Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Baxter Czech spol.s r.o.
Kód výrobku: 110596
Kód EAN:
Kód SÚKL: 127717
Držitel rozhodnutí: Baxter Czech spol.s r.o.
K čemu se Immunine používá Immunine se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s vrozenou hemofilií B.

Příbalový leták

1Příloha č. 1a k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls225702/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
IMMUNINE BAXTER 600 IU
Prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku s rozpouštědlem
Lidský koagulační faktor IX
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je IMMUNINE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete IMMUNINE používat
3. Jak se IMMUNINE používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak IMMUNINE uchovávat
6. Další informace
1. CO JE IMMUNINE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Co je IMMUNINE
IMMUNINE je koncentrát koagulačního faktoru IX. Nahrazuje faktor IX, který u hemofilie B chybí
nebo nefunguje správně. Hemofilie B je pohlavně vázaná, dědičná porucha krevní srážlivosti
způsobená sníženými hladinami faktoru IX. Následkem toho dochází k závažnému krvácení do
kloubů, svalů a vnitřních orgánů, buď bez příčiny nebo v důsledku úrazu či chirurgického poranění.
Podání přípravku IMMUNINE dočasně upravuje nedostatek faktoru IX a snižuje sklon ke krvácení.
K čemu se IMMUNINE používá
IMMUNINE se používá k léčbě a prevenci krvácení u pacientů s vrozenou hemofilií B.
IMMUNINE je určen k léčbě dětí od 6 let věku a dospělých. Není k dispozici dostatek údajů k tomu,
aby bylo možné doporučit přípravek IMMUNINE k léčbě dětí do 6 let.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE IMMUNINE POUŽÍVAT
Nepoužívejte IMMUNINE
- jestliže jste přecitlivělý/á (alergický/á) na lidský koagulační faktor IX nebo na kteroukoli další
složku přípravku IMMUNINE.
- pokud trpíte spotřební koagulopatií a/nebo hyperfibrinolýzou
Spotřební koagulopatie (DIC, diseminovaná intravaskulární koagulace) je život ohrožující stav,
při kterém dochází k nadměrnému srážení krve s výraznou tvorbou krevních sraženin v krevních
cévách. Tím následně dochází ke spotřebě koagulačních faktorů v celém těle.
K hyperfibrinolýze dochází při snížení krevní srážlivosti v důsledku rozpadu fibrinu, látky
důležité pro koagulaci.
2- Pokud jste alergický/á na heparin nebo máte heparinem indukovanou trombocytopenii
v anamnéze.
Heparinem indukovaná trombocytopenie je abnormální pokles počtu krevních buněk důležitých
pro tvorbu krevní sraženiny, který je způsoben podáním heparinu.
Po odpovídající léčbě těchto stavů má být přípravek IMMUNINE podáván pouze v případě život
ohrožujícího krvácení.
Zvláštní opatrnosti při použití IMMUNINE je zapotřebí
Pokud se vyskytnou alergické reakce:
Existuje málo pravděpodobná možnost, že se u Vás vyskytne závažná, náhlá alergická reakce
(anafylaktická reakce) na přípravek IMMUNINE.
Proto byste měli znát časné příznaky alergické reakce, mezi které patří
- zčervenání kůže
- vyrážka
- tvorba pupínků na kůži (kopřivka)
- svědění celého těla
- otok rtů a jazyka
- dýchací obtíže / dušnost
- porucha dýchání při a/nebo z důvodu zúžení dýchacích cest (sípání)
- tlak na hrudi
- celková nevolnost
- závrať
- pokles krevního tlaku
- ztráta vědomí
Jestliže jste zaznamenal/a jeden či více z výše uvedených příznaků, ihned zastavte infuzi a
okamžitě zavolejte svého lékaře. Výše uvedené příznaky mohou být časnými projevy
anafylaktického šoku. Závažné příznaky vyžadují neprodlenou pohotovostní léčbu.
Kdy je nutné sledování:
Lékař bude pravidelně kontrolovat Vaši krev, aby se ujistil, že je nynější dávkování dostatečné a
Vaše krev dostává potřebné množství faktoru IX.
Při podávání koncentrátů faktoru IX se mohou tvořit krevní sraženiny (trombózy) a mohou se
vyplavovat se do krevního oběhu, což může vyvolat tvorbu sraženin v jiných místech (embolie).
Proto u pacientů se sklonem k trombózám nebude lékař zvyšovat hladinu faktoru IX příliš
vysoko (nad 60% normálu). Navíc bude lékař tyto pacienty, jakož i pacienty léčené vysokými
dávkami přípravku IMMUNINE, sledovat zvláště pečlivě. Při vhodném sledování mohou být
případné komplikace rychle rozpoznány a mohou být podniknuta příslušná opatření. Mezi tyto
komplikace patří např. tromboembolie a spotřební koagulopatie.
Pokud krvácení přetrvává:
Pokud Vaše krvácení po podání přípravku IMMUNINE neustane, informujte prosím ihned
svého lékaře. Mohly se u vás vytvořit inhibitory faktoru IX. Inhibitory faktoru IX jsou
protilátky ve Vaší krvi, které působí proti účinkům faktoru IX. Tím se snižuje účinnost
přípravku IMMUNINE při léčbě krvácení. Lékař provede nezbytná vyšetření, aby to potvrdil.
Existuje možná souvislost mezi výskytem inhibitorů faktoru IX a alergickými reakcemi.
Pacienti s inhibitory faktoru IX mohou mít zvýšené riziko anafylaxe. Proto by pacienti, u nichž
dojde k alergické reakci, měli být vyšetřeni na přítomnost inhibitoru faktoru IX.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Nejsou známy interakce přípravku IMMUNINE s jinými léčivými přípravky.
3Těhotenství a kojení
Hemofilie B je u žen velmi vzácná. Proto zatím nejsou zkušenosti s použitím IMMUNINE během
těhotenství a kojení.
Jestliže jste těhotná nebo kojíte, řekněte o tom svému lékaři. Lékař rozhodne, zda můžete IMMUNINE
během těhotenství a kojení používat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly pozorovány žádné účinky na schopnost řídit či obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku IMMUNINE
U léčivých přípravků vyráběných z lidské krve nebo plazmy se používají určitá opatření k prevenci
přenosu infekce na pacienta. Mezi tato opatření patří pečlivý výběr dárců krve a plazmy, aby se
zajistilo vyloučení osob nesoucích riziko přenosu infekce, a testování jednotlivých odběrů krve a
poolů plazmy na přítomnost virů/infekce. Výrobci těchto přípravků zařazují do procesu zpracování
krve nebo plazmy výrobní kroky, které mohou inaktivovat nebo odstraňovat viry. Přesto nemůže být
při přípravě léčiv vyráběných z lidské krve nebo plazmy zcela vyloučena možnost přenosu infekce. To
platí i pro jakékoli neznámé nebo vznikající viry nebo jiné typy infekcí.
Přijatá opatření jsou považována za účinná u obalených virů, například viru lidské imunitní
nedostatečnosti (HIV, virus vyvolávající AIDS), viru hepatitidy B a viru hepatitidy C a u neobaleného
viru hepatitidy A. Omezený účinek mohou mít tato opatření u neobalených virů jako je parvovirus
B19 (virus vyvolávající zarudnutí kůže (infekční erytém). Infekce parvovirem B19 může být závažná
u těhotných žen (infekce plodu) a u jedinců s poruchou funkce imunitního systému nebo u jedinců
s určitými typy anémie (např. srpkovitá anémie či hemolytická anemie).
Pokud Vám jsou pravidelně/opakovaně podávány přípravky vyráběné z lidské plazmy, Váš lékař Vám
může doporučit, abyste zvážil/a očkování proti hepatitidě A a B.
Důrazně doporučujeme, abyste při každém podání přípravku IMMUNINE zaznamenal/a název a číslo
šarže přípravku, aby byl k dispozici přehled použitých šarží.
IMMUNINE BAXTER 600 IU obsahuje 20 mg sodíku v jedné lahvičce (stanoveno výpočtem). To je
třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.
3. JAK SE IMMUNINE POUŽÍVÁ
Vaše léčba by měla být zahájena a vedena lékaři, kteří mají zkušenosti s léčbou hemofilie B.
Váš lékař určí dávku, která je pro Vás vhodná. Vypočítá ji na základě Vašich speciálních potřeb.
Máte-li pocit, že je účinek přípravku IMMUNINE příliš silný nebo příliš slabý, prosím,
promluvte si se svým lékařem.
Dávkování k profylaxi krvácení
Pokud IMMUNINE používáte k prevenci krvácení (profylaxi), je obvyklá dávka 20 40 IU (IU =
mezinárodní jednotky) faktoru IX na kilogram tělesné hmotnosti v intervalu 3 - 4 dnů.
V některých případech mohou být nutné kratší intervaly nebo vyšší dávky, zejména u mladších
pacientů.
Dávkování k léčbě krvácení
Pokud IMMUNINE používáte k léčbě krvácení, lékař vypočítá dávku, která je pro Vás vhodná,
pomocí následujícího vzorce.
Potřebné jednotky = tělesná hmotnost (kg) x požadovaný vzestup faktoru IX (%) (IU/dl) x 1,1
4Použití u dětí
Není k dispozici dostatek údajů k tomu, aby mohlo být doporučeno podání přípravku IMMUNINE
dětem do 6 let.
Sledování prováděné Vaším lékařem
Lékař Vám bude pravidelně provádět určité laboratorní testy, aby se ujistil, že máte v krvi dostatečné
množství faktoru IX. To je zvláště důležité v případě velkého chirurgického výkonu nebo život
ohrožujících krvácení.
Pacienti s inhibitory
Pokud není ani po odpovídající dávce dosaženo očekávaných hladin faktoru IX v krvi nebo pokud
krvácení neustává, mohou být přítomny inhibitory. Lékař ověří přítomnost inhibitorů pomocí
vhodných testů. V případě vývoje inhibitoru má být kontaktováno specializované centrum pro léčbu
hemofilie.
Pokud se u Vás vytvořily inhibitory faktoru IX, můžete potřebovat větší množství přípravku
IMMUNINE k zastavení krvácení. Pokud krvácení ani pak neustane, Váš lékař zváží jiný přípravek.
Bez porady s lékařem nezvyšujte dávku IMMUNINE k zastavení krvácení.
Četnost podávání
Váš lékař Vám vysvětlí, jak často a v jakých intervalech si máte přípravek IMMUNINE aplikovat.
Četnost podávání určí přímo pro Vás, podle Vaší odpovědi na IMMUNINE.
Délka trvání léčby
Obvykle je nutná dlouhodobá léčba přípravkem IMMUNINE.
Způsob podání
IMMUNINE se podává pomalu do žíly (intravenózně) po přípravě roztoku pomocí přiloženého
rozpouštědla.
IMMUNINE nesmí být před podáním mísen s jinými léčivy. Mohlo by to narušit účinnost a
bezpečnost přípravku.
Prosím, pečlivě dodržujte pokyny svého lékaře.
Rychlost podání závisí na tom, jak Vám to je příjemné, a neměla by překročit 2 ml za minutu.
Používejte pouze přiložený set k podání přípravku. Při použití jiných injekčních setů může
IMMUNINE přilnout k vnitřním stěnám infuzního setu, což může vést k nesprávnému dávkování.
Pokud stejným žilním přístupem dostáváte i jiné léčivé přípravky, musí být tento žilní vstup
propláchnut vhodným roztokem, např. fyziologickým roztokem, před a po podání přípravku
IMMUNINE.
IMMUNINE rozpouštějte těsně před podáním a roztok poté ihned použijte. (Roztok neobsahuje
konzervační látky.)
Injekční roztok je čirý nebo mírně zakalený. Nepoužívejte roztoky, které jsou hodně zakalené
nebo obsahují viditelné částice.
Nespotřebovaný rozpuštěný přípravek vhodným způsobem zlikvidujte.
Rozpouštění prášku k přípravě injekčního roztoku:
Dbejte na to, abyste roztok připravoval/a v co nejčistších a nejsterilnějších podmínkách!
1. Zahřejte neotevřenou inj. lahvičku obsahující rozpouštědlo (vodu na injekci) na pokojovou
teplotu (maximálně +37°C).
2. Odstraňte ochranná víčka z lahvičky s práškem a z lahvičky s rozpouštědlem (obr. A) a
dezinfikujte pryžové zátky obou lahviček.
53. Odstraňte ochranný kryt z jednoho konce přiložené převodní jehly krouživým pohybem a
povytažením. Odkrytou jehlu vpíchněte přes pryžovou zátku do lahvičky s rozpouštědlem
(obr. B a C).
4. Odstraňte ochranný kryt z druhého konce převodní jehly; nedotýkejte se odkrytého konce.
5. Převraťte lahvičku s rozpouštědlem nad lahvičku s práškem a propíchněte volným koncem
převodní jehly pryžovou zátku lahvičky s práškem (obr. D). Rozpouštědlo se pomocí vakua
samo natáhne do lahvičky s práškem.
6. Poté, co je všechen roztok natažen do lahvičky s práškem, oddělte obě lahvičky od sebe
vyjmutím jehly z lahvičky s práškem (obr. E). Lahvičkou s práškem jemně zatřepejte nebo
zakroužete, aby se urychlilo rozpouštění.
7. Po úplném rozpuštění prášku zapíchněte přiloženou zavzdušňovací jehlu (Obr. F), čímž
všechna pěna opadne. Zavzdušňovací jehlu vyjměte.
Injekce/infuze:
Dbejte na to, abyste roztok připravoval/a v co nejčistších a nejsterilnějších podmínkách!
1. Sejměte ochranný kryt z přiložené filtrační jehly pootočením a povytažením a nasaďte jehlu
na sterilní jednorázovou inj. stříkačku. Natáhněte roztok do inj. stříkačky (obr. G).
2. Odpojte filtrační jehlu od injekční stříkačky a pomalu roztok intravenózně aplikujte (nejvýše
rychlostí 2 ml/min) pomocí přiloženého infuzního setu (nebo přiložené jednorázové jehly).
Při infuzním podání je nutno použít jednorázovou infuzní soupravu s vhodným filtrem.
Obr.A Obr.B Obr.C Obr.D Obr.E Obr.F Obr.G
Jestliže jste použil/a více IMMUNINE, než jste měl/a
Informujte prosím svého lékaře. Příznaky předávkování faktorem IX nebyly hlášeny.
Jestliže jste zapomněl/a použít IMMUNINE
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Okamžitě pokračujte další dávkou, a poté pokračujte v pravidelných intervalech, jak Vám
doporučil lékař.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i IMMUNINE nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud
si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
6Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v klinických studiích a v rámci sledování po
uvedení na trh.
Četnost je uváděna v závorce pouze u nežádoucích účinků pozorovaných v klinických studiích.
Četnost nežádoucích účinků po uvedení na trh, která není známa, není uvedena v závorce.
Poruchy krve a lymfatického systému: neutralizující protilátky (inhibitory) proti faktoru IX, spotřební
koagulopatie (DIC)
Poruchy imunitního systému: nebezpečná alergická reakce (anafylaktická reakce), náhle vznikající
otok kůže a slizničních membrán s nebo bez poruch polykání nebo dechu (angioedém)
Objevilo se u inhibitorů: sérová nemoc a reakce z přecitlivělosti
Poruchy nervového systému: bolest hlavy, neklid, mravenčení
Srdeční poruchy: srdeční příhoda (infarkt myokardu), bušení srdce (tachykardie)
Cévní poruchy: zrudnutí, pokles krevního tlaku (hypotenze), tromboembolické příhody, uzávěr plicní
cévy krevní sraženinou (plicní embolie), vznik krevní sraženiny v žíle (žilní trombóza)
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: dráždění v krku (méně časté) a bolest v krku (vzácné),
suchý kašel (vzácné), poruchy vdech a/nebo výdech v důsledku zúžení dýchacích cest (sípání),
dýchací obtíže (dyspnoe)
Gastrointestinální poruchy: pocit nevolnosti (nauzea), zvracení
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka (méně časté) a svědění (pruritus) (vzácné), vyrážka po
celém těle (kopřivka)
Poruchy ledvin a močových cest: porucha ledvin s příznaky jako otok víček, tváře a spodní části
dolních končetin se zvýšením hmotnosti a ztrátou bílkovin močí (nefrotický syndrom)
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: horečka (pyrexie) (vzácné), zimnice, reakce
z přecitlivělosti, pálení a štípání v místě injekce, otupělost, dechové obtíže (tlak na hrudi)
Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány u přípravků ze stejné skupiny:
Abnormální nebo snížené vnímání (parestezie)
5. JAK IMMUNINE UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v chladničce (2C až 8C). Chraňte před mrazem.
Lahvičky uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Nepoužívejte IMMUNINE po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Během uvedené doby použitelnosti může být IMMUNINE uchováván při pokojové teplotě do 25C,
nejvýše však po omezenou dobu 3 měsíců. Začátek a konec uchovávání při teplotě do 25°C vyznačte
na krabičku přípravku. IMMUNINE musíte během těchto tří měsíců spotřebovat. Pokud přípravek
nespotřebujete, musíte jej po uplynutí tří měsíců zlikvidovat. Přípravek nesmí být ukládán zpět do
chladničky.
velmi časté: postihuje více než 1 uživatele z 10
časté: postihuje 1 až 10 uživatelů ze 100
méně časté: postihuje 1 až 10 uživatelů z 1000
vzácné: postihuje 1 až 10 uživatelů z 10 000
velmi vzácné: postihuje méně než 1 uživatele z 10 000
není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit
7Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co IMMUNINE obsahuje
Prášek
- Léčivou látkou je lidský krevní koagulační faktor IX. 1 inj. lahvička s práškem pro přípravu
injekčního roztoku obsahuje 600 IU factor IX coagulationis humanus.
Po rozpuštění v 5 ml vody na injekci obsahuje 1 ml roztoku 120 IU lidského koagulačního faktoru
IX.
- Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a dihydrát citronanu sodného.
Rozpouštědlo
- voda na injekci
Jak IMMUNINE vypadá a co obsahuje toto balení
IMMUNINE je bílý nebo nažloutlý prášek pro přípravu injekčního roztoku. Po rekonstituci
v přiloženém rozpouštědle (voda na injekci) je roztok čirý nebo mírně zakalený (opalescentní). Pokud
zpozorujete změnu barvy nebo přítomnost částic v roztoku nebo zakalení roztoku, přípravek prosím
nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis společnosti Baxter.
Velikost balení: 1x 600 IU
Každé balení obsahuje:
1 lahvičku přípravku IMMUNINE BAXTER 600 IU s pryžovou zátkou
1 lahvičku s vodou na injekci (5 ml) s pryžovou zátkou
1 převodní jehlu
1 zavzdušňovací jehlu
1 filtrační jehlu
1 jehlu k jednorázovému použití
1 injekční stříkačku (5 ml) k jednorázovému použití
1 infuzní set
Držitel rozhodnutí o registraci
BAXTER CZECH spol. s r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Baxter AG, Industriestrasse 67, Vídeň, Rakousko
Registrační číslo: 16/008/08-C
Tento léčivý přípravek byl v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:
Rakousko: Immunine 600 I.E. Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung
Bulharsko: Immunine 600 IU
Kypr: Immunine 600 IU
Česká republika: Immunine Baxter 600 IU
Estonsko: Immunine Baxter 600 IU
Německo: Immunine 600 IE
8Řecko: Immunine 600 IU
Irsko: Immunine 600 IU
Itálie: Fixnove 600
Litva: Immunine Baxter 600 TV milteliai ir tirpiklis injeciniam tirpalui
Nizozemsko: Immunine Baxter
Norsko: Immunine 600 IE
Polsko: Immunine 600 IU
Portugalsko: Immunine 600 IU
Rumunsko: Immunine 600 IU
Slovensko: Immunine 600 IU
Slovinsko: Immunine 600 IU
Španělsko: Immunine 600 IU
Švédsko: Immunine 600 IE
Velká Británie: Immunine 600 IU
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.3.2012
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Následující tabulka může být vodítkem pro určení minimálního obsahu faktoru IX v krvi.
Při následujících krvácivých příhodách by v daném období neměla poklesnout aktivita faktoru IX pod
danou plazmatickou aktivitu (v % normálu nebo v IU/dl). Za určitých podmínek, zejména na počátku
léčby, mohou být zapotřebí vyšší dávky.
Stupeň krvácení / Typ
chirurgického výkonu
Požadovaná hladina
faktoru IX (%
normálu nebo v IU/dl)
Frekvence dávkování
(hodiny) / Délka trvání léčby
(dny)
Krvácení
Časná hemartróza, krvácení do
svalů nebo ústní dutiny
2040 Opakujte každých 24 hodin.
Nejméně 1 den, dokud se
krvácení, které se vyznačuje
bolestí, nezastaví nebo se
nedosáhne vyléčení.
Rozsáhlejší hemartróza,
krvácení do svalů nebo
hematom
3060 Opakujte infuze každých 24
hodin po 34 dny či více,
dokud bolest a akutní
nemohoucnost nepřejdou.
Život ohrožující krvácení 60100 Opakujte infuze každých 8 až
24 hodin, dokud není
nebezpečí zažehnáno.
Operace
Menší
Včetně extrakce zubu
3060 Každých 24 hodin, nejméně 1
den, dokud se nedosáhne
vyléčení.
Větší 80100
(před operací a po
operaci)
Opakujte infuze každých 8-24
hodin až do adekvátního
zahojení rány, pak pokračujte
v terapii nejméně dalších
7 dní, abyste udrželi aktivitu
na 30 % až 60 %.

Recenze

Recenze produktu IMMUNINE BAXTER 600 IU 1X600IU+5ML Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu IMMUNINE BAXTER 600 IU 1X600IU+5ML Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze