Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis séra a očkovací látky

IMOVAX POLIO 1X0.5ML/DÁV+2SJ Injekční suspenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89780

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI PASTEUR S.A., VAL DE REUIL
Kód výrobku: 89780
Kód EAN: 3660053059584
Kód SÚKL: 115258
Držitel rozhodnutí: SANOFI PASTEUR S.A., VAL DE REUIL
Tato vakcína se používá k ochraně před onemocněním poliomyelitidou u kojenců, dětí a dospělých pro základní očkování i přeočkování (booster).

Příbalový leták

 

 

 

1/7 

sp.zn. sukls316718/2017 

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce                       

VAKCÍNA PROTI POLIOMYELITIDĚ (INAKTIVOVANÁ) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než necháte sebe nebo své dítě 

očkovat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci až do ukončení očkování pro případ, že si ji budete 
potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Tato vakcína byl předepsána výhradně Vám nebo Vašemu dítěti. Nedávejte jej žádné 
další osobě.  

 Pokud se u Vás nebo vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to 
svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1. 

Co je IMOVAX POLIO a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IMOVAX POLIO používat  

3. 

Jak se IMOVAX POLIO používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak IMOVAX POLIO uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1.       Co je IMOVAX POLIO a k čemu se používá 

IMOVAX POLIO je vakcína. Vakcíny se používají k ochraně proti infekčním nemocem. Po 
očkování vakcínou IMOVAX POLIO si přirozená ochrana těla (imunitní systém) vytváří 
ochranu proti poliovirům (typům obsaženým ve vakcíně). 
Tato vakcína se používá k ochraně před onemocněním dětskou obrnou (poliomyelitidou) u 
kojenců, dětí a dospělých jako základní očkování (série prvních očkování) i přeočkování 
(posilovací dávka). 
IMOVAX POLIO se musí používat v souladu s platnými oficiálními doporučeními. 
 

 

 

 

 

 

2/7 

2.       Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

 

IMOVAX POLIO používat 

Nepoužívejte IMOVAX POLIO:  
– jestliže jste Vy nebo Vaše dítě měli alergickou reakci na léčivé látky nebo na kteroukoli 
další složku této vakcíny (uvedenou v bodě 6); 
– jestliže Vy nebo Vaše dítě máte alergii na neomycin, streptomycin nebo polymyxin B; 
- jestliže jste Vy nebo Vaše dítě měli alergickou reakci po předešlé injekci této vakcíny nebo 
vakcíny obsahující stejné složky; 
– jestliže máte Vy nebo Vaše dítě horečku nebo akutní onemocnění. V těchto případech je 
nutno očkování odložit. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím vakcíny IMOVAX POLIO se poraďte se svým lékařem. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití vakcíny IMOVAX POLIO je zapotřebí, pokud Vy nebo 
Vaše dítě  

•  Má(te) poruchu krve, jako je např. nedostatečný počet krevních destiček, 

(trombocytopenie) nebo poruchu krvácivosti, a to z důvodu rizika krvácení, které 
může nastat při podání vakcíny do svalu. 

•  Podstupujete léčbu, která tlumí Vaše imunitní obranné schopnosti (kortikosteroidy, 

cytotoxické léky, radioterapie anebo jakákoli jiná léčba, která tlumí Vaše imunitní 
obranné schopnosti) nebo máte poruchu imunity (imunodeficit), protože imunitní 
odpověď na vakcínu může být v uvedených případech snížena. V těchto případech se 
doporučuje vyčkat s očkováním do ukončení léčby nebo se vyšetřením ujistit, že je 
očkovaný náležitě chráněn.  

•  Trpí(te)  chronickým deficitem imunity, např. infekcí HIV. Očkování je doporučeno, 

třebaže protilátková odpověď může být omezena.     

 
Tato vakcína může být dále doporučena  jedincům, u kterých je vakcína proti poliomyelitidě 
podávaná ústy kontraindikována a jako posilovací dávka (booster) jedincům, kteří byli 
předtím očkovaní vakcínou podávanou ústy.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Další léčivé přípravky nebo vakcíny a IMOVAX POLIO  
Nejsou popsána žádná známá rizika při současném podání vakcíny IMOVAX POLIO  
s jinými vakcínami během jednoho očkování.  

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které (Vy nebo Vaše dítě) užíváte, 
které jste v nedávné době  užívali nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 

 

 

 

3/7 

Podávání vakcíny IMOVAX POLIO v těhotenství lze zvážit, pokud je to nezbytně nutné. 
 Vakcínu IMOVAX POLIO lze během kojení podávat.  
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
IMOVAX POLIO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat 
stroje. Nicméně studie hodnotící účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly 
provedeny. 
 
IMOVAX POLIO obsahuje fenylalanin. 
Tento přípravek obsahuje fenylalanin. Může být škodlivý pro pacienty s fenylketonurií.  
 
3.       Jak se  IMOVAX POLIO používá   
 
Dávkování  
 
Základní očkování: 
 
Pediatrická populace 
Základní očkování: 
Dětem od 2 měsíců věku se podávají postupně 3 dávky (0,5 ml) v intervalech 1 – 2 měsíce. 
Toto očkovací schéma je v souladu s platným národním doporučením. 
 
Další očkovací schémata v souladu s doporučením WHO (Světová zdravotnická organizace): 
Dětem od věku 6 týdnů lze IMOVAX POLIO podat v 6., 10., a 14. týdnu života v souladu 
s doporučením WHO. 
V zemích, kde se používá k rutinní imunizaci živá perorální vakcína proti poliomyelitidě 
(trivalentní, bivalentní nebo monovalentní OPV), může být vakcína IMOVAX POLIO použita 
současně nebo následně po použití OPV v souladu s platným národním doporučením. 
 
Přeočkování (posilovací dávky): 
Dětem se podává čtvrtá dávka (první posilovací dávka) vakcíny nejméně za 6 měsíců po třetí 
dávce a nejpozději do 18 měsíců věku dítěte. 
 
Následné posilovací dávky vakcíny mají být podávány v souladu s platným národním 
doporučením, tj. dětem a dospívajícím v intervalech 5 let. 
 
Dospělí: 
U neočkovaných dospělých mají být podány 2 dávky (0,5 ml) v intervalu 2 měsíců, 
následovány první posilovací dávkou (přeočkováním) za 8 – 12 měsíců po poslední dávce. 
 
Následné posilovací dávky mají být podávány v souladu s platným národním doporučením, tj. 
dospělým v intervalech 10 let.  
Tato vakcína se musí používat v souladu s platnými oficiálními doporučeními. 
 
Způsob podání 
Vakcína Vám bude podána zdravotnickým pracovníkem přednostně do svalu 
(intramuskulárně), může být však podána i pod kůži (subkutánně). 

 

 

 

4/7 

Vakcína nesmí být podána do krevní cévy (intravaskulárně): je třeba se přesvědčit, že jehla 
nepronikla do krevní cévy. 
Injekce se přednostně podává do horní  části přední nebo boční strany stehna u kojenců a 
batolat a do deltového svalu u dětí, dospívajících a dospělých. 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek IMOVAX POLIO: 
Jestliže jste zapomněl(a) na očkování, Váš lékař rozhodne, kdy bude podána chybějící dávka. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4.       Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně jako všechny léky může mít i IMOVAX POLIO  nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.  
 
Závažné alergické reakce: 
Po očkování se mohou velmi vzácně objevit závažné alergické reakce (reakce 
z přecitlivělosti). Obvykle tato reakce nastává v době, kdy jste Vy (Vaše dítě) ještě ve 
zdravotnickém zařízení, kde bylo očkování provedeno. 
Pokud se po odchodu ze zdravotnického zařízení (kde jste Vy nebo Vaše dítě byli očkováni) 
objeví některý z níže uvedených příznaků, musíte OKAMŽITĚ kontaktovat svého lékaře nebo 
pohotovost: 
• 

Kožní vyrážka se svěděním (kopřivka). 

• 

Náhlý otok obličeje a hrdla s obtížným dýcháním (angioedém, Quinckeho edém). 

• 

Náhlý a závažný pokles krevního tlaku, způsobující závrať a ztrátu vědomí, zrychlení 

srdečního tepu s dušností (anafylaktická reakce a šok). 
 
Další nežádoucí účinky: 
Pokud Vy nebo Vaše dítě pozorujete některé z níže uvedených nežádoucích účinků, které 
přetrvávají anebo se zhoršují, musíte vyhledat svého lékaře. 
 
Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů): 

•  Bolest v místě vpichu 
•  Horečka vyšší než 38,1 ºC 

 
Časté (mohou se vyskytnout u více než 1 ze 100 ale méně než 1 z 10 pacientů): 

•  Zarudnutí kůže v místě vpichu 

 
Méně časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 1000 ale méně než 1 ze 100 pacientů): 

•  Zatvrdnutí (indurace) v místě vpichu 

 
Není známo (četnost výskytu nelze stanovit z dostupných údajů): 
•  Agitovanost, spavost, a podrážděnost během několika hodin až dnů po očkování, které 

velmi rychle ustoupí. 

•  Křeče (izolované nebo související s horečkou) během několika dnů po očkování, bolest 

hlavy, mírná a přechodná parestezie (pocit brnění, zejména v dolních končetinách) s 
výskytem do 2 týdnů po očkování. 

 

 

 

5/7 

•   Vyrážka. 

•   Mírná a přechodná bolest kloubů a bolest svalů během několika dnů po očkování. 

•   Místní reakce v místě vpichu: 

- otok, který se může objevit do 48 hodin po aplikaci a může přetrvávat 1-2 dny 
- lymfadenopatie (zvětšení mízních uzlin) 

 
Další nežádoucí účinky u dětí: 
U předčasně narozených dětí (v nebo před 28. týdnem těhotenství) se může 2-3 dny po 
očkování prodloužit interval mezi nádechy. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 

5.       Jak  IMOVAX POLIO uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v chladničce (2 °C -  8 °C). Chraňte před mrazem.  
Uchovávejte injekční stříkačku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za 
„Použitelné do“ a na předplněné injekční stříkačce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že vakcína je zakalená. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.       Obsah balení a další informace 
 
Co IMOVAX POLIO obsahuje 
Léčivými látkami jsou: 
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 1 (Mahoney) #…..40 antigenních D jednotek* 
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 2 (MEF-1) #………8 antigenních D jednotek* 
Virus poliomyelitidis inactivatum typus 3 (Saukett) #… …... 32 antigenních D jednotek* 
v jedné dávce 0,5ml  
 
# připravovaný  na buňkách VERO   

 

 

 

6/7 

*nebo množství ekvivalentních antigenů stanovené pomocí vhodné imunochemické metody. 
 
Pomocnými látkami jsou: fenoxyethanol, roztok formaldehydu 35%, živná půda M 199–H 
[obsahuje zejména aminokyseliny (včetně fenylalaninu), minerální soli, vitaminy a další 
složky (jako glukosa), doplněné polysorbátem 80 a rozpuštěné ve vodě na injekci], kyselina 
chlorovodíková nebo hydroxid sodný na úpravu pH. Fenoxyethanol je obsažen ve 
formě roztoku fenoxyethanolu v 50% ethanolu. 
 
Jak IMOVAX POLIO vypadá a co obsahuje toto balení 
0,5 ml injekční suspenze (čirá bezbarvá suspenze) v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy 
1) s pístovou zátkou (bromchlorbutyl nebo chlorbutyl nebo brombutyl) s připojenou jehlou 
(nerezová ocel). 
 
0,5 ml injekční suspenze (čirá bezbarvá suspenze) v předplněné injekční stříkačce (sklo třídy 
1) s pístovou zátkou (bromchlorbutyl nebo chlorbutyl nebo brombutyl), bez připojené jehly a 
s víčkem, se 2 samostatnými jehlami (nerezová ocel). 
 
Velikost balení: 
• 

1x 1 (1 dávka – 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce s připojenou jehlou) 

• 

20x 1 (1 dávka – 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce s připojenou jehlou) 

1x 1 (1 dávka – 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce bez připojené jehly a s víčkem,  
se 2 samostatnými jehlami) 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
SANOFI PASTEUR 
14 Espace Henry Vallée 
69007 Lyon, Francie 
 
Výrobce: 
Sanofi Pasteur, Parc Industriel D'incarville, BP101, 27100 Val de Reuil, Francie 
Sanofi Pasteur, Campus Mérieux, 1541 avenue Marcel Mérieux, 69280 Marcy L’Etoile, 
Francie 
Sanofi-Aventis Zrt., Budapešť, Logistic and Distribution Platform, H-1225 Budapešť, Budova 
DC5, Campona utca. 1 (Harbor Park), Maďarsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10/2017 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky. 
Pro injekční stříkačky bez připojené jehly: po sejmutí víčka stříkačky se na hrot injekční 
stříkačky pevně nasadí jehla a zajistí se otočením o 90 °.  
Zkontrolujte, zda je vakcína čirá a bezbarvá. Pokud je vakcína zakalena, nesmí být použita.       
Podávejte přednostně intramuskulárně (i.m), nebo subkutánně (s.c). 

 

 

 

7/7 

Vakcína nesmí být aplikována intravaskulárně: je třeba se přesvědčit, že jehla nepronikla do 
krevní cévy. 
 

Recenze

Recenze produktu IMOVAX POLIO 1X0.5ML/DÁV+2SJ Injekční suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu IMOVAX POLIO 1X0.5ML/DÁV+2SJ Injekční suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám