Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

HIPRES 10 30X10MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17995

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 17995
Kód EAN: 3838989612740
Kód SÚKL: 42849
Držitel rozhodnutí: KRKA
Hipres se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) a určitého typu bolesti na hrudi nazývané srdeční angina (angina pectoris). Hipres je indikován pro předcházení dalším záchvatům bolesti na hrudi spojených s anginou pectoris, nicméně při záchvatu anginy neposkytuje okamžitou úlevu. U nemocných s vysokým krevním tlakem Hipres rozšiřuje cévy, takže jimi snadněji protéká krev. U nemocných s anginou pectoris Hipres zlepšuje krevní zásobení srdce, které je pak lépe okysličeno, a tím se předchází bolesti na hrudi.

Příbalový leták

 

 

 

sp.zn. sukls128011/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Hipres 5 mg tablety 

Hipres 10

 

mg tablety 

 

amlodipinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Hipres a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hipres užívat 

3. 

Jak se přípravek Hipres užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Hipres uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Hipres a k čemu se používá 

 
Hipres obsahuje léčivou látku amlodipin, která patří do skupiny léků zvaných blokátory vápníkových 
kanálů. 
 
Hipres  se  užívá  při  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (hypertenze)  a  určitého  typu  bolesti  na  hrudi 
nazývané angina pectoris, jejíž vzácnou formou je Prinzmetalova neboli variantní angina pectoris. 
 
U nemocných s vysokým krevním tlakem působí lék rozšíření cév, takže jimi snadněji protéká krev. 
U nemocných s anginou pectoris zlepšuje Hipres krevní zásobení srdce, které je pak lépe okysličeno, 
a tím  se  předchází  bolesti  na  hrudi.  Váš  lék  neposkytuje  okamžitou  úlevu  od  bolesti  na  hrudi 
způsobenou anginou pectoris. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hipres užívat 

 
Neužívejte přípravek Hipres: 

jestliže jste alergický(á) na amlodipin nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6) nebo na jakýkoli jiný blokátor vápníkových kanálů; může se projevovat jako svědění, 
zčervenání kůže nebo obtížné dýchání; 

jestliže máte závažné snížení krevního tlaku (těžkou hypotenzi); 

jestliže máte zúženou aortální srdeční chlopeň (aortální stenóza) nebo kardiogenní šok (stav kdy 
není Vaše srdce schopno dostatečně zásobovat krví celé tělo); 

jestliže trpíte srdečním selháním po akutním infarktu myokardu. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Hipres se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Musíte informovat svého lékaře, jestliže máte nebo jste měl(a) některý z následujících stavů: 

 

 

 

nedávný srdeční infarkt 

selhání srdce 

závažné zvýšení krevního tlaku (hypertenzní krize) 

jaterní onemocnění 

jste starší osoba a Vaše dávka má být zvýšena. 

 
Děti a dospívající 
Hipres nebyl studován u dětí ve věku do 6 let. Hipres smí být užíván u dětí a dospívajících ve věku od 
6 do 17 let (viz bod 3). Více informací Vám sdělí lékař. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Hipres 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Hipres může ovlivňovat nebo může být ovlivňován jinými léčivými přípravky, např.: 

ketokonazol, itrakonazol (přípravky k léčbě plísňových infekcí) 

ritonavir, indinavir, nelfinavir (takzvané inhibitory proteázy užívané k léčbě HIV) 

rifampicin, erythromycin, klarithromycin (antibiotika) 

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) 

verapamil, diltiazem (k léčbě onemocnění srdce) 

dantrolen (v infuzi používaný k léčbě závažných abnormalit tělesné teploty) 

takrolimus 

(slouží  ke  kontrole  imunitní  odpovědi  organismu,  umožnuje  tělu  přijmout 

transplantovaný orgán)

 

simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu) 

cyklosporin (lék potlačující imunitní reakce) 

 
Hipres může hladinu krevního tlaku snižovat více, pokud užíváte ještě jiné léčivé přípravky k léčbě 
vysokého krevního tlaku. 
 
Přípravek Hipres s jídlem a pitím 
Grapefruitová  šťáva  a  grapefruity  se  nemají  při  užívání  přípravku  Hipres  konzumovat.  To  proto,  že 
grapefruity  a  grapefruitová  šťáva  mohou  vést  ke  zvýšení  hladin  léčivé  látky  amlodipinu  v krvi,  což 
může způsobovat nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Hipres na snížení krevního tlaku. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Bezpečnost amlodipinu v těhotenství nebyla u lidí stanovena. Jestliže si myslíte, že byste mohla být 
těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se s lékařem dříve, než začnete přípravek Hipres užívat. 
 
Není známo, zda amlodipin přechází do mateřského mléka. Jestliže kojíte nebo začínáte kojit, poraďte 
se s lékařem dříve, než začnete přípravek Hipres užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Hipres  může  ovlivňovat  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje.  Jestliže  po  užití  tablet  pociťujete 
nevolnost, závratě, únavu nebo máte bolesti hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned se obraťte 
na lékaře. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Hipres užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Obvyklá zahajovací dávka přípravku Hipres je 5 mg. Dávka  může být  zvýšena na 10 mg přípravku 
Hipres jedenkrát denně. 

 

 

 

Váš lék můžete užívat před nebo po jídle nebo pití. Lék užívejte každý den ve stejnou dobu a zapijte 
ho vodou. Neužívejte přípravek Hipres s grapefruitovou šťávou. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Pro děti a dospívající (6-17 let) je doporučená zahajovací dávka 2,5 mg denně. Maximální doporučená 
dávka je 5 mg denně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Je důležité nepřestávat tablety užívat. Navštivte lékaře dříve, než všechny tablety spotřebujete. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Hipres, než jste měl(a) 
Užití nadměrného množství tablet může způsobovat snížení krevního tlaku, nebo dokonce nebezpečné 
snížení  tlaku.  Můžete  pociťovat  závratě,  pocity  na  omdlení  nebo  slabost.  Jestliže  je  snížení  tlaku 
závažné,  může  se  objevit šok.  Vaše  kůže  bude  studená  a  vlhká  a  můžete  ztratit  vědomí.  Pokud  jste 
užil(a) nadměrné množství tablet přípravku Hipres, ihned vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hipres 
Neznepokojujte  se.  Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  tabletu,  vynechejte  zcela  tuto  dávku.  Další  dávku 
užijte ve správný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hipres 
Váš  lékař  Vám  sdělí,  jak  dlouho  máte  přípravek  Hipres  užívat.  Váš  stav  se  může  vrátit,  pokud 
přestanete lék užívat dříve, než Vám to lékař sdělí. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Ihned  vyhledejte  lékaře,  jestliže  se  u  Vás  po  užití  tohoto  léku  projeví  některý  z následujících 
nežádoucích účinků. 
 

Náhlá dýchavičnost, bolest na hrudi, zkrácený dech nebo obtíže při dýchání 

Otok víček, tváře a rtů 

Otok jazyka a hrdla, který může způsobit vážné obtíže při dýchání 

Závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zčervenání kůže celého těla, 
úporné  svědění, puchýře  a  olupování  kůže  a  zánět sliznic (Stevens-Johnsonův  syndrom)  nebo 
jiné alergické reakce 

Srdeční infarkt, abnormální srdeční rytmus 

Zánět  slinivky  břišní,  který  může  způsobit  těžké  bolesti  břicha  a  zad  spojené s pocitem  velké 
nevolnosti 

 
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky
 
Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 pacienta z 10 

Otok (zadržování tekutin) 

 
Časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 

Bolest hlavy, závrať, ospalost (obzvláště na začátku léčby) 

Bušení srdce (uvědomování si tlukotu srdce), návaly horka 

Bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea) 

Únava, slabost 

Poruchy zraku, dvojité vidění 

 

 

 

Svalové křeče 

Otok kotníků 

- Průjem, zácpa 
- Potíže s dýcháním 
 
Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100 

Změny nálad, úzkost, deprese, nespavost 

Třes, poruchy chuti, mdloby 

Necitlivost nebo pocit brnění končetin, necitlivost k bolesti 

Zvonění v uších 

Nízký krevní tlak 

Kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida) 

Kašel 

Sucho v ústech, zvracení 

Ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna barvy kůže 

Porucha močení, zvýšená potřeba močení v noci, zvýšená četnost močení 

Neschopnost dosáhnout erekce; nepříjemné pocity nebo zvětšení prsů u mužů 

Bolest, celkový pocit nemoci/indispozice 

Bolest kloubů nebo svalů, bolest zad 

Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti 

-         Poruchy srdečního rytmu 
 
Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000 

Zmatenost 

 
Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10 000 

Snížený  počet  bílých  krvinek,  snížení  počtu  krevních  destiček,  které  může  mít  za  následek 
tvorbu modřin nebo sklon ke krvácení (poškození červených krvinek) 

Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie) 

Porucha nervů způsobující svalovou slabost, brnění nebo necitlivost 

Otok dásní 

Nadmutí břicha (zánět žaludku) 

Porucha  funkce  jater,  zánět  jater  (hepatitida),  zežloutnutí  kůže  (žloutenka),  zvýšení  jaterních 
enzymů, což může zkreslit výsledky některých krevních testů 

Zvýšené svalové napětí 

Zánět krevních cév 

Citlivost na světlo 

Porucha kombinující ztuhlost, třes a/nebo porucha hybnosti 

-         Alergické reakce 
-         Srdeční infarkt 
-         Zánět slinivky břišní 
-       Závažné kožní reakce včetně intenzivní kožní vyrážky, kopřivky, zčervenání kůže celého těla, 

úporné  svědění, puchýře  a  olupování  kůže  a  zánět sliznic (Stevens-Johnsonův  syndrom)  nebo 
jiné alergické reakce 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

 

 

 
 
5. 

Jak přípravek Hipres uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Hipres obsahuje 

Léčivou látkou je amlodipini maleas. 

Hipres 5 mg: Jedna tableta obsahuje amlodipinum 5 mg, což odpovídá amlodipini maleas 6,42 mg. 
Hipres 10

 

mg: Jedna tableta obsahuje amlodipinum 10 mg, což odpovídá amlodipini maleas 12,84 mg. 

Dalšími  složkami  jsou:  mikrokrystalická  celulosa  (E460),  předbobtnalý  škrob,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát (E572). 

 
Jak přípravek Hipres vypadá a co obsahuje toto balení 
Tablety jsou  bílé, kulaté, mírně bikonvexní neobalené tablety se zkosenou hranou a půlicí rýhou na 
jedné straně. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 30, 60 a 90 tablet 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
KRKA ČR, s.r.o., Sokolovská 79, 180 00 Praha 8, Tel: 221 115 150, info.cz@krka.biz. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6. 11. 2017. 
 

Recenze

Recenze produktu HIPRES 10 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu HIPRES 10 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám