Oblíbené položky

Úvodní strana » Domácnost a zvířata » Chovatelské potřeby » Veterinární přípravky na předpis

IMAVEROL A.U.V. SOL 1LT

Kód výrobku: 146237

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace IMAVEROL A.U.V. SOL 1LT


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Imaverol 100 mg/ml koncentrát pro přípravu kožní emulze
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Léčivá(é) látka(y): Enilconazolum 100 mg v ml.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Koncentrát pro přípravu kožní emulze
Žlutohnědý, čirý, viskózní roztok.
4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat
Skot, koně a psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Léčba dermatofytóz způsobených:
Trichophyton verrucosum
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton equinum
Microsporum canis
Microsporum gypseum

4.3 Kontraindikace
Nejsou

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Pouze pro zvířata. Za určitých okolností se společně s léčbou doporučuje i ošetření prostředí proto, aby došlo k redukci množství přítomných spór plísní. Imaverol nezpůsobuje korozi. Naředěný roztok je možné používat 6 týdnů. Čistý naředěný roztok uchovávejte při pokojové teplotě. Používání naředěného roztoku nesmí být zbytečně prodlužováno.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Pouze pro vnější použití. Před použitím naředit.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranný oděv, nepropustné rukavice a ochranné brýle. Pokud dojde ke styku koncentrovaného přípravku s kůží okamžitě omyjte postižená místa vodou a mýdlem.
Při vniknutí přípravku do oka důkladně vypláchněte proudem vody.
Při podráždění oční sliznice nebo kůže vyhledejte lékaře.
Po použití přípravku si umyjte ruce.
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Imaverol je velmi dobře snášen. Na rozdíl od emulgovatelného roztoku naředěná emulze nedráždí kůži ani oči. Náhodné olízání naředěné emulze z kůže nebo srsti nevede k vedlejším účinkům.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Imaverol může být bezpečně podáván březím i laktujícím zvířatům.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

V mnoha studiích byl protiplísňový účinek enilconazolu zkoušen in vitro v kombinaci s různými antiseptiky a dezinfekčními prostředky a nebyl zpozorován žádný další účinek nebo antagonizmus.
4.9 Podávané množství a způsob podání

Podávané množství
Koncentrovaný roztok Imaverolu (10 %) nařeďte v 50 dílech vlažné vody, čímž získáte 0,2% emulzi enilconazolu (2000 ppm). Léčba se skládá ze 4 aplikací ve 3 až 4 denních intervalech. V některých případech může být léčba prodloužena.
Příklady: - 20 ml Imaverol koncentrátu se ředí v 1 litru vlažné vody.
- 100 ml Imaverol koncentrátu se ředí v 5 litrech vlažné vody.
- 1 litr umožňuje přípravu 50 litrů naředěné emulze připravené k použití.

Způsob podání
Kožní podání
Pro otevření, stlačte otočnou zátku rukou dolů a pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček otevřete (viz obrázek).
Dermatofytózy zasahují i do chlupových folikulů. Proto je nutné odstranit krusty, například hrubým kartáčem, který je namočen v naředěné Imaverol emulzi. Proto, aby byly postiženy i léze subklinické, je nutné při první aplikaci omýt zvíře celé.

Skot: Zvířata jsou omývána přímo naředěnou emulzí nebo je používán ruční rozprašovač a nebo vysokotlaké čisticí zařízení. K ošetření dospělých zvířat je nutné použít nejméně 1 litr naředěné emulze a pro telata 0,5 litru. Před aplikací je nutné místa znečištěná bahnem nebo hnojem očistit.

Psi: Při aplikaci je emulze sprejována na normální srst tak důkladně, aby došlo i k namočení kůže. Dlouhosrsté psy doporučujeme před léčbou ostříhat. Psi mohou být v koupeli, obsahující naředěnou emulzi i vykoupáni.

Koně: Při první aplikaci musí být kůň omyt kompletně celý. Dále omývejte naředěnou emulzí pouze léze, včetně kůže v jejich okolí, a to ještě 3 krát ve 3 - 4 denních intervalech.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Není známo.

4.11 Ochranné lhůty
Maso skotu a koní bez ochranné lhůty.
Mléko skotu bez ochranné lhůty.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: dermatologika, imidazolové a triazolové deriváty
ATCvet kód: QD01AC90

5.1 Farmakodynamické vlastnosti>
Enilconazol je selektivní inhibitor biosyntézy ergosterolu, základní složky buněčné membrány plísní a kvasinek. Tím způsobuje ireverzibilní změny, které jsou fungicidního účinku. Enilconazol má mimoto i odpařovací fázi, při které je stejně účinný.

5.2 Farmakokinetické údaje
Systémová dostupnost enilconazolu po místní aplikaci je u zvířat velmi nízká. Rozsáhlá metabolizace je demonstrována při perorálním přijetí. Kromě jater, kde jsou hladiny reziduí relativně vysoké, v ostatních tkáních se takřka žádné nevyskytují. Biologický poločas ve tkáních a plazmě skotu je okolo 12 až 16 hodin. Enilconazol je metabolizován extenzivně a jeho hlavní exkreční cesty jsou moč a trus. Exkrece mlékem krav je velmi omezena.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Polysorbát 20,
Sorbitan-laurát.

6.2 Inkompatibility
Tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 3 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 3 měsíce.
Doba použitelnosti po naředění podle návodu 6 týdnů.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Chraňte před mrazem nebo chladem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu
Skleněná lahvička z tmavého skla (typ III) 100 ml v papírové skládačce.
Lahvička je opatřena dětským bezpečnostním uzávěrem z HDPE s vloženým LDPE těsněním.

Láhev z HDPE 1000 ml se šroubovacím uzávěrem z PP, ve smršťovací folii vybavená 100ml odměrkou z HDPE.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku
Zabraňte kontaminaci vodního prostředí. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgie
8. Registrační číslo(a)
96/519/92-S/C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace
09.09.1992
05.12.1997
15.09.2004

10. DATUM REVIZE TEXTU
Únor 2011

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Kód výrobku: 146237
Kód EAN:
Kód SÚKL: 62479
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG

Recenze

Recenze IMAVEROL A.U.V. SOL 1LT

Diskuze

Diskuze IMAVEROL A.U.V. SOL 1LT

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám