Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok

Kód výrobku: 19694

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok

sp.zn.sukls361218/2018, sukls361291/2017, sukls361253/2017

Příbalová informace: Informace pro pacienta

HUMATROPE 18 IU (6 mg)

HUMATROPE 36 IU (12 mg)

HUMATROPE 72 IU (24 mg)

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Somatropinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Humatrope a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Humatrope užívat
 3. Jak se přípravek Humatrope užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Humatrope uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Humatrope a k čemu se používá

Váš léčivý přípravek, nebo přípravek osoby, kterou máte v péči, se jmenuje Humatrope. Obsahuje lidský růstový hormon, také nazývaný somatropin. Přípravek Humatrope se vyrábí speciálním postupem známým jako technologie rekombinantní DNA. Má stejnou strukturu jako růstový hormon produkovaný vlastním tělem.

Růstový hormon reguluje růst a rozvoj buněk v těle. Následkem stimulace růstu buněk v páteři a dlouhých kostech nohou dojde ke zvýšení tělesné výšky. Při aplikaci při nedostatku růstového hormonu pak zvyšuje také hustotu kostí, množství a velikost svalových buněk a snižuje zásoby tělesného tuku.

Přípravek Humatrope je užíván

 • pro dlouhodobou léčbu dětí s nedostatkem růstového hormonu následkem nedostatečné tvorby jejich vlastního růstového hormonu, u nichž není dosud ukončena růstová fáze (nejsou uzavřeny růstové štěrbiny).
 • k léčení malého vzrůstu u děvčat s geneticky potvrzeným Turnerovým syndromem
 • k léčbě opoždění růstu u dětí před pubertou s chronickou ledvinnou nedostatečností.
 • pro dlouhodobou léčbu malého vzrůstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (malé ve vztahu k délce těhotenství) a u kterých nedošlo k růstovému výšvihu do věku 2 let.
 • k léčbě pacientů, u kterých je porucha růstu spojena s deficitem SHOX genu potvrzeným analýzou DNA.
 • k léčbě dospělých s potvrzeným nedostatkem růstového hormonu přetrvávajícím z dětství, nebo získaným v dospělosti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Humatrope užívat

Neužívejte přípravek Humatrope

 • jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na somatropin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (např. metakresol, glycerol obsažené v rozpouštědle) uvedenou v bodě 6.
  • jestliže máte aktivní nádor (rakovinu), přípravek Humatrope neužívejte a oznamte to svému lékaři. Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby přípravkem Humatrope musí být vaše protinádorová léčba ukončena.
  • jestliže u vás došlo k ukončení růstu (uzavření štěrbin na konci dlouhých kostí). Váš lékař u vás provede vyšetření, aby se mohl rozhodnout, jestli potřebujete užívat přípravek Humatrope i po ukončení růstu kostí.
  • jestliže máte akutní závažné onemocnění vyžadující intenzivní lékařskou péči po závažné operaci srdce, nebo operaci břicha, léčíte se po vícenásobném zranění po úrazu, nebo potřebujete umělou plicní ventilaci po akutním plicním selhání.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Humatrope se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže jste se již v mládí léčil z důvodu růstové nedostatečnosti, musí vás lékař opětovně vyšetřit, aby zjistil, zda potřebujete léčbu přípravkem Humatrope i v dospělosti.

Jestliže jste dokončil předchozí protinádorovou léčbu, před zahájením léčby přípravkem Humatrope může být zapotřebí zobrazovací vyšetření mozku. Vyšetření by měla být opakována k ověření, že se nádor opět neobjevil, nebo nezačal růst.

U pacientů, kteří přežili nádorové onemocnění v dětském věku a byli léčeni somatropinem, bylo hlášeno zvýšené riziko opětovného nádorového onemocnění (zhoubné a nezhoubné). Z těchto sekundárních nádorů byly nejčastější mozkové nádory.

Pokud se u vás objeví příznaky, jako jsou častá nebo silná bolest hlavy spojená s nevolností a/nebo problémy se zrakem, kontaktujte ihned svého lékaře. Ten by měl provést vyšetření očí, aby se zjistilo případné zvýšení nitrolebního tlaku. Na základě výsledků vyšetření může být nutné léčbu přípravkem Humatrope přerušit.

Jestliže začnete kulhat, nebo se objeví bolest v kyčli, požádejte o radu svého lékaře. V průběhu období růstu můžete zaznamenat potíže s kyčlemi.

Zahájení léčby přípravkem Humatrope může ovlivnit množství hormonů štítné žlázy v krvi. Pokud je hladina těchto hormonů nízká, může to ovlivnit odpověď na léčbu přípravkem Humatrope. Z tohoto důvodu u vás budou prováděna vyšetření funkce štítné žlázy bez ohledu na to, jestli užíváte substituční léčbu hormony štítné žlázy, nebo ne.

U dětí je nutné zajistit pokračování v léčbě do doby ukončení růstu.

Pokud užíváte vyšší dávku přípravku Humatrope, než vám byla předepsána, může pak u vás dojít k nadměrnému růstu některých částí těla, jako jsou uši, nos, čelist, ruce a chodidla. Předávkování může vést také ke zvýšení hladiny cukru v krvi a výskytu cukru v moči. Vždy užívejte přípravek Humatrope podle doporučení lékaře.

Jestliže trpíte poruchou růstu z důvodu poškození ledvin, měla by být léčba přípravkem Humatrope před transplantací ledvin zastavena.

Jestliže máte akutní závažné onemocnění, měl by o této skutečnosti být informován váš lékař. Bylo hlášeno úmrtí pacientů užívajících somatropin v kritickém stavu.

Jestliže trpíte nedostatkem růstového hormonu a zároveň máte genetickou poruchu nazývanou syndrom Prader-Willi, váš lékař by měl před zahájením léčby přípravkem Humatrope vyšetřit případné dýchací potíže a infekce dýchacích cest, zvláště trpíte-li nadváhou, měl/a jste dříve závažné dýchací problémy (zvláště ve spánku), nebo závažnou plicní infekci nebo závažnou infekci dýchacích cest. Pokud se u vás v průběhu léčby objeví známky dýchacích obtíží (chrápání), léčba by měla být přerušena a příčina přezkoumána lékařem.

Přípravek Humatrope může ovlivnit způsob, jakým vaše tělo zpracovává cukr přijímaný z potravy a nápojů, zásahem do využívání inzulinu. Pokud užíváte přípravek Humatrope, měl by váš lékař zkontrolovat, jestli vaše tělo zpracovává cukry odpovídajícím způsobem. Jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus), může být po zahájení léčby přípravkem Humatrope zapotřebí upravit dávku inzulínu. Lékař zkontroluje hladinu cukru v krvi a může upravit vaši léčbu diabetu.

Jestliže je porucha růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (malé vzhledem k délce těhotenství), je nutné před zahájením léčby a pravidelně v průběhu léčby kontrolovat hladiny cukru a inzulinu v krvi.

Starší pacienti (nad 65 let) mohou být citlivější na přípravek Humatrope a tak náchylnější na nežádoucí účinky.

Ve srovnání s dospělými je u dětí léčených somatropinem zvýšené riziko zánětu slinivky břišní (pankreatitida). Ačkoli je to vzácné, u dětí léčených somatropinem by se v případě výskytu bolestí břicha měla pankreatitida vzít do úvahy.

Skolióza (zvětšení zakřivení páteře do stran) se u dětí vyvíjí většinou v období rychlého růstu. V průběhu léčby je nutné sledovat vývoj známek skoliózy.

Další léčivé přípravky a přípravek Humatrope

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat používat, zvláště pokud užíváte některý z následujících přípravků:

 • léčivé přípravky určené k léčbě cukrovky (diabetes mellitus), může být zapotřebí úprava jejich dávky
 • glukokortikoidy (hormony kůry nadledvinek), jako je kortison nebo prednisolon, může být zapotřebí úprava dávky, kombinace těchto přípravků s přípravkem Humatrope může snížit účinek obou terapií
 • estrogenová substituční léčba , může ovlivnit odpověď na léčbu růstovým hormonem, Při změně způsobu podávání estrogenu (tablety nebo náplasti) může být zapotřebí úprava dávky přípravku Humatrope.
 • Léčivé přípravky používané při předcházení epileptickým záchvatům (antikonvulziva ) nebo cyklosporin.

Těhotenství a kojení

Přípravek Humatrope by neměl být užíván v průběhu těhotenství, pokud lékař neposoudí, že je to nezbytné. Pokud otěhotníte, oznamte to ihned svému lékaři. Není známo, zda somatropin přechází do mateřského mléka. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Humatrope nemá vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů

Přípravek Humatrope obsahuje sodík

Přípravek Humatrope obsahuje méně než 1 mmol sodíku v denní dávce, sodík tedy téměř neobsahuje.

3. Jak se přípravek Humatrope užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Vždy se ujistěte, že používáte zásobní vložku, kterou vám předepsal lékař ( 18IU = 6 mg, 36 IU = 12 mg nebo 72 IU = 24 mg), a že k aplikaci používáte odpovídající aplikační pero. Nikdy v peru HumatroPen nepoužívejte zásobní vložky s jinými přípravky.
 • Každá zásobní vložka přípravku Humatrope je dodávána se stříkačkou obsahující rozpouštědlo pro rekonstituci (smíchání a přípravu inkečního roztoku).
 • Nesmíte míchat nebo aplikovat přípravek Humatrope bez odpovídajícího zaškolení svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým personálem.
 • Podrobnější informace jak si připravit a aplikovat přípravek Humatrope naleznete v části „Jak aplikovat přípravek Humatrope “ na konci této příbalové informace. Míchat přípravek Humatrope musíte pouze za použití přiloženého rozpouštědla. Nikdy nemíchejte s jinými přípravky.
 • Po rekonstituci by měl být přípravek Humatrope aplikován do tukové tkáně přímo pod kůži za použití krátké jehly a aplikačního pera.
 • Místa injekce by měla být střídána, vyvarujete se tak ztenčování nebo ztlušťování tukové tkáně pod kůží (lipoatrofie).
 • Po smíchání neuchovávejte přípravek Humatrope mimo chladničku déle než 30 minut.
 • Pero s přípravkem Humatrope uchovávejte v chladničce. Po smíchání je možné používat přípravek Humatrope pouze 28 dnů.

Dávkování

Přesné dávkování a dávkovací schéma určí lékař. Bez jeho vědomí dávku neměňte. Léčba přípravkem Humatrope je obvykle dlouhodobá, v průběhu může být nutné dávku přizpůsobit podle tělesné hmotnosti a odpovědi organismu na léčbu. Obvykle se dávka vypočítá podle následujícího schématu a aplikuje se jednou denně:

Použití u dětí a dospívajících:

 • Nedostatek růstového hormonu: 0,025-0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně
 • Turnerův syndrom 0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně - Chronické problémy s funkcí ledvin 0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně
 • Děti narozené malé na svůj gestační věk 0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně. Léčba by měla být po jednom roce přerušena, pokud nedojde k dostatečnému růstu
 • Deficit SHOX genu 0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně

Nedostatek růstového hormonu u dospělých Léčba by měla být zahájena nízkými dávkami 0,15-0,30 mg denně. U starších pacientů a pacientů s nadváhou mohou být zapotřebí nižší počáteční dávky. Zahajovací může být potom zvyšována podle individuálních potřeb pacienta. Celková denní dávky obvykle nepřekročí 1 mg. Se zvyšujícím se věkem může klesat potřeba dávky. Ženy, zvlášť pokud užívají perorální substituční léčbu estrogeny, mohou potřebovat vyšší dávky než muži.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Humatrope, než jste měl(a)

V případě aplikace většího množství přípravku Humatrope, než máte předepsáno, požádejte o radu svého lékaře.

 • Pokud jste si aplikoval přiliš mnoho přípravku Humatrope, může se nejprve příliš snížit hladina cukru v krvi (hypoglykémie) a následně dojít k jejímu zvýšení (hyperglykémie)
 • Pokud si aplikujete příliš mnoho přípravku Humatrope po delší dobu, může u vás dojít k nadměrnému růstu některých částí těla , jako jsou uši, nos, čelist, ruce a chodidla (akromegálie).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Humatrope

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v aplikaci předepsané dávky. Pokud jste zapomněl(a) aplikovat dávku přípravku Humatrope a máte jakékoli otázky, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Humatrope

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. Přerušení nebo předčasné ukončení léčby přípravkem Humatrope může ovlivnit úspěšnost léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Po aplikaci injekce u vás může dojít k některému z následujících nežádoucích účinků:

Četnost výskytu nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících zvyklostí: Velmi časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1 pacienta z 10 Časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 pacienta ze 100 až 1 pacienta z 10 Méně časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 pacienta z 1000 až 1 pacienta ze 100 Vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 pacienta z 10000 až 1 pacienta z 1000 Velmi vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10000, včetně jednotlivých případů Ostatní možné nežádoucí účinky (četnost výskytu nemůže být z dostupných údajů odhadnuta) Děti

Časté Méně časté Vzácné Velmi vzácné Frekvence není

známa

Bolest v místě aplikace

Otoky (edém)

Vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie)

Přecitlivělost na metakresol a/nebo glycerol

Nízké hladiny hormonů štítné žlázy

Rozvoj protilátek proti růstovému hormonu

Vývoj skoliózy (zvětšení zakřivení páteře do stran) Slabost Diabetes mellitus 2. typu

Silné nebo časté bolesti hlavy spojené s nevolností a/nebo problémy s viděním jsou příznaky zvýšeného tlaku v mozku. Oznamte to ihned svému lékaři.

Pocit necitlivosti nebo mravenčení

Ohraničená bolest svalů

Bolesti břicha Problémy se spánkem (nespavost)

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Zvětšení prsů

Přítomnost cukru v moči Přecitlivělost na léčivou látku

Dospělí

Časté Méně časté Vzácné Velmi vzácné Frekvence není známa

Bolest hlavy

Bolest kloubů Bolest v místě aplikace

Otoky (edém)

Vysoká hladina cukru v krvi (hyperglykémie)

Hypersenzitivita na metakresol a/nebo glycerol

Nízké hladiny hormonů štítné žlázy

Problémy se spánkem (nespavost)

Pocit necitlivosti nebo mravenčení

Pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech a dlaních z důvodu stlačení nervu v zápěstí (syndrom karpálního tunelu)

Ohraničená bolest svalů

Vysoký krevní tlak (hypertenze)

Dušnost (dyspnoe)

Pauzy v dýchání v průběhu spánku (spánková apnoe) Slabost

Zvětšení prsů

Silné nebo časté bolesti hlavy spojené s nevolností a/nebo problémy s viděním jsou příznaky zvýšeného tlaku v mozku. Oznamte to ihned svému lékaři.

Přítomnost cukru v moči Diabetes mellitus 2. typu

Přecitlivělost na léčivou látku

Může dojít ke snížení účinku inzulinu.

U malého počtu dětí, které byly léčeny růstovým hormonem, byla hlášena leukémie. Zvýšený výskyt leukémie ovšem u pacientů užívajících růstový hormon není prokázán.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Humatrope uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP {zkratka používaná pro dobu použitelnosti}.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud je roztok zakalený, nebo obsahuje jakékoli částice.

Přípravek Humatrope vždy uchovávejte v chladničce (2 C - 8 C). Chraňte před mrazem.

Po smíchání neuchovávejte přípravek Humatrope mimo chladničku déle než 30 minut. Přípravek Humatrope může být používán po dobu 28 dnů po smíchání, pokud je uchováván v chladničce a mimo ni není déle než 30 minut denně.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Humatrope obsahuje

Prášek v zásobní vložce

Léčivou látkou je somatropinum. Jedna zásobní vložka obsahuje 18 IU (6 mg), 36 IU (12 mg) nebo 72 IU (24 mg) somatropinum. Po rozpuštění obsahuje:

 • Humatrope 18 IU (6 mg) 2,08 mg somatropinum v 1 ml roztoku - Humatrope 36 IU (12 mg) 4,17 mg somatropinum v 1 ml roztoku
 • Humatrope 72 IU (24 mg) 8,33 mg somatropinum v 1 ml roztoku

Dalšími pomocnými látkami jsou: mannitol, glycin, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, kyselina fosforečná 10%, hydroxid sodný

Sterilní roztok rozpouštědla

Předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem obsahuje: vodu na injekci, glycerol, metakresol, kyselinu chlorovodíkovou 10%, hydroxid sodný

Jak přípravek Humatrope vypadá a co obsahuje toto balení

Humatrope 18 IU (6 mg): - 1 zásobní vložka obsahující bílý prášek pro injekční roztok

 • 1 předplněná injekční stříkačka obsahující 3,17 ml čirého bezbarvého roztoku rozpouštědla Humatrope 36 IU (12 mg): - 1 zásobní vložka obsahující bílý prášek pro injekční roztok
 • 1 předplněná injekční stříkačka obsahující 3,15 ml čirého bezbarvého roztoku rozpouštědla Humatrope 72 IU (24 mg): - 1 zásobní vložka obsahující bílý prášek pro injekční roztok
 • 1 předplněná injekční stříkačka obsahující 3,15 ml čirého bezbarvého roztoku rozpouštědla

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12 186 00 Praha 8, Česká republika, tel. +420 234 664 111

Výrobce:

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 12. 2017

Jak aplikovat přípravek Humatrope 18 IU (6 mg)/ 36 IU (12 mg)/ 72 IU (24 mg)

Následující instrukce vám vysvětlí, jak aplikovat přípravek Humatrope. Přečtěte si pečlivě instrukce a dodržujte je krok za krokem.

píst=plunger, rozpouštědlo=diluent, kryt jehly=needle cover

trojúhelníky=black triangles, bílý hrot=white tip, krytka=end cap, diluent syringe=stříkačka

s rozpouštědlem, Humatrope cartridge=zásobní vložka Humatrope

Úvod:

Budete potřebovat následujících pět věcí:

 1. Zásobní vložku Humatrope správné síly
 2. Stříkačku s rozpouštědlem
 3. Pero HumatroPen s CE značkou
 4. Sterilní jehlu
 5. Desinfekční tampon

Před pokračováním k dalšímu kroku si pečlivě umyjte ruce

*Pozn.: Roztok je bezbarvý. Zde je znázorněn jako modrý pouze pro ilustraci. Následující pokyny vám pomohou připravit novou zásobní vložku pro aplikaci

 • Přípravek Humatrope musíte smíchat pouze s rozpouštědlem obsaženým v balení.
 • Přečtěte si pečlivě návod k použití pera.
 • Dodržujte níže uvedené pokyny.

Vyndejte veškerý obsah z

pouzdra.

Pevně uchopte kryt jehly

na spodní straně

předplněné stříkačky.

Odstraňte kryt jehly a

znehodnoťte jej. Píst

prozatím nemačkejte.

Může dojít k odkápnutí

tekutiny. Z předplněné

stříkačky není nutné

odstraňovat vzduch.

Náplň držte černými

trojúhelníky vzhůru.

Srovnejte proti sobě náplň

a stříkačku s

rozpouštědlem.

NEVKLÁDEJTE vložku

pod úhlem.

ZATLAČTE náplň

PŘÍMO, dokud se nezarazí

a černé trojúhelníky nejsou

ZAKRYTY. Můžete slyšet

nebo cítit zaklapnutí.

Vložkou NEOTÁČEJTE.

Stříkačku s rozpouštědlem

a náplní uchopte OBĚMA

RUKAMA. Píst stříkačky 2

až 3krát stiskněte a zase

uvolněte, dokud není

všechno rozpouštědlo

v náplni.

Zkontrolujte, že stříkačka

s rozpouštědlem je prázdná

(malé kapičky mohou ve

stříkačce zůstat).

Vytáhněte náplň ze

stříkačky.

Krytku umístěte na tvrdou

podložku, prázdnou

stříkačku jím zakryjte a

ihned znehodnoťte dle rady

lékaře.

 • Opatrně promíchejte
 • Vložkou opatrně otáčejte 10krát nahoru a dolů. NETŘEPEJTE. Ponechte vložku v klidu 3 minuty a potom pečlivě zkontrolujte roztok.
 • Jestliže je roztok zakalený, nebo obsahuje částice, opatrně náplň 10krát promíchejte a nechte stát dalších 5 minut. Jestliže náplň zůstává zakalená nebo obsahuje částice, NÁPLŇ NEPOUŽÍVEJTE.

Náplní opatrně otáčejte 10krát nahoru a dolů a nechte 3 minuty stát. NETŘEPEJTE. Zkontrolujte roztok. Roztok Humatrope musí být čirý. Aplikace přípravku Humatrope pomocí odpovídajícího aplikačního pera

 • Pokud je roztok čirý, je zásobní vložka připravena pro založení do pera HumatroPen
 • Vložte zásobní vložku do pera (viz návod použití pera)
 • Ke každé injekci vždy používejte novou sterilní jehlu
 • Očistěte kůži desinfekčním tampónem a nechejte ji oschnout
 • Nastavte správnou dávku (viz návod použití pera)
 • Pomalu vbodněte jehlu pod kůži a aplikujte přípravek podle instrukcí svého lékaře
 • Vytáhněte jehlu z kůže a znehodnoťte ji podle pokynů lékaře
 • Zbývající přípravek Humatrope uchovávejte v chladničce. Nepoužívejte zbytek přípravku po uplynutí 28 dnů

Informace o produktu

Výrobce: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Kód výrobku: 19694
Kód EAN: 8594012691933
Kód SÚKL: 92317
Držitel rozhodnutí: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen k léčbě dětí, mladistvých i dospělých. Děti a mladiství Humatrope je určen pro dlouhodobé léčení dětí s nedostatkem růstového hormonu následkem nedostatečné tvorby jejich vlastního růstového hormonu, u nichž není dosud ukončena růstová fáze (nejsou uzavřeny růstové štěrbiny). Je také určen k léčení malého vzrůstu u děvčat s geneticky potvrzeným Turnerovým syndromem. Dále je Humatrope určen k léčbě opoždění růstu u dětí před pubertou s chronickou ledvinovou nedostatečností. Humatrope je také indikován k léčbě pacientů, u kterých je porucha růstu spojena s deficitem SHOX genu potvrzeným analýzou DNA. Humatrope je také indikován pro dlouhodobu léčbu malého vzrůstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (malé ve vztahu k délce těhotenství) a u kterých nedošlo k růstovému výšvihu do věku 2 let. Dospělí Humatrope je určen dospělým s výrazným nedostatkem růstového hormonu, který byl potvrzen ve dvou různých dynamických testech (např. test s inzulinovou hypoglykémií, test s klonidinem, test s infúzí argininu). Současně musí být splněna následující kritéria: a) Nemocní, kteří měli nedostatek růstového hormonu zjištěn už v dětství, jej musí mít znovu potvrzen stimulačními testy před zahájením léčby Humatropem. b) Nemocní, u nichž vznikl nedostatek růstového hormonu až v dospělosti jako následek onemocnění hypothalamu (část mozku ležící pod 3. komorou) nebo podvěsku mozkového, musí mít současně prokázán nedostatek alespoň jednoho dalšího (s onemocněním souvisejícího) hormonu, s výjimkou prolaktinu. Léčebné podávání tohoto dalšího hormonu má být zahájeno před začátkem podávání Humatropu.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám