Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 39038
Kód EAN:
Kód SÚKL: 78895
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Terapeutické indikace Tato vakcína je indikována k podání posilovací dávky proti difterii, tetanu, pertusi a poliomyelitidě u subjektů ve věku od 16 měsíců do 13 let věku včetně. Vakcína Infanrix Polio se má podávat na základě oficiálních doporučení.

Příbalový leták

1
Příloha č. 1c) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Infanrix Polio, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce
Adsorbovaná vakcína proti difterii, tetanu, pertusi (acelulární komponenta) a poliomyelitidě
(inaktivovaná vakcína)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, dříve než bude Vaše dítě očkováno.
Ponechejte si příbalovou informaci. Možná si text příbalové informace budete potřebovat přečíst
znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tato vakcína byla předepsána Vašemu dítěti. Nedávejte ji nikomu jinému.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Infanrix Polio a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vaše dítě dostane Infanrix Polio
3. Jak se Infanrix Polio používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Infanrix Polio uchovávat
6. Další informace
1. CO JE INFANRIX POLIO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Infanrix Polio je vakcína, která se používá k ochraně dětí proti pěti nemocem:
Záškrt (diftérie) je závažná bakteriální infekce, která postihuje hlavně dýchací cesty a někdy
kůži. Dochází ke zduření dýchacích cest, což vede k závažným dýchacím problémům a někdy až
k udušení. Bakterie rovněž uvolňují jed. Tento jed může způsobit poškození nervů, srdeční
problémy a dokonce smrt.
Tetanus, bakterie vyvolávající tetanus pronikají do těla odřeninami, řeznými a jinými ranami
v kůži. Rány, které se pravděpodobněji mohou infikovat bakteriemi tetanu, jsou popáleniny,
zlomeniny, hluboké rány nebo rány, které obsahují zeminu, prach, koňský hnůj nebo dřevěné
třísky. Bakterie uvolňují jed. Ten může způsobit svalovou ztuhlost, bolestivé svalové křeče,
záchvaty až smrt. Svalové křeče mohou být tak silné, že mohou zapříčinit i zlomeniny obratlů.
Pertuse Dávivý, černý kašel je vysoce nakažlivá infekční nemoc, která postihuje dýchací cesty.
Způsobuje těžké záchvaty kašle, jež mohou vést k problémům s dýcháním. Kašel bývá často
doprovázen dávivými zvuky. Kašel může přetrvávat jeden až dva měsíce, i déle. Dávivý kašel
může vést také k ušním infekcím, zánětu průdušek (bronchitidě), zánětu plic (pneumonii),
záchvatům, poškození mozku až k smrti.
Polio (dětská obrna) je virová infekce. Polio často probíhá jen jako mírné onemocnění. Avšak
někdy může mít velmi závažný průběh a může zanechat trvalé následky, nebo způsobit i smrt.
Polio může zamezit pohybu svalů (způsobit paralýzu svalů). Múže zasáhnout i svaly, které jsou
potřebné pro dýchání a chůzi. Horní a dolní končetiny postižené touto nemocí mohou být
bolestivě stočené (deformované).
2Infanrix Polio je určen dětem ve věku od 16 měsíců až 13 let, včetně. Není určen mladistvým starším 14
let.
Jak vakcína chrání
Infanrix Polio pomáhá tělu Vašeho dítěte chránit jej tvorbou vlastních protilátek. Očkování
ochrání Vaše dítě proti těmto nemocem.
Vakcína nemůže způsobit onemocnění, proti kterým Vaše dítě chrání.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ VAŠE DÍTĚ DOSTANE
INFANRIX POLIO
Nepodávejte Infanrix Polio pokud:
je Vaše dítě alergické (hypersenzitivní) na
- Infanrix Polio nebo na kteroukoli složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6). nebo neomycin nebo
polymyxin (druhy antibiotik) nebo formaldehyd. K příznakům alergické reakce mohou patřit
svědivá kožní vyrážka, dechové obtíže a otok obličeje nebo jazyka.
mělo Vaše dítě alergickou reakci na jakoukoli vakcínu proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli nebo
dětské obrně.
se u Vašeho dítěte v době do 7 dnů po předchozím očkování proti dávivému kašli vyskytly obtíže
týkající se nervové soustavy (encefalopatie).
má Vaše dítě těžkou infekci s vysokou teplotou (přes 38 °C). Mírná infekce, jako je nachlazení,
by neměla být problémem, ale nejprve se poraďte se svým lékařem.
Pokud se některý z výše uvedených příznaků týká Vašeho dítěte, nemělo by být očkováno vakcínou
Infanrix Polio. Nejste-li si něčím jistí, zeptejte se Vašeho lékaře, nebo lékárníka než bude Vaše dítě
očkované vakcínou Infanrix Polio.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Infanrix Polio je zapotřebí
Před očkováním Vašeho dítěte se poraďte se svým lékaře nebo lékárníkem, pokud:
Vaše dítě po předchozím podání vakcíny Infanrix Polio nebo jiné vakcíny proti dávivému
(černému) kašli mělo nějaké obtíže, zejména:
vysokou teplotu (přes 40 °C) během 48 hodin od očkování
kolaps nebo šoku podobný stav během 48 hodin od očkování
neustávající pláč trvající 3 hodiny nebo déle během 48 hodin od očkování
záchvaty s vysokou teplotou nebo bez teploty během 3 dnů od očkování
Vaše dítě trpí nediagnostikovaným nebo progresivním onemocněním mozku nebo epilepsií, která
není pod kontrolou. Vakcína by měla být podána až se nemoc dostane pod kontrolu.
má Vaše dítě problémy se srážením krve nebo se mu snadno tvoří krevní podlitiny
má Vaše dítě sklon k záchvatům vznikajícím v důsledku horečky, nebo pokud se záchvaty
v důsledku horečky vyskytly ve Vaší rodině
má-li Vaše dítě potíže s imunitním systémem (včetně HIV infekce), může Vaše dítě být očkováno
vakcínou Infanrix Polio. Avšak, ochrana proti těmto infekcím nemusí být tak účinná.
Při každém injekčním podávání léčiva nebo i před ním může dojít k mdlobám (zvláště u dospívajících).
Informujte proto lékaře nebo zdravotní sestru, pokud jste Vy nebo Vaše dítě již někdy při injekci
omdleli.
Pokud se některý z výše uvedených příznaků týká Vašeho dítěte (nebo nejste si jistí), zeptejte se Vašeho
lékaře, nebo lékárníka, než bude Vaše dítě očkované vakcínou Infanrix Polio.
3Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky, léčebnými postupy nebo vakcínami
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo v nedávné době užívalo, a to
i o lécích, které dostalo bez lékařského předpisu nebo o tom, jestli v nedávné době dostalo jakoukoli
jinou vakcínu.
Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud Vaše dítě užívá následující:
léčiva, nebo jinou léčbu (jako je radioterapie), které ovlivňují imunitní systém. Vaše dítě může
být očkováno vakcínou Infanrix Polio. Infanrix Polio však nemusí působit v plném rozsahu. Pokud je to
možné, očkování by mělo být provedeno po ukončení této léčby.
jiné vakcíny. Vakcína Infanrix Polio může být podána ve stejnou dobu s jinými vakcínami, avšak
každá vakcína bude podána do jiného místa.
Těhotenství a kojení
Je nepravděpodobné, že by vakcína Infanrix Polio byla podána ženě v období těhotenství nebo kojení. Je
to proto, že tato vakcína je určena pouze dětem ve věku od 16 měsíců až 13 let věku, včetně).
Použití této vakcíny u těhotných nebo kojících žen se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Je nepravděpodobné, že by byla vakcína Infanrix Polio byla podána jedinci, který řídí dopravní
prostředek, nebo obsluhuje stroje, protože je určena pouze dětem ve věku od 16 měsíců až 13 let věku,
včetně.
Po očkování se může Vaše dítě cítit ospalé. To dočasně ovlivní schopnost řídit dopravní prostředek,
nebo obsluhovat stroje.
Důležitá informace o některých složkách přípravku Infanrix Polio
Tato vakcína obsahuje neomycin a polymyxin (antibiotika) a formaldehyd. Pokud je Vaše dítě alergické
na některou z těchto látek, neměla by být podána vakcína Infanrix Polio.
3. JAK SE INFANRIX POLIO POUŽÍVÁ
Kdy se vakcína podává
Lékař nebo sestra Vám sdělí, kdy se Vaše dítě má dostavit k očkování touto vakcínou. Závisi to
na oficiálních místních doporučeních.
Jak se vakcína podává
Vaše dítě dostane jednu injekci vakcíny Infanrix Polio.
Vakcína Infanrix Polio se vždy podává do svalu.
Místem podání je obvykle sval paže. Avšak malému dítěti je možné aplikovat injekci do stehna.
Vakcína se nesmí podat do žíly.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i vakcína Infanrix Polio nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout po podání vakcíny:
4Alergické reakce
Jestliže má Vaše dítě alergickou reakci, ihned vyhledejte svého lékaře. Příznaky mohou zahrnovat:
vyrážky, které jsou svědivé nebo puchýřkovité
otok kolem očí a otok obličeje
potíže s dýcháním nebo polykáním
náhlý pokles krevního tlaku a ztráta vědomí
K těmto reakcím zpravidla dochází velmi rychle po podání injekce. Pokud by se tyto příznaky u Vašeho
dítěte vyskytly po odchodu z ordinace lékaře, musíte neprodleně vyhledat lékaře. Alergické reakce jsou
velmi vzácné (méně než 1 na 10 000 dávek vakcíny).
Neprodleně vyhledejte lékaře, pokud u Vašeho dítěte pozorujete následující nežádoucí účinky:
kolaps
dočasné stavy bezvědomí
ztráta vědomí
záchvaty -
Pokud by se u Vašeho dítěte tyto nežádoucí účinky vyskytly, musíte neprodleně vyhledat lékaře.
Podobně jako u jiných vakcín proti černému kašli se tyto nežádoucí účinky vyskytují velmi vzácně.
Obvykle se vyskytují během 2 až 3 dnů po očkování.
Další nežádoucí účinky zahrnují:
Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 dávek vakcíny):
pocit únavy
bolest hlavy
ztráta chuti k jídlu
vysoká teplota 38 °C nebo vyšší
otoky, bolest a zarudnutí v místě vpichu vakcíny
neobvyklý pláč
pocit podrážděnosti nebo neklidu
Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 dávek vakcíny):
průjem
nevolnost, zvracení (pocit nevolnosti)
vysoká teplota 39,5 °C, nebo vyšší
celkový stav, kdy se necítíte dobře
tuhý otok v místě vpichu
pocit slabosti
Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 dávek vakcíny):
kožní alergie nebo kopřivka
Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 dávek vakcíny):
otok lymfatických uzlin na krku, podpaždí a tříslech (lymfadenopatie)
kašel a infekce plic (bronchitida)
hrudkovitá kopřivka (vyrážka)
Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1z 10000 dávek vakcíny):
krvácení nebo tvorba podlitin ve větší míře než normálně (trombocytopenie)
dočasná zástava dechu (apnoe)
otok tváře, rtů, úst, jazyka nebo hrtanu, které mohou stížit polykání nebo dýchání
(angioneurotický edém)
svědění
puchýřky v místě vpichu injekce
5Posilovacící dávky vakcíny Infanrix Polio mohou zvýšit riziko reakcí v místě vpichu injekce.
V některých případech mohou postihnout celou horní nebo dolní končetinu, do které byla injekce
podána. Tyto reakce se obvykle dostaví během 48 hodin po podání injekce a odezní do 4 dnů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK NFANRIX POLIO UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v chladničce (2 °C 8 °C).
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem. Zmrazení vakcínu zničí.
Nepoužívejte Infanrix Polio po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co obsahuje přípravek Infanrix Polio
Léčivými látkami jsou:
Diphtheriae anatoxinum1 ne méně než 30 IU
Tetani anatoxinum1 ne méně než 40 IU
Antigeny Bordetelly pertussis:
Pertussis anatoxinum1 25 mikrogramů
Haemagglutininum filamentosum1 25 mikrogramů
Pertactinum 1 8 mikrogramů
Virus poliomyelitis (inaktivovaný)
typus 1 (kmen Mahoney) 4 40 D jednotek antigenu
typus 2 (kmen MEF-1) 4 8 D jednotek antigenu
typus 3 (kmen Saukett) 4 32 D jednotek antigenu
1adsorbováno na hydroxid hlinitý, hydratovaný 0,5 miligramů Al3+
2pomnoženo na VERO buňkách
Hydroxid hlinitý obsažený ve vakcíně působí jako adjuvans. Adjuvancia jsou látky obsažené v jistých
vakcínách, aby urychlily, zlepšily a/nebo prodloužily ochranný účinek takové vakcíny.
Další pomocné látky: chlorid sodný, kultivační médium 199 (jako stabilizátor obsahující aminokyseliny,
minerální soli, vitaminy), voda na injekci.
Jak přípravek Infanrix Polio vypadá a co obsahuje toto balení
Vakcína Infanrix Polio je injekční suspenze předplněné injekční stříkačce (0,5 ml).
Suspenze je bílá, slabě mléčně zakalená tekutina.
Balení obsahuje 1, 10 nebo 20 předplněných injekčních stříkaček, s jehlami nebo bez jehel.
6 Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Rue de lInstitut 89
B-1330 Rixensart
Belgie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován por těmito názvy:
InfanrixTetra: Danmark, , France
Infanrix Polio: Česká republika, Eesti, , Latvija, Lietuva, Magyarország, Norge, Slovenská
republika, Suomi/Finland, Sverige
Infanrix-IPV: Espaa, Polska, Portugal, United Kingdom
IPV Infanrix: Ireland
PolioInfanrix: Italia
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 17.11.2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Při uchovávání může být patrná bílá usazenina s čirým supernatantem. Tento jev není známkou
zhoršení jakosti.
Obsah inj. stříkačky se má důkladně protřepat, aby vznikla homogenní zakalená bílá suspenze.
Suspenze se má vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje cizí částice a/nebo nemá-li změněný vzhled. Je-li
patrný obsah cizích částic nebo jakákoli změna vzhledu, vakcína se musí zlikvidovat.
Nepoužitá vakcína nebo odpadní materiál se má zlikvidovat v souladu s místními požadavky.

Recenze

Recenze produktu INFANRIX POLIO 20X0.5 ML Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu INFANRIX POLIO 20X0.5 ML Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze