Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19694

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Kód výrobku: 19694
Kód EAN: 8594012691933
Kód SÚKL: 92317
Držitel rozhodnutí: ELI LILLY & COMPANY, INDIANAPOLIS
Přípravek je určen k léčbě dětí, mladistvých i dospělých. Děti a mladiství Humatrope je určen pro dlouhodobé léčení dětí s nedostatkem růstového hormonu následkem nedostatečné tvorby jejich vlastního růstového hormonu, u nichž není dosud ukončena růstová fáze (nejsou uzavřeny růstové štěrbiny). Je také určen k léčení malého vzrůstu u děvčat s geneticky potvrzeným Turnerovým syndromem. Dále je Humatrope určen k léčbě opoždění růstu u dětí před pubertou s chronickou ledvinovou nedostatečností. Humatrope je také indikován k léčbě pacientů, u kterých je porucha růstu spojena s deficitem SHOX genu potvrzeným analýzou DNA. Humatrope je také indikován pro dlouhodobu léčbu malého vzrůstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (malé ve vztahu k délce těhotenství) a u kterých nedošlo k růstovému výšvihu do věku 2 let. Dospělí Humatrope je určen dospělým s výrazným nedostatkem růstového hormonu, který byl potvrzen ve dvou různých dynamických testech (např. test s inzulinovou hypoglykémií, test s klonidinem, test s infúzí argininu). Současně musí být splněna následující kritéria: a) Nemocní, kteří měli nedostatek růstového hormonu zjištěn už v dětství, jej musí mít znovu potvrzen stimulačními testy před zahájením léčby Humatropem. b) Nemocní, u nichž vznikl nedostatek růstového hormonu až v dospělosti jako následek onemocnění hypothalamu (část mozku ležící pod 3. komorou) nebo podvěsku mozkového, musí mít současně prokázán nedostatek alespoň jednoho dalšího (s onemocněním souvisejícího) hormonu, s výjimkou prolaktinu. Léčebné podávání tohoto dalšího hormonu má být zahájeno před začátkem podávání Humatropu.

Příbalový leták

sp.zn.sukls361218/2018, sukls361291/2017, sukls361253/2017 
 

Příbalová informace: Informace pro pacienta 

 

HUMATROPE 18 IU (6 mg) 

HUMATROPE 36 IU (12 mg) 
HUMATROPE 72 IU (24 mg) 

prášek a rozpouštědlo pro  injekční roztok 

Somatropinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Humatrope a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Humatrope užívat 

3. 

Jak se přípravek Humatrope užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Humatrope uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Humatrope a k čemu se používá 

 
Váš léčivý přípravek, nebo přípravek osoby, kterou máte v péči, se jmenuje Humatrope. Obsahuje 
lidský růstový hormon, také nazývaný somatropin. Přípravek Humatrope se vyrábí speciálním 
postupem známým jako technologie rekombinantní DNA. Má stejnou strukturu jako růstový hormon 
produkovaný vlastním tělem.  
 
Růstový hormon reguluje růst a rozvoj buněk v těle. Následkem stimulace růstu buněk v páteři a 
dlouhých kostech nohou dojde ke zvýšení tělesné výšky. Při aplikaci při nedostatku růstového 
hormonu pak zvyšuje také hustotu kostí, množství a velikost svalových buněk a snižuje zásoby 
tělesného tuku. 
 
Přípravek Humatrope je užíván 

-  pro dlouhodobou léčbu dětí s nedostatkem růstového hormonu následkem nedostatečné tvorby 

jejich vlastního růstového hormonu, u nichž není dosud ukončena růstová fáze (nejsou 
uzavřeny růstové štěrbiny).  

-  k léčení malého vzrůstu u děvčat s geneticky potvrzeným Turnerovým syndromem 
-  k léčbě opoždění růstu u dětí před pubertou s chronickou ledvinnou nedostatečností. 
-  pro dlouhodobou léčbu malého vzrůstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (malé 

ve vztahu k délce těhotenství) a u kterých nedošlo k růstovému výšvihu do věku 2 let.  

-  k léčbě pacientů, u kterých je porucha růstu spojena s deficitem SHOX genu potvrzeným 

analýzou DNA. 

 

-  k léčbě dospělých s potvrzeným nedostatkem růstového hormonu přetrvávajícím z dětství, nebo 

získaným v dospělosti. 

 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Humatrope užívat 

 
Neužívejte přípravek Humatrope 

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na somatropin nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (např. metakresol, glycerol obsažené v rozpouštědle) uvedenou v bodě 6. 

jestliže máte aktivní nádor (rakovinu), přípravek Humatrope neužívejte a oznamte to svému 
lékaři. Nádory musí být inaktivní a před zahájením léčby přípravkem Humatrope musí být vaše 
protinádorová léčba ukončena. 

jestliže u vás došlo k ukončení růstu (uzavření štěrbin na konci dlouhých kostí). Váš lékař u 
vás provede vyšetření, aby se mohl rozhodnout, jestli potřebujete užívat přípravek Humatrope i 
po ukončení růstu kostí. 

jestliže máte akutní závažné onemocnění vyžadující intenzivní lékařskou péči po závažné 
operaci srdce, nebo operaci břicha, léčíte se po vícenásobném zranění po úrazu, nebo 
potřebujete umělou plicní ventilaci po akutním plicním selhání. 

 
Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Humatrope se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže jste se již v mládí léčil z důvodu růstové nedostatečnosti, musí vás lékař opětovně 
vyšetřit, aby zjistil, zda potřebujete léčbu přípravkem Humatrope i v dospělosti. 
 
Jestliže jste dokončil předchozí protinádorovou léčbu, před zahájením léčby přípravkem 
Humatrope může být zapotřebí zobrazovací vyšetření mozku. Vyšetření by měla být 
opakována k ověření, že se nádor opět neobjevil, nebo nezačal růst. 
 
U pacientů, kteří přežili nádorové onemocnění v dětském věku a byli léčeni somatropinem, 
bylo hlášeno zvýšené riziko opětovného nádorového onemocnění (zhoubné a nezhoubné). 
Z těchto sekundárních nádorů byly nejčastější mozkové nádory. 
 
Pokud se u vás objeví příznaky, jako jsou častá nebo silná bolest hlavy spojená s nevolností 
a/nebo problémy se zrakem, kontaktujte ihned svého lékaře. Ten by měl provést vyšetření očí, 
aby se zjistilo případné zvýšení nitrolebního tlaku. Na základě výsledků vyšetření může být 
nutné léčbu přípravkem Humatrope přerušit. 
 
Jestliže začnete kulhat, nebo se objeví bolest v kyčli, požádejte o radu svého lékaře. 
V průběhu období růstu můžete zaznamenat potíže s kyčlemi. 
 
Zahájení léčby přípravkem Humatrope může ovlivnit množství hormonů štítné žlázy v krvi. 
Pokud je hladina těchto hormonů nízká, může to ovlivnit odpověď na léčbu přípravkem 
Humatrope. Z tohoto důvodu u vás budou prováděna vyšetření funkce štítné žlázy bez ohledu 
na to, jestli užíváte substituční léčbu hormony štítné žlázy, nebo ne. 
 
U dětí je nutné zajistit pokračování v léčbě do doby ukončení růstu. 
 
Pokud užíváte vyšší dávku přípravku Humatrope, než vám byla předepsána, může pak u vás 
dojít k nadměrnému růstu některých částí těla, jako jsou uši, nos, čelist, ruce a chodidla. 
Předávkování může vést také ke zvýšení hladiny cukru v krvi a výskytu cukru v moči. Vždy 
užívejte přípravek Humatrope podle doporučení lékaře. 
 
Jestliže trpíte poruchou růstu z důvodu poškození ledvin, měla by být léčba přípravkem 
Humatrope před transplantací ledvin zastavena. 
 
Jestliže máte akutní závažné onemocnění, měl by o této skutečnosti být informován váš lékař. 
Bylo hlášeno úmrtí pacientů užívajících somatropin v kritickém stavu. 
 
Jestliže trpíte nedostatkem růstového hormonu a zároveň máte genetickou poruchu nazývanou 
syndrom Prader-Willi, váš lékař by měl před zahájením léčby přípravkem Humatrope vyšetřit 
případné dýchací potíže a infekce dýchacích cest, zvláště trpíte-li nadváhou, měl/a jste dříve 

závažné dýchací problémy (zvláště ve spánku), nebo závažnou plicní infekci nebo závažnou 
infekci dýchacích cest. Pokud se u vás v průběhu léčby objeví známky dýchacích obtíží 
(chrápání), léčba by měla být přerušena a příčina přezkoumána lékařem. 
 
Přípravek Humatrope může ovlivnit způsob, jakým vaše tělo zpracovává cukr přijímaný 
z potravy a nápojů, zásahem do využívání inzulinu. Pokud užíváte přípravek Humatrope, měl 
by váš lékař zkontrolovat, jestli vaše tělo zpracovává cukry odpovídajícím způsobem. 
Jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus), může být po zahájení léčby přípravkem 
Humatrope zapotřebí upravit dávku inzulínu.  Lékař zkontroluje hladinu cukru v krvi a může 
upravit vaši léčbu diabetu. 
 
Jestliže je porucha růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (malé vzhledem 
k délce těhotenství), je nutné před zahájením léčby a pravidelně v průběhu léčby kontrolovat 
hladiny cukru a inzulinu v krvi. 
 
Starší pacienti (nad 65 let) mohou být citlivější na přípravek Humatrope a tak náchylnější na 
nežádoucí účinky. 
 
Ve srovnání s dospělými je u dětí léčených somatropinem zvýšené riziko zánětu slinivky 
břišní (pankreatitida). Ačkoli je to vzácné, u dětí léčených somatropinem by se v případě 
výskytu bolestí břicha měla pankreatitida vzít do úvahy.  
 
Skolióza (zvětšení zakřivení páteře do stran) se u dětí vyvíjí většinou v období rychlého růstu. 
V průběhu léčby je nutné sledovat vývoj známek skoliózy. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Humatrope 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat používat, zvláště pokud užíváte některý z následujících 
přípravků: 

•  léčivé přípravky určené k léčbě cukrovky (diabetes mellitus), může být zapotřebí úprava 

jejich dávky 

•  glukokortikoidy (hormony kůry nadledvinek), jako je kortison nebo prednisolon, může být 

zapotřebí úprava dávky, kombinace těchto přípravků s přípravkem Humatrope může snížit 
účinek obou terapií  

•  estrogenová substituční léčba, může ovlivnit odpověď na léčbu růstovým hormonem, Při 

změně způsobu podávání estrogenu (tablety nebo náplasti) může být zapotřebí úprava dávky 
přípravku Humatrope.  

•  Léčivé přípravky používané při předcházení epileptickým záchvatům (antikonvulziva) nebo 

cyklosporin. 

 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Humatrope by neměl být užíván v průběhu těhotenství, pokud lékař neposoudí, že je to 
nezbytné. Pokud otěhotníte, oznamte to ihned svému lékaři. 
Není známo, zda somatropin přechází do mateřského mléka.  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Humatrope nemá vliv na řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů 
 
Přípravek Humatrope obsahuje sodík 
Přípravek Humatrope obsahuje méně než 1 mmol sodíku v denní dávce, sodík tedy téměř neobsahuje. 
 
 

3. 

Jak se přípravek Humatrope užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

•  Vždy se ujistěte, že používáte zásobní vložku, kterou vám předepsal lékař ( 18IU = 6 mg, 36 IU 

= 12 mg nebo 72 IU = 24 mg), a že k aplikaci používáte odpovídající aplikační pero. Nikdy 
v peru HumatroPen nepoužívejte zásobní vložky s jinými přípravky. 

•  Každá zásobní vložka přípravku Humatrope je dodávána se stříkačkou obsahující rozpouštědlo 

pro rekonstituci (smíchání a přípravu inkečního roztoku). 

•  Nesmíte míchat nebo aplikovat přípravek Humatrope bez odpovídajícího zaškolení svým 

lékařem nebo jiným kvalifikovaným zdravotnickým personálem. 

•  Podrobnější informace jak si připravit a aplikovat přípravek Humatrope naleznete v části „Jak 

aplikovat přípravek Humatrope“ na konci této příbalové informace. Míchat přípravek 
Humatrope musíte pouze za použití přiloženého rozpouštědla. Nikdy nemíchejte s jinými 
přípravky. 

•  Po rekonstituci by měl být přípravek Humatrope aplikován do tukové tkáně přímo pod kůži za 

použití krátké jehly a aplikačního pera. 

•  Místa injekce by měla být střídána, vyvarujete se tak ztenčování nebo ztlušťování tukové tkáně 

pod kůží (lipoatrofie). 

•  Po smíchání neuchovávejte přípravek Humatrope mimo chladničku déle než 30 minut. 

•  Pero s přípravkem Humatrope uchovávejte v chladničce. Po smíchání je možné používat 

přípravek Humatrope pouze 28 dnů.  

 
Dávkování 
Přesné dávkování a dávkovací schéma určí lékař. Bez jeho vědomí dávku neměňte. 
Léčba přípravkem Humatrope je obvykle dlouhodobá, v průběhu může být nutné dávku přizpůsobit 
podle tělesné hmotnosti a odpovědi organismu na léčbu. Obvykle se dávka vypočítá podle 
následujícího schématu a aplikuje se jednou denně: 
 
Použití u dětí a dospívajících: 

•  Nedostatek růstového hormonu: 

0,025-0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně 

•  Turnerův syndrom 

0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně 

•  Chronické problémy s funkcí ledvin 

0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně 

•  Děti narozené malé na svůj gestační věk 

0,035 mg/kg tělesné hmotnosti denně. Léčba by měla být po jednom roce přerušena, pokud 
nedojde k dostatečnému růstu 

•  Deficit SHOX genu 

0,045-0,050 mg/kg tělesné hmotnosti denně 

 
Nedostatek růstového hormonu u dospělých 
Léčba by měla být zahájena nízkými dávkami 0,15-0,30 mg denně. U starších pacientů a pacientů 
s nadváhou mohou být zapotřebí nižší počáteční dávky. Zahajovací může být potom zvyšována podle 
individuálních potřeb pacienta. Celková denní dávky obvykle nepřekročí 1 mg. 
Se zvyšujícím se věkem může klesat potřeba dávky. Ženy, zvlášť pokud užívají perorální substituční 
léčbu estrogeny, mohou potřebovat vyšší dávky než muži.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Humatrope, než jste měl(a) 
V případě aplikace většího množství přípravku Humatrope, než máte předepsáno, požádejte o radu 
svého lékaře.  

•  Pokud jste si aplikoval přiliš mnoho přípravku Humatrope, může se nejprve příliš snížit hladina 

cukru v krvi (hypoglykémie)  a následně dojít k jejímu zvýšení (hyperglykémie) 

•  Pokud si aplikujete příliš mnoho přípravku Humatrope po delší dobu, může u vás dojít 

k nadměrnému růstu některých částí těla , jako jsou uši, nos, čelist, ruce a chodidla 
(akromegálie). 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Humatrope 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v aplikaci 
předepsané dávky. Pokud jste zapomněl(a) aplikovat dávku přípravku Humatrope a máte jakékoli 
otázky, kontaktujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Humatrope 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře. Přerušení 
nebo předčasné ukončení léčby přípravkem Humatrope může ovlivnit úspěšnost léčby. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Po aplikaci injekce u vás může dojít k některému z následujících nežádoucích 
účinků: 
 
Četnost výskytu nežádoucích účinků uvedených níže je definována podle následujících zvyklostí:  
Velmi časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u více než 1 pacienta z 10 
Časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 pacienta ze 100 až 1 pacienta z 10 
Méně časté nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 pacienta z 1000 až 1 pacienta ze 100 
Vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u 1 pacienta z 10000 až 1 pacienta z 1000 
Velmi vzácné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10000, včetně 
jednotlivých případů 
Ostatní možné nežádoucí účinky (četnost výskytu nemůže být z dostupných údajů odhadnuta) 

Děti 

 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Velmi vzácné 

Frekvence není 

známa 

Bolest v místě 
aplikace 

 

Otoky (edém) 

 

Vysoká hladina cukru 
v krvi 
(hyperglykémie) 
 
Přecitlivělost na 
metakresol a/nebo 
glycerol 
 
Nízké hladiny 
hormonů štítné žlázy 
 
Rozvoj protilátek proti 
růstovému hormonu 
 
Vývoj skoliózy 
(zvětšení zakřivení 
páteře do stran) 

Slabost 
Diabetes 
mellitus 2. typu 

 

Silné nebo časté 
bolesti hlavy spojené 
s nevolností a/nebo 
problémy s viděním 
jsou příznaky 
zvýšeného tlaku 
v mozku. Oznamte to 
ihned svému lékaři. 
 
Pocit necitlivosti 
nebo mravenčení 
 
Ohraničená bolest 
svalů 
 
Bolesti břicha 

Problémy se 
spánkem (nespavost) 
 
Vysoký krevní tlak 
(hypertenze) 
 
Zvětšení prsů 
 
Přítomnost cukru 
v moči 

Přecitlivělost na 
léčivou látku 

 

Dospělí 

Časté 

Méně časté 

Vzácné 

Velmi vzácné 

Frekvence není známa 

Bolest hlavy 
 
Bolest kloubů 

Bolest v místě 
aplikace 
 
Otoky (edém) 
 
Vysoká hladina 
cukru v krvi 
(hyperglykémie) 
 
Hypersenzitivita na 
metakresol a/nebo 
glycerol 
 
Nízké hladiny 
hormonů štítné 
žlázy 
 
Problémy se 
spánkem 
(nespavost) 
 
Pocit necitlivosti 
nebo mravenčení 
 
Pocit necitlivosti 
nebo mravenčení 
v prstech a dlaních 
z důvodu stlačení 
nervu v zápěstí 
(syndrom 
karpálního tunelu) 
 
Ohraničená bolest 
svalů 
 
Vysoký krevní tlak 
(hypertenze) 
 
Dušnost (dyspnoe) 
 
Pauzy v dýchání 
v průběhu spánku 
(spánková apnoe) 

Slabost 
 
Zvětšení prsů 
 

Silné nebo časté bolesti 
hlavy spojené 
s nevolností a/nebo 
problémy s viděním jsou 
příznaky zvýšeného tlaku 
v mozku. Oznamte to 
ihned svému lékaři. 
 
Přítomnost cukru v moči 

Diabetes mellitus 2. typu 
 
Přecitlivělost na léčivou 
látku 

 
Může dojít ke snížení účinku inzulinu. 
 
U malého počtu dětí, které byly léčeny růstovým hormonem, byla hlášena leukémie. Zvýšený výskyt 
leukémie ovšem u pacientů užívajících růstový hormon není prokázán. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci.Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Humatrope uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP 
{zkratka používaná pro dobu použitelnosti}.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni 
uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud je roztok zakalený, nebo obsahuje jakékoli částice. 
 
Přípravek Humatrope vždy uchovávejte v chladničce (2 C – 8 C). Chraňte před mrazem. 
 
Po smíchání neuchovávejte přípravek Humatrope mimo chladničku déle než 30 minut. 
Přípravek Humatrope může být používán po dobu 28 dnů po smíchání, pokud je uchováván 
v chladničce a mimo ni není déle než 30 minut denně. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Humatrope obsahuje 
 
Prášek v zásobní vložce 
Léčivou látkou je somatropinum. Jedna zásobní vložka obsahuje 18 IU (6 mg), 36 IU (12 mg) nebo 72 
IU (24 mg) somatropinum. Po rozpuštění obsahuje: 

•  Humatrope 18 IU (6 mg) 2,08 mg somatropinum v 1 ml roztoku 

•  Humatrope 36 IU (12 mg) 4,17 mg somatropinum v 1 ml roztoku 

•  Humatrope 72 IU (24 mg) 8,33 mg somatropinum v 1 ml roztoku 

 
Dalšími pomocnými látkami jsou: mannitol, glycin, heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, 
kyselina fosforečná 10%, hydroxid sodný 
 
Sterilní roztok rozpouštědla 
Předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem obsahuje: vodu na injekci, glycerol, metakresol, 
kyselinu chlorovodíkovou 10%, hydroxid sodný 
 
Jak přípravek Humatrope vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Humatrope 18 IU (6 mg):  •  1 zásobní vložka obsahující bílý prášek pro injekční roztok  

•  1 předplněná injekční stříkačka obsahující 3,17 ml čirého 

bezbarvého roztoku rozpouštědla 

Humatrope 36 IU (12 mg):  •  1 zásobní vložka obsahující bílý prášek pro injekční roztok  

•  1 předplněná injekční stříkačka obsahující 3,15 ml čirého 

bezbarvého roztoku rozpouštědla 

Humatrope 72 IU (24 mg):  •  1 zásobní vložka obsahující bílý prášek pro injekční roztok  

•  1 předplněná injekční stříkačka obsahující 3,15 ml čirého 

bezbarvého roztoku rozpouštědla 

 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:   
ELI LILLY ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12 
186 00 Praha 8, Česká republika, tel. +420 234 664 111 
 

Výrobce: 

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Francie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 12. 2017 
 

Jak aplikovat přípravek Humatrope 18 IU (6 mg)/ 36 IU (12 mg)/ 72 IU (24 mg) 
 
Následující instrukce vám vysvětlí, jak aplikovat přípravek Humatrope. Přečtěte si pečlivě instrukce a 
dodržujte je krok za krokem. 
 
píst=plunger, rozpouštědlo=diluent, kryt jehly=needle cover 
trojúhelníky=black  triangles,  bílý  hrot=white  tip,  krytka=end  cap,  diluent  syringe=stříkačka 

s rozpouštědlem, Humatrope cartridge=zásobní vložka Humatrope 

 
 
 
 

Úvod:  
Budete potřebovat následujících pět věcí: 

1.  Zásobní vložku Humatrope 

správné síly 

2.  Stříkačku s rozpouštědlem 
3.  Pero HumatroPen s CE značkou 
4.  Sterilní jehlu 
5.  Desinfekční tampon 

 

Před pokračováním k dalšímu kroku si 

pečlivě umyjte ruce 

 

 

*Pozn.: Roztok je bezbarvý. Zde je znázorněn jako modrý pouze pro 

ilustraci.

 

Následující pokyny vám pomohou připravit novou zásobní vložku pro aplikaci 
 

•  Přípravek Humatrope musíte smíchat pouze s rozpouštědlem obsaženým v balení.   
•  Přečtěte si pečlivě návod k použití pera.  
•  Dodržujte níže uvedené pokyny. 

 

10 

 

 

 

Vyndejte  veškerý  obsah  z 

pouzdra.  

 

Pevně uchopte kryt jehly 
na spodní straně 
předplněné stříkačky.
 

Odstraňte kryt jehly a 

znehodnoťte jej. Píst 
prozatím nemačkejte. 
Může dojít k odkápnutí 
tekutiny. Z předplněné 
stříkačky není nutné 
odstraňovat vzduch. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Náplň 

držte 

černými 

trojúhelníky 

vzhůru.  

Srovnejte  proti  sobě  náplň 

stříkačku 

rozpouštědlem. 
NEVKLÁDEJTE 

vložku 

pod úhlem.  

ZATLAČTE náplň 

PŘÍMO, dokud se nezarazí 
a černé trojúhelníky nejsou 
ZAKRYTY. Můžete slyšet 
nebo cítit zaklapnutí. 
Vložkou NEOTÁČEJTE. 
 

Stříkačku s rozpouštědlem 

a náplní uchopte OBĚMA 
RUKAMA. Píst stříkačky 2 
až 3krát stiskněte a zase 
uvolněte, dokud není 
všechno rozpouštědlo 
v náplni.
 

 

11 

 

 

 

Zkontrolujte, že stříkačka 
s rozpouštědlem je prázdná 
(malé kapičky mohou ve 
stříkačce zůstat). 
 

Vytáhněte náplň ze 
stříkačky.
 

Krytku umístěte na tvrdou 

podložku, prázdnou 
stříkačku jím zakryjte a 
ihned znehodnoťte dle rady 
lékaře.
 

 

•   

Opatrně promíchejte 
-  Vložkou opatrně otáčejte 10krát nahoru a dolů. NETŘEPEJTE. Ponechte vložku v klidu 3 

minuty a potom pečlivě zkontrolujte roztok. 

-  Jestliže je roztok zakalený, nebo obsahuje částice, opatrně náplň 10krát promíchejte a nechte 

stát dalších 5 minut. Jestliže náplň zůstává zakalená nebo obsahuje částice, NÁPLŇ 
NEPOUŽÍVEJTE.  

 

Náplní opatrně otáčejte 10krát nahoru a dolů a nechte 3 minuty stát.  
NETŘEPEJTE. 
Zkontrolujte roztok. Roztok Humatrope  musí být čirý.  
Aplikace přípravku Humatrope pomocí odpovídajícího aplikačního pera 
-  Pokud je roztok čirý, je zásobní vložka připravena pro založení do pera HumatroPen 
-  Vložte zásobní vložku do pera (viz návod použití pera) 
-  Ke každé injekci vždy používejte novou sterilní jehlu 
-  Očistěte kůži desinfekčním tampónem a nechejte ji oschnout 
-  Nastavte správnou dávku (viz návod použití pera) 
-  Pomalu vbodněte jehlu pod kůži a aplikujte přípravek podle instrukcí svého lékaře 
-  Vytáhněte jehlu z kůže a znehodnoťte ji podle pokynů lékaře 
-  Zbývající přípravek Humatrope uchovávejte v chladničce. Nepoužívejte zbytek přípravku po 

uplynutí 28 dnů 

 

Recenze

Recenze produktu HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HUMATROPE 18 IU (6MG) 1X18UT Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám