Oblíbené položky

Úvodní strana » Domácnost a zvířata » Chovatelské potřeby » Veterinární přípravky » Veterinární přípravky na předpis

IMAVEROL A.U.V. SOL 1LT

Kód výrobku: 146237

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

Doporučené alternativní produkty

GALCES Plus 10 tbl

Veterinární léčivý přípravek

GALCES Plus 10 tbl
 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - IMAVEROL A.U.V. SOL 1LT


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Imaverol 100 mg/ml koncentrát pro přípravu kožní emulze
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Léčivá(é) látka(y): Enilconazolum 100 mg v ml.

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Koncentrát pro přípravu kožní emulze
Žlutohnědý, čirý, viskózní roztok.
4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat
Skot, koně a psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Léčba dermatofytóz způsobených:
Trichophyton verrucosum
Trichophyton mentagrophytes
Trichophyton equinum
Microsporum canis
Microsporum gypseum

4.3 Kontraindikace
Nejsou

4.4 Zvláštní upozornění
Pouze pro zvířata. Za určitých okolností se společně s léčbou doporučuje i ošetření prostředí proto, aby došlo k redukci množství přítomných spór plísní. Imaverol nezpůsobuje korozi. Naředěný roztok je možné používat 6 týdnů. Čistý naředěný roztok uchovávejte při pokojové teplotě. Používání naředěného roztoku nesmí být zbytečně prodlužováno.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Pouze pro vnější použití. Před použitím naředit.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při manipulaci s přípravkem používejte ochranný oděv, nepropustné rukavice a ochranné brýle. Pokud dojde ke styku koncentrovaného přípravku s kůží okamžitě omyjte postižená místa vodou a mýdlem.
Při vniknutí přípravku do oka důkladně vypláchněte proudem vody.
Při podráždění oční sliznice nebo kůže vyhledejte lékaře.
Po použití přípravku si umyjte ruce.
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Imaverol je velmi dobře snášen. Na rozdíl od emulgovatelného roztoku naředěná emulze nedráždí kůži ani oči. Náhodné olízání naředěné emulze z kůže nebo srsti nevede k vedlejším účinkům.

4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Imaverol může být bezpečně podáván březím i laktujícím zvířatům.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

V mnoha studiích byl protiplísňový účinek enilconazolu zkoušen in vitro v kombinaci s různými antiseptiky a dezinfekčními prostředky a nebyl zpozorován žádný další účinek nebo antagonizmus.
4.9 Podávané množství a způsob podání

Podávané množství
Koncentrovaný roztok Imaverolu (10 %) nařeďte v 50 dílech vlažné vody, čímž získáte 0,2% emulzi enilconazolu (2000 ppm). Léčba se skládá ze 4 aplikací ve 3 až 4 denních intervalech. V některých případech může být léčba prodloužena.
Příklady: - 20 ml Imaverol koncentrátu se ředí v 1 litru vlažné vody.
- 100 ml Imaverol koncentrátu se ředí v 5 litrech vlažné vody.
- 1 litr umožňuje přípravu 50 litrů naředěné emulze připravené k použití.

Způsob podání
Kožní podání
Pro otevření, stlačte otočnou zátku rukou dolů a pomalým otáčením proti směru hodinových ručiček otevřete (viz obrázek).
Dermatofytózy zasahují i do chlupových folikulů. Proto je nutné odstranit krusty, například hrubým kartáčem, který je namočen v naředěné Imaverol emulzi. Proto, aby byly postiženy i léze subklinické, je nutné při první aplikaci omýt zvíře celé.

Skot: Zvířata jsou omývána přímo naředěnou emulzí nebo je používán ruční rozprašovač a nebo vysokotlaké čisticí zařízení. K ošetření dospělých zvířat je nutné použít nejméně 1 litr naředěné emulze a pro telata 0,5 litru. Před aplikací je nutné místa znečištěná bahnem nebo hnojem očistit.

Psi: Při aplikaci je emulze sprejována na normální srst tak důkladně, aby došlo i k namočení kůže. Dlouhosrsté psy doporučujeme před léčbou ostříhat. Psi mohou být v koupeli, obsahující naředěnou emulzi i vykoupáni.

Koně: Při první aplikaci musí být kůň omyt kompletně celý. Dále omývejte naředěnou emulzí pouze léze, včetně kůže v jejich okolí, a to ještě 3 krát ve 3 - 4 denních intervalech.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
Není známo.

4.11 Ochranné lhůty
Maso skotu a koní bez ochranné lhůty.
Mléko skotu bez ochranné lhůty.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: dermatologika, imidazolové a triazolové deriváty
ATCvet kód: QD01AC90

5.1 Farmakodynamické vlastnosti>
Enilconazol je selektivní inhibitor biosyntézy ergosterolu, základní složky buněčné membrány plísní a kvasinek. Tím způsobuje ireverzibilní změny, které jsou fungicidního účinku. Enilconazol má mimoto i odpařovací fázi, při které je stejně účinný.

5.2 Farmakokinetické údaje
Systémová dostupnost enilconazolu po místní aplikaci je u zvířat velmi nízká. Rozsáhlá metabolizace je demonstrována při perorálním přijetí. Kromě jater, kde jsou hladiny reziduí relativně vysoké, v ostatních tkáních se takřka žádné nevyskytují. Biologický poločas ve tkáních a plazmě skotu je okolo 12 až 16 hodin. Enilconazol je metabolizován extenzivně a jeho hlavní exkreční cesty jsou moč a trus. Exkrece mlékem krav je velmi omezena.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek
Polysorbát 20,
Sorbitan-laurát.

6.2 Inkompatibility
Tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu 3 roky.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu 3 měsíce.
Doba použitelnosti po naředění podle návodu 6 týdnů.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 C.
Chraňte před mrazem nebo chladem.

6.5 Druh a složení vnitřního obalu
Skleněná lahvička z tmavého skla (typ III) 100 ml v papírové skládačce.
Lahvička je opatřena dětským bezpečnostním uzávěrem z HDPE s vloženým LDPE těsněním.

Láhev z HDPE 1000 ml se šroubovacím uzávěrem z PP, ve smršťovací folii vybavená 100ml odměrkou z HDPE.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku
Zabraňte kontaminaci vodního prostředí. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Janssen Pharmaceutica N.V.
Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse
Belgie
8. Registrační číslo(a)
96/519/92-S/C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace
09.09.1992
05.12.1997
15.09.2004

10. DATUM REVIZE TEXTU
Únor 2011

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN-CILAG
Kód výrobku: 146237
Kód EAN:
Kód SÚKL: 62479
Držitel rozhodnutí: JANSSEN-CILAG

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Recenze

Recenze produktu IMAVEROL A.U.V. SOL 1LT

Diskuze

Diskuze k produktu IMAVEROL A.U.V. SOL 1LT

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám