Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LILLY PHARMA FERTIGUNG+DISTRIBUTION GMBH & CO.KG,
Kód výrobku: 17018
Kód EAN: 8594012693739
Kód SÚKL: 47193
Držitel rozhodnutí: LILLY PHARMA FERTIGUNG+DISTRIBUTION GMBH & CO.KG,
Humulin se užívá při diabetes mellitus 1. typu, diabetes mellitus v těhotenství, diabetes mellitus 2. typu a ostatních typech diabetu, kdy je inzulín nutný k úspěšnému léčení cukrovky. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti.

Příbalový leták

1/8
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls102557/2011, sukls102570/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE
Humulin N 100 m.j./ml, injekční suspenze v injekční lahvičce
(insulinum humanum biosyntheticum isophanum)
Humulin R 100 m.j./ml, injekční roztok v injekční lahvičce
(insulinum humanum biosyntheticum)
Humulin M3 (30/70) 100 m.j./ml, injekční suspenze v injekční lahvičce
(30% insulinum humanum biosyntheticum a 70% insulinum humanum biosyntheticum
isophanum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Humulin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Humulin užívat
3. Jak se přípravek Humulin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Humulin uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK HUMULIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek Humulin obsahuje jako léčivou látku lidský inzulin, který se používá k léčbě
diabetu. Pokud vaše slinivka břišní netvoří dostatečné množství inzulinu k udržení normální
hladiny cukru v krvi, máte onemocnění, které se nazývá diabetes (cukrovka). Přípravek
Humulin se používá k dlouhodobé kontrole hladiny cukru v krvi.
Přípravek Humulin N obsahuje suspenzi inzulinu s protaminsulfátem, čímž je účinek
přípravku prodloužen.
Přípravek Humulin M3 je předmísená suspenze rychle účinkujícího a déle působícího
inzulinu. Použitím směsi se suspenzí inzulinu s protaminsulfátem je účinek přípravku
Humulin M3 prodloužen.
Přípravek Humulin R je rychle působící inzulinový přípravek.
Je možné, že vám lékař doporučí užívat Humulin M3 či Humulin R v kombinaci s déle
působícím inzulinem, nebo přípravek Humulin N s rychle působícím inzulinem. U každého
typu inzulinu najdete jinou příbalovou informaci. Neměňte si sami inzulin bez konzultace
se svým lékařem. Pokud měníte typ inzulinu, buďte velice opatrní. Každý typ inzulinu je
zřetelně odlišen barvou a symbolem na obalu, můžete je tak snadno rozlišit.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
HUMULIN UŽÍVAT
2/8
Neužívejte přípravek Humulin
- máte-li podezření na hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi). Dále v tomto textu
najdete rady, jak se při mírné hypoglykémii zachovat (viz bod 1 v části 4).
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na inzulin nebo na kteroukoli další složku
přípravku Humulin.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Humulin je zapotřebí
Je-li hladina cukru ve vaší krvi dobře udržována současnou léčbou inzulinem, nemusíte
nutně zaregistrovat varovné příznaky klesajícího cukru v krvi. Popis varovných
příznaků najdete níže v textu. Musíte pečlivě přemýšlet o tom, kdy přijímáte potravu,
jak často můžete vykonávat fyzickou aktivitu a co všechno zvládnete. Také si musíte
často kontrolovat hladinu cukru v krvi.
V některých případech pacienti, kteří měli hypoglykémii po převedení ze zvířecího na
lidský inzulin, udávali, že časné varovné příznaky byly odlišné a méně zřetelné. Máte-li
často hypoglykémie nebo je hůře rozpoznáváte, poraďte se, prosím, se svým lékařem.
Odpovíte-li ANO na některou z následujících otázek, sdělte to svému lékaři.
- Byl/a jste v poslední době nemocen/nemocná?
- Trpíte onemocněním ledvin nebo jater?
- Vykonáváte větší fyzickou aktivitu než obvykle?
Pijete-li alkohol, může se množství inzulinu, které potřebujete, rovněž změnit.
Plánujete-li cestu do zahraničí, sdělte to svému lékaři. Časový rozdíl mezi zeměmi
může znamenat změnu časového rytmu aplikace inzulinu a příjmu potravy oproti tomu,
když jste doma.
U některých pacientů s dlouho trvajícím diabetem 2. typu a srdečním onemocněním
nebo předchozí mozkovou příhodou, kteří byli léčeni pioglitazonem a inzulinem, došlo
k rozvoji srdečního selhání. Co nejdříve informujte svého lékaře, pokud se u vás objeví
příznaky srdečního selhání, jako je neobvyklá dušnost, nebo rychlý nárůst tělesné
hmotnosti, nebo místní otoky.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Vaše potřeba inzulinu může být změněna, pokud užíváte některý z následujících přípravků:
steroidy
substituční hormonální terapii při léčbě poruch štítné žlázy
perorální antidiabetika
růstový hormon
oktreotid, lanreotid
beta-2 mimetika (např. ritodrin, salbutamol nebo terbutalin)
betablokátory
thiazidy nebo některá antidepresiva (inhibitory monoaminooxidázy)
danazol
některé angiotensin konvertující (ACE) inhibitory (např. kaptopril, enalapril) nebo
blokátory receptorů angiotenzinu II
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Množství inzulinu, které obvykle potřebujete, klesá během prvních tří měsíců těhotenství
a zvyšuje se během zbývajících šesti měsíců. Pokud kojíte, bude zřejmě nutné změnit příjem
inzulinu nebo vaše dietní návyky.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
3/8
Vaše schopnost koncentrace a reakce může být snížena, máte-li hypoglykémii. Berte, prosím,
tento možný problém v úvahu ve všech situacích, které mohou být pro vás nebo pro ostatní
riskantní (např. řízení auta nebo obsluha strojů). Poraďte se s lékařem o možnosti řídit
motorové vozidlo v případě, že:
máte časté hypoglykémie
varovné příznaky hypoglykémie jsou snížené nebo zcela vymizí
3. JAK SE PŘÍPRAVEK HUMULIN UŽÍVÁ
Pokaždé, když dostanete přípravek v lékárně, zkontrolujte název a typ inzulinu
označený na krabičce a na injekční lahvičce. Ujistěte se, že jste obdrželi lékařem
doporučený Humulin.
Vždy užívejte přípravek Humulin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem.
Dávkování
Váš lékař vám musí sdělit, jaký typ inzulinu, jaké přesné množství si máte podávat,
kdy a jak často. Tyto instrukce jsou určeny jen pro vás. Přesně se jimi řiďte
a pravidelně navštěvujte diabetickou poradnu.
Pokud měníte typ inzulinu (například ze zvířecího nebo jiného lidského inzulinu
na přípravek Humulin), mohou se dávky změnit. Tato změna může nastat jen při
aplikaci první injekce nebo se dávky mohou měnit postupně po několik týdnů či
měsíců.
Přípravek Humulin N a Humulin M3 podávejte podkožně. Jinou cestu aplikace byste
neměli používat. Za žádných okolností nesmí být přípravky Humulin N a Humulin M3
podány nitrožilně.
Přípravek Humulin R podávejte podkožně. Nitrosvalové podání je možné pouze po
doporučení lékařem.
Příprava Humulin N a Humulin M3
Bezprostředně před použitím by injekční lahvičky obsahující Humulin N a Humulin M3
měly být několikrát promíchány válením v dlaních k promísení inzulinu a docílení
rovnoměrného zákalu nebo mléčného zabarvení. Pokud se tak nestane, je nutno
opakovat výše zmíněný postup, než se obsah promísí. Příliš rázné třepání se
nedoporučuje, protože může způsobit zpěnění, které by mohlo ovlivnit správné
dávkování. Injekční lahvičky by měly být často kontrolovány a neměly by být použity,
pokud inzulin tvoří shluky nebo pokud pevné bílé částice ulpívají na dně nebo stěně
lahvičky, která tím získává matový vzhled. Před každou aplikací lahvičku zkontrolujte.
Příprava Humulin R
Humulin R je již rozpuštěný ve vodě, nemusíte ho proto míchat. Použijte ho pouze,
pokud vypadá jako voda. Musí být čirý, bezbarvý a nesmí obsahovat pevné částice.
Před každou aplikací lahvičku zkontrolujte.
Aplikace přípravku Humulin N
Nejprve si umyjte ruce.
Před aplikací injekce dobře očistěte kůži podle rady lékaře. Očistěte gumový uzávěr
lahvičky, ale neodstraňujte ho.
Použijte čistou sterilní stříkačku a jehlu. Jehlu vbodněte do lahvičky a natáhněte
potřebné množství přípravku Humulin podle instrukce lékaře. Jehly a stříkačky
s nikým nesdílejte.
4/8
Vbodněte jehlu pod kůži tak, jak jste byli poučeni. Neaplikujte injekci do žíly. Po
aplikaci ponechte jehlu v kůži po dobu 5 sekund. Tím se ujistíte, že jste si podali celou
dávku. Místo vpichu nemasírujte. Dbejte na to, abyste si dávku aplikovali alespoň 1 cm
od místa poslední aplikace a místa vpichu měňte rotačním způsobem tak, jak jste byli
poučeni.
Váš lékař vás informuje, zda si máte přípravek Humulin N míchat s přípravkem
Humulin R. Pokud si musíte aplikovat směs, natáhněte Humulin R do stříkačky jako
první před déle působícím inzulínem. Směs si aplikujte ihned po přípravě. Postupujte
vždy stejným způsobem. Za normálních okolností byste neměli míchat Humulin N
s jinou směsí lidského inzulínu. Nikdy byste neměli přípravek Humulin N míchat
s inzulíny jiného výrobce nebo se zvířecími inzulíny.
Humulin N si nesmíte aplikovat nitrožilně. Aplikujte si ho dle rady lékaře či sestry.
Aplikace přípravku Humulin M3
Nejprve si umyjte ruce.
Před aplikací injekce dobře očistěte kůži podle rady lékaře. Očistěte gumový uzávěr
lahvičky, ale neodstraňujte ho.
Použijte čistou sterilní stříkačku a jehlu. Jehlu vbodněte do lahvičky a natáhněte
potřebné množství přípravku Humulin podle instrukce lékaře. Jehly a stříkačky
s nikým nesdílejte.
Vbodněte jehlu pod kůži tak, jak jste byli poučeni. Neaplikujte injekci do žíly. Po
aplikaci ponechte jehlu v kůži po dobu 5 sekund. Tím se ujistíte, že jste si podali celou
dávku. Místo vpichu nemasírujte. Dbejte na to, abyste si dávku aplikovali alespoň 1 cm
od místa poslední aplikace a místa vpichu měňte rotačním způsobem tak, jak jste byli
poučeni.
Aplikace přípravku Humulin R
Umyjte si ruce.
Před aplikací injekce dobře očistěte kůži podle rady lékaře. Očistěte gumový uzávěr
lahvičky, ale neodstraňujte ho.
Použijte čistou sterilní stříkačku a jehlu. Jehlu vbodněte do lahvičky a natáhněte
potřebné množství přípravku Humulin podle instrukce lékaře. Jehly a stříkačky
s nikým nesdílejte.
Vbodněte jehlu pod kůži tak, jak jste byli poučeni. Neaplikujte injekci do žíly. Po
aplikaci ponechte jehlu v kůži po dobu 5 sekund. Tím si zabezpečíte podání celé dávky.
Místo vpichu nemasírujte. Dbejte na to, abyste si dávku aplikovali alespoň 1 cm
od místa poslední aplikace a místa vpichu měňte rotačním způsobem tak, jak jste byli
poučeni.
Váš lékař vás informuje, zda si máte přípravek Humulin R míchat s přípravkem
Humulin N. Pokud si musíte aplikovat směs, natáhněte Humulin R do stříkačky jako
první před déle působícím inzulínem. Směs si aplikujte ihned po přípravě. Postupujte
vždy stejným způsobem. Za normálních okolností byste neměli míchat Humulin R
s jinou směsí lidského inzulínu. Nikdy byste neměli přípravek Humulin R míchat
s inzulíny jiného výrobce nebo se zvířecími inzulíny.
Humulin R si nesmíte aplikovat nitrožilně. Aplikujte si ho dle rady lékaře či sestry.
Nitrožilně vám může Humulin R podat pouze lékař. Udělá to jen za zvláštních
okolností jako je chirurgický výkon nebo v případě, že jste nemocní a hladina glukózy
ve vaší krvi je velmi vysoká.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Humulin, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více přípravku Humulin, než jste měl(a), může dojít ke snížení hladiny
cukru v krvi. Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi. (viz bod A v části 4).
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Humulin
5/8
Jestliže si podáte menší dávku přípravku Humulin než potřebujete, může se hladina cukru
v krvi zvýšit. Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Humulin
Jestliže si podáte menší dávku přípravku Humulin než potřebujete, může se hladina cukru
v krvi zvýšit. Neměňte si sami dávku inzulinu bez konzultace se svým lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Humulin nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Lidský inzulin může způsobit hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi). Více informací o
hypoglykémii naleznete níže v části Časté problémy diabetu.
Možné nežádoucí účinky
Celková alergie je velmi vzácná (projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000). Příznaky
mohou být následující:
pokles krevního tlaku vyrážka po celém těle
obtíže s dechem sípavé dýchání
zrychlený tep srdce pocení
Domníváte-li se, že máte tuto alergii na inzulin při používání přípravku Humulin, okamžitě
informujte svého lékaře.
Místní alergie je častá (projeví se u méně než 1 pacienta z 10). U některých osob dojde
v oblasti vpichu injekce inzulinu k zarudnutí, otoku nebo svědění. Tyto příznaky obvykle
samovolně vymizí během několika dní až týdnů. Pokud u vás tyto příznaky nastanou,
informujte svého lékaře.
Mohou se vyskytnout otoky (otékání paží, kotníků, zadržování tekutin) zvláště na začátku
léčby inzulinem nebo při změně terapie pro lepší kontrolu hladiny cukru v krvi.
Lipodystrofie (ztenčování kůže) je méně častá (projeví se u méně než 1 pacienta ze 100).
Všimnete-li si ztenčování nebo propadnutí kůže v místě vpichu, sdělte to svému lékaři.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Časté problémy diabetu
A. Hypoglykémie
Hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) znamená, že není dostatek cukru v krvi. Jejími
příčinami mohou být:
podáte-li si příliš velkou dávku přípravku Humulin nebo jiného inzulinu;
vynecháte-li jídlo nebo se s ním opozdíte nebo změníte svou dietu;
máte-li nadměrnou fyzickou aktivitu nebo pracujete příliš těžce bezprostředně před
jídlem nebo po jídle;
6/8
onemocníte-li infekčním nebo jiným onemocněním (zvláště provázeným průjmem nebo
zvracením);
pokud se vám změnila potřeba inzulinu; nebo
zhorší-li se vaše onemocnění ledvin nebo jater.
Alkohol a některé léky mohou mít vliv na hladinu cukru v krvi.
První příznaky nízké hladiny cukru v krvi obvykle nastupují rychle a mohou zahrnovat
následující obtíže:
únava zrychlená srdeční činnost
nervozita nebo třes nevolnost
bolest hlavy studený pot
Pokud si nejste jisti, zda poznáte varovné příznaky, vyhněte se situacím, ve kterých by
hypoglykémie ohrožovala vás nebo ostatní (např. řízení motorového vozidla).
Pokud se domníváte, že u vás dochází k rozvoji hypoglykémie, přípravek Humulin
neužívejte.
Máte-li nízkou hladinu cukru v krvi, užijte tablety glukózy, cukr nebo sladký nápoj. Dále pak
ovoce, sušenky nebo menší jídlo podle rady lékaře a poté odpočívejte. Tím se často podaří
překlenout mírnou hypoglykémii nebo lehké předávkování inzulinem. Pokud se váš stav
zhorší, začne se vám hůře dýchat a vaše pokožka zbledne, okamžitě zavolejte lékaře. Podání
glukagonu může vyřešit i poměrně těžkou hypoglykémii. Po aplikaci glukagonu užijte
glukózu nebo cukr. Pokud glukagon nezabere, budete muset být hospitalizováni. Konzultujte
svého lékaře ohledně glukagonu.
B. Hyperglykémie a diabetická ketoacidóza
Hyperglykémie (příliš vysoká hladina cukru v krvi) znamená, že váš organismus nemá
dostatek inzulinu. Jejími příčinami mohou být:
opomenete-li si podat Humulin nebo jiný inzulin;
podáte-li si méně inzulinu než vám lékař doporučil;
pokud jíte mnohem více, než vám dieta povoluje nebo
máte-li horečku, infekční onemocnění nebo emocionální stres.
Hyperglykémie může vést k diabetické ketoacidóze. První symptomy nastupují pomalu,
po mnoho hodin nebo dní. Příznaky mohou být následující:
ospalost nechutenství
zarudnutí v obličeji ovocná příchuť dechu
žízeň nevolnost
Závažnými příznaky jsou obtíže s dechem a zrychlená srdeční činnost. Okamžitě vyhledejte
lékařskou pomoc.
Nejsou-li hypoglykémie (nízká hladina cukru) nebo hyperglykémie (vysoká hladina cukru)
náležitě léčeny, mohou být velmi závažné a mohou způsobit bolesti hlavy, nevolnost,
zvracení, dehydrataci, bezvědomí, kóma nebo dokonce smrt.
Tři jednoduché kroky, jak předcházet hypoglykémii nebo hyperglykémii jsou:
Vždy u sebe mějte náhradní stříkačky a lahvičku přípravku Humulin.
Vždy u sebe noste průkaz diabetika.
Vždy s sebou noste cukr.
C. Onemocnění
7/8
Pokud jste onemocněli, zvláště pociťujete-li nevolnost, může se množství inzulinu, které
potřebujete, změnit. Inzulin potřebujete stále, i když nepřijímáte potravu jako
za normálních okolností. Zkontrolujte si moč nebo krev a o nemoci informujte svého lékaře.
5. JAK PŘÍPRAVEK HUMULIN UCHOVÁVAT
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Před prvním použitím uchovávejte přípravek Humulin v chladničce (2C - 8C). Chraňte
před mrazem. Používanou injekční lahvičku můžete uchovávat až 28 dnů při pokojové
teplotě (do 30C). Nevystavujte ji nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku a krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Humulin N a Humulin M3, tvoří-li se v injekční lahvičce
shluky inzulinu nebo pokud pevné bílé částice ulpívají na dně nebo stěně injekční lahvičky,
která tím získává matový vzhled. Vzhled přípravku zkontrolujte před každou aplikací injekce.
Nepoužívejte Humulin R, pokud je zabarvený nebo pokud jsou v něm viditelné pevné částice.
Použijte ho pouze, pokud vypadá jako voda. Vzhled přípravku zkontrolujte před každou
aplikací injekce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Humulin obsahuje
Léčivou látkou je lidský inzulin. U přípravku Humulin N insulinum humanum
biosyntheticum isophanum, u přípravku Humulin R insulinum humanum
biosyntheticum a u přípravku Humulin M3 30% insulinum humanum biosyntheticum a
70% insulinum humanum biosyntheticum isophanum. Inzulin je vyráběn v laboratoři
procesem nazývaným rekombinantní DNA technologie. Má stejnou strukturu jako
přirozený hormon tvořený ve slinivce, jde tudíž o typ odlišný od zvířecích inzulinů.
Pomocnými látkami přípravku Humulin N a Humulin M3 jsou protamin-sulfát, metakresol,
fenol, glycerol, hydrogenfosforečnan sodný, oxid zinečnatý a voda na injekci.
K úpravě kyselosti mohl být použit hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková.
Pomocnými látkami přípravku Humulin R jsou metakresol, glycerol a voda na injekci.
K úpravě kyselosti mohl být použit hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková.
Jak přípravek Humulin vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Humulin N a Humulin M3 je bílá, sterilní injekční suspenze, stáním sedimentující a
obsahuje 100 mezinárodních jednotek lidského inzulinu v jednom mililitru (100 IU/ml).
Jedna injekční lahvička obsahuje 1000 jednotek (10 mililitrů). Balení obsahuje 1 injekční
lahvičku.
8/8
Přípravek Humulin R je sterilní, čirý, bezbarvý vodný roztok a obsahuje 100 mezinárodních
jednotek lidského inzulinu v jednom mililitru (100 IU/ml) injekčního roztoku. Jedna injekční
lahvička obsahuje 1000 jednotek (10 mililitrů). Balení obsahuje 1 injekční lahvičku.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Výrobcem přípravku Humulin N a Humulin M3, injekční suspenze v injekční lahvičce a
přípravku Humulin R, injekční roztok v injekční lahvičce je:
Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG, Teichweg 3, 35396 Giessen,
Německo
Držitelem rozhodnutí o registraci je:
Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha, Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 27.9.2011

Recenze

Recenze produktu HUMULIN R 100 M.J./ML INJ 1X10ML/1KU

Diskuze

Diskuze k produktu HUMULIN R 100 M.J./ML INJ 1X10ML/1KU

Přidat nový příspěvek do diskuze