Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE SUP 10X100MG - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13478

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 13478
Kód EAN: 4013054000724
Kód SÚKL: 93724
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Přípravek je určen k léčbě zánětů kloubů (artritid) různého původu (revmatická artritida, chronická polyartritida, ankylosující spondylartritida, a další typy artritid), degenerativních kloubních onemocnění (artrózy, spondylartrózy), a revmatických onemocnění měkkých tkání. Přípravek je rovněž určen k léčbě poúrazových otoků a otoků po chirurgických zákrocích. Dále je přípravek používán k tlumení bolesti, zejména po úrazech, chirurgických zákrocích, tlumení menstruačních bolestí, bolestí provázejících nádorová onemocnění.

Příbalový leták

 

1/9 

sp.zn.sukls170607/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Indometacin Berlin-Chemie 100 mg čípky 

indometacinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
- Pokud se u Vás vyskytne  kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.Viz bod 4. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1) Co je přípravek Indometacin Berlin-Chemie a k čemu se používá 
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívat 
3) Jak se přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívá 
4) Možné nežádoucí účinky 
5) Jak přípravek Indometacin Berlin-Chemie uchovávat 
6) Obsah balení a další informace 
 
1. Co je přípravek Indometacin Berlin-Chemie a k čemu se používá 
Indometacin  Berlin-Chemie  je  léčivý  přípravek  působící  proti  zánětu  a  bolesti  (nesteroidní 
protizánětlivý/protirevmatický léčivý přípravek, NSA). 
 
Použití 
Léčba příznaků zánětu a bolesti při: 

-  akutním zánětu kloubů (akutní artritidě), včetně záchvatů dny 
-  chronickém  zánětu  kloubů  (chronické  artritidě),  a  to  zejména  při  revmatoidní  artritidě 

(chronické polyartritidě) 

-  Bechtěrevově  chorobě  (ankylozující  spondylitidě)  a  jiných  zánětlivých  revmatických 

onemocněních páteře 

-  náhlém  zhoršení  obtíží  při  degenerativních  onemocněních  kloubů  a  páteře  (artróze  a 

spondylartróze) 

-  zánětlivých revmatických onemocněních měkkých tkání  
-  bolestivých otocích nebo zánětech po úrazech 

 
Indometacin Berlin-Chemie je určen pro dospělé. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívat 
 
Neužívejte Indometacin Berlin-Chemie: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  indometacin  nebo  na  kteroukoli  další  složku tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže  jste  v minulosti  reagoval(a)  na  užívání  acetylsalicylové  kyseliny  nebo  jiných 

nesteroidních  protizánětlivých  léků  astmatickým  záchvatem,  ztíženým  dýcháním,  zduřením 
sliznice nosu nebo kožními reakcemi 

-  při poruchách krvetvorby nebo srážlivosti krve nejasného původu 
-  po  prodělaném  krvácení  do  zažívacího  traktu  nebo  perforaci  ve  vztahu  k předchozí  léčbě 

nesteroidními protizánětlivými léky   

 

2/9 

-  při  aktivním  nebo  v minulosti  opakovaně  prodělaném  žaludečním/dvanáctníkovém  vředu 

(peptickém vředu) nebo krvácení (dvě nebo více epizod prokázané tvorby vředů nebo krvácení) 

-  při krvácení v mozku (cerebrovaskulární krvácení) nebo jiném aktivním krvácení 
-  při závažném srdečním selhání 
-  v posledních třech měsících těhotenství 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Indometacin Berlin-Chemie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Následující  text  popisuje,  kdy  lze  přípravek  Indometacin  Berlin-Chemie  užívat  se  zvláštní 
opatrností a pouze za určitých podmínek (tedy v delším intervalu nebo se sníženým dávkováním a 
pod zvýšeným dohledem lékaře). Prosím, informujte se o tom u svého lékaře. Následující omezení 
jsou platná i v případě, že se Vás tyto obtíže týkaly kdykoli v minulosti. 
 

Bezpečnost zažívacího traktu 
Je  nutné  se  vyhnout  současnému  užívání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  s jinými 
nesteroidními  protizánětlivými  léky,  včetně  tzv.  COX-2  inhibitorů  (selektivní  inhibitory 
cyklooxygenázy-2). 
 
Nežádoucí  účinky  mohou  být  minimalizovány  užíváním  nejnižší  účinné  dávky  přípravku  po  co 
nejkratší dobu nutnou k potlačení příznaků. 
 
Starší pacienti: 
U  starších  lidí  se  častěji  vyskytují  nežádoucí  reakce  na  NSA,  zejména  krvácení  a  perforace 
v zažívacím  traktu,  které  mohou  být  smrtelné.  Proto  je  u  starších  pacientů  nutné  zvláště  pečlivé 
sledování lékařem. 
 
Krvácení do zažívacího traktu, vředy a proděravění: 
Krvácení do zažívacího traktu, vředy a proděravění, které mohou být smrtelné, se mohou vyskytnout 
u všech NSA kdykoli během léčby, a to jak s varovnými příznaky tak i bez jakýchkoliv příznaků i 
bez předchozích závažných příhod postihujících zažívací trakt.  
 
Riziko  krvácení  do  zažívacího  traktu,  vředů  nebo  proděravění je  vyšší  se  zvyšujícími  se  dávkami 
nesteroidních  protizánětlivých  léků,  u  pacientů,  u  kterých  se  v  minulosti  vyskytl  žaludeční  nebo 
dvanáctníkový  vřed,  především  pokud  byla  vředová  choroba  komplikována  krvácením  nebo 
perforací  (viz  bod  2  „Neužívejte  Indometacin  Berlin-Chemie“),  a  u  starších  lidí.  Proto je  důležité 
užívat vždy nejnižší účinnou dávku.  
U  těchto  pacientů,  a  také  u  pacientů,  kteří  jsou  současně  léčeni  nízkými  dávkami  kyseliny 
acetylsalicylové  nebo  jinými  léky,  které  mohou  zvyšovat  riziko  pro  zažívací  trakt,  zváží  lékař 
kombinaci léčby s léky chránícími žaludek (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). 
 
Jestliže jste v minulosti trpěl(a) při léčbě nežádoucími účinky postihujícími zažívací trakt, obzvláště 
jste-li starší pacient(ka), musíte ohlásit lékaři jakékoli neobvyklé příznaky v oblasti břicha (zejména 
krvácení  do  zažívacího  traktu,  které  se  projevuje  jako  zvracení  krve  nebo  černá  stolice),  a  to 
především na začátku léčby. 
Opatrnost  se  doporučuje,  pokud  současně  užíváte  léky,  které  by  mohly  zvýšit  riziko  vředů  nebo 
krvácení, jako ústy podávané kortikosteroidy, léky tlumící srážení krve (např. warfarin), selektivní 
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, které se používají mimo jiné k léčbě deprese, nebo léky 
snižující  srážlivost  krve,  např.  kyselina  acetylsalicylová  (viz  bod  2  „Další  léčivé  přípravky  a 
přípravek Indometacin Berlin-Chemie“).  
 
Pokud  se  při  užívání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  objeví  krvácení  do  zažívacího  traktu 
nebo neobvyklé břišní příznaky, léčbu ukončete a kontaktujte lékaře. 
 

 

3/9 

Pokud  trpíte  chronickým  onemocněním  zažívacího  traktu  (ulcerózní  kolitida,  Crohnova  choroba), 
informujte o tom svého lékaře. Tato onemocnění se mohou při užívání NSA zhoršit. 
 

Účinky na srdce a cévy 
Užívání léků jako je Indometacin Berlin-Chemie může být spojeno s mírným zvýšením rizika infarktu 
myokardu  nebo  cévní  mozkové  příhody.  Jakékoli  riziko  je  pravděpodobnější  při  užívání  vysokých 
dávek a dlouhodobé léčbě. Nepřekračujte doporučené dávkování nebo délku léčby.  
 
Jestliže  máte  srdeční  obtíže,  prodělal(a)  jste  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  se  domníváte,  že  byste 
mohl(a) být těmito potížemi ohrožen(a) (např. máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol 
nebo kouříte), měl(a) byste se o léčbě poradit s lékařem nebo lékárníkem.. 
 
Kožní reakce 
Velmi  vzácně  byly  ve  vztahu  k  léčbě  nesteroidními  protizánětlivými  léky  hlášeny  závažné  kožní 
reakce  provázené zčervenáním  a  vznikem  puchýřů,  některé  z nich  byly  smrtelné  (exfoliativní 
dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom) (viz bod 
4).  
Zdá  se,  že  těmito  reakcemi  jsou  pacienti  nejvíce  ohroženi  na  počátku  léčby:  začátek  reakce  se  ve 
většině případů objevuje během prvního měsíce léčby. 
Při  prvních  známkách  výskytu  kožní  vyrážky,  poškození  sliznic  nebo  jakýchkoli  jiných  příznaků 
přecitlivělosti ukončete léčbu přípravkem Indometacinu Berlin-Chemie a poraďte se ihned s lékařem. 
 
Další informace 
Váš  lékař  rozhodne,  zda  prospěch  z  užívání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  převáží  rizika 
léčby: 
-      pokud máte určité dědičné poruchy krvetvorby (např. akutní intermitentní porfyrii) 

pokud máte určité autoimunitní choroby (systemový lupus erythematodes a smíšené onemocnění 
pojivové tkáně). 

 
Váš lékař Vás bude sledovat zvláště pečlivě: 
-  pokud jste po větším chirurgickém zákroku 
-  při poruše funkce ledvin nebo jater 
-  pokud  trpíte  alergiemi  (např.  kožní  rekce  na  jiné  léčivé  přípravky,  astma,  senná  rýma), 

dlouhodobým  zduřením  nosní  sliznice  nebo  dlouhodobým  onemocněním  dýchacích  cest 
spojeným se zúžením dýchacích cest. 

 

Velmi  vzácně  se  vyskytují  závažné  akutní  reakce  z  přecitlivělosti  (např.  anafylaktický  šok).  Při 
prvních známkách takové reakce z přecitlivělosti (které lze popsat jako sípání, dušnost (respirační 
tíseň),  zrychlený  tep,  pokles  krevního  tlaku  (hypotenze))  po  užití  přípravku  Indometacin  Berlin-
Chemie musíte ukončit léčbu a ihned vyhledat lékaře.  
Indometacin,  léčivá  látka  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie,  může  dočasně  potlačit  funkci 
krevních  destiček  (shlukování  krevních  destiček).  Pokud  trpíte  poruchou  srážlivosti  krve, 
upozorněte na to svého lékaře. 
 
Při  dlouhodobém  podávání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  bude  Váš  lékař  kontrolovat 
funkce jater a ledvin a krevní obraz. 
 
Je-li  přípravek  Indometacin  Berlin-Chemie  užíván  před  chirurgickým  výkonem,  poraďte  se  nebo 
informujte o této skutečnosti lékaře nebo zubaře. 

 

Pokud  užíváte  léky  proti  bolesti  dlouhodobě,  mohou  se  objevit  bolesti  hlavy.  Požádejte  svého 
lékaře o radu, pokud při užívání přípravku Indometacin Berlin-Chemie trpíte často bolestmi hlavy. 
 

 

4/9 

Pravidelné  užívání  léků  proti  bolesti,  zejména  pokud  se  kombinuje  několik  léčivých  látek 
působících  proti  bolesti,  může  vést  k trvalému  poškození  ledvin  s rizikem  selhání  ledvin 
(analgetická nefropatie). 
 
Děti 
Podávání indometacinu, léčivé látky přípravku Indometacin Berlin-Chemie, dětem a dospívajícím se 
nedoporučuje, protože k dispozici nejsou dostatečné údaje o bezpečnosti a účinnosti indometacinu při 
léčbě revmatických onemocnění u této věkové skupiny. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Indometacin Berlin-Chemie 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
  
Současné užívání přípravku Indometacin Berlin-Chemie a digoxinu (lék k posílení srdečního výdeje), 
fenytoinu  (lék  k léčbě  křečí)  nebo  litia  (lék  k léčbě  psychiatrických  onemocnění)  může  zvyšovat 
hladiny těchto léků v krvi. Nutné jsou kontroly hladiny litia v séru lékařem. 
 
Indometacin  Berlin-Chemie  může  oslabit  účinek  močopudných  léků  a  léků  snižujících  krevní  tlak 
(diuretik a antihypertenziv). 
 
Indometacin  Berlin-Chemie  může  oslabit  účinek  ACE  inhibitorů  (léky  k léčbě  srdečního  selhání  a 
vysokého krevního tlaku). Při současném užívání může být zvýšeno také riziko výskytu poruch funkcí 
ledvin. 
 
Současné  podávání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  a  draslík  šetřících  diuretik  (určitý  druh 
močopudných léků) může vést ke zvýšení hladiny draslíku v krvi.  
 
Současné užívání přípravku Indometacin Berlin-Chemie s jinými nesteroidními protizánětlivými léky 
a léky proti bolesti nebo s glukokortikoidy zvyšuje riziko tvorby vředů nebo krvácení do zažívacího 
traktu. 
 
Léky  potlačující  shlukování  krevních  destiček  jako  kyselina  acetylsalicylová  a  také  některá 
antidepresiva  (selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu/SSRI)  mohou  zvyšovat  riziko 
krvácení do zažívacího traktu. 
 
Podávání  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  během  24  hodin  před  nebo po podání  methotrexátu 
může vést k zvýšení koncentrace methotrexátu v krvi a také zvýšení jeho nežádoucích účinků. 
 
Nesteroidní  protizánětlivé  léky  mohou  zvyšovat  účinek  léků  tlumících  krevní  srážlivost,  např. 
warfarinu. 
 
Léky obsahující probenecid (lék k léčbě dny) mohou zpozdit vylučování indometacinu. Pak může dojít 
k hromadění indometacinu v těle a zvýšení jeho nežádoucích účinků. 
 
Při kombinaci s penicilíny je zpožděno jejich vylučování. 
 
Furosemid (močopudný lék) urychluje vylučování indometacinu. 
 
Indometacin  Berlin-Chemie  by  neměl  být  užíván  současně  s triamterenem  (močopudný  lék  a  lék 
k léčbě vysokého krevního tlaku), protože jinak existuje riziko akutního selhání ledvin. 
 
Indometacin Berlin-Chemie by neměl být současně užíván také s diflunisalem (lék k léčbě bolesti při 
zánětech kloubů a degenerativních onemocněních kloubů), protože jinak lze očekávat výrazné zvýšení 
hladiny indometacinu v krvi (popsáno bylo smrtelné krvácení do zažívacího traktu). 
 

 

5/9 

Nesteroidní  protizánětlivé  léky  (jako  indometacin)  mohou  zvyšovat  toxicitu  cyklosporinu  vůči 
ledvinám. 
 
Ojediněle  bylo  po  podání  indometacinu  hlášeno  ovlivnění  hladiny  cukru  v krvi,  které  vyžadovalo 
úpravu  dávkování  antidiabetik  (léků  snižujících  hladinu  cukru  v krvi).  Proto  se  z bezpečnostních 
důvodů při současném užívání doporučuje kontrolování hladiny cukru v krvi.   
    
Přípravek Indometacin Berlin-Chemie s alkoholem 
V průběhu léčby přípravkem Indometacin Berlin-Chemie se vyhněte konzumaci alkoholu. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud v průběhu léčby přípravkem Indometacin Berlin-Chemie zjistíte, že jste těhotná, oznamte to 
svému  lékaři.  Indometacin  by  neměl  být  podáván  v průběhu  prvních  šesti  měsíců  těhotenství, 
pokud to není nezbytně nutné. Vždy se poraďte s vaším lékařem. Vzhledem ke zvýšenému riziku 
komplikací  pro  matku  i  dítě  nesmí  být  Indometacin  Berlin-Chemie  užíván  v posledních  třech 
měsících těhotenství. 
 
Plodnost 
Stejně  jako  všechny  léky,  které  potlačují  tvorbu  prostaglandinů,  může  Indometacin  Berlin-Chemie 
způsobit obtíže s otěhotněním. Pokud chcete otěhotnět nebo máte s otěhotněním problémy, měla byste 
informovat svého lékaře. 
 
Kojení  
Léčivá  látka  indometacin  a  produkty  vzniklé  jeho  rozložením  procházejí  v malých  množstvích  do 
mateřského  mléka.  Protože  dodnes  nejsou  známy  žádné  škodlivé  důsledky  pro  novorozence,  při 
krátkodobé léčbě není obvykle nutné přerušit kojení. Pokud jste léčena dlouhodobě vysokými dávkami 
indometacinu, poraďte se s lékařem, zda máte předčasně ukončit kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Protože se při užívání vysokých dávek přípravku Indometacin Berlin-Chemie mohou objevit poruchy 
centrálního nervového systému, např. únava a závrať,  Vaše reakce mohou být změněny a  schopnost 
účastnit se aktivně silničního provozu a obsluhovat stroje může být v ojedinělých případech narušena. 
Toto upozornění platí ve zvýšené míře při kombinaci s alkoholem nebo jinými přípravky působícími 
centrálně  (např.  léky  na  spaní  nebo  léky  proti  úzkosti).  V takových  případech  nejste  již 
schopen(schopna) reagovat rychle a dostatečně na nepředvídatelné a náhlé situace. V takovém případě 
neřiďte motorová vozidla! Neobsluhujte stroje! Nepracujte bez pevné opory! 
 
 
3. Jak se přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívá  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování 
Prosím, dodržujte pokyny k užívání, jinak nebude přípravek Indometacin Berlin-Chemie moci správně 
působit. 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí: 

 

6/9 

Dávkování indometacinu závisí na závažnosti onemocnění. Doporučená denní dávka je 50 až 150 mg 
indometacinu.  Dospělí  užívají  1  čípek  přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie  100  mg  čípky  jednou 
denně (což odpovídá 100 mg indometacinu).  
Ve výjimečných případech může být maximální denní dávka krátce zvýšena na 200 mg indometacinu 
denně (1 čípek dvakrát denně), avšak tato dávka již nesmí být překročena. 
 
Způsob použití 
Abyste  mohl(a)  vyjmout  čípek,  přehněte  opakovaně  strip  (proužek  s čípky)  v místě  perforace  a 
odtrhněte  jeden  čípek  nebo  jej  odstřihněte  nůžkami.

 

Uvolněné  stěny  folie  nad  špičkou  čípku  poté 

uchopte mezi palec a ukazováček každé ruky a opatrně je odtahujte od sebe, dokud není možné čípek 
vyjmout z obalu (viz obrázek). 
 

 

 
Čípky  Indometacin  Berlin-Chemie se zavádějí hluboko  do konečníku, pokud  možno po stolici. Aby 
byla aplikace čípku snadnější, čípek můžete ohřát v ruce nebo ponořit do horké vody na velmi krátkou 
dobu.   
 
Délka léčby 
Při  revmatických  onemocněních  může  být  nutná  dlouhodobá  léčba  přípravkem  Indometacin  Berlin-
Chemie. O délce léčby rozhodne Váš ošetřující lékař. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku  Indometacin  Berlin-Chemie je příliš silný nebo příliš slabý, 
poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Indometacin Berlin-Chemie, než jste měl(a) 
Přípravek Indometacin Berlin-Chemie užívejte podle pokynů lékaře nebo podle dávkovacího schématu 
uvedeného  v této příbalové informaci. Máte-li pocit, že nedochází k dostatečné úlevě od bolesti, pak 
si sami nezvyšujte dávkování, ale poraďte se se svým lékařem. 
 
Poruchy centrálního nervového systému, např. bolesti hlavy, závrať, malátnost, bezvědomí a křeče se 
mohou  objevit  jako  příznaky  předávkování.  Kromě  těchto  se  může  vyskytnout  i  bolest  žaludku, 
nevolnost  a  zvracení.  Možný  je  také  výskyt  krvácení  do  zažívacího  traktu  a  poruch  funkce  jater  a 
ledvin. 
Specifický protilék není k dispozici. 
Při  podezření  na  předávkování  přípravkem  Indometacin  Berlin-Chemie  kontaktujte,  prosím,  lékaře. 
Podle závažnosti předávkování pak lékař může rozhodnout o případných opatřeních. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Indometacin Berlin-Chemie 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 

 

7/9 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Pokud  zpozorujete  některý  z následujících  nežádoucích  účinků,  poraďte  se, 
prosím, s lékařem, který rozhodne, jak dále postupovat. 
 
U  následujících  nežádoucích  účinků  je  nutné  vzít  v úvahu,  že  jejich  výskyt  je  převážně  závislý  na 
dávce a liší se u jednotlivých pacientů.  
 
Nejčastěji  pozorované  nežádoucí  účinky  postihují  zažívací  trakt.  Mohou  se  objevit 
žaludeční/dvanáctníkové vředy (peptické vředy), perforace nebo krvácení do zažívacího traktu, někdy 
smrtelné, a to zejména u starších osob (viz bod 2 „Upozornění a opatření“). Po podání indometacinu 
byly hlášeny také nevolnost, zvracení, průjem, zvýšený odchod střevních plynů, zácpa, trávicí obtíže, 
bolesti  břicha,  dehtovitá  stolice,  zvracení  krve,  ulcerózní  stomatitida,  zhoršení  kolitidy  a  Crohnovy 
choroby  (viz  bod  2  „Upozornění  a  opatření“).  Méně  často  byl  pozorován  zánět  žaludeční  sliznice. 
Riziko výskytu krvácení do zažívacího traktu je závislé zejména na dávce a délce léčby. 
 
V souvislosti s léčbou NSA byly hlášeny otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání. 
Léky  jako  Indometacin  Berlin-Chemie  mohou mírně  zvyšovat  riziko  infarktu  myokardu  nebo  cévní 
mozkové příhody. 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí) 

- Poruchy centrálního nervového systému jako bolesti hlavy a malátnost; 
- Poruchy  zažívacího  traktu  jako  nevolnost,  zvracení  a  průjem;  mírné  ztráty  krve  v zažívacím 

traktu, které mohou ve výjimečných případech způsobit anémii. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 

-  Závratě, ospalost, snadná únavnost, vyčerpanost, deprese; 
-  Zvonění v uších; 
-  Poruchy trávení, zvýšený odchod střevních plynů, žaludeční křeče, nechutenství, žaludeční nebo 

dvanáctníkové vředy  (eventuálně s krvácením a perforací); 

-  Reakce z přecitlivělosti s kožní vyrážkou a svěděním kůže; 
-  Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi (transamináz v séru). 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 

-  Nezánětlivé  postižení  nervů  (periferní  neuropatie),  svalová  slabost,  křeče,  poruchy  čití  a 

přechodná ztráta vědomí až bezvědomí.  

Při léčbě přípravkem Indometacin Berlin-Chemie je možné zhoršení epilepsie a Parkinsonovy 
choroby  (V závislosti  na  závažnosti  příznaků  může  být  nutné  snížení  dávky  nebo  ukončení 
léčby. Poraďte se s lékařem.) 

-  Dvojité  vidění,  poškození  sítnice  (pigmentová  degenerace  sítnice)  a  zakalení  rohovky  při 

dlouhodobé  léčbě  indometacinem.  Příznakem  může  být  rozmazané  vidění,  které  vyžaduje 
řádné  vyšetření  očním  lékařem  (oftalmologem).  Protože  se  tyto  změny  mohou  objevit  bez 
zřetelných  příznaků  (asymptomaticky),  při  dlouhodobé  léčbě  se  doporučují  pravidelná 
vyšetření u oftalmologa.  
Pokud  se  takové  změny  objeví,  doporučuje  se  ukončení  léčby.  Tato  poškození  se  většinou 
zhojí bez následků. 

-  Hluchota; 
-  Zvracení krve, krev ve stolici nebo krvavý průjem. 

Pokud se objeví silná bolest v nadbřišku nebo černé zbarvení stolice nebo krev ve stolici, pak 
musíte léčbu přípravkem Indometacin Berlin-Chemie ukončit a neprodleně informovat lékaře. 

-  Otoky (např. periferní otoky), zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem nebo poruchou 

funkce ledvin; 

-  Ztráta vlasů; 
-  Kopřivka, reakce z přecitlivělosti se záchvaty astmatu (eventuálně s poklesem krevního tlaku). 

 

8/9 

Pokud se uvedené reakce objeví nebo se zhorší, pak přestaňte přípravek Indometacin Berlin-
Chemie užívat a ihned vyhledejte lékaře.   

-  Poškození  jater  (zánět  jater  se  žloutenkou  nebo  bez  ní,  velmi  vzácně  s velmi 

závažným průběhem  a  dokonce  bez  předchozích  příznaků).  Proto  by  pravidelně  měly  být 
kontrolovány parametry funkce jater.  

-  Zmatenost, stavy úzkosti, psychiatrické poruchy, nespavost. 

Při léčbě přípravkem Indometacin Berlin-Chemie může dojít ke zhoršení příznaků dřívějších 
psychiatrických onemocnění.  
V závislosti  na  závažnosti  příznaků  může  být  nutné  snížení  dávky  nebo  ukončení  léčby. 
Poraďte se se svým lékařem. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí) 

-  Bušení srdce, bolesti na hrudi, srdeční selhání; 
-  Poruchy krvetvorby (anémie, leukopénie, agranulocytóza, trombocytopénie). Prvními příznaky 

mohou  být  horečka,  bolesti  v krku,  povrchová  poranění  v ústech,  příznaky  podobné 
chřipkovým, velká únava, krvácení z nosu a kožní krvácení. V takových případech má být léčba 
neprodleně ukončena a je třeba navštívit lékaře. Samoléčba jakýmikoli léky proti bolesti nebo 
horečce nesmí být zahájena. Při dlouhodobé léčbě má být pravidelně kontrolován krevní obraz.  

-  Přechodné poruchy sluchu; 
-  Zánět  sliznice  úst,  zánět  jazyka,  jícnové  léze  (poškození  jícnu),  obtíže  v podbřišku  (např. 

krvácení,  v některých  případech  také  vředovitý  zánět  tlustého  střeva),  zhoršení  Crohnovy 
choroby  nebo  ulcerózní  kolitidy  (záněty  tlustého  střeva  doprovázené  vředy),  zácpa,  zánět 
slinivky břišní 

-  Poškození  tkáně  ledvin  (intersticiální  nefritida,  papilární  nekróza),  které  může  být  provázeno 

akutní  poruchou  funkce  ledvin  (nedostatečností  ledvin),  přítomností  bílkovin  v moči 
(proteinurií)  a/nebo  krve  v moči  (hematurií).  Rozvoj  nefrotického  syndromu  (hromadění 
vody/otoky  v těle  a  výrazné  vylučování  bílkovin  močí).  Snížení  vylučování  moči,  hromadění 
vody v těle (otoky) a také pocit, kdy se člověk necítí dobře, mohou být známkami onemocnění 
ledvin  až  selhání  ledvin.  Pokud  se  uvedené  příznaky  objeví  nebo  zhorší,  pak  musíte  léčbu 
přípravkem Indometacin Berlin-Chemie ukončit a kontaktovat neprodleně Vašeho lékaře.   

-  Citlivost  na  světlo,    místní  krvácení  do  kůže  (purpura)  a  závažné  kožní  reakce  jako  kožní 

vyrážka  se  zarudnutím  a  tvorbou  puchýřů  (např.  Stevens-Johnsonovův  syndrom,  toxická 
epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom). 

-  Hyperglykémie (zvýšení hladiny cukru v krvi), glykosurie (vylučování cukru močí); 
-  Velmi  vzácně  bylo  popsáno  zhoršení  infekčních  zánětů  (např.  rozvoj  nekrotizujících  zánětů 

podkožní  tkáně)  během  léčby  některými  protizánětlivě  působícími  léky  (nesteroidními 
protizánětlivými  léky,  ke  kterým  Indometacin  Berlin-Chemie  také  patří).  Jestliže  se  známky 
infekce  (např.  zčervenání,  otok,  přehřátí,  bolest,  horečka)  objeví  nebo  se  v průběhu  užívání 
přípravku Indometacin Berlin-Chemie zhorší, měl(a) byste neprodleně kontaktovat lékaře. 

-  Vysoký krevní tlak; 
-  Závažné celkové reakce z přecitlivělosti. Mohou se projevovat jako otok obličeje, otok jazyka, 

otok uvnitř hrtanu se zúžením dýchacích cest, dušnost, zrychlený tep, pokles krevního tlaku až 
po život ohrožující šok. Jestliže se objeví některý z uvedených příznaků, k čemuž může dojít i 
při prvním užití, je nutná okamžitá pomoc lékaře. 

-  Alergický zánět cév (vaskulitida) a zánět plicní tkáně (pneumonitida); 
-  Poševní krvácení. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

-  Po  aplikaci  čípků  se  mohou  objevit  místní  příznaky  podráždění,  výtok  krvavého  hlenu  nebo 

bolestivé vyprazdňování stolice. 
 

 Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

 

9/9 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak  přípravek Indometacin Berlin-Chemie uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a stripu za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Podmínky uchovávání 
Uchovávejte při teplotě do 25 

o

C. 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Indometacin Berlin-Chemie obsahuje 
Léčivou látkou je indometacinum. Jeden čípek obsahuje indometacinum 100 mg. 
Pomocnými látkami jsou ztužený tuk a kukuřičný škrob. 
 
Jak přípravek Indometacin Berlin-Chemie vypadá a co obsahuje toto balení 
Nažloutlé  čípky  torpédovitého  tvaru  na  jedné  straně  zašpičatělé,  zatavené  v  bílém  PVC/PE  stripu 
potaženém polyethylenem. 
Velikost balení: 10 čípků 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker 125, 12489 Berlín, Německo 
 
Výrobce: 
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  24. 8. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE SUP 10X100MG

Diskuze

Diskuze k produktu INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIE SUP 10X100MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám