Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

INDOMETACIN 50 BERLIN-CHEMIE SUP 10X50MG - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13477

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 13477
Kód EAN: 4013054000793
Kód SÚKL: 93723
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Přípravek je určen k léčbě zánětů kloubů (artritid) různého původu (revmatická artritida, chronická polyartritida, ankylosující spondylartritida, a další typy artritid), degenerativních kloubních onemocnění (artrózy, spondylartrózy), a revmatických onemocnění měkkých tkání. Přípravek je rovněž určen k léčbě poúrazových otoků a otoků po chirurgických zákrocích. Dále je přípravek používán k tlumení bolesti, zejména po úrazech, chirurgických zákrocích, tlumení menstruačních bolestí, bolestí provázejících nádorová onemocnění.

Příbalový leták

 

1/9 

sp.zn.sukls170607/2017 

 
  

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Indometacin Berlin-Chemie 50 mg čípky

 

indometacinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se  svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí  ublížit,  a  to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 
4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1) Co je přípravek Indometacin Berlin-Chemie a k čemu se používá 
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívat 
3) Jak se přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívá 
4) Možné nežádoucí účinky 
5) Jak přípravek Indometacin Berlin-Chemie uchovávat 
6) Obsah balení a další informace 
 
 
1. Co je přípravek Indometacin Berlin-Chemie a k čemu se používá 
 
Indometacin  Berlin-Chemie  je  léčivý  přípravek  působící  proti  zánětu  a  bolesti  (nesteroidní  protizánětlivý  / 
protirevmatický léčivý přípravek, NSA). 
 
Použití 
Léčba příznaků zánětu a bolesti při: 

-  akutním zánětu kloubů (akutní artritidě), včetně záchvatů dny 
-  chronickém  zánětu  kloubů  (chronické  artritidě),  a  to  zejména  při  revmatoidní  artritidě  (chronické 

polyartritidě) 

-  Bechtěrevově  chorobě  (ankylozující  spondylitidě)  a  jiných  zánětlivých  revmatických  onemocněních 

páteře  

-  náhlém zhoršení obtíží při degenerativních onemocněních kloubů a páteře (artróze a spondylartróze) 
-  zánětlivých revmatických onemocněních měkkých tkání 
-  bolestivých otocích nebo zánětech po úrazech 

 
Indometacin Berlin-Chemie je určen pro dospělé. 
 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívat 
 
Neužívejte Indometacin Berlin-Chemie: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  indometacin  nebo  na  kteroukoli  další  složku tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6); 

-  jestliže  jste  v minulosti  reagoval(a)  na  užívání  acetylsalicylové  kyseliny  nebo  jiných  nesteroidních 

protizánětlivých  léků  astmatickým  záchvatem,  ztíženým  dýcháním,  zduřením  sliznice  nosu  nebo 
kožními reakcemi 

 

2/9 

-  při poruchách krvetvorby nebo srážlivosti krve nejasného původu 
-  po prodělaném krvácení do zažívacího traktu nebo perforaci ve vztahu k předchozí léčbě nesteroidními 

protizánětlivými léky  

-  při  aktivním  nebo  v minulosti  opakovaně  prodělaném  žaludečním/dvanáctníkovém  vředu  (peptickém 

vředu) nebo krvácení (dvě nebo více epizod prokázané tvorby vředů nebo krvácení) 

-  při krvácení v mozku (cerebrovaskulární krvácení) nebo jiném aktivním krvácení 
-  při závažném srdečním selhání 
-  v posledních třech měsících těhotenství 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Indometacin Berlin-Chemie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Následující text popisuje, kdy lze přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívat se zvláštní opatrností a 
pouze za určitých podmínek (tedy v delším intervalu nebo se sníženým dávkováním a pod zvýšeným 
dohledem lékaře). Prosím, informujte se o tom u svého lékaře. Následující omezení jsou platná i v případě, 
že se Vás tyto obtíže týkaly kdykoli v minulosti. 
 

Bezpečnost zažívacího traktu 
 
Je nutné se vyhnout současnému užívání přípravku Indometacin Berlin-Chemie s jinými nesteroidními 
protizánětlivými léky, včetně tzv. COX-2 inhibitorů (selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2). 
 
Nežádoucí  účinky  mohou  být  minimalizovány  užíváním  nejnižší  účinné  dávky  přípravku  po  co  nejkratší 
dobu nutnou k potlačení příznaků. 
 
Starší pacienti: 
U  starších  lidí  se  častěji  vyskytují  nežádoucí  reakce  na  NSA,  zejména  krvácení  a  perforace  v zažívacím 
traktu, které mohou být smrtelné. Proto je u starších pacientů nutné, zvláště pečlivé sledování lékařem. 
 

Krvácení do zažívacího traktu vředy a proděravění:  
Krvácení do zažívacího traktu, vředy a proděravění, které mohou být smrtelné, se mohou vyskytnout u všech 
NSA kdykoli během léčby  a to jak s  varovnými příznaky tak i bez jakýchkoliv příznaků i bez předchozích 
závažných příhod postihujících zažívací trakt. 
 

Riziko  krvácení  do  zažívacího  traktu,  vředů  nebo  proděravění  je  vyšší  se  zvyšujícími  se  dávkami 
nesteroidních  protizánětlivých  léků,  u  pacientů,  u  kterých  se  v  minulosti  vyskytl  žaludeční  nebo 
dvanáctníkový vřed, především pokud byla vředová choroba komplikována krvácením nebo perforací (viz 
bod  2  „Neužívejte  Indometacin  Berlin-Chemie“),  a  u  starších  lidí.  Proto  je  důležité  užívat  vždy  nejnižší 
účinnou dávku.  
U těchto pacientů, a také u pacientů, kteří jsou současně léčeni nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové 
nebo  jinými  léky,  které  mohou  zvyšovat  riziko  pro  zažívací  trakt,  zváží  lékař  kombinaci  léčby  s  léky 
chránícími žaludek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). 
 
Jestliže jste v minulosti trpěl(a) při léčbě nežádoucími účinky postihujícími zažívací trakt, obzvláště jste-li 
starší pacient(ka), musíte ohlásit lékaři jakékoli neobvyklé příznaky v oblasti břicha (zejména krvácení do 
zažívacího traktu, které se projevuje jako zvracení krve nebo černá stolice), a to především na začátku léčby. 
Opatrnost se doporučuje, pokud současně užíváte léky, které by mohly zvýšit riziko vředů nebo krvácení, 
jako ústy podávané kortikosteroidy, léky tlumící srážení krve (např. warfarin), selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu, které se používají mimo jiné k léčbě deprese, nebo léky snižující srážlivost krve, 
např. kyselina acetylsalicylová (viz bod 2 „Další léčivé přípravky a přípravek Indometacin Berlin-Chemie“).  
 
Pokud  se  při  užívání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  objeví  krvácení  do  zažívacího  traktu  nebo 
neobvyklé břišní příznaky, léčbu ukončete a kontaktujte lékaře. 
 

 

3/9 

Pokud trpíte chronickým onemocněním zažívacího traktu (ulcerózní kolitida, Crohnova choroba), informujte o 
tom svého lékaře. Tato onemocnění se mohou při užívání NSA zhoršit. 
 
Účinky na srdce a cévy 
 
Užívání  léků  jako  je  Indometacin  Berlin-Chemie  může  být  spojeno  s mírným  zvýšením  rizika  infarktu 
myokardu  nebo  cévní  mozkové  příhody.  Jakékoli  riziko  je  pravděpodobnější  při  užívání  vysokých  dávek  a 
dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování nebo délku léčby.  
 
Jestliže máte srdeční obtíže, prodělal(a) jste cévní mozkovou příhodu nebo se domníváte, že byste mohl(a) být 
těmito potížemi ohrožen(a) (např. máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte), měl(a) 
byste se o léčbě poradit s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kožní reakce 
 
Velmi  vzácně  byly  ve  vztahu  k  léčbě  nesteroidními  protizánětlivými  léky  hlášeny  závažné  kožní  reakce 
provázené zčervenáním  a  vznikem  puchýřů,  některé  z nich  byly  smrtelné  (exfoliativní  dermatitida,  Stevens-
Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom) (viz bod 4).  
Zdá  se,  že  těmito  reakcemi  jsou  pacienti  nejvíce  ohroženi  na  počátku  léčby:  začátek  reakce  se  ve  většině 
případů objevuje během prvního měsíce léčby. 
Při  prvních  známkách  výskytu  kožní  vyrážky,  poškození  sliznic  nebo  jakýchkoli  jiných  příznaků 
přecitlivělosti ukončete léčbu přípravkem Indometacinu Berlin-Chemie a poraďte se ihned s lékařem.  
 
Další informace 
 
Váš lékař rozhodne, zda prospěch z užívání přípravku Indometacin Berlin-Chemie převáží  rizika léčby: 

pokud máte určité dědičné poruchy krvetvorby (např. akutní intermitentní porfyrii) 

pokud  máte  určité  autoimunitní choroby  (systemový  lupus  erythematodes  a smíšené  onemocnění 
pojivové tkáně). 

 
Váš lékař Vás bude sledovat zvláště pečlivě: 
-  pokud jste po větším chirurgickém zákroku  
-  při poruše funkce ledvin nebo jater 
-  pokud trpíte alergiemi (např. kožní rekce na jiné léčivé přípravky, astma, senná rýma), dlouhodobým 

zduřením  nosní  sliznice  nebo  dlouhodobým  onemocněním  dýchacích  cest  spojeným  se  zúžením 
dýchacích cest. 
 

Velmi  vzácně  se  vyskytují  závažné  akutní  reakce  z  přecitlivělosti  (např.  anafylaktický  šok).  Při  prvních 
známkách takové reakce z přecitlivělosti (které lze popsat jako sípání, dušnost (respirační tíseň), zrychlený 
tep,  pokles  krevního  tlaku  (hypotenze))  po  užití  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  musíte  ukončit 
léčbu a ihned vyhledat lékaře.  
Indometacin,  léčivá  látka  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie,  může  dočasně  potlačit  funkci  krevních 
destiček  (shlukování  krevních  destiček).  Pokud  trpíte  poruchou  srážlivosti  krve,  upozorněte  na  to  svého 
lékaře. 
 
Při dlouhodobém podávání přípravku Indometacin Berlin-Chemie bude Váš lékař kontrolovat funkce jater 
a ledvin a krevní obraz. 
 
Je-li  přípravek  Indometacin  Berlin-Chemie  užíván  před  chirurgickým  výkonem,  poraďte  se  nebo 
informujte o této skutečnosti lékaře nebo zubaře. 
 
Pokud užíváte léky proti bolesti dlouhodobě, mohou se objevit bolesti hlavy. Požádejte svého lékaře o radu, 
pokud při užívání přípravku Indometacin Berlin-Chemie trpíte často bolestmi hlavy. 
 

 

4/9 

Pravidelné užívání léků proti bolesti, zejména pokud se kombinuje několik léčivých látek působících proti 
bolesti, může vést k trvalému poškození ledvin s rizikem selhání ledvin (analgetická nefropatie). 
 
Děti 
Podávání  indometacinu,  léčivé  látky  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie,  dětem  a  dospívajícím  se 
nedoporučuje, protože  k dispozici  nejsou dostatečné údaje  o  bezpečnosti  a  účinnosti  indometacinu  při  léčbě 
revmatických onemocnění u této věkové skupiny. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Indometacin Berlin-Chemie 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo 
které možná budete užívat. 
  
Současné  užívání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  a digoxinu  (lék  k posílení  srdečního  výdeje), 
fenytoinu (lék k léčbě křečí) nebo litia (lék k léčbě psychiatrických onemocnění) může zvyšovat hladiny těchto 
léků v krvi. Nutné jsou kontroly hladiny litia v séru lékařem. 
 
Indometacin Berlin-Chemie může oslabit účinek močopudných léků a léků snižujících krevní tlak (diuretik a 
antihypertenziv). 
 
Indometacin Berlin-Chemie může oslabit účinek ACE inhibitorů (léky k léčbě srdečního selhání a vysokého 
krevního tlaku). Při současném užívání může být zvýšeno také riziko výskytu poruch funkcí ledvin. 
 
Současné  podávání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  a  draslík  šetřících  diuretik  (určitý  druh 
močopudných léků) může vést ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.  
 
Současné  užívání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  s jinými  nesteroidními  protizánětlivými  léky  a  léky 
proti bolesti nebo s glukokortikoidy zvyšuje riziko tvorby vředů nebo krvácení do zažívacího traktu. 
 
Léky  potlačující  shlukování  krevních  destiček  jako  kyselina  acetylsalicylová  a  také  některá  antidepresiva 
(selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu/SSRI) mohou zvyšovat riziko krvácení do zažívacího 
traktu. 
 
Podávání přípravku Indometacin Berlin-Chemie během 24 hodin před nebo po podání methotrexátu může vést 
k zvýšení koncentrace methotrexátu v krvi a také zvýšení jeho nežádoucích účinků. 
 
Nesteroidní protizánětlivé léky mohou zvyšovat účinek léků tlumících krevní srážlivost, např. warfarinu. 
 
Léky  obsahující  probenecid  (lék  k léčbě  dny)  mohou  zpozdit  vylučování  indometacinu.  Pak  může  dojít 
k hromadění indometacinu v těle a zvýšení jeho nežádoucích účinků. 
 
Při kombinaci s penicilíny je zpožděno jejich vylučování. 
 
Furosemid (močopudný lék) urychluje vylučování indometacinu. 
 
Indometacin  Berlin-Chemie  by  neměl  být  užíván  současně  s triamterenem  (močopudný  lék  a  lék  k léčbě 
vysokého krevního tlaku), protože jinak existuje riziko akutního selhání ledvin. 
 
Indometacin Berlin-Chemie by neměl být současně užíván také s diflunisalem (lék k léčbě bolesti při zánětech 
kloubů  a  degenerativních  onemocněních  kloubů),  protože  jinak  lze  očekávat  výrazné  zvýšení  hladiny 
indometacinu v krvi (popsáno bylo smrtelné krvácení do zažívacího traktu). 
 
Nesteroidní protizánětlivé léky  (jako indometacin) mohou zvyšovat toxicitu cyklosporinu vůči ledvinám. 
 

 

5/9 

Ojediněle  bylo  po  podání  indometacinu  hlášeno  ovlivnění  hladiny  cukru  v krvi,  které  vyžadovalo  úpravu 
dávkování  antidiabetik  (léků  snižujících  hladinu  cukru  v krvi).  Proto  se  z bezpečnostních  důvodů  při 
současném užívání doporučuje kontrolování hladiny cukru v krvi.   
    
Přípravek Indometacin Berlin-Chemie s alkoholem 

 

V průběhu léčby přípravkem Indometacin Berlin-Chemie se vyhněte konzumaci alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud v průběhu léčby přípravkem Indometacin Berlin-Chemie zjistíte, že jste těhotná, oznamte to svému 
lékaři.  Indometacin  by  neměl  být  podáván  v průběhu  prvních  šesti  měsíců  těhotenství,  pokud  to  není 
nezbytně nutné. Vždy se poraďte se svým lékařem. Vzhledem ke zvýšenému riziku komplikací pro matku i 
dítě nesmí být Indometacin Berlin-Chemie užíván v posledních třech měsících těhotenství. 
 
Plodnost 
Stejně  jako  všechny  léky,  které  potlačují  tvorbu  prostaglandinů,  může  Indometacin  Berlin-Chemie  způsobit 
obtíže  s otěhotněním.  Pokud  chcete  otěhotnět  nebo  máte  s otěhotněním  problémy,  měla  byste  informovat 
svého lékaře. 
 
Kojení  
Léčivá látka indometacin a produkty vzniklé jeho rozložením procházejí v malých množstvích do mateřského 
mléka.  Protože  dodnes  nejsou  známy  žádné  škodlivé  důsledky  pro  novorozence,  při  krátkodobé  léčbě  není 
obvykle  nutné  přerušit  kojení.  Pokud  jste  léčena  dlouhodobě  vysokými  dávkami  indometacinu,  poraďte  se 
s lékařem, zda máte předčasně ukončit kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Protože  se  při  užívání  vysokých  dávek  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  mohou  objevit  poruchy 
centrálního nervového systému, např. únava a závrať, Vaše reakce mohou být změněny a schopnost účastnit se 
aktivně silničního provozu a obsluhovat stroje může být v ojedinělých případech narušena. Toto upozornění 
platí ve zvýšené míře při kombinaci s alkoholem nebo jinými přípravky působícími centrálně (např. léky na 
spaní nebo léky proti úzkosti). V takových případech nejste již schopen(schopna) reagovat rychle a dostatečně 
na  nepředvídatelné  a náhlé  situace.  V takovém  případě  neřiďte  motorová  vozidla!  Neobsluhujte  stroje! 
Nepracujte bez pevné opory! 
 
 
3. Jak se přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívá  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
 
Prosím,  dodržujte  pokyny  k užívání,  jinak  nebude  přípravek  Indometacin  Berlin-Chemie  moci  správně 
působit. 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí: 
Dávkování  indometacinu  závisí  na  závažnosti  onemocnění.  Doporučená  denní  dávka  je  50  až  150  mg 
indometacinu.  
 

 

6/9 

Dospělí užívají 1 čípek přípravku Indometacin Berlin-Chemie 50 mg čípky 1-3krát denně (což odpovídá 50 až 
150 mg indometacinu).  
 
Ve výjimečných případech může být maximální denní dávka krátce zvýšena na 200 mg indometacinu denně, 
avšak tato dávka již nesmí být překročena. 
 
Způsob použití 
Abyste mohl(a) vyjmout čípek, přehněte opakovaně strip (proužek s čípky) v místě perforace a odtrhněte jeden 
čípek  nebo  jej  odstřihněte  nůžkami.

 

Uvolněné  stěny  folie  nad  špičkou  čípku  poté  uchopte  mezi  palec  a 

ukazováček  každé  ruky  a  opatrně  je  odtahujte  od  sebe,  dokud  není  možné  čípek  vyjmout  z obalu  (viz. 
obrázek). 
 

 

 
Čípky  Indometacin  Berlin-Chemie  se  zavádějí  hluboko  do  konečníku,  pokud  možno  po  stolici.  Aby  byla 
aplikace čípku snadnější, čípek můžete ohřát v ruce nebo ponořit do horké vody na velmi krátkou dobu.  
 
Délka léčby 

 

Při revmatických onemocněních může být nutná dlouhodobá léčba přípravkem Indometacin Berlin-Chemie. O 
délce léčby rozhodne Váš ošetřující lékař. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Indometacin Berlin-Chemie je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se 
se svým lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Indometacin Berlin-Chemie, než jste měl(a) 
 
Přípravek  Indometacin  Berlin-Chemie  užívejte  podle  pokynů  lékaře  nebo  podle  dávkovacího  schématu 
uvedeného  v této příbalové informaci. Máte-li pocit, že nedochází k dostatečné úlevě od bolesti, pak si sami 
nezvyšujte dávkování, ale poraďte se se svým lékařem. 
 
Poruchy centrálního nervového systému, např. bolesti hlavy, závrať, malátnost, bezvědomí a křeče se mohou 
objevit jako příznaky předávkování. Kromě těchto se může vyskytnout i bolest žaludku, nevolnost a zvracení. 
Možný je také výskyt krvácení do zažívacího traktu a poruch funkce jater a ledvin. 
 
Specifický protilék není k dispozici. 
Při  podezření  na  předávkování  přípravkem  Indometacin  Berlin-Chemie  kontaktujte,  prosím,  lékaře.  Podle 
závažnosti předávkování pak lékař může rozhodnout o případných opatřeních. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Indometacin Berlin-Chemie 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 

 

7/9 

4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky  může  mít i tento přípravek nežádoucí účinky,  které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. Pokud zpozorujete některý z následujících nežádoucích účinků, poraďte se, prosím, s lékařem, který 
rozhodne, jak dále postupovat. 
 
U následujících nežádoucích účinků je nutné vzít v úvahu, že jejich výskyt je převážně závislý na dávce a liší 
se u jednotlivých pacientů.  
 
Nejčastěji pozorované  nežádoucí  účinky  postihují  zažívací  trakt.  Mohou  se  objevit  žaludeční/dvanáctníkové 
vředy (peptické vředy), perforace nebo krvácení do zažívacího traktu, někdy smrtelné, a to zejména u starších 
osob  (viz.  bod  2  „Upozornění  a  opatření“).  Po  podání  indometacinu  byly  hlášeny  také  nevolnost,  zvracení, 
průjem, zvýšený odchod střevních plynů, zácpa, trávicí obtíže, bolesti břicha, dehtovitá stolice, zvracení krve, 
ulcerózní stomatitida, zhoršení kolitidy a Crohnovy choroby (viz. bod 2 „Upozornění a opatření“). Méně často 
byl pozorován zánět žaludeční sliznice. Riziko výskytu  krvácení do zažívacího traktu je závislé  zejména  na 
dávce a délce léčby. 
 
V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání. 
 
Léky jako Indometacin Berlin-Chemie mohou mírně zvyšovat riziko infarktu myokardu nebo cévní mozkové 
příhody. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) 

- Poruchy centrálního nervového systému jako bolesti hlavy a malátnost; 
- Poruchy zažívacího traktu jako nevolnost, zvracení a průjem; mírné ztráty krve v zažívacím traktu, které 

mohou ve výjimečných případech způsobit anémii. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

-  Závratě, ospalost, snadná únavnost, vyčerpanost, deprese; 
-  Zvonění v uších; 
-  Poruchy  trávení,  zvýšený  odchod  střevních  plynů,  žaludeční  křeče,  nechutenství,  žaludeční  nebo 

dvanáctníkové vředy  (eventuálně s krvácením a perforací); 

-  Reakce z přecitlivělosti s kožní vyrážkou a svěděním kůže; 
-  Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi (transamináz v séru). 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

-  Nezánětlivé  postižení  nervů  (periferní  neuropatie),  svalová  slabost,  křeče,  poruchy  čití  a  přechodná 

ztráta vědomí až bezvědomí.  

Při léčbě přípravkem Indometacin Berlin-Chemie je možné zhoršení epilepsie a Parkinsonovy choroby 
(V závislosti na závažnosti příznaků může být nutné snížení dávky nebo ukončení léčby. Poraďte se 
s lékařem.) 

-  Dvojité vidění, poškození sítnice (pigmentová degenerace sítnice) a zakalení rohovky při dlouhodobé 

léčbě indometacinem. Příznakem může být rozmazané vidění, které vyžaduje řádné vyšetření očním 
lékařem  (oftalmologem).  Protože  se  tyto  změny  mohou  objevit  bez  zřetelných  příznaků 
(asymptomaticky), při dlouhodobé léčbě se doporučují pravidelná vyšetření u oftalmologa.  
Pokud se takové změny objeví, doporučuje se ukončení léčby. Tato poškození se většinou zhojí bez 
následků. 

-  Hluchota; 
-  Zvracení krve, krev ve stolici nebo krvavý průjem. 

Pokud se objeví silná bolest v nadbřišku nebo černé zbarvení stolice nebo krev ve stolici, pak musíte 
léčbu přípravkem Indometacin Berlin-Chemie ukončit a neprodleně informovat lékaře. 

-  Otoky (např. periferní otoky), zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo poruchou funkce 

ledvin; 

-  Ztráta vlasů; 

 

8/9 

-  Kopřivka, reakce z přecitlivělosti se záchvaty astmatu (eventuálně s poklesem krevního tlaku). 

Pokud se uvedené reakce objeví nebo se zhorší, pak přestaňte přípravek Indometacin Berlin-Chemie 
užívat a ihned vyhledejte lékaře.   

-  Poškození  jater  (zánět  jater  se  žloutenkou  nebo  bez  ní,  velmi  vzácně  s velmi  závažným průběhem  a 

dokonce  bez  předchozích  příznaků).  Proto  by  pravidelně  měly  být  kontrolovány  parametry  funkce 
jater.  

-  Zmatenost, stavy úzkosti, psychiatrické poruchy, nespavost. 

Při  léčbě  přípravkem  Indometacin  Berlin-Chemie  může  dojít  ke  zhoršení  příznaků  dřívějších 
psychiatrických onemocnění.  
V závislosti na závažnosti příznaků může být nutné snížení dávky nebo ukončení léčby. Poraďte se se 
svým lékařem. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí) 

-  Bušení srdce, bolesti na hrudi, srdeční selhání; 
-  Poruchy  krvetvorby  (anémie, leukopénie,  agranulocytóza,  trombocytopénie).  Prvními  příznaky  mohou 

být horečka, bolesti v krku, povrchová poranění v ústech, příznaky podobné chřipkovým, velká únava, 
krvácení z nosu a kožní krvácení. V takových případech má být léčba neprodleně ukončena a je třeba 
navštívit  lékaře.  Samoléčba  jakýmikoli  léky  proti  bolesti  nebo  horečce  nesmí  být  zahájena.  Při 
dlouhodobé léčbě má být pravidelně kontrolován krevní obraz.  

-  Přechodné poruchy sluchu; 
-  Zánět  sliznice  úst,  zánět  jazyka,  jícnové  léze  (poškození  jícnu),  obtíže  v podbřišku  (např.  krvácení, 

v některých případech také vředovitý zánět tlustého střeva), zhoršení Crohnovy choroby nebo ulcerózní 
kolitidy (záněty tlustého střeva doprovázené vředy), zácpa, zánět slinivky břišní 

-  Poškození  tkáně  ledvin  (intersticiální  nefritida,  papilární  nekróza),  které  může  být  provázeno  akutní 

poruchou funkce ledvin (nedostatečností ledvin), přítomností bílkovin v moči (proteinurií) a/nebo krve 
v moči (hematurií)Rozvoj nefrotického syndromu (hromadění vody/otoky v těle a výrazné vylučování 
bílkovin  močí).  Snížení  vylučování  moči,  hromadění  vody  v těle  (otoky)  a  také  pocit,  kdy  se  člověk 
necítí  dobře,  mohou  být  známkami  onemocnění  ledvin  až  selhání ledvin.  Pokud  se  uvedené  příznaky 
objeví  nebo  zhorší,  pak  musíte  léčbu  přípravkem  Indometacin  Berlin-Chemie  ukončit  a  kontaktovat 
neprodleně Vašeho lékaře.   

-  Citlivost  na  světlo,    místní  krvácení  do  kůže  (purpura)  a  závažné  kožní  reakce  jako  kožní  vyrážka  se 

zarudnutím  a  tvorbou  puchýřů  (např.  Stevens-Johnsonovův  syndrom,  toxická  epidermální 
nekrolýza/Lyellův syndrom). 

-  Hyperglykémie (zvýšení hladiny cukru v krvi), glykosurie (vylučování cukru močí); 
-  Velmi  vzácně  bylo  popsáno  zhoršení  infekčních  zánětů  (např.  rozvoj  nekrotizujících  zánětů  podkožní 

tkáně) během léčby některými protizánětlivě působícími léky (nesteroidními  protizánětlivými léky, ke 
kterým  Indometacin  Berlin-Chemie  také  patří).  Jestliže  se  známky  infekce  (např.  zčervenání,  otok, 
přehřátí,  bolest,  horečka)  objeví  nebo  se  v průběhu  užívání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie 
zhorší, měl(a) byste neprodleně kontaktovat lékaře. 

-  Vysoký krevní tlak; 
-  Závažné  celkové  reakce  z  přecitlivělosti.  Mohou  se  projevovat  jako  otok  obličeje,  otok  jazyka,  otok 

uvnitř  hrtanu  se  zúžením  dýchacích  cest,  dušnost,  zrychlený  tep,  pokles  krevního  tlaku  až  po  život 
ohrožující šok. Jestliže se objeví některý z uvedených příznaků, k čemuž může dojít i při prvním užití, je 
nutná okamžitá pomoc lékaře. 

-  Alergický zánět cév (vaskulitida) a zánět plicní tkáně (pneumonitida); 
-  Poševní krvácení. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

-  Po aplikaci čípků se mohou objevit místní příznaky podráždění, výtok krvavého hlenu nebo bolestivé 

vyprazdňování stolice. 
 

 Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 

 

9/9 

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 
Praha 10, webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. Jak  přípravek Indometacin Berlin-Chemie uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a stripu za „EXP“. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Podmínky uchovávání 
Uchovávejte při teplotě do 25

o

C. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Indometacin Berlin-Chemie obsahuje 
 
Léčivou látkou je indometacinum. Jeden čípek obsahuje indometacinum 50 mg. 
 
Pomocnými látkami jsou ztužený tuk a kukuřičný škrob. 
 
Jak přípravek Indometacin Berlin-Chemie vypadá a co obsahuje toto balení 
N
ažloutlé čípky torpédovitého tvaru na jedné straně zašpičatělé, zatavené v bílém PVC/PE stripu potaženém 
polyethylenem. 
 
Velikost balení: 10 čípků 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo 
 
Výrobce: 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  24. 8. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu INDOMETACIN 50 BERLIN-CHEMIE SUP 10X50MG

Diskuze

Diskuze k produktu INDOMETACIN 50 BERLIN-CHEMIE SUP 10X50MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám