, poraďte se ihned se svým lékařem: 

nízký počet červených krvinek (anémie). Příznaky zahrnují pocit únavy, bledost kůže, zrychlený 
nebo nepravidelný tlukot srdce (palpitace) a dušnost. 

nízký počet všech typů bílých krvinek (neutropenie, agranulocytóza). Příznaky zahrnují zvýšený 
počet infekcí, např. úst, dásní, hrdla a plic. 

nízký  počet  krevních  destiček  v krvi  (trombocytopenie).  Příznaky  zahrnují  snadnou  tvorbu 
modřin a krvácení z nosu. 

 
Další možné nežádoucí účinky: 
 
Časté 
(postihují méně než 1 osobu z 10) 

 

 

pocit závrati 

kašel 

pocit na zvracení (nauzea) 

pocit únavy 

bolest hlavy 

 
Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100) 
 

nízký krevní tlak. To může vést k pocitu slabosti, závrati nebo opilosti a může též způsobovat 
rozmazané  vidění  a  mdlobu.  Výrazné  snížení  krevního  tlaku  může  zvyšovat  riziko  srdeční 
příhody (infarktu) nebo cévní mozkové příhody (mrtvice) u určitých pacientů. 

zvýšení tepové frekvence 

pocit slabosti 

bolesti na hrudi 

potíže s dýcháním, včetně dušnosti a pocitu tíhy na hrudi 

příznaky rýmy nebo ucpaný nos a kýchání (rýma) 

suchá nebo oteklá ústa 

nechutenství 

změna vnímání chuti 

průjem a zvracení 

kožní vyrážka (která může být závažná) 

svalové křeče nebo bolesti svalů nebo kloubů 

impotence 

zvýšené pocení 

návaly horka 

poruchy spánku 

nález  sníženého  počtu  červených  krvinek,  bílých  krvinek  nebo  krevních  destiček  v krevních 
testech (anémie, neutropenie, agranulocytóza a trombocytopenie) 

výsledky  vyšetření  krve  prokazující  abnormální  hladiny  elektrolytů  (sodík,  draslík,  chloridy, 
hořčík, vápník, bikarbonát) nebo zvýšení hladin glukózy, urátů, cholesterolu a triglyceridů 

určitý typ závažné alergické reakce (anafylaxe) 

ischémie  (nedokrvení)  mozku,  tranzitorní  ischemická  ataka  („malá“  mrtvice),  cévní  mozková 
příhoda (mrtvice) (mohou se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne) 

srdeční infarkt (může se objevit, pokud krevní tlak příliš poklesne) 

nepravidelný tlukot srdce 

intersticiální plicní onemocnění 

obtíže podobající se systémovému lupus erythematodes 

mravenčení nebo znecitlivění rukou nebo nohou 

sípot 

pocit  plného  nosu  nebo  pulzující  bolesti  za  nosem,  tvářemi  a  očima  (sinusitida,  zánět 
obličejových dutin) 

bolestivost jazyka 

pankreatitida (zánět slinivky břišní). Příznaky zahrnují silnou bolest břicha, která se šíří do zad 

změny funkce jater a ledvin (které se prokáží ve výsledcích vyšetření krve nebo rozboru moči). 

porucha jater, jako je hepatitida (zánět jater) nebo jaterní poškození 

závažné kožní reakce, které zahrnují tvorbu puchýřů nebo olupování kůže 

zvýšená citlivost na světlo 

ztráta vlasů (která může být dočasná) 

vypadávání nebo odlučování nehtů z nehtových lůžek 

zvětšení prsů u mužů 

deprese 

zmatenost 

suché oči 

žluté vidění 

 

 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Inhibace Plus uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ a 
na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Inhibace Plus obsahuje 
 

Léčivými  látkami  jsou  cilazaprilum  monohydricum  5,22  mg  (odpovídá  cilazaprilum  5  mg)  a 
hydrochlorothiazidum 12,5 mg v jedné tabletě. 

Dalšími  složkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  hypromelosa  2910/3,  mastek, 
natrium-stearyl-fumarát,  hypromelosa  2910/06,  oxid  titaničitý  (E171),  červený  oxid  železitý 
(E172) (viz bod 2: Přípravek Inhibace Plus obsahuje laktosu). 

      

  

Jak přípravek Inhibace Plus vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Inhibace Plus: světle červené, oválné, bikonvexní potahované tablety s půlící rýhou na jedné straně a 
vyraženým označením „CIL+“ nad „5+12,5“ na straně druhé. 
 
Velikosti balení: 28 nebo 98 potahovaných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Roche s.r.o. 
Sokolovská 685/136f  
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Výrobce odpovědný za propouštění šarží 
Roche Pharma AG 

 

Emil-Barell-Strasse 1 
D-79639 Grenzach-Wyhlen 
Německo 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko: Inhibace Plus „Roche“  
Belgie, Lucembursko: Co-Inhibace 
Kypr, Řecko: Vascace Plus 
Česká republika, Maďarsko, Polsko, Španělsko: Inhibace Plus 
Německo: Dynorm Plus 
Itálie, Portugalsko: Inibace Plus 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu INHIBACE PLUS 28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu INHIBACE PLUS 28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám